ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assult

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assult*, -assult-

assult ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assult (vt.) บุกรุก See also: บุก, รุกราน Syn. attack, raid Ops. defend
assult (n.) การรุกราน See also: การโจมตี Syn. attack, inroad Ops. defense, protection
assult (n.) ความต้องการให้เกิดสงคราม Syn. aggression, invasion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assult
Back to top