ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aggressor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aggressor*, -aggressor-

aggressor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggressor (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. assailant, invader, offender, attacker
English-Thai: HOPE Dictionary
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
English-Thai: Nontri Dictionary
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่ายบุก (n.) aggressor Syn. ฝ่ายรุก Ops. ฝ่ายรับ
ฝ่ายรุก (n.) aggressor Syn. ฝ่ายบุก Ops. ฝ่ายรับ
ฝ่ายรุกราน (n.) aggressor Syn. ฝ่ายบุก, ฝ่ายรุก Ops. ฝ่ายรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
History demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน
There are profiles for every player-- the conservative point counter, the aggressor, the finesser.มันมีโพรไฟล์ สำหรับผู้เล่นทุกคน-- พวกนับแต้มอย่างระวัง พวกชอบรุก พวกใช้ชั้นเชิง
Extreme aggressor.พวกชอบรุกอย่างสุดโต่ง
If Richard's been up in the attic fantasizing about being an extreme aggressor, this guy showed him how to do it.หากริชาร์ดจินตนาการไว้ว่า เขาจะเป็นพวกดุร้ายรุนแรง ชายคนนี้เป็นคนแสดงให้เขาเห็น ว่าทำอย่างไร
It seems as though the German aggressors cannot be stopped as the Allied nations valiantly fight to survive.ดูเหมือนว่าจะไม่มีทาง ยับยั้งเยอรมันผู้รุกรานได้ ในขณะที่สัมพันธมิตรหาญกล้า ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
The follow the workflow that takes them through anything from a standard dismissal to a violent aggressor.พวกเขาทำตามแผนผังที่พาเขาผ่านทุกๆอย่าง ตั้งแต่การให้ออกปกติ ไปจนถึงไล่ออกแบบแรงๆ
Possible non-human aggressor. Proceed with caution.เป็นไปได้รุกรานไม่ใช่มนุษย์ เดินเรือด้วยความระมัดระวัง
We can't have aggressors just miles away.เราไม่อาจให้ใครแอบบุกเข้ามาได้อีก

aggressor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵略者[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4 zhe3, 侵略者] aggressors; invaders
逆夷[nì yí, ㄋㄧˋ ㄧˊ, 逆夷] invaders (insulting term); foreign aggressors

aggressor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侵略国[しんりゃくこく, shinryakukoku] (n) aggressor nation
侵略者[しんりゃくしゃ, shinryakusha] (n) aggressor; invader
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P)
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader

aggressor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนก้าวร้าว[n. exp.] (khon kāorāo) EN: aggressive person ; aggressor FR: personne agressive [f]
ผู้รุกราน[n. exp.] (phū rukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aggressor
Back to top