ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้า*, -ร้า-

รา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รา (n.) fungus See also: mold, mould
รา (v.) cease See also: stop, give up, abate, reduce, die down Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป
รา (n.) base See also: bottom, root Syn. ฐาน Ops. ปลาย
รา (clas.) rhizome See also: rootstock, stem
รา (n.) rhizome See also: root
รา (n.) vomit Syn. อาเจียน, สำรอก
รา (v.) vomit See also: throw up, retch Syn. อาเจียน, สำรอก
รากฐาน (n.) foundation See also: footing, basis, bedrock Syn. พื้นฐาน
รากฐาน (n.) foundation See also: groundwork, base, basis
รากดิน (n.) earthworm Syn. ไส้เดือน
รากผม (n.) roots of hair
รากฝอย (n.) rootlet See also: fibrous root
รากศัพท์ (n.) root
รากสาด (n.) typhoid See also: typhus
รากเลือด (v.) vomit blood See also: spit blood
รากเลือด (adv.) seriously See also: severely Syn. สาหัส, หนัก, มาก
รากเหง้า (n.) rhizome See also: root Syn. ราก
รากเหง้า (n.) origin See also: root, source, cause, fount, base, basis Syn. เค้า, ที่มา, ต้นตอ
รากเหง้า (n.) ancestor See also: ancestry, forefather, forebear Syn. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอ, ต้นตระกูล
รากเหง้า (n.) root See also: rhizome, tuber
รากเหง้า (n.) origin See also: pedigree, ancestry, root, descent, source Syn. เค้าเดิม, ที่มา
ราข้อ (v.) back off See also: withdraw, retreat, yield Syn. เลิก, เลิกรา
ราคะ (n.) lust See also: sexual desire, passion, concupiscence
ราคา (n.) price See also: cost, value, worth Syn. ค่า
ราคาขาดตัว (n.) net price See also: actual price
ราคาขาย (n.) sale price See also: selling price
ราคาขายปลีก (n.) retail price Syn. ราคาปลีก Ops. ราคาขายส่ง, ราคาส่ง
ราคาขายส่ง (n.) wholesale price Syn. ราคาส่ง Ops. ราคาขายปลีก, ราคาปลีก
ราคาค่างวด (n.) price See also: cost
ราคาคุย (n.) brag See also: boast Syn. การโม้, การโอ้อวด
ราคาซื้อ (n.) cost price Syn. ทุน, ราคาต้นทุน Ops. ราคาขาย
ราคาซื้อขาย (n.) price See also: bargaining price Syn. ราคาต่อรอง
ราคาต้นทุน (n.) cost price Syn. ทุน, ราคาซื้อ Ops. ราคาขาย
ราคาตลาด (n.) market price Syn. ราคาท้องตลาด
ราคาต่อรอง (n.) price See also: bargaining price Syn. ราคาซื้อขาย
ราคาต่ำ (v.) be cheap See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost Syn. ไม่แพง
ราคาถูก (n.) cheapness See also: inexpensiveness, low-cost, low-price Ops. ความแพง, ราคาแพง
ราคาท้องตลาด (n.) market price
ราคาทุน (n.) cost price Syn. ทุน, ราคาต้นทุน, ราคาซื้อ Ops. ราคาขาย
ราคาประเมิน (n.) cost estimate See also: cost appraisal, cost assessment
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
altar railราวกั้นระหว่างที่บูชากับส่วนที่เหลือของโบสถ์
dope bookรายการหนือตำราแทงม้า
dope sheetรายการหนือตำราแทงม้า
drop-down menuรายการเลือกแบบดึงลงหมายถึง รายชื่อเมนูที่เมื่อใช้เมาส์กดแล้วจะมีรายการแสดงให้เลือก เช่น ถ้ากดเมาส์ที่เมนู Edit จะมีรายการเลือก copy, cut, paste ฯ เรียงลงมาให้เลือก
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
laundry listรายการอันยืดยาว
pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้นหมายถึง รายการเลือกที่จะผุดขึ้น เมื่อกดเมาส์ที่ลูกศรหลังรายการนั้น มักจะเป็นรายการที่ให้เลือกในกรอบสนทนาอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่รายการเลือกที่มาจากบาร์เมนู (menu bar) เมื่อเลือกรายการใดแล้ว ก็จะแสดงรายการที่เลือกนั้นให้เห็นอยู่ตลอด
submenuรายการย่อยหมายถึง รายการย่อยที่อยู่ใต้รายการใหญ่ (menu) เช่น มีรายการย่อยอยู่อีก 7-8 รายการ ภายใต้รายการใหญ่ที่มีลูกแอปเปิลเป็นสัญลักษณ์ (เครื่องแมคอินทอช)
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a.c.abbr. ante Christum, Syn. before Christ, ก่อนคริสต์ศักราช) abbr. befor meal
a.d.abbr. Anno Domini, ในปีคริสต์ศักรา
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
ab intra(อาลอิน' ทรา) L. จากด้านข้าง, จากภายใน (from in side, from within)
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบรา
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
abextra(แอบเอค' ซทรา) (ลาติน) จากข้างนอก
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วครา
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accelerograph(แอคเซล' เลอโรกราฟ) n. เครื่องเร่งบันทึกอัตโนมัติ
English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วครา
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเรา
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกรา
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตรา
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
alcohol(n) แอลกอฮอล์,เหล้า,สุรา,ของมึนเมา
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
almoner(n) ผู้บริจาคทาน,นักสังคมสงเคราะห์
ambassador(n) ทูต,เอกอัครราชทูต
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
amulet(n) เครื่องราง,ของขลัง
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเรา
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brace root; prop root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breathing root; aerating root; pneumatophoreรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
C. & F. (Cost and Freight)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil serviceราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Cost and Freight (C. & F.)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cube root; cubic root; third rootรากที่สาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
docketรายงานกระบวนพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doubly linked listรายการโยงคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynastyราชวงศ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earned incomeรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earnings] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earningsรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earned income] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flatราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
free listรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fungiรา, เชื้อรา, เห็ดรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
G.N.E. (gross national expenditure)รายจ่ายประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross incomeรายได้เบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
His Majesty's Principal Private Secretaryราชเลขาธิการ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomeรายได้, เงินได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kingdomราชอาณาจักร [ดู realm] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kingshipราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kneeรากรูปหัวเข่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
linked listรายการโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
market priceราคาตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
memorandum and fileรายงานและสำนวนความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
menuรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
minutesรายงานการประชุม [ดู proceedings ๒ และ verbatim] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mold; mouldรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monarchyราชาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
national incomeรายได้ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
per capita (L.)รายหัว, ต่อหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
priceราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prop root; brace root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportionate priceราคาตามส่วน, ราคาตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provincial administrationราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pushup listรายการแบบผลักขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
realmราชอาณาจักร [ดู kingdom] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regaliaราชกกุธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reportรายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revenueรายได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Academy Awards (Motion pictures)รางวัลอะแคเดมี (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]
Bidราคาเสนอซื้อสูงสุดราคาเสนอซื้อสูงสุดของหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้อเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอซื้อที่สูงสุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าควรได้สิทธิซื้อก่อนรายอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Burdock Rootรากเบอร์ดอก [การแพทย์]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Checklistรายการตรวจสอบ [การแพทย์]
Civil serviceราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Closing entryรายการปิดบัญชี [การบัญชี]
Coronationsราชาภิเษก [TU Subject Heading]
Courseรายวิชา,ครบกำหนด,ชุด [การแพทย์]
Cross-referenceรายการโยง Cross-reference หมายถึง รายการโยง เป็นส่วนที่แนะนำให้ไปอ่านเรื่องที่ต้องการจาก เรื่อง ชื่อเรื่องหรือรายการอื่นในหนังสือเล่มนั้น การโยงในหนังสืออ้างอิงมี 2 แบบ คือ
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
cube root (of a real number)รากที่สาม (ของจำนวนจริง), รากที่สามของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์     หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสามแล้วได้ a เช่น     = 2,     = -3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Data Baseรายละเอียดขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Deferred chargeรายจ่ายรอการตัดบัญชี [การบัญชี]
Discographyรายชื่อแผ่นเสียง [TU Subject Heading]
Entryรายการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Expenditureรายจ่าย [เศรษฐศาสตร์]
Extraordinary itemรายการพิเศษ [การบัญชี]
Game showsรายการเกมโชว์ [TU Subject Heading]
Grit Chamber รางดักกรวดทรารางน้ำซึ่งน้ำเสียจะไหลอย่างช้า เพื่อให้กรวดทรายตกตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
Guarantee Price ราคาประกัน ราคาสินค้าซึ่งมักจะเป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาล กำหนดเป็นราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลรับรองว่าเกษตรกรจะสามารถขายได้ ด้วยการให้การอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งมักมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าผู้ผลิตสาขา อุตสาหกรรมและสาขาบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Incomeรายได้ [TU Subject Heading]
Agricultural incomeรายได้ทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Mandrake Rootรากของแมนเดรท [การแพทย์]
Market priceราคาตลาดราคาหุ้นใด ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายครั้งหลังสุดเป็นราคาที่สะท้อนถึงความต้องการซื้อและความต้องการขายจากผู้ลงทุนโดยรวมในขณะนั้น [ตลาดทุน]
Menu รายการเลือก [คอมพิวเตอร์]
Military service, Voluntaryราชการทหารอาสาสมัคร [TU Subject Heading]
Monarchyราชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Moving averageราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ [การบัญชี]
National incomeรายได้ประชาชาติ [TU Subject Heading]
Offerราคาเสนอขายราคาขายต่ำที่สุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายเข้ามาในระบบซื้อขาย ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจจะมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอขายต่ำที่สุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อน [ตลาดทุน]
Offering priceราคาขายหน่วยลงทุนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการขายจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
OPEC Basket Priceราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง, ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง ได้แก่ 1) Saharan Blend ของอัลจีเรีย 2) Minas ของอินโดนีเซีย 3) Bonny Light ของไนจีเรีย 4) Arabian Light ของซาอุดิอาระเบีย 5) Dubai ของสหรัฐอาหรับเอมิเรส 6) Venezuela's Tia Juana Light ของเวเนซูเอลา 7) Isthmys ของเม็กซิโก เป็นตัวกำหนดราคา1. Algeria's Saharah Blend
Per capita incomeรายได้ต่อหัว [เศรษฐศาสตร์]
Pop-up menuรายการเลือกแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Printed catalogรายการบัตรของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abel Catalogueบัญชีเอเบลล์ [ดาราศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mold (n.) รา See also: เชื้อรา Syn. mildew
mould (n.) รา See also: เชื้อรา Syn. mildew
root (n.) ราSee also: รากพืช, รากใต้ดิน Syn. rhizome, tuber, stem
radical (n.) ราก (คำศัพท์, ตัวเลขทางคณิตศาสตร์)
radix (n.) ราก (ทางคณิตศาสตร์)
sarsaparilla (n.) รากของพืชจำพวก Smilax เป็นยาบำรุงและขับปัสสาวะ See also: รากของพืชไม้เลื้อย
basis (n.) รากฐาน See also: หลักพื้นฐาน, หลัก Syn. foundation
fundamental (n.) รากฐาน See also: หลักเบื้องต้น, พื้นฐาน
root (adj.) รากฐาน See also: แก่นแท้, ต้นตอ, สาเหตุ Syn. cause, basic, essence
foundation (n.) รากฐาน (ของสิ่งก่อสร้าง) Syn. base, basement
stool (n.) รากที่แตกหน่อใหม่ Syn. root
root (n.) รากฟัน See also: รากผม
etymon (n.) รากศัพท์ See also: เค้าศัพท์ Syn. base
root (n.) รากศัพท์ See also: เค้าศัพท์ Syn. etymon, base
root (n.) รากเหง้า See also: ต้นกำเนิด, บรรพบุรุษ Syn. ancestor, progenitor
primary root (n.) รากแก้ว
taproot (n.) รากแก้ว Syn. root
root (n.) รากในคณิตศาสตร์ See also: กรณฑ์
price (n.) ราคา See also: มูลค่า Syn. charge, expense, cost, expenditure
rate (n.) ราคา See also: อัตรา Syn. charge, cost, price
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
We've come here on private businessพวกเรามาที่นี่ด้วยเรื่องธุระส่วนตัว
We will be there for dinnerพวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
You know very well that..คุณทราบเป็นอย่างดีว่า...
I was also told the storyฉันก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องราวนั้นด้วย
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
She insisted it was very urgentเธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
How did you know that?คุณทราบเรื่องนั้นได้อย่างไร
We are closer than you thinkพวกเราเข้ามาใกล้กว่าที่คุณคิด
We'd planned to meet at…พวกเราวางแผนพบกันที่...
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
We don't have much timeพวกเรามีเวลาไม่มากนัก
We both may be in dangerพวกเราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตรา
We had planned to meet tonightพวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
I don't know what to sayฉันไม่ทราบจะพูดอะไร
We've never even metพวกเราไม่เคยแม้แต่จะพบกัน
We'll talk about this some other timeพวกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหลัง
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
I sense this is your first visit to us?ผมคิดว่านี้เป็นครั้งแรกที่พวกคุณมาเยี่ยมเยือนพวกเรา
I'm sorry, do we know each other?ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
We need to get out of the buildingพวกเราต้องออกไปจากตึกนี้
I have no idea what that isฉันไม่ทราบว่านั่นคืออะไร
You're certain we can trust this manคุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
Thank you for having usขอบคุณที่ต้อนรับเรา
I realize it's quite lateฉันทราบดีว่ามันค่อนข้างดึกแล้ว
We'd like to talk to you about…พวกเราอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่อง...
We're not quite sureพวกเราไม่ค่อยแน่ใจนัก
He has not yet told us his purposeเขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
There is no way for me to know thatไม่มีทางที่ฉันจะทราบเรื่องนั้น
I don't know what else I can tell youฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
We thought you were in troubleพวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
How could you know that?คุณทราบได้อย่างไร
I have no idea how to open thisฉันไม่ทราบวิธีเปิดสิ่งนี้
Who is this? Do you know what time is it?ใครกันนี่ คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว
We'll be there in an hourพวกเราจะไปที่นั่นในอีก 1 ชั่วโมง
How did you know my name?คุณทราบชื่อฉันได้อย่างไร
He called me about a half hour agoเขาโทรหาฉันราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The symbol, the page, the mold-- all those connect our vics to this book.สัญลักษณ์, หน้ากระดาษ, รา - - ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงเหยื่อของเรามาที่หนังสือเล่มนี้
It's all so, "rah, rah, go team, yeah!"มันช่าง "รา รา โก ทีม! เย้!"
Truthfully it would be good if it worked out, then Ra Im won't have to work hard.จริงๆนะ ถ้ามันได้ผลก็คงจะดี รา อิม จะได้ไม่ต้องทำงานหนัก
Gil Ra Im!กิล รา อิม! ฉํนอยู่ในห้อง ห้องล๊อคเกอร์
I'm a bit distant with Ra Im nowadays.ฉันรู้สึกห่างจาก รา อิม ช่วงนี้
My name is Ra Im, Gil. I'm a stunt woman.ฉันชื่อ รา อิม กิล ฉันเป็นสตั๊นหญิง
Anytime any accident could occur to Gil Ra Im too.อาจเกิดอุบัติเหตุตลอดเวลา อาจเกิดกับ กิล รา อิม ด้วย
Gil Ra Im. Please see me. Let's talk.กิล รา อิม โปรดออกมาหาผมหน่อย มาพูดกันก่อน
Gil Ra Im, you've got some good backing.กิล รา อิม เธอมีเพื่อนรวยๆ ด้วยนะ
Gil Ra Im, can you hear me?กิล รา อิม คุณได้ยินผมพูดไหม
Gil Ra Im, where are you?กิล รา อิม, เธออยู่ไหน?
Gil Ra Im, where are you?กิล รา อิม เธออยู่ไหน?
Gil Ra Im!ถนนไปชายหาด กิล รา อิม
Gil Ra Im, where are you?กิล รา อิม คุณอยู่ที่ไหน
I'm Gil Ra Im. Please...ฉัน กิล รา อิม กรูณา...
Your friend Gil Ra Im will be strange for a while.คุณ อา ยัง คุณอาจจะพบว่าพื่อนของคุณ กิล รา อิม ทำตัวประหลาด
I wanted to do it, too. The winner was Gil Ra Im, it was great! But...ฉันวางเเผนว่าจะทำล่ะ บรรยากาศสวยๆ เเละฉันก็ชอบกิล รา อิม เเต่...
You said it was great that Gil Ra Im was the winner.อะไร? คุณเพิ่งบอกว่า คุณชอบ กิล รา อิม
Are you going on a blind date today?กิล รา อิม จะไปดูตัวเหรอ
I can't give you up, either.ผมจะไม่ตัดใจเรื่องคุณกิล รา อิม
Hong Tae Ra has become the company's Vice Chairman, and Hong Tae Seong has become Haeshin Construction's Executive Director.ฮง แท รา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ และฮงแทซอง เป็นผู้อำนวยการใหญ่ของแฮชินก่อสร้าง
The humidity level is high. At the lower end there is the moss, the fungi, the rotten leaves.ความชื้นสูง ที่พื้นมีมอส รา ใบไม้แห้ง
Grandma, you only consider gayageum (Korean string instrument) music traditional song.ไม่ใช่ชื่อฝรั่งเหรอ มันคือ รา =ความจริง และ รา=ผ้าไหม
Did Rra's tell you anything about Darhk that would give us any idea about his agenda?รา บอกนายเกี่ยวกับดาร์กรึเปล่า นั่นอาจจะช่วยบอกเราว่าเป้าหมายของเขาคืออะไร
Ra Im, please do me a favor!รา อิม , ช่วยผมหน่อยนะ
Gil Ra Im, what happened?รา อิม มีอะไรผิดปกติ ราอิม !
Mandrake root,ราก แมนแดรก (พืชชนิดหนึ่ง)
Their roots reaching quite under the house.รากของมันชอนไชไปใต้ตัวบ้าน
Ragnar Lothbrok, may I present my wife Ealswith, and my son, egbert.รากจ์นาร์ ลอทบรอค ข้าขอแนะนำราชินีของข้า อีลสวิท และลูกชายของข้า เอกเบิร์ต
Ragnar Lothbrok, and I will gladly join forces with you, since, as king, I am naturally not in favor of individual enterprise by my earls, or anyone else.รากจ์นาร์ ลอทบรอค และข้ายินดีที่จะร่วมกองกำลังกับเจ้า ตั้งแต่เป็นกษัตริย์ ข้าไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่
Ragnar... would never do such a thing.รากจ์นาร์ ไม่มีทางทำห่าอะไรแบบนั้นหรอก
Ragnar will come to the right conclusion, and make the right decision.รากจ์นาร์จะมาพร้อมกับข้อสรุปที่ถูกต้อง และก็ตัดสินใจในสิ่งที่เหมาะสม
It's valerian root tea, and it'll give your brain a lovely, soothing bath.รากชาvalerian และเป็นการอาบน้ำสมองของคุณด้วย
The foundation of a complete education.รากฐานของการศึกษาทั้งปวง
It's rooted firmly so if they just make it around the corner, they will be fine and on solid footing.รากฐานของมันมั่นคง ดังนั้นแค่พวกเขารักษาระดับไว้ พวกเขาก็จะไม่เป็นไรและอยู่บนความมั่นคงต่อไป
Root's more subtle than that.รากฐานจะละเอียดกว่านั้น
The cornerstone of any nutritious breakfast.รากฐานที่สำคัญของอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ
The Evolutionary Roots of Murder."รากฐานวิวัฒนาการของการฆาตกรรม
A mystery rooted in the foundation of reality, a puzzle with pieces scattered across the length and breadth of the universe itself.รากฐานอันลึกลับ ในรากฐานของความเป็นจริง ชิ้นส่วนของปัญหาที่กระจัดกระจายไป
The mandrake pierces the very recesses of the soul, twisting the unconscious into the very image of fear and dread.รากต้นแมนเดรกจะชอนไชเข้าไป ทุกเสี้ยวอณูของวิญญาณ บิดเบือนจิตใต้สำนึก ให้กลายเป็นภาพน่ากลัวและน่าสยดสยอง

รา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] Thai: หัวเราะคิกคัก English: to giggle
メニュー[めにゅー, menyu-] Thai: รายการอาหาร English: menu
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] Thai: (ราคา)ต่อหัว English: per person
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
倒す[たおす, taosu] Thai: ปราบ English: to beat
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ราบรื่น English: smoothness
出し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
出る[でる, deru] Thai: ปรากฎตัว English: to appear
割合[わりあい, wariai] Thai: อัตราส่วน English: rate
唸る[うなる, unaru] Thai: คำราม English: to groan
基本[きほん, kihon] Thai: รากฐาน
報告[ほうこく, houkoku] Thai: การรายงาน English: report
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord
存じる[ぞんじる, zonjiru] Thai: ทราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด) English: to know (hum)
官僚[かんりょう, kanryou] Thai: ข้าราชการ English: bureaucrat
戦時[せんじ, senji] Thai: สมัยสงครา
授賞[じゅしょう, jushou] Thai: ได้รับรางวัล English: awarding a prize (vs)
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
[つき, tsuki] Thai: คำเรียกเดือน เช่น เดือนมกราคม English: month
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ปรารถนา English: to desire
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ English: explosive
献立[こんだて, kondate] Thai: รายการ English: program
生やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard
申告[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement
発表会[はっぴょうかい, happyoukai] Thai: งานสัมมนารายงานผล
破る[やぶる, yaburu] Thai: ปราบ English: to defeat
祈る[いのる, inoru] Thai: ปรารถนา English: to wish
笑う[わらう, warau] Thai: หัวเราะ English: to laugh
[ひょう, hyou] Thai: ตาราง English: table (e.g. Tab 1)
被る[こうむる, koumuru] Thai: รับเคราะห์ English: suffer
記事[きじ, kiji] Thai: รายการบัญชี English: account
記事[きじ, kiji] Thai: รายงาน English: report
詳細[しょうさい, shousai] Thai: รายละเอียด English: in detail
誤報[ごほう, gohou] Thai: รายงานข่าวผิดพลาด English: incorrect report
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้า
Back to top