ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attacker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attacker*, -attacker-

attacker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attacker (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. assailant, invader, offender
attacker (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. raider, trespasser Ops. defender
attacker (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้รบกวน
attacker (n.) ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน Syn. assailant, robber
attacker (n.) ผู้โจมตี See also: ผู้เข้าจู่โจม Syn. besieger, combatant
attacker (n.) ผู้ฝ่าฝืน See also: ผู้ละเมิดกฎ Syn. lawbreaker
attacker (n.) ผู้ฝ่าฝืน See also: ผู้ฝ่าฝืน Syn. lawbreaker

attacker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
袭击者[xí jī zhě, ㄒㄧˊ ㄐㄧ ㄓㄜˇ, 袭击者 / 襲擊者] attacker
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)

attacker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アタッカー[, atakka-] (n) attacker
エースアタッカー[, e-suatakka-] (n) ace attacker
石弓;弩[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult
通り魔[とおりま, toorima] (n) (1) random attacker, e.g. person who randomly attacks people on the street; slasher; (2) (original meaning) demon who brings misfortune to houses or people he passes by

attacker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้โม่ง[n. exp.] (ai mōng) EN: masked attacker ; hooded person ; faceless instigator FR:
ฝ่ายรุก[n. exp.] (fāi ruk) EN: attacker ; protagonist ; the party that takes the initiative FR:
กองหน้า[n.] (køngnā) EN: forward ; attacker ; striker FR: avant [m] ; attaquant [m]
มือมืด[n.] (meūmeūt) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse FR: main mystèrieuse [f]
ผู้โจมตี[n. exp.] (phū jōmtī) EN: attacker FR:
ผู้รุกราน[n. exp.] (phū rukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]
ตัวรุก[n. exp.] (tūa ruk) EN: attacker FR: attaquant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attacker
Back to top