ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข้าใจผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข้าใจผิด*, -เข้าใจผิด-

เข้าใจผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าใจผิด (v.) misunderstand See also: mistake Syn. รู้ผิด, หลงผิด Ops. เข้าใจถูก
English-Thai: HOPE Dictionary
belie(บิไล') {belied,belieing,belies} vt. แสดงให้เห็นว่าไม่จริง,ขัดแย้ง,ไม่ตรงกับ,ใส่ความ,ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด, See also: belier n., Syn. disguise
delusion(ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา,การหลอกลวง,ความเชื่อผิด ๆ ,ความคิดเพ้อเจ้อ,การเข้าใจผิด,มหันต์
disillusion(ดิสอิลู'เชิน) vt.ขจัดสิ่งลวงตาออก,ขจัดความเข้าใจผิดทิ้ง, See also: disillusionment n.
entice(เอนไทสฺ') vt. ล่อลวง,ชักนำไปในทางผิด,ทำให้หลงเข้าใจผิด., Syn. lure
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
err(เออร์) {erred,erring,errs} vi. ทำผิด,ทำผิดพลาด,เข้าใจผิด,เถล,ออกนอกทาง,ทำไม่ถูกต้อง,ทำบาป,ทำชั่ว
errancy(เออ'เรินซี) n. การทำผิด,การทำผิดพลาด,การเข้าใจผิด,การออกนอกทาง
erroneous(เอโร'เยิส) adj. เกี่ยวกับความผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง, See also: erroneousness n., Syn. false
fallacious(ฟะเล'เชิส) adj. หลอกลวง,ลวง,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด,ผิดพลาด,ซึ่งทำให้ผิดหวัง., See also: fallaciously adv. fallaciousness n., Syn. false ###A. true
fallacy(แฟล'ละซี) n. การหลอกลวง,การทำให้เข้าใจผิด,ความผิดพลาด,การอ้างเหตุผลหรือความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion
imbroglio(อิมโบรล'โย) n. ภาวะยุ่งเหยิง,สถานการณ์ที่ลำบาก,ความเข้าใจผิด,ความไม่ลงรอยกัน,กองที่ยุ่งเหยิง
misapprehend(มิสแอพรีเฮนดฺ') vt. เข้าใจผิด.
misapprehension(มิสแอพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจผิด., See also: misapprehensive adj.
misconceive(มิสคะซิฟว) vt.,vi. เข้าใจผิด
misconception(มิสคันเซพ'เชิน) n. ความคิดเห็นที่ผิด,การเข้าใจผิด
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด,แปลผิด
miscreance(มิส'ครีเอินซฺ) n. ความเชื่อที่ผิด,ความเข้าใจผิด,ความนอกรีต,ความคิดนอกทาง
miscreant(มิส'ครีเอินทฺ) adj. สารเลว,เข้าใจผิด,เชื่อในสิ่งที่ผิด. n. คนสารเลว,คนชั่วร้าย,ผู้นอกรีต,ผู้ไม่ยอมเชื่อ, Syn. villain,wretch
misguided(มิส'ไกดิด) adj. ถูกนำไปในทางที่ผิด,ได้รับการแนะนำที่ผิด,ซึ่งเข้าใจผิด, See also: misguidedly adv., Syn. ill-advised,
mislead(มิสลีด') {misled,misleading,misleads} vt. นำผิด,ทำให้เข้าใจผิด, See also: misleader n.
mistake(มิสเทคฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผิดพลาด,ความเข้าใจผิด,ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error,blunder
misunderstand(มิสอันเดอสแทนดฺ') {misunderstood,misunderstanding,misunderstands} vt.,vi. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,แปลผิด, Syn. misread,mistake
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
twist(ทวิสทฺ) vt.,vi.,n. (การ) บิด,บิดเป็นเกลียว,งอ,โค้ง,ขัน,คลุกเคล้า,คลึง,ร้อย,ขด,พันรอบ,ทำให้เป็นเกลียว,ทำให้เข้าใจผิด,บิดเบือน,ทำให้สับสน,โกง,เบี้ยว,กลับทิศทาง. vi. บิด,งอ,เบี้ยว,ไปอย่างคดเคี้ยว,ฟั่น,คลึง,ร้อย,ขยัก.,ม้วนใบยา,ขนมม้วน,ลักษณะกวน,เหล้าผสม,ผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
delusive(adj) หลอกลวง,ตบตา,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด
erroneous(adj) ผิดพลาด,ทำผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง
fallacy(n) การลวงให้เข้าใจผิด,การเข้าใจผิด,การหลอกลวง
imbroglio(n) ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความเข้าใจผิด
misapprehend(vt) เข้าใจผิด
misapprehension(n) ความเข้าใจผิด
misconceive(vt) มีความเห็นที่ผิด,เข้าใจผิด
misconception(n) ความเข้าใจผิด,ความเห็นผิด
misconstrue(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด,แปลความผิด,วินิจฉัยผิด
misinform(vt) บอกผิด,พูดให้เข้าใจผิด,ให้ข้อมูลผิด
misinterpret(vt) แปลความผิด,ตีความผิด,ถอดความผิด,เข้าใจผิด
misinterpretation(n) การแปลความผิด,การตีความผิด,การถอดความผิด,การเข้าใจผิด
mistake(n) ความผิด,การสำคัญผิด,ข้อผิดพลาด,การเข้าใจผิด
misunderstand(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
wrong(adj) ผิด,เข้าใจผิด,ไม่เป็นธรรม,ไม่เหมาะสม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Misconceptionsเข้าใจผิด [การแพทย์]
Manipulationการปั่นหุ้นการซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสภาพการซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริง โดยเจตนาให้ผู้อื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิด การกระทำดังกล่าวนี้ ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทกำหนดโทษไว้ด้วย [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get of (phrv.) เข้าใจผิด
have another guess coming (idm.) เข้าใจผิด See also: ทำผิดพลาด
misconceive (vi.) เข้าใจผิด
misunderstand (vt.) เข้าใจผิด See also: สำคัญผิด, ตีความผิด, แปลความผิด Syn. mistake, misinterpret, misapprehend, misconstrue Ops. understand, comprehend, perceive
take amiss (phrv.) เข้าใจผิด
take someone for (idm.) เข้าใจผิด
misapprehend (vt.) เข้าใจผิด (คำทำการ) Syn. misunderstand Ops. understand, apprehend
mistake for (phrv.) เข้าใจผิดว่าเป็น Syn. confuse with, take for
belie (vt.) ทำให้เชื่อหรือเข้าใจผิด
delusion (n.) การเข้าใจผิด See also: ความผิดพลาด, ความเชื่อที่ผิด Syn. error, illusion, misconception Ops. truism, fact, certainty
diceive (vt.) ทำให้เข้าใจผิด See also: ทำให้หลงผิด, หลอกลวง Syn. falsify
disabled (vt.) ทำให้หายเข้าใจผิด See also: ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด Syn. undeceive, clarify
erroneous (adj.) ไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด Syn. inaccurate, incorrect, wrong
false impression (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความเชื่อผิดๆ, ความคิดผิดๆ Syn. confusion, delusion
illusion (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความเชื่อผิดๆ, ความคิดผิดๆ Syn. confusion, delusion, false impression
misapprehension (n.) การเข้าใจผิด Syn. misconception, fallacy, misunderstanding
misconception (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความคิดที่ผิดๆ, ความเห็นผิดๆ Syn. misinterpretation, delusion
misinformed (adj.) ซึ่งเข้าใจผิด See also: ผิดพลาด, คิดผิด Syn. wrong, inaccurate Ops. correct, perfect
misjudge (vt.) ทำให้เข้าใจผิด See also: ทำให้ตัดสินใจผิด Syn. mistake, misread Ops. understand
mislead (vt.) ทำให้เข้าใจผิด See also: ทำให้หลงผิด, หลอกลวง Syn. diceive, falsify
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
That's a common misconceptionนั่นเป็นความเข้าใจผิดโดยทั่วไป
Did he just mistake me for someone else?นี่เขาเข้าใจผิดว่าฉันเป็นใครคนอื่นหรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is Dan Humphrey, Serena's ex-boyfriend, which makes him off-limits to you, and you should know better.ซึ่งทำให้เขาปิดข้อจำกัดกับคุณ คุณควรจะรู้ดีกว่านะ เข้าใจผิด และคิดว่าคุณสองคนอยู่ที่นี่ด้วยกัน
Another misunderstanding. Now they'll never get togetherเข้าใจผิดกันจนได้ เมื่อไหร่จะลงเอยกันซะที
You've got it all wrong. I'm not in love with him...เข้าใจผิดกันใหญ่แล้ว ฉันไม่ได้ปิ๊งเค้าซะหน่อย...
This is all a misunderstanding, Paul.เข้าใจผิดกันไปใหญ่เเล้ว พอล
A misunderstanding? That's all ancient history anyway.เข้าใจผิดงั้นเหรอ นั่นมันเป็นเรื่องที่นานโขมาแล้ว
I don't think anything I say will matter right now.เข้าใจผิดงั้นเหรอ ไม่ตามไปล่ะ
I got my schedule mixed up. Byung-soo registered me for the wrong lecture, you see.เข้าใจผิดน่ะ ผมบอกบยอง ซู ให้ลงทะเบียนให้ เป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะ
A misunderstanding? Yes.เข้าใจผิดร้ายแรงหรือครับ?
There's been some kind of mistake.เข้าใจผิดอะไรรึเปล่า
Make no mistake. I am interested.เข้าใจผิดแล้ว ฉันสนใจเธอ
You've got it all wrong. I'm not fighting to save Insomnia.เข้าใจผิดแล้ว ฉันไม่ได้สู้ เพื่อกอบกู้อินซอมเนีย
Wrong. You're just wrong, Stefan.เข้าใจผิดแล้ว นายแค่เข้าใจผิด, สเตฟาน
You've got it all wrong, Blood King.เข้าใจผิดแล้ว ราชาโลหิต
You don't understand.เข้าใจผิดแล้ว เขาสามารถช่วยชีวิตเราได้
You are wrong, Mike is Michael. We don't know where the mines are.เข้าใจผิดแล้ว ไมค์คือไมเคิล เราไม่รู้ว่ากับระเบิดอยู่ไหน
Misunderstanding, misunderstanding.เข้าใจผิดแล้วครับ เข้าใจผิดแล้ว
You got it all wrong, man. I barely even know her.เข้าใจผิดแล้วพวก, ผมแทบจะไม่รู้จักเธอเลย
You're quite mistaken. I'd love one.เข้าใจผิดแล้วหละ ยินดีอย่างยิ่ง
Oh, I'm afraid you've made a mistake. Mrs. De Winter's been dead for over a year.ฉันเกรงว่าคงมีการเข้าใจผิด คุณนายเดอ วินเทอร์เสียไปเเล้วเมื่อปีก่อน
It's all a mistake, Mrs. Danvers. Apparently, Mrs. De Winter broke the cupid herself and forgot to say anything about it.เป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะ คุณนายแดนเวอร์ส คุณผู้หญิงเป็นคนทำตุ๊กตาแตกแต่ลืมบอกไป
I think you're a dangerously misinformed man... with a sinister notion about what the United States stands for!{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าคุณเป็นอันตราย คนเข้าใจผิด ... {\cHFFFFFF}มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่ากลัว สหรัฐอเมริกาย่อมา!
Why would I want to spy on you?คุณเข้าใจผิด ผมจะมาสอดเเนมได้ไง
Am I wrong or is the world rising?บาร์ท ฉันเข้าใจผิด... ...หรือว่าโลกมันสูงขึ้นวะ
They've got you wrong, you're not a coward.พวกนั้นเข้าใจผิด นายไม่ขี้ขลาด
There must be some misunderstanding.จะต้องเกิดการเข้าใจผิดขึ้นแน่.
I don't know what the misunderstanding is about.ไม่ทราบเกิดการเข้าใจผิดอันใดขึ้น.
In a way, I'm grateful, as this delusion spares her the reality of our predicament.ในวิธีที่ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นความเข้าใจผิดนี้ อะไหล่ของเธอเป็นจริงของสถานการณ์ของเรา
No, it wasn't my hands, it was my... my misunderstanding.ไม่มีก็ไม่ได้มือของฉัน มันเป็นของฉัน ... ความเข้าใจผิดของฉัน
When I said I was Mr. Boddy's butler, this was both true and misleading.ตอนที่ผมบอกว่าผมเป็นพ่อบ้านของคุณบ๊อดดี้ เป็นความจริงและอาจทำให้เข้าใจผิด
There's been a mistake. I know Johnny didn't do it.มันต้องมีการเข้าใจผิดกัน ฉันรู้ว่า จอห์นนี่ ไม่ได้เอาไป
Have any of your friends ever been vacuumed out?คุณเข้าใจผิดแล้ว! ตัวเองมีเพื่อน ๆ ที่เคยดูดไขมันออกบ้างไหม?
Hey, Nanny was jumping to conclusionsอะไรนะ คุณยายเข้าใจผิดเหรอ
You made a mistake, that's all.นายเข้าใจผิด แค่นั้นแหละ
Yakov said that innocence was a delusion.ยาโคฟกล่าวว่าความบริสุทธิ์เป็นความเข้าใจผิด
But watch what you say. People get the wrong impression.แต่พูดอะไรระวังหน่อย คนอื่นจะเข้าใจผิด
Sid-man, this is all really a big misunderstanding. Actually...ซิด-แมน นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเท่านั้น ที่จริง...
We don't want people to think you and me are together.เราไม่อยากให้คนเข้าใจผิดว่า คุณมากับฉัน.
I'd like to talk through any misunderstandings there might be between us.ผมอยากจะคุย เกี่ยวกับเรื่องเข้าใจผิดต่างๆ... ...จะมีแค่ระหว่างเรา
There's been a misunderstanding.ผมว่าคงมีการเข้าใจผิดกัน
Yeah, yeah. Well, he better make no mistake about Lennie.เขาไม่ควรเข้าใจผิดเกี่ยวกับเลนนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข้าใจผิด
Back to top