ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fallacy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fallacy*, -fallacy-

fallacy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fallacy (n.) ความคิดที่ไม่ถูกต้อง See also: วิธีคิดผิดๆ Syn. delusion, misconcepton
English-Thai: HOPE Dictionary
fallacy(แฟล'ละซี) n. การหลอกลวง,การทำให้เข้าใจผิด,ความผิดพลาด,การอ้างเหตุผลหรือความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion
English-Thai: Nontri Dictionary
fallacy(n) การลวงให้เข้าใจผิด,การเข้าใจผิด,การหลอกลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fallacyเหตุผลวิบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง
The big, strong, brave men that we've all been reading about in novels and watching in movies since we were 9 years old that's a fallacy.ผู้ชายที่เก่ง แข็งแกร่ง ห้าวหาญ ที่เราอ่านมาจาก.. ..ในนิยายและดูจากในหนัง ตั้งแต่เราอายุ9ขวบ..
In basketball it's called the Hot Hand Fallacy.ในกีฬาบาสเกตบอลก็เรียกว่า มือฮอตเข้าใจผิด
Nothing, it is a fallacy. Normality? Stability?มันว่างเปล่ามันคือการลวง ความปกติ เสถียรภาพ

fallacy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谬种[miù zhǒng, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ, 谬种 / 謬種] error; fallacy; misconception; scoundrel; You swine!
谬论[miù lùn, ㄇㄧㄡˋ ㄌㄨㄣˋ, 谬论 / 謬論] misconception; fallacy

fallacy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合成の誤謬[ごうせいのごびゅう, gouseinogobyuu] (n) fallacy of composition
自然主義的誤謬[しぜんしゅぎてきごびゅう, shizenshugitekigobyuu] (n) naturalistic fallacy
誤信[ごしん, goshin] (n,vs) misbelief; fallacy
誤謬推理[ごびゅうすいり, gobyuusuiri] (n) fallacy (sometimes esp. a paralogism)
謬見[びゅうけん, byuuken] (n) fallacy
誤謬[ごびゅう, gobyuu] (n,vs) fallacy; mistake
謬妄[びゅうもう, byuumou] (n) (1) fallacy; conjecture; (2) baseless thing; random thing
謬説[びゅうせつ, byuusetsu] (n) fallacy; fallacious argument
謬論[びゅうろん, byuuron] (n) fallacy; mistaken opinion
迷夢[めいむ, meimu] (n) illusion; fallacy; delusion
迷妄[めいもう, meimou] (n) illusion; fallacy; delusion
迷論[めいろん, meiron] (n) fallacious argument; fallacy; absurd opinion

fallacy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหตุผลวิบัติ[n. exp.] (hētphon wib) EN: fallacy FR:
ข้อสรุปที่ผิด[n. exp.] (khøsarup th) EN: fallacy ; wrong conclusion FR:
ความหลงผิด[n.] (khwām longp) EN: mistake ; fallacy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fallacy
Back to top