ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

passion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *passion*, -passion-

passion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
passion (n.) ความหลงใหล See also: ความชอบ Syn. emotion, feeling
passion (n.) ความโกรธ See also: ความไม่พอใจ, ความโมโห Syn. anger
passion (n.) กิเลส See also: ตัณหา, ราคะ Syn. emotion, feeling Ops. apathy
passionate (adj.) ตัณหาจัด See also: เร่าร้อน, ซึ่งมีความต้องการทางเพศ Syn. ardent
passionate (adj.) ลึกซึ้ง See also: ซาบซึ้ง, ดูดดื่ม Syn. excited, impassioned Ops. calm, cool
passionate (adj.) รุนแรง (อารมณ์) Syn. burning, excited, fervent, glowing Ops. calm, cool
passionate (adj.) กระตือรือร้น Syn. keen, eager Ops. calm, cool
passionless (adj.) ไร้อารมณ์ See also: เยือกเย็น, ไม่กระตือรือร้น
English-Thai: HOPE Dictionary
passion(แพช'เชิน) n. กิเลส,ตันหา,อารมณ์,โทสะ, See also: passional adj.
passion playn. ละครเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเยซู
passionate(แพช'เชินเนท) adj. มีอารมณ์มาก,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,มีอารมณ์ไคร่ได้ง่าย,โกรธง่าย,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย
passionflower(แพช'ชันเฟลา'เออะ) n. พืชไม้ดอก เช่นต้นลิ้นมังกร ต้นดอกเสาวรส
passionfruitn. ผลไม้ที่กินได้ของพืชจำพวก passionflower
passionlessadj. ไร้อารมณ์,เยือกเย็น,สุขุม,ไม่มีความกระตือรือร้น,ไม่เกิดการสะเทือนอารมณ์.
English-Thai: Nontri Dictionary
passion(n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ
passionate(adj) รุ่มร้อน,หลงใหล,หลงรัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
passionกัมมภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passion playละครมหาทรมาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passion fruitกะทกรกฝรั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัณหา (n.) passion See also: lust, desire, craving, Tanha Syn. ราคะ, ความอยาก, กามารมณ์, กิเลส, ความต้องการ, ความใคร่
กะทกรก (n.) passion fruit See also: passion flower, Olax scandens Roxb. Syn. นางจุม
นางจุม (n.) passion fruit See also: passion flower, Olax scandens Roxb. Syn. กะทกรก
นางชม (n.) passion fruit See also: passion flower, Olax scandens Roxb. Syn. นางจุม, กะทกรก
ตัดใจ (v.) restrain one´s passion See also: make a decision against one´s wish, control one´s temper, part with (/give up) something one likes or values, part with a cherished possession Syn. ห้ามใจ
สมเพช (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพช (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพชเวทนา (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช
สมเพชเวทนา (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช
หวาม (v.) have one´s sexual passions aroused Syn. เสียวซ่าน, วาบหวาม, ซาบซ่าน
อาสูร (v.) have compassion for See also: have affection for Syn. เอ็นดู
แผ่เมตตา (v.) be compassionate See also: extend loving kindness to all, be pitiful, wish happiness to all creatures, think benevolently or kindly of Syn. แผ่ส่วนบุญ
แผ่เมตตา (v.) be compassionate See also: think benevolently or kindly of, extend loving kindness to all, wish happiness (to all creatures)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They both fell passionately in love with each otherเขาทั้งสองต่างก็ตกหลุมรักกันอย่างดื่มด่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deong had a kind of passion that, well, maybe all revolutionaries have.{\cHFFFFFF}Deong had a kind of passion that, well, maybe all revolutionaries have.
We forget that the men who started our country... had that same kind of passion that Deong had, and that these other new leaders have, and unless we recognize their fight for independence to be part of our own,{\cHFFFFFF}We forget that the men who started our country... {\cHFFFFFF}had that same kind of passion that Deong had, {\cHFFFFFF}and that these other new leaders have,
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป
Some can do evil only when passion drives them to itจำนวนหนึ่งสามารถทำสิ่งที่ไม่ดี when passion เท่านั้น ขับพวกเขาให้มัน
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย
His passion will strike you as somewhat unusualกิเลสของเขา .จะสะดุดใจ you as ผิดธรรมดาค่อนข้าง
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา
I have a passion for antiquities.ผมมีความหลงใหล ในช่วงเวลาในประวัติศาสตร์
"Though passion may have strained..."ถึงแม้ ความเครียดแค้น/จะก่อให้เกิดความกดดัน...
With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereI am getting excited just thinking about it.
Toward a boundless, everlasting world With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereFind all the Treasure and laugh out in pride.
In fact, it has been remarked by some that Hobbits' only real passion is for food.ที่จริงแล้ว เคยมีคนกล่าวไว้ว่า สิ่งเดียวที่พวกฮ๊อบบิท หลงใหลก็คือ อาหาร

passion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闺情[guī qíng, ㄍㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, 闺情 / 閨情] women's love; passion (felt by lady)
客西马尼花园[Kè xī mǎ ní huā yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 客西马尼花园 / 客西馬尼花園] Garden of Gethsemane (in the Christian passion story)
百香[bǎi xiāng, ㄅㄞˇ ㄒㄧㄤ, 百香] passion fruit; passion-fruit; passionfruit
百香果[bǎi xiāng guǒ, ㄅㄞˇ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄛˇ, 百香果] passion fruit; passion-fruit; passionfruit
西番莲[xī fān lián, ㄒㄧ ㄈㄢ ㄌㄧㄢˊ, 西番莲 / 西番蓮] passion flower
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, 假善人] false compassion; bogus charity
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ, 同情] compassion; relent; sympathize; sympathy
爱心[ài xīn, ㄞˋ ㄒㄧㄣ, 爱心 / 愛心] compassion
[cí, ㄘˊ, 慈] compassionate; gentle; merciful; kind; humane
痛感[tòng gǎn, ㄊㄨㄥˋ ㄍㄢˇ, 痛感] compassion
热情[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, 热情 / 熱情] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately
哀怜[āi lián, ㄞ ㄌㄧㄢˊ, 哀怜 / 哀憐] feel compassion for; pity
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 情] feeling; emotion; passion; situation
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, 火热 / 火熱] fiery; burning; fervent; ardent; passionate
切激[qiè jī, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧ, 切激] impassioned; fiercely
[lào, ㄌㄠˋ, 嫪] longing (unrequited passion); surname Lao
有情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, 有情] passion; interest
激情[jī qíng, ㄐㄧ ㄑㄧㄥˊ, 激情] passion; fervor; enthusiasm; strong emotion
[yú, ㄩˊ, 觎 / 覦] passionately desire
毒气[dú qì, ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ, 毒气 / 毒氣] poison gas; toxic gas; manifestation of passion, anger etc (Buddh.)
私情[sī qíng, ㄙ ㄑㄧㄥˊ, 私情] private passion; love affair; relationship
严慈[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, 严慈 / 嚴慈] strict and compassionate; strict as a father and tender as a mother

passion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パッション[, passhon] (n) (1) passion; ardor; enthusiasm; (2) The Passion (Christianity); (P)
むかっ腹;向かっ腹;向っ腹[むかっぱら, mukappara] (n) anger; passion
受難劇[じゅなんげき, junangeki] (n) Passion Play
パッショネート[, passhone-to] (n) passionate
パッションフルーツ[, passhonfuru-tsu] (n) passionfruit (Passiflora edulis)
フェチ[, fechi] (n) (1) (abbr) fetish; (2) passion; enthusiasm
五情[ごじょう, gojou] (n) the five passions (anger, joy, hatred, desire and grief)
仏気[ほとけぎ, hotokegi] (n) compassionate heart
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
劣情[れつじょう, retsujou] (n) animal passions; carnal desire; lust
受難[じゅなん, junan] (n,vs) suffering; agony; passion; (P)
同情[どうじょう, doujou] (n,vs) sympathy; compassion; sympathize; sympathise; pity; feel for; (P)
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P)
哀れみ;憐れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion
哀憐[あいれん, airen] (n,vs) pity; compassion
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
怒りを込めて[いかりをこめて, ikariwokomete] (exp) furiously; passionately; indignantly
恋愛[れんあい, ren'ai] (n,vs,adj-no) love; love-making; passion; emotion; affections; (P)
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion
恩情[おんじょう, onjou] (n) compassion; affection
息巻く[いきまく, ikimaku] (v5k,vi) (1) to rage; to storm (at); to be furious; (2) to enthuse; to speak passionately; to get worked up; to galvanize
情けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp,v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate
情け深い(P);情深い[なさけぶかい, nasakebukai] (adj-i) tender-hearted; compassionate; (P)
情炎;情焔[じょうえん, jouen] (n) burning passion; flaming desires
意馬心猿[いばしんえん, ibashin'en] (n) (being unable to control) one's worldly desires and passions
愛染[あいぜん, aizen] (n) (1) {Buddh} being drawn to something one loves; amorous passion; (2) (abbr) (See 愛染明王) Ragaraja (esoteric school deity of love)
愛欲;愛慾[あいよく, aiyoku] (n) (1) passion; sexual desire; lust; (2) {Buddh} attachment (esp. to one's family or a member of the opposite sex)
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P)
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P)
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc.
普賢[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P)
欲情[よくじょう, yokujou] (n,vs) passion; passions; (sexual) desire; craving
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激情[げきじょう, gekijou] (n) violent emotion; passion; fury; (P)
濃厚[のうこう, noukou] (adj-na,n) (1) density; richness; concentration; tension; passion; (2) possibility; likelihood; (P)
煩悩[ぼんのう, bonnou] (n) (1) worldly desires; evil passions; appetites of the flesh; (2) {Buddh} klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering); (P)
[ねつ, netsu] (n) (1) heat; (2) fever; temperature; (3) zeal; passion; enthusiasm; (4) mania; craze; rage; (P)
熱々(P);熱熱[あつあつ, atsuatsu] (adj-na,n,adj-no) (1) piping hot; (2) passionately in love; (P)

passion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์รัก[n. exp.] (ārom rak) EN: passion FR: passion [f]
กามราค[n.] (kāmmarāk) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามราคะ[n.] (kāmmarākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion FR: désir sexuel [m]
กามราคะ[n. exp.] (kām rākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; sensual lust ; sense-desire ; sensuality ; desire for sensual pleasures FR:
คิดปรุงแต่ง[v. exp.] (khit prungt) EN: think under the influence of some passion or motive FR:
ความใคร่[n.] (khwām khrai) EN: sexual desire ; lust ; libido ; love ; passion FR: désir sexuel [m] ; désir [m] ; libido [m]
ความหลงใหล[n.] (khwām longl) EN: passion FR: passion [f]
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
ความรู้สึก[n.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; passion ; sentiment ; sense ; esthesia ; aesthesia FR: sentiment [m] ; sensation [f]
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion ; defilements ; impurities ; impairments FR: mauvaise pensée[f]
มาลา[n.] (mālā) EN: red passion flower ; red grandilla FR:
มีศิลปะในหัวใจ[v. exp.] (mī sinlapa ) EN: have a passion for arts FR: être passionné par les arts ; porter l'art dans son coeur
แพสชั่น[n.] (phaētchan) EN: passion FR: passion [f]
พิศวาสฆาตกรรม[X] (phitsawāt k) EN: passion slaying FR:
รงค์[n.] (rong) EN: passion ; love FR: passion [f]
เสาวรส[n. exp.] (saowarot) EN: passion fruit FR: fruit de la passion [m]
ศรีมาลา[n. exp.] (sī mālā) EN: Red Passion Flower ; Red Grandilla FR:
สร้อยฟ้า [n. exp.] (søi fā) EN: passion flower FR:
สุคนธรส[n.] (sukhontharo) EN: passion flower FR:
ตบะแตก[v.] (tabataēk) EN: succumb to one's passion ; lose control FR: sortir de ses gonds ; être hors de ses gonds ; monter sur ses grands chevaux
ตัณหา[n.] (tanhā) EN: passion ; desire ; craving ; thirst FR: passion [f] ; désir [m]
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of FR: être passionné ; être enthousiaste
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
แฟนภาพยนตร์[n. exp.] (faēn phāpph) EN: movie fan FR: passionné de cinéma [m] ; cinéphile [m]
จู๋จี๋[adv.] (jūjī) EN: amorously ; lovingly ; passionately ; billing and cooing FR: passionnément
กรุณ[n.] (karun) EN: compassion FR: compassion [f]
การุญ ; การุณย์[n.] (kārun) EN: mercy ; clemency ; compassion ; kindness FR:
กรุณา[n.] (karunā) EN: compassion ; kindness ; pity FR: compassion [f]
กะทกรก[n.] (kathok-rok) EN: fetid passionflower ; scarletfruit passionflower ; stinking passionflower ; Passiflora foetida FR: passiflore [f] ; Passiflora foetida
ขี้สงสาร[adj.] (khī songsān) EN: kindhearted ; compassionate FR: généreux ; bon
ความเห็นใจ[n.] (khwām henja) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration FR: sympathie [f] ; compassion [f]
ความเห็นอกเห็นใจ[n.] (khwām hen-o) EN: sympathy ; compassion FR: sympathie [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karun) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity FR: bienveillance [f] ; indulgence [f] ; sympathie [f]
ความเมตตา[n.] (khwām mēttā) EN: affection ; kindness ; compassion FR: affection [f] ; amour [m]
ความรู้สึกสะเทือนใจ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: sympathy ; compassion ; condolence FR:
ลุ้นตัวโก่ง[v. exp.] (lun tūa kōn) EN: cheer passionately FR:
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste
มนุษยธรรม[n.] (manutsayath) EN: humanity ; humaneness FR: humanité [f] ; compassion [f]
มีใจรักใน[v. exp.] (mī jai rak ) EN: FR: être passionné par

passion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitgefühl {n} (mit)compassion (for)
Maracuja {f}; Passionsfrucht
Maracujasaft {m}passion fruit nectar
Spielleidenschaft {f}passion for gambling
heißblütig; leidenschaftlich {adj} | heißblütiger | am heißblütigstenpassionate | more passionate | most passionate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า passion
Back to top