ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

persistency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *persistency*, -persistency-

persistency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
persistency (n.) การคงอยู่ See also: การมีอยู่ Syn. doggedness, perseverence, persistence, tenacity
English-Thai: HOPE Dictionary
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป

persistency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不断[ふだん, fudan] (n-t,adj-na,adj-no) (1) (See 普段) constancy; persistency; continuity; (adj-na) (2) indecisive; (P)
飽くまでも(P);飽く迄も[あくまでも, akumademo] (adv) (uk) to the last; persistency; thoroughness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า persistency
Back to top