ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encroachment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encroachment*, -encroachment-

encroachment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encroachment (n.) การบุกรุก See also: การละลาบละล้วง, การละเมิดสิทธิ, การรุกล้ำ Syn. intrusion, trespass, violation
English-Thai: Nontri Dictionary
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encroachmentการรุกล้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your condition speaks to its encroachment.นายพูดอะไรเลอะเลือนแล้ว

encroachment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵略[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4, 侵略] invasion; encroachment

encroachment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入冦[にゅうこう, nyuukou] (n) invasion; encroachment
侵食(P);侵蝕[しんしょく, shinshoku] (n,vs) encroachment; erosion; corrosion; (P)
蚕食[さんしょく, sanshoku] (n,vs) encroachment; invasion; aggression

encroachment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
การรุกล้ำ[n. exp.] (kān ruk lam) EN: trespass ; encroachment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encroachment
Back to top