ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*กร้าน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กร้าน, -กร้าน-

*กราน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดูกเชิงกราน (n.) pelvis See also: hip bone Syn. เชิงกราน
กราน (v.) assert See also: insist, uphold Syn. ยืนกราน
กรานกฐิน (v.) Kathina Khandhaka See also: stretch out monk´s robes in order to cut to a standard size
กราบกราน (v.) prostrate oneself See also: kowtow Syn. หมอบกราบ
การยืนกราน (n.) insistence See also: insistency, persistence, persistency Syn. การยืนยัน, การยืนคำ
การรุกราน (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การล่วงล้ำ, การบุกรุก
ตัวสงกรานต์ (n.) name of species of aquatic animal
ผู้รุกราน (n.) invader See also: attacker, raider, aggressor Syn. ผู้บุกรุก
ฝ่ายรุกราน (n.) aggressor Syn. ฝ่ายบุก, ฝ่ายรุก Ops. ฝ่ายรับ
มหาสงกรานต์ (n.) day the sun enters Aries See also: 13th of April Syn. วันมหาสงกรานต์
ยืนกราน (v.) persist See also: resist, continue Syn. ขืน, ฝืน, ยืนยัน
ยืนกราน (v.) assert See also: insist, uphold
รุกราน (v.) invade See also: attack, assault, encroach, raid, infringe
รุกราน (v.) attack See also: burst into, intrude, assault Syn. บุกลุก, ล่วงล้ำ
วันมหาสงกรานต์ (n.) day the sun enters Aries See also: 13th of April
วันสงกรานต์ (n.) SongKran
วันสงกรานต์ (n.) Songkran festival See also: Songkran Day, Thai New Year
สงกรานต์ (n.) SongKran Syn. วันสงกรานต์
สงกรานต์ (n.) Songkran festival See also: Songkran Day, Thai New Year Syn. วันสงกรานต์
สงกรานต์ (n.) name of species of aquatic animal Syn. ตัวสงกรานต์
เชิงกราน (n.) pelvis
เชิงกราน (n.) stove with projecting foot See also: stove using wood fuel, portable fireplace for cooking
English-Thai: HOPE Dictionary
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
aggressive(อะเกรส'ซิฟว) adj. รุกราน, ก้าวร้าว. -agressiveness n., Syn. belligerent)
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
aground(อะเกรานดฺ') adv., adj. บนพื้นดิน, เกยตื้น. (on or into the ground)
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน,รุกราน, Syn. decided, positive,aggressive)
defence(ดิเฟนซฺ') n. การป้องกัน,การต้านการรุกราน,การพิทักษ์,การแก้ตัวให้,การเป็นทนายให้,การแก้ต่าง, See also: defenceable adj. ดูdefence, Syn. protection
defensible(ดิเฟน'ซิเบิล) adj. ซึ่งต่อต้านการรุกรานได้,ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งสามารถแก้ต่างหรือแก้คดีได้., See also: defensibility n. ดูdefensible
grand monde(กรานมอนด') fr. โลกแห่งแฟชั่น,สังคมที่ดีที่สุด,สัมคมชั้นสูง
grand prix(กรานพรี') n. การแข่งขันรถระหว่างประเทศ,การแข่งขันกรังปรีซ์
grande dame(กรานดัม') n. หญิงจากตระกูลสูง
grant(กรานทฺ) vt. อนุญาต,ยอมให้,ให้,โอน. n. สิ่งที่ให้,การให้,การอนุญาต,การโอน,การโอนทรัพย์สิน., See also: grantable adj. granter n. grantor n., Syn. boon
grantee(กรานที') n. ผู้ได้รับสิ่งของ,ผู้ได้รับทุน,ผู้ได้รับเงิน,ผู้รับ
impinge(อิมพินจฺ') vt. กระทบ, การแทก, ปะทะ, บุกรุก, รุกราน, มีผลต่อ., See also: impinger n. impingement n., Syn. strike, collide
innocuous(อินอค'คิวอัส) adj. ไม่มีอันตราย,ไม่เป็นภัย,ไม่เป็นพิษ,ไม่รุกราน,ไม่น่ากลัว., See also: innocuously adv. innocuousness n., Syn. harmless-A. noxious
inoffensive(อินอะเฟน'ซิฟว) adj. ไม่เป็นภัย,ไม่ทำอันตราย,เป็นรุกราน,ไม่ทำร้ายคนอื่น,ไม่น่ารังเกียจ., See also: inoffensiveness n., Syn. innocuous ###A. offensive
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
invasion(อินเ'เชิน) n. การรุกราน,การล้ำรุก,การบุกรุก,การถลันเข้าไป,การแพร่ (ของโรค)
invasive(อินเว'ซิฟว) adj. ซึ่งรุกราน
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย,การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n.,adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism
miff(มิฟ) vt. รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำผิด
molest(มะเลสทฺ') vt. รบกวน,เข้ายุ่ง,รุกรานทางเพศ., See also: molestation n. molester n.
noisome(นอย'เซิม) adj. รุกราน,น่ารังเกียจ,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เป็นพิษ., See also: noisomeness n., Syn. noxious,bad
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย
pelvic(เพล'วิค) adj. เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน
pelvis(เพล'วีส) n. กระดูกเชิงกราน,เชิงกรานอวัยวะรูปกรวย
peritoniumชั้นเยื่อบุช่องท้องเป็นที่อยู่ของอวัยวะภายในช่องท้องและภายในอุ้งเชิงกราน
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm
pushing(พุช'ชิง) adj. เกี่ยวกับการผลักดัน,ขยันขันแข็ง,ทะเยอทะยาน,รุกราน,ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก., See also: pushingness n., Syn. enterprising,pushy
quisle(ควิส'เซิล) vi. ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึกที่กำลังรุกรานประเทศ,สมคบกระทำความผิด
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก
English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
impinge(vt) กระทบ,บุกรุก,รุกราน
inoffensive(adj) ไม่น่ารังเกียจ,ไม่ทำอันตราย,ไม่รุกราน
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด
offensive(adj) ซึ่งรุกราน,ก้าวร้าว,น่ารังเกียจ
pelvic(adj) เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน
pelvis(n) กระดูกเชิงกราน
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggressionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
beaked pelvis; pelvis, rostrateเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cordate pelvis; pelvis, cordiformเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, cordate; pelvis, cordiformเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invasionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
large pelvis; pelvis major; pelvis, falseเชิงกรานใหญ่, เชิงกรานส่วนบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-aggression pactกติกาสัญญาไม่รุกรานกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic-เชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvisเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engagedช่วงที่ศีรษะทารกเข้าสู่อุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Engagementส่วนนำส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านลงในอุ้งเชิงกราน,ศีรษะเด็กผ่านช่องเข้าลงในเชิงกราน,การลงในอุ้งเชิงกรานของศีรษะเด็ก,การหมั้นหมาย [การแพทย์]
granaกรานา, กลุ่มของลาเมลลาที่ซ้อนกันอยู่เป็นชั้น ๆ ภายในคลอโรพลาสต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Invasionแทรกซึม, การแทรกลง, การรุกราน, ลุกลาม [การแพทย์]
lamellaลาเมลลา, ชั้นบาง, โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางซ้อนเป็นชั้น อยู่เป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า กรานา อยู่ภายในคลอโรพลาสต์ ลาเมลลามีองค์ประกอบที่สำคัญคือ คลอโรฟิลล์ โปรตีน ไขมัน และ แคโรทีนอยด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pelvic bones ; Coccyxกระดูกเชิงกราน [TU Subject Heading]
Pelvisเชิงกราน [TU Subject Heading]
Songkranวันสงกรานต์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggressor (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. assailant, invader, offender, attacker
assailant (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. invader, offender, attacker
assult (n.) การรุกราน See also: การโจมตี Syn. attack, inroad Ops. defense, protection
attacker (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. assailant, invader, offender
attacker (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. raider, trespasser Ops. defender
attacker (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้รบกวน
drive off (phrv.) ขับผู้รุกรานออกไป Syn. fight off
hold out for (phrv.) ยืนกรานสำหรับ Syn. hang out for, stand out for
ilium (n.) กระดูกเชิงกราน See also: กระดูกแบนกว้าง หนึ่งในสามชิ้นของกระดูกสะโพก
insistence (n.) การยืนกราน See also: คำยืนยัน
insistency (n.) การยืนกราน
invader (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. attacker, raider, trespasser Ops. defender
invasion (n.) การรุกราน See also: การโจมตี Syn. attack, assult, inroad Ops. defense, protection
invasive (adj.) ที่เป็นการรุกราน Syn. offensive
miff (vi.) รุกราน See also: ระราน, ทำให้เคือง Syn. provoke, offend
miff (vt.) รุกราน See also: ระราน, ทำให้เคือง Syn. provoke, offend
molester (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้รบกวน Syn. attacker
pelvic (n.) เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน
pelvis (n.) กระดูกเชิงกราน Syn. hip
persist (vi.) ยืนกราน See also: ดื้อแพ่ง Syn. endure, persevere Ops. desist, stop
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She insisted it was very urgentเธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
They insisted on staying rather than goingพวกเขายืนกรานที่จะอยู่มากกว่าไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They say it's an act of American aggression... against peace-loving people.{\cHFFFFFF}พวกเขาบอกว่ามันเป็นการกระทำที่ การรุกรานของชาวอเมริกัน ... {\cHFFFFFF}กับคนรักสันติภาพ
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ
But, if you insist, Toto.แต่, ถ้าคุณยังยืนกรานก็ได้, โตโต้.
But over two million civilians, mostly peasants farmers and their families, have been systematically slaughtered by invading Russian armies.ประชากรมากกว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร ชาวไร่Nชาวนากับครอบครัวพวกเขา กำลังถูกกองทัพรัสเซียรุกราน เข่นฆ่า
If I fall asleep,... ..I'm done for.เธอรุกรานกลุ่มผู้สนับสนุนผม และเธอก็รุกรานบ้านผม เฮ้ย เฮ้ย, นั่งก่อน
No, he, uh, he insisted we call only you... though we had some trouble tracking you down.ไม่ เขายืนกรานให้โทรเรียกคุณคนเดียว แม้เราจะตามตัวคุณยากกว่า
Did you beg, did you grovel to that piece of shit?แกไปอ้อนวอน ไปกราบกราน - เลียแข้งเลียขาไอ้สารเลวนั่น ใช่รึเปล่า
Uh... in this book of yours... did they happen to detail what would happen if they were hostile?ในหนังสือของลูกน่ะ พวกมันทำอะไรที่คล้ายกับ... การรุกรานบ้างมั้ย มีรายละเอียดอะไร
I was wrong. They're hostile. It's like "War of the Worlds."ผมคิดผิด พวกมันมารุกราน เหมือนเรื่อง "War of the Worlds" เลย
The four of them rode out against impossible odds to defend this island with their lives.พวกเขาทั้งสี่ออกเรือไปเผชิญกับ การรุกรานที่ชั่วร้าย ที่จะป้องกันเกาะนี้ด้วยชีวิต
Do you know what I believe in?แล้วพวก โกราน จะคอยไล่ล่า ไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะโดนฆ่า
Look what've happened now when you insisted on solving it yourself.เห็นมั๊ยล่ะ คุณยืนกรานที่จะแก้ปัญหาเอง แล้วเป็นอย่างไรล่ะ
It seems as though the German aggressors cannot be stopped as the Allied nations valiantly fight to survive.ดูเหมือนว่าจะไม่มีทาง ยับยั้งเยอรมันผู้รุกรานได้ ในขณะที่สัมพันธมิตรหาญกล้า ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
Our country has been at war since we were first attacked three years ago, and we have lost more than a million of our young men.ประเทศของเราตกอยู่ในภาวะสงคราม นับแต่ถูกรุกรานเมื่อสามปีก่อน เราสูญเสียคนหนุ่มไปกว่าล้านคน
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู
600 years before Columbus North America was invaded by ruthless marauders intent on settling its shores.600 ปี ก่อนโคลัมบัส... อเมริกาเหนือถูกรุกรานจากพวกไร้ปราณี ที่ต้องการตั้งรกรากบนฝั่ง
I usually don't fall for things like that... but, God, he was just so... persistent, you know.โดยปรกติ ฉันจะไม่รับปากใครง่ายๆ สำหรับเรื่องแบบนี้ แต่, พระเจ้า, เขาเป็นคน ยืนกราน และตื๊อน่าดู, เธอก็รู้
All right, I'll do it if you are insisting so much.ตกลง ถ้าคุณยืนกราน ผมจะทำ
The right for our sons and daughters to go to school without fear of molestation by a bloodthirsty predator in the playground or in the classroom.สิทธิของลูกหลานของเรา ที่จะไปโรงเรียนโดยไม่ถูกรุกราน จากพวกนักล่ากระหายเลือดตามสนามหญ้า
The president announced that the Republic of Bajirib led by General Grande, was the latest addition to the list of countries that sponsor terrorism.ประธานาธิบดีแถลงการณ์ถึงสาธารณรัฐบาจีริบ ซึ่งนำโดยนายพลมิเกล กรานเด เป็นรายชื่อล่าสุด ในประเทศที่ให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย
As of now, General Grande only you will be in possession of a set of the T-virus and the T-vaccine.ในตอนนี้ นายพลกรานเด้ มีแค่คุณคนเดียว ที่ครอบครองชุด T-virus กับวัคซีน
General Miguel Grande has suddenly decided to participate in a Central Asian disarmament conference.นายพล มิเกล กรานเด ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม กับการปลดอาวุธในเอเชียกลาง
So,are you just gonna stand there and and tell me that everything is all good?แล้ว นายยังจะยืนกราน และบอกกับฉันว่ามันเป็นเรื่องดีงั้นเหรอ?
We make one wrong move, the camera goes on, and General Krantz will know we're inside.พวกเราเคลื่อนไหวผิดพลาดเมื่อไหร่ กล้องจะเปิด และ นายพลกรานทซ์ จะรู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่
A method which rejects revenge,aggression,and retaliation."วิธีการที่ปฏิเสธการแก้แค้น การรุกราน และการตอบโต้
I don't mean to be insulting, but my former boss didn't insist on me coming here because of you or...ฉันไม่ได้คิดจะดูถูก แต่เจ้านายเก่าของฉัน ไม่ได้ยืนกรานให้ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณ หรือ...
Prudence is still with Jacques Grande, and he still has the biggest wiener in hockey.พรูเดนซ์ยังอยู่กับจาชวอส์ กรานเด้ และเขายังมี ไส้กรอกใหญ่ที่สุดเหมือนเดิม
Right, let's talk about Jacques Grande!- มาพูดเรื่องกรานเด้ดีกว่า\ - ไม่!
Jacques Grande. Is he "Mr. Right" or "Mr. Right Now"?จาชวอส์ กรานเด้ เขา "ใช่เลย" หรือ " ใช่ลวง"?
The way you do that is to stop insisting that waiter collins is not among those boys killed up at that goddamn ranch;สิ่งที่คุณต้องทำ ก็คือเลิกยืนกรานซะที ว่าวอลเธอร์ คอลลินส์ ไม่ได้ถูกฆ่าไปพร้อมกับเด็กๆพวกนั้นที่ทุ่ง
So now they insist I bring a handkerchief and that I have my eyebrows trimmed.ดังนั้น เขาก็เลยยืนกรานให้ผมพกผ้าเช็ดหน้าไว้ แล้วทำให้ผมต้องปัดขนคิ้วให้ดูเรียบ
After it was clear the Southern Democrats that were still against impeachment had had the screws put on them by the Speaker of the House.หลังจากมีความชัดเจนจากสาย เดโมแครตทางภาคใต้ ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม แล้วมีการสวนพวกนั่นกลับ โดยโฆษกทำเนียบ
Now, you've always maintained that you knew nothing about any of this until March 21.เอาล่ะ ท่านได้ยืนกรานมาตลอด ว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลย จนกระทั่ง 21 มีนาคม
I took dual X-ray absorpitometry scans of the pelvic bone and then computed...ฉันทำการ x-ray ควบคู่กับการสแกนการดูดซึม ของกระดูกเชิงกราน และคอมพิวเตอร์...
Howard, keep in mind that the more passionately you stick to this construct, the more you're hurting your partner.โฮเวิร์ด จำให้ดี ยิ่งยึนกรานปิดบัง คู่ของเธอก็จะยิ่งเจ็บช้ำ
Harry, I must insist you accompany me back to the castle immediately!แฮรี่ ฉันต้องยืนกรานว่า เธอต้อง กลับเข้าไปในปราสาท เดี๋ยวนี้!
I particularly hate peppy teenage girls... who insist everyone be aggressive-B.E. aggressive.ฉันเกลียดกองเชียร์เด็กสาววัยรุ่น ที่ยืนกรานให้ทุกคน "ลุยเลย ลุยเลย"
If simcoe saw the same thing you did, why's he been sitting on this information the whole time?ถ้าซิมคอร์เห็นในแบบเดียวกัน แบบที่นายเห็น ทำไมเขายืนกรานข้อมูล แบบเดียวกันนี้ในทุกๆ ครั้งล่ะ?
As your former teacher, I must insist on correcting your work one last time.ในฐานะที่เคยเป็นครูของเธอ ฉันขอยืนกราน... ที่จะแก้ไขผลงานของเธอเป็นครั้งสุดท้าย
If you are, I insist you change your clothes.ถ้าใช่ ผมขอยืนกรานให้ลูก ไปเปลี่ยนชุดซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *กร้าน*
Back to top