ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misunderstanding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misunderstanding*, -misunderstanding-

misunderstanding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misunderstanding (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความหลงผิด Syn. misapprehension, misconception, misinterpretation, mistaking Ops. understanding, conception
misunderstanding (n.) ความไม่เห็นด้วย See also: ความไม่ลงรอยกัน Syn. discord, difference, difficulty, dissension
English-Thai: HOPE Dictionary
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
English-Thai: Nontri Dictionary
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสับสน (n.) misunderstanding See also: confusion, misinterpretation Syn. ความเข้าใจผิด Ops. ความชัดเจน, ความกระจ่าง
ความเข้าใจผิด (n.) misunderstanding See also: misleading, misinterpretation Syn. ความเข้าใจพลาด
ความเข้าใจพลาด (n.) misunderstanding See also: misleading, misinterpretation
ความไขว้เขว (n.) misunderstanding See also: confusion, misinterpretation Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด Ops. ความชัดเจน, ความกระจ่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know what the misunderstanding is about.ไม่ทราบเกิดการเข้าใจผิดอันใดขึ้น.
Just a little misunderstanding over the check.แค่ความเข้าใจผิดเล็กน้อย จะเช็คให้
If we don't talk to Asano's parents the misunderstanding will persistถ้าเราไม่ได้พูดคุยกับพ่อแม่ของอาซาโนะ จะยืนยันเรื่องความเข้าใจผิด
This misunderstanding won't happen again.เรื่องเข้าใจผิดแบบนี้.. จะไม่เกิดขึ้นอีก
There seems to be a misunderstanding somewhere...มันดูเหมือนว่าจะมีการเข้าใจผิดอะไรซักอย่างสิน่า...
Imagine a world without misunderstanding or discrimination.ลองจินตนาการโลกใบนี้ที่ไม่มีการเข้าใจผิดและอาชญากรรมสิ
'Cause this is a total misunderstanding that my car had been stolen...เอ่อ! แต่มันเป็นอะไรที่ผมเข้าใจผิดไป อย่างแรง ว่ามีคนขโมยรถผมไปน่ะ
..the misunderstanding that is between us.ความเข้าใจผิดระหว่างเรา
There's a,there's a slight misunderstanding that I have with the mayor... you know what?มีความเข้าใจผิดหลายอย่าง/ในเรื่องฉันกับนายกฯ... แกรู้มั้ย?
There has been a grave misunderstanding between Jabba and the Order of the Jedi.มีความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงเกิดขึ้น ระหว่างแจ๊บบ้าและพวกอัศวินเจได
The slight misunderstanding in the scavo house had ended...เหตุเข้าใจผิดในบ้านสกาโว ก็คลี่คลายในที่สุด
Now leave before there's a terrible misunderstanding between my foot and your ass.งั้น คุณไปก่อนที่การเข้าใจผิดร้ายแรงระหว่าง

misunderstanding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, 情有可原] pardonable (of interruption, misunderstanding etc)
误解[wù jiě, ˋ ㄐㄧㄝˇ, 误解 / 誤解] misunderstanding
冰释[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, 冰释 / 冰釋] (of misgivings, misunderstandings etc) disappear; vanish; be dispelled
消释[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, 消释 / 消釋] to dispel (doubts); to clear up (misunderstanding)
误会[wù huì, ˋ ㄏㄨㄟˋ, 误会 / 誤會] to misunderstand; to mistake; misunderstanding

misunderstanding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心得違い[こころえちがい, kokoroechigai] (n) imprudence; misbehavior; misbehaviour; misunderstanding
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n,vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding
僻目[ひがめ, higame] (n) squint; sight error; bias; misunderstanding; misjudgment; misjudgement
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n,vs) misunderstanding; wrong guess; (P)
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P)
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P)

misunderstanding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai) EN: due to a misunderstanding FR:
ความเข้าใจผิด[n. exp.] (khwām khaoj) EN: misunderstanding ; misperception FR: malentendu [m] ; méprise [f]
ความสับสน[n.] (khwām sapso) EN: confusion ; chaos ; misunderstanding FR: confusion [f]
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other) FR:
ทำให้เข้าใจผิด[v. exp.] (thamhai kha) EN: cause a misunderstanding ; mislead FR: provoquer un malentendu

misunderstanding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
missverstehen | missverstehend | missverstanden | er/sie missversteht | ich/er/sie missverstandto misunderstand {misunderstood; misunderstood} | misunderstanding | misunderstood | he/she misunderstands | I/he/she misunderstood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misunderstanding
Back to top