ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

despond

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *despond*, -despond-

despond ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
despond (n.) ความสิ้นหวัง See also: ความเศร้าโศก, การหมดกำลังใจ Syn. hopelessness, despair
despond (vi.) รู้สึกท้อแท้ See also: สิ้นหวัง, หมดกำลังใจ Syn. be dejected, lose heart
despondency (n.) ความหมดหวัง See also: ความหมดกำลังใจ, ความสิ้นหวัง, การไร้ความสุข Syn. discouragement Ops. hopefulness, cheerfulness
despondent (adj.) อย่างหมดหวัง See also: หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง Syn. sad, melancholy, disconsolate, hopeless Ops. hopeful, optimistic
despondently (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างเศร้าใจ, อย่างหดหู่ใจ Syn. gloomily, unhappily, sadly
desponding (adj.) ที่มองโลกในแง่ร้าย Syn. fatalistic, downbeat
English-Thai: HOPE Dictionary
despond(ดิสพอนดฺ') vt. เศร้าโศกเนื่องจากความหมดหวังหรือหมดกำลังใจ, See also: desponder n., Syn. despair
despondence(ดิสพอน'เดินซี,-เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ,ความท้อแท้, Syn. dejection ###A. cheedrfulness
despondency(ดิสพอน'เดินซี,-เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ,ความท้อแท้, Syn. dejection ###A. cheedrfulness
despondent(ดิสพอน'เดินทฺ) adj. หมดหวัง,ท้อแท้ใจ,หดหู่ใจ, Syn. depressed
English-Thai: Nontri Dictionary
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้อแท้ใจ (v.) despond See also: droop
เสียกำลังใจ (v.) despond See also: droop Syn. ท้อแท้ใจ
ความขุ่นมัว (n.) despondency See also: turbidness, muddle, frustration, dullness Syn. ความมัวหมอง
สิ้นหวัง (v.) be despondent See also: be disheartened, be discouraged Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, หมดหวัง
หมดหวัง (v.) be despondent See also: be disheartened, be discouraged Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, สิ้นหวัง
หมดอาลัย (v.) be despondent See also: be disheartened, be discouraged Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, สิ้นหวัง, หมดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Scofield's exhausted. Despondent.สกอฟิลด์เหน็ดเหนื่อย แล้วก็ท้อแท้สิ้นหวัง
Don't put on such a despondent face so early.อย่าเพิ่งทำหน้าเศร็สิ
If all right means despondent, yes.ถ้าไม่เป็นไรหมายถึงหมดหวังล่ะก็ ใช่เลย
Caught in Angelique's spell... my beloved Josette wandered helplessly towards Widow's Hill... where many a despondent soul had leapt to their death.เดินไปที่หน้าผาอย่างหมดหวัง ที่ซึ่งวิญญาณสิ้นหวังทุกตนโดดลงไปสู่ความตาย
You were said to be despondent when he died.ได้ยินว่าท่านหดหู่มาก หลังเขาตายไป

despond ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, 失神] absent-minded; to lose spirit; despondent
[chà, ㄔㄚˋ, 侘] boast; despondent
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 偬 / 傯] busy; hurried; despondent
懊丧[ào sāng, ㄠˋ ㄙㄤ, 懊丧 / 懊喪] dejected; despondent; depressed
抑郁[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, 抑郁] depression; depressed; despondent; gloomy

despond ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゅんと[, shunto] (vs) to feel despondent
力なげ;力無げ[ちからなげ, chikaranage] (adj-na) feeble; dejected; helpless; despondent
気落ち[きおち, kiochi] (n,vs) discouraged; dispirited; despondent
落胆[らくたん, rakutan] (n,vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P)
虚脱[きょだつ, kyodatsu] (n,vs) prostration; lethargy; collapse; despondency
虚脱感[きょだつかん, kyodatsukan] (n) despondency

despond ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสียกำลังใจ[v. exp.] (sīakamlangj) EN: despond ; droop ; be discouraged FR: être découragé
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed ; dismayed ; despondent ; depressing FR: déprimé
ใจฝ่อ[adj.] (jaifø) EN: downcast ; despondent ; scared ; weak-willed ; disheartened FR:
ขุ่นข้องหมองใจ[adj.] (khunkhøngmø) EN: moody ; unhappy ; despondent FR:
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent FR:
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
หมดอาลัย[v.] (mot-ālai) EN: be despondent FR:
หมดอาลัย[adj.] (mot-ālai) EN: in despair ; completely discouraged ; without hope ; dispirited ; despondent FR:
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
หงอย[adj.] (ngøi) EN: downcast ; despondent FR: déprimé ; démoralisé
สิ้นคิด[adj.] (sinkhit) EN: desperate ; despairing ; desponding ; forlorn ; hopeless ; in a hopeless situation FR:
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent FR: se décourager ; baisser les bras
ทอดอาลัย[v.] (thøt-ālai) EN: despair ; lose hope ; be in despair ; be despondent FR: désepérer ; perdre espoir
ตรอม[adj.] (trøm) EN: despondent FR:

despond ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzagtheit {f}despondence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า despond
Back to top