ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boast*, -boast-

boast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boast (vt.) คุยโว See also: โว, โม้, โอ้อวด Syn. brag
boast (n.) การคุยโม้ See also: การโอ้อวด Syn. brag
boast about (phrv.) คุยโม้ในเรื่อง See also: โอ้อวด, คุยโต Syn. brag about
boast of (phrv.) คุยโม้ในเรื่อง See also: โอ้อวด, คุยโต Syn. brag about
boaster (n.) คนชอบกระทำในสิ่งที่ดึงดูดความสนใจผู้อื่น See also: คนชอบเรียกร้องความสนใจ Syn. exhibitionist, egotist
boaster (n.) คนคุยโวที่พูดแต่เรื่องน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนคุยโม้ที่พูดแต่เรื่องน่าเบื่อ Syn. blowhard, braggart
boastful (adj.) อวดดี See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด Syn. bragging, cocky
boastfully (adv.) โดยคุยโว See also: โดยวางก้าม, โดยโอ้อวด Syn. cockily
boastfulness (n.) การโอ้อวด Syn. vainglory
boasting (n.) ความโอ้อวด See also: การคุยโต Syn. bombast
boasting (n.) การโอ้อวด Syn. flamboyance Ops. modesty, humility
boasting (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, self-praise
English-Thai: HOPE Dictionary
boast(โบสทฺ) {boasted,boasting,boasts} vt. คุยโต,คุยโว,อวดอ้าง,โม้ -n. เรื่องคุยโม้,สิ่งที่คุยโม้, See also: boaster n.
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้,อวดดี,ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging
English-Thai: Nontri Dictionary
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boasting poemบทกวีโอ้อวด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคุย (n.) boast See also: brag, vaunt Syn. การโม้, การคุยโม้, การโอ้อวด
การคุยโม้ (n.) boast See also: brag, vaunt Syn. การโม้, การโอ้อวด
การโม้ (n.) boast See also: brag, vaunt Syn. การคุยโม้, การโอ้อวด
การโอ้อวด (n.) boast See also: brag, vaunt Syn. การโม้, การคุยโม้
คุยโม้ (v.) boast See also: brag, talk big, blow one´s own trumpet, blow one´s own trumpet, crow Syn. โม้, ยกเมฆ
อวดตัว (v.) boast See also: brag, exaggerate Syn. คุยโต, คุยโว, โอ้อวด, คุยเขื่อง Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
อวดโก้ (v.) boast See also: brag, flaunt Syn. โอ้อวด, ขี้คุย, ขี้โม้
โอ้อวด (v.) boast See also: brag, crow Syn. อวด, โม้, คุยโว
โอ้อวด (v.) boast See also: brag, gloat Syn. อวด, โม้, โว
โอ่อวด (v.) boast See also: brag Syn. โอ้อวด, อวด
ขี้คุย (adj.) boastful See also: bragful Syn. ขี้โม้, ขี้โอ่
ขี้อวด (adj.) boastful See also: bragging, swaggering, vaunting Syn. ขี้โอ่, ขี้คุย, อวด, โอ้อวด, ขี้โม้
อวดตัว (adj.) boastful See also: exaggerated Syn. คุยโต, คุยโว, โอ้อวด, คุยเขื่อง Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
เป้อเย้อ (adj.) boastful See also: bragging, swaggering, vaunting Syn. ขี้อวด, ขี้โอ่, ขี้คุย, อวด, โอ้อวด, ขี้โม้
โป้ง (adj.) boastful See also: out spoken, talkative Syn. โพล่ง
อวดอ้าง (adv.) boastfully See also: bragging Syn. อ้าง, กล่าวอ้าง
เขื่อง (adv.) boastfully See also: braggingly, vauntingly, swaggeringly Syn. โว, โอ้อวด
โผง (adv.) boastfully See also: loudly Syn. ดังลั่น, เสียงดัง, โผงผาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He could not boast any scientific achievement or artistic gift.ไม่ได้สร้างผลงานทางวิทยาศาตร์ หรือมีพรสวรรค์ทางศิลปะ
They boast democracy, but they're no better than the last lot.พวกเขาอยากเห็นประชาธิปไตย, และครั้งนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าครั้งก่อนๆ
Didn't you boast that you'll find a man who's better than me?เธอคุยไปทั่วไม่ใช่เหรอว่าเจอคนที่ดีกว่าฉัน
Girls go on the show to boast about their boyfriends.สาวๆ มาออกรายการ เพื่อโม้เรื่องแฟนหนุ่ม
Before everyone here, I have nothing to boast about.ต่อหน้าทุกๆคนที่นี่, ผม.. ไม่มีอะไรจะโอ้อวด.
Next he'll boast he can defeat Theokoles himself.งั้นมันคงได้คุยโวแน่ว่า มันสามารถเอาชนะทีโอโคลีส์ด้วยตัวเอง
What, did you boast to Zephyra that witchism ran in your family?ไหนที่คุณคุยโม้เอาไว้ เรื่องซีไซร่า ว่าเป็นสายเลือดแม่มด อยู่ในตระกูลของคุณล่ะ?
Nothing to boast about.ไม่มีอะไรจะโม้เกียวกับมันหรอก !
NOTHING TO BOAST OF.แค่เดินชั่วโมงเดียวก็รอบเกาะแล้ว
You come to boast about stealing from my cousin, Perry Cline?นายจะมาอวดเรื่องที่ ปล้นญาติฉัน แพร์รี่ ไคลน์น่ะเหรอ
Not to boast but I believe I have a strong reputation as a good kisser.ไม่ได้คุยนะ แต่ผมเชื่อว่า ผมได้ชื่อว่าเป็นคนจูบเก่ง
One day you will boast that you were there to see Monica Penny reclaim her vagina.ว่าเธออยู่ที่นี้เพื่อจะได้เห็นโมนิก้า แพนนี เปิดเผยเบื้องล่างให้ดู

boast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chà, ㄔㄚˋ, 侘] boast; despondent
[pǎng, ㄆㄤˇ, 嗙] boast
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 嘐] boastful; bombastic
[jīn, ㄐㄧㄣ, 矜] boast; esteem; sympathize
矜功不立[jīn gōng bù lì, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 矜功不立] boasts a lot, but nothing comes of it (成语 saw)
自夸[zì kuā, ㄗˋ ㄎㄨㄚ, 自夸 / 自誇] boast
[chěng, ㄔㄥˇ, 逞] please oneself; presume on; boast

boast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自慢じゃないが[じまんじゃないが, jimanjanaiga] (exp) I don't want to boast but
誇る[ほこる, hokoru] (v5r,vi) to boast of; to be proud of; (P)
いばりんぼ;えばりんぼ[, ibarinbo ; ebarinbo] (n) (col) (See 威張る) boaster
僭す[せんす, sensu] (v5s) (obsc) (See 僭する) to usurp boastfully
僭する[せんする, sensuru] (vs-s) (obsc) to usurp boastfully
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad
力む(P);勉む;努む[りきむ, rikimu] (v5m,vt) (1) to strain; to bear up; to exert one's strength; (2) to swagger; to bluff; to boast; (P)
号する[ごうする, gousuru] (vs-s) (1) (See 号) to name; to take a second name or alias; (2) to announce; to boast; to declare
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting
増長天狗[ぞうちょうてんぐ, zouchoutengu] (n) (obsc) braggart; boaster; self-conceited person
壮言大語[そうげんたいご, sougentaigo] (n,vs) (See 大言壮語) heroic words; big talk; boasting; bragging; grandiloquence; rodomontade
大口[おおぐち(P);おおくち, ooguchi (P); ookuchi] (n,adj-no) (1) big mouth; (2) boastful speech; tall talk; (3) (ant
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade
天狗話[てんぐばなし, tengubanashi] (n) boastful story
御国自慢;お国自慢[おくにじまん, okunijiman] (n) boasting of one's hometown
手柄話[てがらばなし, tegarabanashi] (n) boastful story; big talk
法螺吹き;ほら吹き[ほらふき, horafuki] (n) (See 法螺) braggart; boaster
自慢[じまん, jiman] (n,vs,adj-no) pride; boast; (P)
自慢たらしい[じまんたらしい, jimantarashii] (adj-i) boastful
自慢話[じまんばなし, jimanbanashi] (n) boastful speech; bragging
誇り[ほこり, hokori] (n) pride; boast; (P)
誇称[こしょう, koshou] (n,vs) boasting; exaggeration
豪語[ごうご, gougo] (n,vs) boasting; bombast
露悪趣味[ろあくしゅみ, roakushumi] (n) being apt to make a show of one's faults; penchant for boasting of one's faults; pretending to be worse than one really is
高言;広言[こうげん, kougen] (n,vs) boasting; bragging; talking big
鼻にかける;鼻に掛ける[はなにかける, hananikakeru] (exp,v1) to be full of pride; to be boastful

boast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝอย[v.] (føi) EN: exaggerate ; boast ; brag FR: exagérer ; se vanter
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
การคุยโม้[n. exp.] (kān khui mō) EN: boast FR: vantardise [f] ; fanfaronnade [f] ; forfanterie [f] ; gasconnade [f] (litt.)
การโอ้อวด[n.] (kān ō-ūat) EN: boast FR: vantardise [f]
คำโอง[v.] (kham-ōng) EN: boast FR:
คุยฟุ้ง[v. exp.] (khui fung) EN: gab ; crow (about) ; brag (about) ; boast ; talk big FR:
คุยโขมง[v. exp.] (khui khamōn) EN: chat ; have a discursive talk ; give a talkshow ; brag ; boast FR:
คุยเขื่อง[v.] (khuikheūang) EN: brag ; boast ; talk big FR:
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
คุยโต[v.] (khuitō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt FR: se vanter ; se flatter
คุยโว[v. exp.] (khui wō) EN: brag ; boast FR:
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
มุก[v.] (muk) EN: fib ; boast ; brag FR: raconter des bobards ; se vanter ; faire fe fanfaron
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
โอ่อวด ; โอ้อวด[v.] (ō-ūat) EN: boast ; brag ; crow ; gloat ; show off ; vaunt FR: se vanter ; être prétentieux
อวด[v.] (ūat) EN: show off ; display ; parade ; strut ; flaunt ; boast FR: exhiber ; étaler ; faire montre de ; se pavaner
อวดอ้าง[v.] (ūat-āng) EN: claim ; boast ; brag FR: se vanter ; se flatter
อวดดี[v.] (ūatdī) EN: show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: prendre des airs supérieurs
อวดโก้[v. exp.] (ūat kō) EN: boast FR:
อวดตัว[v.] (ūattūa) EN: boast FR:
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big FR: se vanter
ขี้คุย[v.] (khī khūi) EN: be a braggart ; be a boaster FR:
ขี้คุย[adj.] (khī khūi) EN: talkative ; boastful ; bragful ; pompous FR: bavard ; vantard
ขี้โม้[adj.] (khī mō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[adj.] (khī ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggart FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ขี้อวด[adj.] (khī-ūat) EN: given to showing off ; boastful ; braggart FR: frimeur ; prétentieux
โผง[v.] (phōng) EN: tactless ; bluntly ; loudly ; boastfully FR: crûment ; sans tact
โป้ง[adj.] (pōng) EN: boastful ; out spoken ; talkative ; loose FR: vantard
ศฐะ[n.] (satha) EN: boaster FR:
อวดอ้าง[adv.] (ūat-āng) EN: boastfully ; bragging FR:
อวดเก่ง[adj.] (ūat keng) EN: pretentious ; boastful FR: vantard ; fanfaron
อวดตัว[adj.] (ūattūa) EN: boastful FR:

boast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überheblichkeit {f}boastfulness
Großtuerei {f}showing off; boasting; bragging

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boast
Back to top