ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desist*, -desist-

desist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desist (vi.) หยุดการกระทำ See also: ระงับ, ยุติ, เลิก, งดเว้น Syn. cease, refrain, hold, stop
desist from (phrv.) หยุดทำ See also: เลิก
desistance (n.) การหยุดการกระทำ See also: การระงับ, การยุติ, การเลิก, การงดเว้น Syn. astinenee
English-Thai: HOPE Dictionary
desist(ดิซิสทฺ',ดิซิสทฺ') vt. หยุด,ระงับ,เลิกล้มความตั้งใจ., See also: desistance n. ดูdesist desistence n. ดูdesist, Syn. cease
English-Thai: Nontri Dictionary
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
desistเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll have the cease and desist lawyered out, and you put your mark to it.ฉันจะต้องยุติการเป็นทนาย และนายจ่ายเงินมา
You are hereby notified to cease and desist this operation in its entirety.คุณได้รับการแจ้งว่า ให้หยุด และปิดโปรเจคนี้ ทั้งหมด ทันที
Well, I hold in my hand a cease and desist letter from the band.คือ.. ที่ครูถืออยู่นี่คือจดหมาย เตือนทางกฏหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์จากวง
Item four from the Office of the Controller of the Currency, three years ago in October, they issued a cease and desist ordering your client to stop dealings with the Al Askari Bank in Tehran.4 อย่างจากออฟฟิตของผู้คุมหน่วยการเงิน เมื่อตุลาคม 3 ปีที่แล้ว, เขาได้ยกเลิก คำสั่งของลูกค่าคุณ
HLBC basically ignored the cease and desist order, just like we said.HLBC ก็ปล่อย ยกเลิกคำสั่ง เหมือนที่เราคิด
You need to desist right now! Your delusions are out of hand.หยุดบ้าบอเลย ประสาทหลอนใหญ่แล้ว
No! Desist! I beg thee.ไม่ หยุดนะ ข้าขอร้อง
I'm ordering you to cease and desist.ผมขอสั่งให้คุณหยุด.. และล้มเลิก
They're gonna take this case from you and demand you cease and desist.พวกเขาอยากได้คดีนี้ ไปจากคุณ และมีการสั่งให้คุณ ระงับและยุติการปฏิบัติด้วย
When the CIA says, "cease and desist,"ตอนที่ทาง CIA บอกว่า จงระงับและยุติการปฏิบัิติคดี
He's gonna look at all this and if he thinks it's appropriate he'll send a cease-and-desist letter.เขาจะช่วยดูเรื่องให้ แล้วถ้าเหมาะสม เขาจะส่งจดหมายระงับเหตุให้
It's called a cease-and-desist letter. What were their names?เป็นจดหมายระงับเหตุน่ะ ตกลงพวกนั้นชื่ออะไร

desist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, 懫] enraged; resentful; to hate; to desist

desist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order
思いとどまる(P);思い止まる;思い止どまる[おもいとどまる, omoitodomaru] (v5r,vt) to give up (a plan or idea); to desist from (doing); (P)

desist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
งดเว้น[v.] (ngotwēn = n) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist FR: s'abstenir ; se garder ; se passer de ; arrêter
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter

desist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterlassungsanordnung {f}cease and desist order [Am.]
Abstandnahme {f}desistance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desist
Back to top