ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เศร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เศร้า*, -เศร้า-

เศร้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เศร้า (adv.) sadly See also: sorrowfully, grievously, regretfully Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ Ops. สุข
เศร้า (adj.) sad See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic Ops. สุข
เศร้า (v.) be sad See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ Ops. สุข
เศร้าซึม (v.) be depressed See also: be sad, be unhappy, be downhearted, be downcast, be despondent, be dispirited Syn. ซึม
เศร้าซึม (adj.) depressed See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up Syn. ซึม
เศร้าสร้อย (adj.) sad See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า Ops. สุข
เศร้าสร้อย (v.) be sad See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, mourn Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, เศร้า, โศกเศร้า Ops. สุข
เศร้าสลด (v.) sadden See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournful Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่
เศร้าหมอง (v.) sadden See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve Syn. หมองมัว Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
เศร้าเสียใจ (v.) sadden See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournful Syn. หดหู่
เศร้าโศก (v.) feel depressed See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue Syn. โศกเศร้า, โศก, โศกศัลย์
เศร้าใจ (v.) feel sad See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, be sad, droop Syn. หดหู่
English-Thai: HOPE Dictionary
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอง
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bleeding(บลีด'ดิง) n. การหลั่งเลือด,จิตที่เศร้าโศก adj. เลือดออก
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
blues(บลูซ) n. ความเศร้าหมอง,เพลงบลูของคนผิวดำในอเมริกา
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
buskin n.รองเท้าหนังส้นสูง,ละครโศกเศร้า,ศิลปะการแสดงละครโศกเศร้า
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
coronach(คอ'ระนาค) n. ความโศกเศร้ากับผู้ที่ตาย, Syn. dirge
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
crestfallen(เครสทฺ'ฟอเลิน) adj. ซึมเศร้า,คอตก,สลด, Syn. dejected
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
dead-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
dead-and-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ,เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
depressed(ดีเพรสดฺ') adj. หดหู่ใจ,เศร้า,ถูกกดลง,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งอยู่ต่ำ, Syn. sad ###A. cheerful
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin
despond(ดิสพอนดฺ') vt. เศร้าโศกเนื่องจากความหมดหวังหรือหมดกำลังใจ, See also: desponder n., Syn. despair
dirge(เดิร์จฺ) n. เพลงสวดในพิธีฝังศพ,สำนักงานการจัดพิธีฝังศพ,การฝังศพและอื่น ๆ ,เพลงไว้อาลัยที่เศร้าหรือน่ากลัว
disconsolate(ดิสคอน'ซะลิท) adj. หดหู่ใจ,เศร้า
dispirited(ดิสเพอ'ริทิด) adj. ท้อใจ,หมดกำลังใจ,ซึมเศร้า,หดหู่ใจ., See also: dispiritedness n., Syn. sad,glum
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
doleful(โดล'ฟูล) adj. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. sad,dismal
dolesome(โดล'เซิม) n. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. doleful
dolor(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dolorous(โด'ละรัส) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดความเศร้าหรือความเจ็บปวด,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: dolorousness n. ดูdolorous, Syn. sorrowful,miserable
dolour(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dour(ดัวร์) adj. บูดบึ้ง,ขุ่นใจ,เศร้า,เข้มงวดกวดขัน
English-Thai: Nontri Dictionary
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
bewail(vt) โศกเศร้า,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
black(adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ
blue(adj) สีน้ำเงิน,ฟกช้ำ,เศร้า
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
deplore(vt) สังเวชใจ,เวทนา,เสียใจ,เศร้าใจ
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
downhearted(adj) ท้อใจ,ท้อแท้,หดหู่,เศร้า
drear(adj) เศร้าใจ,น่าเบื่อ,ซึมเศร้า
dreary(adj) เศร้าใจ,น่าเบื่อ,ซึมเศร้า
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ,เศร้าหมอง,เศร้าโศก,เศร้า,เหมือนงานศพ
gloom(n) ความมืดมน,ความมืดมัว,ความเศร้า,ความโศกเศร้า
gloomy(adj) มืดมัว,เศร้าใจ,หมดหวัง,มืดมน,มืดครึ้ม
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grievance(n) ความเศร้าโศก,ข้อข้องใจ,ความไม่พอใจ
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
grievous(adj) เศร้าโศก,ทุกข์,สาหัส,มหันต์,ร้ายแรง,หนัก
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
heartsick(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,เสียใจ,ช้ำใจ,เป็นไข้ใจ
joyless(adj) ไม่ยินดี,ทุกข์,เศร้าโศก,ไม่สนุกสนาน,ไม่ร่าเริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antidepressant; thymoleptic๑. ยาแก้ซึมเศร้า๒. -แก้ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depression๑. แอ่ง, รอยบุ๋ม๒. การทำหน้าที่ลดลง๓. ภาวะซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressive; depressed; dysthymic-ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysthymiaภาวะอารมณ์ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
melancholiaภาวะซึมเศร้ารุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depressiveเศร้าซึม [การแพทย์]
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
Beck Depression Inventoryทฤษฎีความซึมเศร้าของเบค [TU Subject Heading]
Depressซิมเศร้า,อารมณ์ที่ซบเซาหงอยเหงา,กด,ความกด,การกด,ถูกกด,ความกดดัน [การแพทย์]
Depressedซึมเศร้า,ยุบไป [การแพทย์]
Griefความเศร้าโศก [TU Subject Heading]
Melancholiaความซึมเศร้าอย่างรุนแรง [การแพทย์]
Sadnessความเศร้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heavy (adj.) เศร้า See also: เซื่องซึม, หงอย
heavy-hearted (adj.) เศร้า See also: เสียใจ, หดหู่ใจ, สลดใจ Syn. depressed, melancholy, sad Ops. cheerful, happy, joy
lowdown (adj.) เศร้า Syn. blue, depressed
melancholy (adj.) เศร้า See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่ Syn. sad, woeful Ops. happy
sad (adj.) เศร้า See also: ทุกข์, เสียใจ Syn. unhappy, sorry, sorrowful
crestfallen (adj.) เศร้าซึม See also: สลด, คอตก Syn. disheartened, dejected
disheartened (adj.) เศร้าซึม See also: สลด, คอตก Syn. dejected
dreary (adj.) เศร้าซึม See also: ทึมทึบ, มืดมน Syn. depressing, somber, gloomy Ops. joyful, happy
in a bad mood (idm.) เศร้าซึม See also: ซึมเศร้า
brooding (adj.) เศร้าสร้อยและดูลึกลับ
depressed (adj.) เศร้าสลด See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข Syn. unhappy, hopeless, depressive Ops. hopeful, cheerful
depressive (adj.) เศร้าสลด See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข Syn. unhappy, hopeless Ops. hopeful, cheerful
dour (adj.) เศร้าหมอง See also: เศร้าใจ, ไม่สบายใจ, หดหู่ใจ Syn. gloomy, depressed, cheerless
gloomy (adj.) เศร้าหมอง See also: หมองหม่น, เศร้าสร้อย, สิ้นหวัง Syn. sad, depressed Ops. joyful
dolorous (adj.) เศร้าโศก See also: เสียใจ
grieve (vi.) เศร้าโศก See also: เสียใจ Syn. distress, torment Ops. comfort
heart-stricken (adj.) เศร้าโศก See also: เสียใจ, ช้ำใจ Syn. dismay, grief, remorse
mope (vi.) เศร้าโศก See also: เศร้าซึม, หดหู่ใจ Syn. fret, grieve, despond, droop
mourn (vi.) เศร้าโศก See also: เสียใจ, ไว้อาลัย, ไว้ทุกข์ Syn. sorrow, grieve, regret, deplore Ops. celebrate, rejoice
mournful (adj.) เศร้าโศก See also: เสียใจ Syn. sorrowful, sad, grievous, doleful Ops. cheerful, joyous
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But you sound so sadแต่คุณฟังดูเศร้ามาก
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
Think of the saddest thing that's ever happened to you!คิดถึงสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณ
Why do you look so sad?ทำไมคุณถึงดูเศร้าจัง?
Calm down, don't be so sadสงบหน่อย อย่าเศร้าโศกมากนัก
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Including some sad,lonely,and presumably single women,รวมท่าทีสุภาพ เศร้า เหงา และคาดว่าโสด
And yet, staring into those big, sad, searching eyes,กับดวงตาที่ใหญ่ เศร้า และเฝ้าหาคำตอบดวงนี้
But now he's sad all the time -- not "ouch" sad, but ouch-in-the-head sad -- says weird stuff, and smells like the bus.แต่ตอนนี้เขาเอาแต่นั่งเศร้า ไม่ใช่ 'เฮ้อ' เศร้า แต่เป็น 'ฮือๆๆ' เศร้า พูดจาแปลก ๆ กลิ่นก็เหม็นเหมือนรถบัส
And by interesting i also mean icky and sad and wrong,ที่น่าสนใจหมายถึง แย่มากๆ เศร้า และ ไม่ควรเกิดขึ้น
Hey. hey. do you know what happened? why is blair so upset?เฮ้ เธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมแบลร์ดู เศร้า ๆ?
Things that you make you happy or sad or crazy.สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข เศร้า หรือคลั่ง
But strong.สั้นๆ เศร้า แต่เข้มแข็ง
Happy. Sad. Surprised.มีความสุข เศร้า แปลกใจ ครุ่นคิด ท่าประธานาธิบดี
I... get angry and sad and I have no idea why.ผม.. โกรธ เศร้า แต่ไม่รู้ว่าทำไม
It's not realเคียดแค้น เศร้า สูญเสีย มันแค่มายา
Well, not so much depressed as lonely.เศร้ากับเหงาไม่ใช่อันเดียวกัน
So sad. lt's probably the only time they ever had their photo taken.เศร้าจริง นี่อาจเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิต ที่พวกเค้ามีโอกาสได้ถ่ายรูป
I'm sad. I kinda liked having a cousin around.เศร้าจัง พี่ชอบมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ใกล้ๆ
Don't look so glum, women. It's a good agricultural school.เศร้าทำไม มหาลัยเกษตรที่นี่ดี
It was sad.เศร้าที่สุด ฉันร้อง "My Man" ทั้งวัน
This is hard enough, man, don't make it harder.เศร้าอยู่แล้ว อย่าให้ลำบากใจกว่านี้อีกเลย นี่อย่าทำให้มันลำบากมากเลย มองมาที่ฉันนี่
That is too sad for me to accept, my lord.เศร้าเกินกว่าที่ฉันจะยอมรับค่ะ มายลอร์ด
Too sad for you?เศร้าเกินไปสำหรับคุณหรือคะ
Well, yes! And that's why I'm going to eat every single bit of it.เศร้าเพราะฉันกับพ่อของเธอคบกันหรือเปล่า
As blue as the sky blueเศร้าเหมือนฟ้าที่หม่นหมอง
Am I blue, You'd be tooเศร้าเหลือเกิน เธอก็คงเป็นเหมือนกัน
Sad but true, I'm afraid.เศร้าแต่จริง ฉันเกรงว่างั้น
Remorse. Just a lot of things.เศร้าใจ,หลายๆ อย่างปนกัน
The saddest thing is watching my mom sleep from behind.เศร้าใจที่สุด ที่ต้องเฝ้ามองแม่ฉันหลับอยุ่ด้านหลัง
Your policy is worse than a crime. It's a tragic blunder.คุณเลวยิ่งกว่าโจร มันน่าเศร้าจริงๆ
Gentlemen, that's a very sad thing - to mean nothing.สุภาพบุรุษที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามาก - จะไม่มีความหมายอะไร
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา
Some of the older fishermen looked at him and were sad... ... but they did not show it.บางส่วนของชาวประมงเก่ามอง ไปที่เขา และเป็นที่น่าเศร้า แต่พวกเขา ไม่ได้แสดงมัน พวกเขาพูดอย่างสุภาพเกี่ยวกับ กระแส
Peace, peace, supplant the doom and the gloom.สันติภาพความสงบสุข แทนที่การลงโทษและความเศร้า โศก
Excuse me, Mr. Taggart, sir, but I sure do hate to see you like this.ขออภัยครับ ผมไม่อยากเห็นลูกพี่เศร้าเลย
I'm sad. Would you play with me?ผมเศร้าใจ เล่นกับผมหน่อยได้มั้ย
There's nothing sad about old shells, is there?ไม่มีอะไรเศร้าเกี่ยวกับ กระดองเก่า ๆใช่มั้ย
When you came My day was doneเธอมาหาฉันในวันที่ฉันเศร้าใจ
They are always unhappy, regretting the evils of the previous nightเขาเศร้าตลอดเวลา, การ regret the สิ่งที่ไม่ดีเวลากลางคืนก่อนหน้า
The mourning of the Julian regiment that goes to warการโศกเศร้าของ regiment that จูเลียน ไปที่สงคราม
So you wouldn't aid the humble, the unhappyดังนั้นคุณไม่มีผู้ช่วย Nthe ถ่อมตัว,\เศร้า
I feel a little sad insideผมรู้สึกเศร้าอยู่ข้างในเล็กน้อย
Hey, talk about your sorry looking humanity!เฮ พูดคุยเกี่ยวกันความเป็นมนุษย์หน้าเศร้า
There's a sadness about him.มีเรื่องเศร้าที่เกี่ยวกับเขา
"and the sad memory""และความทรงจำที่น่าเศร้า"

เศร้า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เศร้า
Back to top