ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depressing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depressing*, -depressing-

depressing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depressing (adj.) ทำให้ผิดหวัง See also: ทำให้โศกเศร้า, ทำให้หดหู่ Syn. mournful, gloomy Ops. happy, joyful
depressingly (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างโศกเศร้า, อย่างหดหู่ใจ Syn. unhappily, gloomily
English-Thai: HOPE Dictionary
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Charlie, this shit´s depressing the shit out of me. lt´s makin´ me sad.เพลงบ้าๆ นี่ทำฉันหดหู่ อยากลาตาย
It's so depressing that a naval officer's son is stealing!มันน่าเศร้าที่ลูกชายทหารเรือ กลายเป็นขโมย!
You are, seriously, the most depressing girl I've ever met.คุณเป็นผู้หญิงคิดมากที่สุดที่ผมเคยเจอมา
You are supposed to be distracting me, not depressing the hell out of me.คุณควรจะทำให้ฉันสนใจเรื่องอื่น ไม่ใช่เอามันไปจากฉัน
Kind of depressing to know that your whole life can just fit on one wall.Kind of depressing to know that your whole life can just fit on one wall.
What's depressing is how often get this phone call from you, that's depressing.นี่ขนาดชั้นรับโทรศัพท์แกฉันยังอยากจะ ยืนสงบนิ่งให้เลย
That's a much less depressing name.ชื่อนั่นหดหู่น้อยกว่าจริงๆ
When your wife dies, it must be depressing to see other people in a loving relationship.มันคงน่าหดหู่มาก ที่จะเห็นคนอื่นมีความสัมพันธ์ที่ดี
You do with your depressing little group of kids what I did with my wealthy, elderly mother:นายจัดการกับเด็กๆ แบบที่ฉัน ทำกับแม่แก่ๆผู้ร่ำรวยของฉัน
I can't think of anything more depressing than living by the law forever.ฉันไม่อาจคิดถึงเรื่องอื่นได้เลย นอกจากแรงกดทับ ให้ตกอยู่ภายใต้กฎหมายตลอดไป
Makes for some pretty depressing reading.อ่านแล้วค่อนข้างหดหู่น่ะ
It's kind of more depressing than evil.ดูน่าหดหู่กว่าปีศาจอีก

depressing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mèn, ㄇㄣˋ, 闷 / 悶] melancholy; depressing

depressing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug)
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness
暗愁[あんしゅう, anshuu] (n) sad thought; depressing reflection
暗澹;暗たん[あんたん, antan] (adj-t,adv-to) dark; gloomy; somber; depressing
辛気くさい;辛気臭い;心気臭い;心気くさい[しんきくさい, shinkikusai] (adj-i) irritating (e.g. tone of voice); fretful; boring (e.g. work); depressing; dark (e.g. story)
鬱陶しい[うっとうしい, uttoushii] (adj-i) (1) (uk) gloomy (e.g. mood); depressing; (2) heavy (weather); cloudy; (3) irritating; troublesome; (P)

depressing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed ; dismayed ; despondent ; depressing FR: déprimé
งึม[adj.] (ngeum) EN: depressed ; depressing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depressing
Back to top