ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regret

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regret*, -regret-

regret ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regret (vt.) เสียใจ See also: เศร้า, เศร้าโศก Syn. be disappointed, grieve
regret (vt.) เสียดาย Syn. lament, mourn
regret (n.) ความเศร้าโศกเสียใจ Syn. compunction, disappointment, sorrow
regretful (adj.) น่าเสียใจ
regretfully (adv.) อย่างผิดหวัง
regretfulness (n.) การคร่ำครวญ See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, ความโศกเศร้าเสียใจ Syn. sorrow
regrets (n.) คำขอโทษ See also: การขอโทษ, การขอขมา, การขออภัย Syn. excuse
regrettable (adj.) น่าสลดใจ See also: น่าเศร้าใจ Syn. unfortunate, lamentable, pitiful
regrettably (adv.) น่าสลดใจ See also: น่าเศร้าใจ Syn. unfortunately
English-Thai: HOPE Dictionary
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
regretful(รีเกรท'ฟูล) adj. เสียใจ,โทมนัส,เศร้าใจ, See also: fulness n., Syn. remorseful,sorrowful
English-Thai: Nontri Dictionary
regret(n) ความโทมนัส,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
regretful(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,โทมนัส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regrets Onlyเป็นคำที่ระบุในบัตรเชิญเข้าร่วมงานต่าง ๆ ซึ่งหากผู้ได้รับเชิญจะไม่ไปร่วมจะต้องตอบให้ผู้เชิญทราบ หากสามารถไปร่วมได้ ไม่ต้องตอบ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเสียดาย (n.) regret See also: remorse, sorrow
ความเสียดาย (n.) regret See also: (a) shame, (a) pity
ปวดใจ (v.) regret See also: grieve, lament, feel sad Syn. ปวดร้าว, เจ็บใจ
ร้าวราน (v.) regret See also: grieve, lament, feel sad Syn. ปวดร้าว, ปวดใจ, เจ็บใจ
เสียดาย (v.) regret See also: feel sorry for the loss
น่าสะเทือนใจ (adj.) regretted See also: sad Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
น่าเสียใจ (adj.) regretted See also: sad Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
น่าโศกเศร้า (adj.) regretted See also: sad Syn. น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
น่าสะเทือนใจ (v.) be regretted See also: be sad, feel mourn for Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
น่าเสียใจ (v.) be regretted See also: be sad, feel mourn for Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
น่าโศกเศร้า (v.) be regretted See also: be sad, feel mourn for Syn. น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You won't regret itคุณจะไม่เสียใจเลย
You're gonna regret thisคุณจะเสียใจกับสิ่งนี้
Don't make me regret my decisionอย่าทำให้ฉันเสียใจต่อการตัดสินใจนี้
If you continue judging books by the cover, you'll regret it somedayถ้าเธอยังขืนดูอะไรแค่เปลือกนอกแล้วล่ะก็ เธอจะต้องเสียใจเข้าสักวัน
I don't want him to regret laterฉันไม่อยากให้เขาเสียใจทีหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I regret losing a lieutenant as able as Ahme but she was told the price of capture.แค่เธอก็รู้ว่าราคาของการจับภาพ
This is your chance. You'll never regret it.นี่เป็นโอกาส ของคุณ คุณจะไม่ เสียใจมัน
We regret any inconvenience the sudden cabin movement caused.เราขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่าง ที่เกิดจากห้องโดยสารกระแทกกระเทือน
I think that in a few minutes you'll regret you never said anything.ฉันคิดว่าในไม่กี่นาทีนี้ คุณจะเสียใจที่ไม่ได้พูดอะไรเลย
I know I'm gonna regret it.ผมทำแล้วอาจต้องเสียใจภายหลัง
And you don't regret meeting' your wife?ขึ้นมาสนใจในสิ่งที่เธอไม่เคยสนใจ คุณไม่เสียใจใช่ไหม ที่ได้พบเมียคุณ
Oh, I got regrets, Will, but I don't regret a single day I spent with her.ผมก็เสียใจแต่ ผมไม่เคยเสียใจที่ใช้ชีวิตอยู่กับเธอ
I don't regret the 18 years I was married to Nancy.ผมไม่เสียใจที่แต่งงานกับแนนซี่ตอนอายุ 1 8 หรือ 6 ปีที่ต้องออกจากงาน
I don't regret the six years I had to give up counseling when she got sick, and I don't regret the last years when she got really sick.ตอนที่เธอนอนป่วย หรือว่าปีสุดท้ายที่ เธอป่วยหนัก
And I sure as hell don't regret missing' a damn game.แล้วก็เสียใจที่ไม่ได้ไปดูวันนั้น
I just want to tell you that there hasn't been a day when I didn't regret giving you up.ฉันแค่จะบอกเธอว่า ฉันนั่งเสียใจทุกวันที่ยกเธอให้คนอื่น
My rule was short, but I regret nothing!เวลาของข้าเหลือน้อยแล้ว, แต่ไม่มีอะไรต้องเสียใจ

regret ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 歉] apologize; deficient; to regret
歉意[qiàn yì, ㄑㄧㄢˋ ㄧˋ, 歉意] apology; regret
[xī, ㄒㄧ, 惜] pity; regret; to rue; to begrudge; Taiwan pr. xi2
[hài, ㄏㄞˋ, 嗐] exclamation of regret
反顾[fǎn gù, ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 反顾 / 反顧] to glance back; fig. to regret; to have second thoughts about sth
感慨[gǎn kǎi, ㄍㄢˇ ㄎㄞˇ, 感慨] lament; with a tinge of emotion or regret
后悔[hòu huǐ, ㄏㄡˋ ㄏㄨㄟˇ, 后悔 / 後悔] regret; repent
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, 悔] regret
悔过[huǐ guò, ㄏㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˋ, 悔过 / 悔過] regret; repent
[chàng, ㄔㄤˋ, 怅 / 悵] regretful; upset; despair; depressed
[wǎn, ㄨㄢˇ, 惋] regret, be sorry; alarmed
[hàn, ㄏㄢˋ, 憾] regret
遗憾[yí hàn, ㄧˊ ㄏㄢˋ, 遗憾 / 遺憾] regret; pity; sorry
叹惜[tàn xī, ㄊㄢˋ ㄒㄧ, 叹惜 / 嘆惜] sigh of regret
很遗憾[hěn yí hàn, ㄏㄣˇ ㄧˊ ㄏㄢˋ, 很遗憾 / 很遺憾] unfortunately; regrettably

regret ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret
リグレット[, riguretto] (n) regret
側む[そばむ, sobamu] (v5m,vi) to lean to one side; to oppose; to look aside; to regret
悔しがる[くやしがる, kuyashigaru] (v5r) to feel bitter; to be vexed; to resent; to regret
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret
惜しくも[おしくも, oshikumo] (n) to one's regret (chagrin); regrettably
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P)
惜しむらくは[おしむらくは, oshimurakuha] (exp,adv) I regret that; It's unfortunate but; It's too bad that
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret
臍を噛む;ほぞを噛む[ほぞをかむ, hozowokamu] (exp,v5m) to regret bitterly; to be very sorry (for)
覚えてろ[おぼえてろ, oboetero] (exp) (id) You'll regret this!; I'll get you for this; Just you wait
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
やっちまう[, yacchimau] (exp,v5u) (from 遣って + しまう) to do something one regrets
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret)
可惜[あたら;あったら, atara ; attara] (adj-pn) alas; regrettably
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P)
心外[しんがい, shingai] (adj-na) (1) regrettable; vexing; upsetting; (2) unthinkable; wholly unexpected; (P)
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P)
恨む(P);怨む;憾む[うらむ, uramu] (v5m,vt) (1) to resent; to curse; to feel bitter; to blame; to bear a grudge; (2) (esp. 憾む) to regret; (P)
悔しい(P);口惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(口惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P)
悔し泣き(P);悔泣[くやしなき, kuyashinaki] (n,vs) crying from vexation; tears of regret; (P)
悔やむ(P);悔む[くやむ, kuyamu] (v5m,vt) (1) to mourn; to lament; (2) to be sorry; to regret; to repent; (P)
惜しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P)
惜しむべき[おしむべき, oshimubeki] (exp) lamentable; regrettable
惜し気;惜しげ;惜気(io)[おしげ, oshige] (adj-na,n) (See 惜し気もなく) regret; frugality
慨する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) to regret; to deplore
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n,vs) deploring; lamentation; regret; complaint
未練がましい[みれんがましい, mirengamashii] (adj-i) (1) regretful; irresolute; (2) stubborn (not knowing when to give up)
残念[ざんねん, zannen] (adj-na,n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P)
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
無念[むねん, munen] (adj-na,n) (1) chagrin; regret; (2) {Buddh} (See 有念) free from obstructive thoughts; (P)
遺憾[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P)
遺憾に堪えない[いかんにたえない, ikannitaenai] (exp,adj-i) really regrettable
遺憾千万[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret)
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] Thai: เสียใจด้วย English: regret

regret ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยความเสียใจ[X] (dūay khwām ) EN: with regret FR: avec regret
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
การขอโทษ[n.] (kān khøthōt) EN: apology ; pardon ; apologizing ; expressing regret FR: excuses [fpl]
การแสดงความเสียใจ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: condolences ; expressing regret FR:
คำขอโทษ[n. exp.] (kham khøthō) EN: excuse ; pardon ; apology FR: excuse [f] ; excuses [fpl] ; regret [m] ; pardon [m]
ขอตัว[v.] (khøtūa) EN: excuse oneself ; decline ; regret not to be able to ; beg ogg FR:
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadā) EN: regret ; remorse ; sorrow FR:
ความเสียใจ[n.] (khwām sīaja) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness ; woe FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ไม่อาลัยอาวรณ์[X] (mai ālai-āw) EN: with no regret ; no miss FR: sans regret
เสียดาย[v.] (sīadāi) EN: regret ; deplore ; feel sorry FR: regretter
เสียใจ[v.] (sīajai) EN: be sorry ; regret ; grieve ; show regret FR: être désolé ; être attristé ; regretter ; déplorer
เสียใจอย่างยิ่ง[v. exp.] (sīajai yāng) EN: be extremely sorry ; greatly regret FR: regretter profondément
ทุมโน[v.] (thummanō) EN: regret FR:
ตรมใจ[v. exp.] (trom jai) EN: grieve ; mourn ; pine away ; regret FR:
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
ขอประทานโทษ[v.] (khøprathānt) EN: apologize FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologise ; apologize (Am.) ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets ; être désolé
ไม่พอที่[v. exp.] (mai phø thī) EN: it is to be regretted ; it is regrettable FR: il est regrettable
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīa dāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable FR: regrettable ; déplorable
ร้องไห้เสียน้ำตา[v. exp.] (rønghai sīa) EN: FR: verser des larmes de regret
แสดงความเสียใจ[v. exp.] (sadaēng khw) EN: express condolence FR: compatir ; exprimer ses regrets
สำนึกผิด[v. exp.] (samneuk phi) EN: accept a mistake FR: regretter ; avoir des remords
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique
เสียใจมาก[v. exp.] (sīajai māk) EN: FR: regretter profondément
เสียใจภายหลัง[v. exp.] (sīajai phāi) EN: be sorry afterwards ; rue FR: regretter après coup
เสียน้ำตา[v.] (sīanāmtā) EN: FR: verser des larmes de regret

regret ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedauern {n} | sehr zu meinem Bedauernregret | much to my regret
Bedauern {n}regretfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regret
Back to top