ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

persevere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *persevere*, -persevere-

persevere ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persevere (vi.) พยายาม See also: บากบั่น, การเพียร, มีมานะอุตสาหะ, มีความมุ่งมั่น Syn. continue, endure, persist Ops. desist, stop
persevere at (phrv.) มุ่งมั่นทำงาน See also: มุมานะทำ
persevere at/in (phrv.) เพียรพยายามทำ See also: มุมานะทำงาน Syn. persevere with
persevere with (phrv.) มุ่งมั่นทำงาน See also: มุมานะทำ Syn. persevere at
perseverence (n.) การคงอยู่ See also: การมีอยู่ Syn. doggedness, persistency, tenacity
perseverence (n.) การคงอยู่ See also: การมีอยู่ Syn. doggedness, persistence, tenacity
English-Thai: HOPE Dictionary
persevere(เพอซะเวียร์') vi. อุตสาหะ,พาก-พียร,พยายาม,ยืนหยัด,บากบั่น, Syn. endure
English-Thai: Nontri Dictionary
persevere(vi) ขยันหมั่นเพียร,เพียร,บากบั่น,อุตสาหะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้มหน้า (v.) persevere See also: bear, endure, yield Syn. จำทน, จำยอม
ขยัน (v.) persevere See also: persist Syn. มานะ, พยายาม, หมั่นเพียร, วิริยะ, บากบั่น, เพียร, อุตสาหะ, มุมานะ
จำทน (v.) persevere See also: bear, endure, yield Syn. จำยอม
บากบั่น (v.) persevere See also: try hard Syn. พยายาม, พากเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, มานะบากบั่น
บุกบั่น (v.) persevere See also: brave the way, go through difficulties Syn. บุกป่าฝ่าดง
พากเพียร (v.) persevere See also: persist Syn. มานะ, พยายาม, ขยัน, หมั่นเพียร, วิริยะ, บากบั่น, เพียร, อุตสาหะ, มุมานะ
มานะบากบั่น (v.) persevere See also: try hard Syn. พยายาม, พากเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ
หมั่นเพียร (v.) persevere See also: persist Syn. มานะ, พยายาม, ขยัน, วิริยะ, บากบั่น, เพียร, อุตสาหะ, มุมานะ
อุตสาหะ (v.) persevere See also: persist Syn. มานะ, พยายาม, ขยัน, หมั่นเพียร, วิริยะ, บากบั่น, เพียร, มุมานะ
อุตสาหะ (v.) persevere See also: try hard Syn. พยายาม, พากเพียร, มุมานะ, มานะบากบั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll persevere til' the end!เราจะต้องทำให้สำเร็จ!
All the fathers who persevere in the coal mines...พ่อทุกๆคน ที่พยายามทำงานในเหมืองถ่านหิน...
I'll be able to persevere to the end.ฉันจะสามารถอดทนได้จนถึงที่สุด
Please help me to survive and not get fired, to be able to persevere and win over Cha Ji Heon.ได้โปรดช่วยให้หนูรอดชีวิตและไม่โดนไล่ออก สามารถพยายามเอาชนะนายชาจิฮอนให้ได้
Even if it's a little hard, you must hang in there and persevere to the end.แม้ว่ามันจะลำบากไปหน่อย แต่คุณต้องอดทดและพยายามให้ถึงที่สุด
I just think it's a striking expression of love's ability to persevere within the cracks and cogs of inhuman systems.ผมแค่คิดว่ามันเป็นสำนวนโดนๆ เกี่ยวกับความรักที่สามารถ อยู่ได้ในทุกซอกมุมของระบบอันไร้มนุษยธรรม
That this life is a boot camp, that we must persevere through all the obstacles and hardships to earn our way into the next life.เธอว่ามันเหมือนการมาเข้าค่าย ที่เราต้องฝ่าฟัน ผ่านอุปสรรคต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อม ไปมีชีวิตในภพต่อไป
We must persevere as one nation.เราจะต้องทำหน้าที่เป็นหนึ่งในประเทศ
Madame, please persevere. It's better than what the soldier's getคุณ อดทนหน่อยนะ นี่ยังดีกว่าพวกทหารนะ
But despite that, they persevered, and the world applauded them.แต่นอกเหนือจากนั้น พวกเขาบากบั่น และโลกก็ยกย่องพวกเขา
But despite that, they persevered and emerged such winners that the world applauded them.พวกเขาถูกเยาะเย้ย แต่นอกเหนือจากนั้น พวกเขาบากบั่น และพาตัวเองกลายเป็นผู้ชนะ ที่โลกต่างก็ยกย่องพวกเขา
But I made a promise to someone. And I think that's how I'm able to persevere.แต่เพราะสัญญาที่สำคัญมากกับใครคนนึง ทำให้ผมยืดหยัดมาได้

persevere ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
根気負け[こんきまけ, konkimake] (n,vs) being outpersevered
粘る[ねばる, nebaru] (v5r,vi) (1) to be sticky; to be adhesive; (2) to persevere; to persist; to stick to; to hold out; to linger; (P)
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
粘る[ねばる, nebaru] Thai: อึด English: to persevere

persevere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere ; try hard ; struggle ; overcome difficulty FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บุกบั่น[v.] (bukban) EN: persevere FR:
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold FR:
หมั่นเพียร[v.] (manphīen) EN: persevere FR: persévérer
พากเพียร[v.] (phākphīen) EN: persevere ; persist FR: persévérer ; s'appliquer
เพียร[v.] (phīen) EN: persist ; try persistently ; persevere ; be industrious ; be diligent FR: persévérer
สู้[v.] (sū) EN: face ; oppose ; resist ; persevere ; be unyielding FR: résister ; lutter ; faire face (à) ; affronter ; faire front (à) ; persévérer
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
ยืนหยัด[adj.] (yeūnyat) EN: unyielding ; persevereing ; insistent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า persevere
Back to top