ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

celebrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *celebrate*, -celebrate-

celebrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
celebrate (vt.) เฉลิมฉลอง See also: ฉลอง
celebrate (vt.) ประกาศ Syn. declare, proclaim
celebrate (vt.) สรรเสริญ See also: ยกย่อง Syn. praise
celebrate for (phrv.) มีชื่อเสียงในเรื่อง
celebrated (adj.) ที่มีชื่อเสียง Syn. famous, well-known
English-Thai: HOPE Dictionary
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
celebrated(เซลละเบรท'ทิด) adj. มีชื่อเสียงดัง,โด่งดัง, See also: celebratedness n. ดธcelebrated, Syn. famous
English-Thai: Nontri Dictionary
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉลอง (v.) celebrate See also: congratulate Syn. สมโภช, เลี้ยง, สังสรรค์, เฉลิมฉลอง
บันลือ (v.) celebrate See also: spread Syn. โด่งดัง, กึกก้อง, เลื่องลือ
สมโภช (v.) celebrate See also: congratulate Syn. เลี้ยง, สังสรรค์, เฉลิมฉลอง
เฉลิมฉลอง (v.) celebrate See also: commemorate, rejoice Syn. ฉลอง
เลื่องลือ (v.) celebrate See also: spread Syn. โด่งดัง, กึกก้อง
ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ (v.) celebrate the king´s or queen´s birthday anniversary
เฉลิมพระชนมพรรษา (v.) celebrate the king´s or queen´s birthday anniversary Syn. ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ
ขึ้นชื่อลือชา (adj.) be celebrated See also: be famous, be renowned, be well known Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง
ขึ้นชื่อลือนาม (adj.) be celebrated See also: be famous, be renowned, be well known Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง
เลื่องลือ (adj.) be celebrated See also: be famous, be renowned, be well known Syn. มีชื่อเสียง
เลื่องลือ (adj.) be celebrated See also: be famous, be renowned, be well known Syn. มีชื่อเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She is the most celebrated editor in the businessเธอเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการธุรกิจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My brother and I have come to dine... to celebrate my early release from the service of the state.น้องชายของผมและผมได้ถูกเชิญให้มาทานอาหารที่นี่ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผมที่ได้รับการปลดปล่อยจากจังหวัดก่อนเวลาที่กำหนด
Cigarettes, a bag of reefer - if that's your thing - a bottle of brandy to celebrate your kid's high-school graduation.บุหรี่, ถุงเย็น - ถ้านั่นคือสิ่งที่คุณ - บรั่นดีหนึ่งขวดเพื่อเฉลิมฉลองการสำเร็จการศึกษาโรงเรียนมัธยมเด็กของคุณ
I may have something to celebrate myself very soon.ผมอาจจะมีสิ่งที่จะเฉลิมฉลองตัวเองเร็ว ๆ นี้
Let´s celebrate by doing another undercover feature.ฉลองกันหน่อยด้วยการ / แสดงออกแบบลับๆ
There's a party next week to celebrate the opening of a building that I restored.อาทิตย์หน้าจะมีงานเลี้ยง เป็นงานเปิดตึกที่ฉันเป็นคนปฏิสังขรณ์
It is no bad thing to celebrate a simple life.ไม่เกินเลยไปที่จะพูดว่า มาฉลองให้ชีวิตนี้สักหน่อยเถิด!
To celebrate New Year.ตีฉลองวันปีใหม่ไงล่ะ
Tomorrow night, we feast to celebrate our impending victory.คืนพรุ่งนี้ เราจะฉลองชัยชนะที่ใกล้เข้ามา
He thinks we don't know how to celebrate a birth, does he?เขาดูถูกว่าเราจัดงานฉลองไม่เป็น คอยดูเถอะ
Mistress Thins. Friends and neighbors, our honored guest, Master Van Ruijven... not only are we gathered tonight to celebrate the safe delivery into this world, praise be to God, of little Franciscus,คุณนายทินส์ เหล่าสหายและเพื่อนบ้าน
Mulan, seems your grandma invited someone to help us celebrate the engagement.มู่หลาน ดูเหมือนว่าคุณยายท่านจะมีแขกนะ คงจะมาร่วมฉลองกับการหมั้นของเรามั๊ง
But the whole kingdom's turned out to celebrate your marriage.แต่ว่าทั้งเมืองเตรียมพร้อมที่จะ เฉลิมฉลองงานแต่งงานเธออยู่นะ

celebrate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庆幸[qìng xìng, ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 庆幸 / 慶幸] celebrate success
过年[guò nián, ㄍㄨㄛˋ ㄋㄧㄢˊ, 过年 / 過年] celebrate the New Year
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, 弹冠相庆 / 彈冠相慶] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc)
庆功[qìng gōng, ㄑㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ, 庆功 / 慶功] to celebrate a heroic deed
过生日[guò shēng rì, ㄍㄨㄛˋ ㄕㄥ ㄖˋ, 过生日 / 過生日] to celebrate a birthday
过节[guò jié, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 过节 / 過節] to celebrate a festival; after the celebrations (i.e. once the festival is over)
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 庆 / 慶] celebrate
庆祝[qìng zhù, ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ, 庆祝 / 慶祝] celebrate
名句[míng jù, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 名句] famous saying; celebrated phrase
显赫[xiǎn hè, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˋ, 显赫 / 顯赫] illustrious; celebrated
解放日[jiě fàng rì, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ, 解放日] Liberation Day; cf Japan's surrender on 15th August 1945, celebrated as Liberation Day in Korea

celebrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
快気祝をする;快気祝いをする[かいきいわいをする, kaikiiwaiwosuru] (exp,vs-i) to celebrate one's recovery from illness
成道会[じょうどうえ, joudoue] (n) Bodhi Day; Buddhist holiday on December 8 to celebrate Shakyamuni's enlightenment
清穆[せいぼく, seiboku] (n,adj-no) gentle and pure (used in letters to celebrate the health and happiness of the addressee)
祝す[しゅくす, shukusu] (v5s,vt) (See 祝する) to congratulate; to celebrate
祝する[しゅくする, shukusuru] (vs-s) to congratulate; to celebrate
赤道祭[せきどうさい, sekidousai] (n) ceremony to celebrate crossing the equator
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
偉い人[えらいひと, eraihito] (n) celebrated personage; big-wig; person in a high position
名にし負う[なにしおう, nanishiou] (exp,v5u) (emphatic form of 名に負う) (See 名に負う・なにおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name
名に負う[なにおう, naniou] (exp,v5u) (See 名にし負う・なにしおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name
地久節[ちきゅうせつ, chikyuusetsu] (n) Empress's Birthday (esp. as celebrated prior to WWII)
大国主命[おおくにぬしのみこと, ookuninushinomikoto] (n) (See 大黒天・2) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大国主神[おおくにぬしのかみ, ookuninushinokami] (n) (See 大黒天・2) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大己貴神;大穴牟遅神;大汝神[おおなむちのかみ;おおあなむちのかみ(大己貴神;大穴牟遅神), oonamuchinokami ; ooanamuchinokami ( dai onore takashi kami ; ooana mu chi kami )] (n) (See 大国主命) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大穴牟遅命[おおあなむちのみこと, ooanamuchinomikoto] (n) (See 大国主命・おおくにぬしのみこと) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide
楽匠[がくしょう, gakushou] (n) celebrated musician
楽聖[がくせい, gakusei] (n) celebrated musician
祝う[いわう, iwau] (v5u,vt) to congratulate; to celebrate; to observe (a festival); (P)
著名[ちょめい, chomei] (adj-na,n) well-known; noted; celebrated; (P)

celebrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation FR: résonner ; retentir ; célébrer
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: celebrate ; commemorate FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchal) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice ; mark FR: célébrer ; commémorer ; marquer
เฉลิมฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaloēmchal) EN: celebrate victory FR: célébrer la vcitore
เฉลิมพระชนมพรรษา[v.] (Chaloēmphra) EN: celebrate the King's birthday anniversary ; celebrate the Queen's birthday anniversary FR:
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphra) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate FR: honorer
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice ; show appreciation for ; commemorate FR: célébrer ; fêter
ฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaløng cha) EN: celebrate a victory FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ฉลองปีใหม่[v. exp.] (chaløng pīm) EN: celebrate the New Year FR: fêter le nouvel an ; célébrer le nouvel an
ฉลองวันเกิด[v. exp.] (chaløng wan) EN: celebrate a birthday FR: célébrer un anniversaire
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: invite ; give a party ; give a banquet ; entertain ; celebrate FR: inviter ; organiser une réception
รับขวัญ[v.] (rapkhwan) EN: celebrate a recovery ; celebrate a return ; welcome back FR:
สมโภช[v.] (somphōt) EN: celebrate ; solemnize FR: célébrer ; solenniser
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; illustre ; réputé
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned FR: célèbre
โด่งดัง[adj.] (dōngdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ขึ้นชื่อลือชา[v. exp.] (kheuncheū l) EN: be celebrated FR:
ขึ้นชื่อลือนาม[v. exp.] (kheuncheū l) EN: be celebrated FR:
ขึ้นชื่อลือนาม[adj.] (kheuncheū l) EN: celebrated ; famous FR:
ขึ้นหม้อ[adj.] (kheunmø) EN: famous ; celebrated ; noted ; lucky ; favourite FR:
เกรียงไกร[adj.] (krīengkrai) EN: powerful ; great ; celebrated ; mighty ; superior ; imposing ; almighty FR: puissant
เลื่องชื่อ[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; réputé ; fameux
ลือชา ; ลือชาปรากฏ[v.] (leūchā ; le) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre
ลือชา[adj.] (leūchā) EN: well-known ; celebrated ; renowned ; famous FR:
ลือชาปรากฏ[adj.] (leūchāprāko) EN: well-known; celebrated; renowned; famous FR:
ลือชื่อ[adj.] (leū cheū) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent
ลือนาม[v.] (leūnām) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre ; être réputé
เรืองนาม[adj.] (reūang-nām) EN: famous ; celebrated ; renowned ; famed ; well-known FR: célèbre ; renommé ; réputé ; fameux ; bien connu

celebrate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstand {m} | seinen Einstand feiern | seinen Einstand geben; sein Debüt gebenfirst day | to celebrate the start of a new job | to make one's debut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า celebrate
Back to top