ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foundation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foundation*, -foundation-

foundation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foundation (n.) รากฐาน (ของสิ่งก่อสร้าง) Syn. base, basement
foundation (n.) พื้นฐาน (ของความคิดหรือทฤษฎี)
foundation (n.) แป้งรองพื้นก่อนแต่งหน้า (เครื่องสำอาง)
foundation (n.) การก่อตั้ง See also: การสถาปนา
foundation (n.) สถาบัน (ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากกองทุน) See also: มูลนิธิ, องค์กร, องค์การ, สมาคม
foundational (adj.) เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
foundational (adj.) เกี่ยวกับการเริ่ม See also: เกี่ยวกับการเปิดตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis
English-Thai: Nontri Dictionary
foundation(n) การสถาปนา,รากตึก,รากฐาน,การสร้าง,มูลนิธิ,หลักฐาน,พื้นฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foundationมูลนิธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
foundation galleryfoundation gallery, ทางเดินภายในฐานราก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม (n.) the harry durance foundation for education in Thailand See also: foundation/charity/philanthropy for education Syn. องค์กรการศึกษา
รองพื้น (v.) put a foundation on face
ลงราก (v.) lay the foundation (of a building)
องค์กรการศึกษา (n.) the harry durance foundation for education in Thailand See also: foundation/charity/philanthropy for education
ขั้นพื้นฐาน (adj.) foundation See also: basis, primary Syn. พื้นฐาน, ขั้นต้น, ขั้นแรก
ฐานราก (n.) foundation See also: base, groundwork Syn. โครงสร้างรองรับ
มูลนิธิ (n.) foundation
รองพื้น (n.) foundation
รากฐาน (n.) foundation See also: footing, basis, bedrock Syn. พื้นฐาน
รากฐาน (n.) foundation See also: groundwork, base, basis
โครงสร้างรองรับ (n.) foundation See also: base, groundwork
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (n.) Foundation for Handicapped Children See also: FHC
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (n.) Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen
พื้นฐานการศึกษา (n.) foundation of education See also: educational foundation
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (n.) Foundation of the protection of children´s Rights See also: CPCR
เสาเข็ม (n.) foundation pile Syn. เข็ม, ไม้ค้ำยัน, ตอม่อ, เสาหลัก
ไม้ค้ำยัน (n.) foundation pile Syn. เข็ม, ตอม่อ, เสาหลัก
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (n.) Greenpeace Southeast Asia Foundation
ปูพื้น (v.) lay the foundation See also: provide the basis
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (n.) The Education for Development Foundation See also: EDF
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But while our foundation arm has a mandate to support experimental programs, your proposal seems less like science, and more like science fiction.แต่ในขณะที่แขนของมูลนิธิ ของเรามีคำสั่งให้การสนับสนุน โปรแกรมทดลองข้อเสนอของคุณ ดูเหมือนว่าน้อยเช่นวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับนิยายวิทยาศาสตร์
If there's some health foundation for people like you, let me know.ถ้าเขาเปิดมูลนิธิรักษาคนประสาท อย่างคุณเมื่อไร บอกด้วยนะ
Do I have too much foundation on?ฉันโบ๊ะแป้งมากไปรึเปล่า
The Bible is the foundation of morality and marriage.ทีมที่เจ๋งสุดๆในประวัติศาสตร์ฟุตบอลละก็ต้อง 49 ยี้ฮ่า!
Do you know what the foundation of a great hotel is?Do you know what the foundation of a great hotel is?
It's about building up and rocking the foundation of that which will give you your own individual voice.มันเกี่ยวกับการสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
I mean, know the foundation of life and try to become healthy teenagers both mind and bodyฉันหมายถึง ให้รู้จัก พื้นฐานของชีวิต และพยายามที่จะเป็น วัยรุ่นที่แข็งแรง
Can you declare there is no foundation for it?เธอบอกได้มั้ยว่า ข่าวนี้ ไม่มีมูลความจริงอยู่เลย
Our enemy is an insidious one, seeking to divide us and destroy the very foundation of our great nation.ศัตรูผู้คอยหลบซ่อน คนนี้ หาโอกาสที่จะแบ่งแยกเรา... ...และจ้องทำลายล้าง ความเป็นชาติอันยิ่งใหญ่
A large population is the foundation to a rich and powerful nation.จำนวนประชากรที่มากก็เพื่อสร้างความร่ำรวยและเป็นมหาอำนาจ
I'd like to get the foundation on number 1 7 dug today.ฉันอยากเทพื้น ที่เลขที่ 17 วันนี้
It breaks my heart to think that you'll consider even my undutifulness as a foundation to build a new nation.มันทำให้ใจของข้าแตกสลายเมื่อข้าคิดว่า ท่านแม่จะคิดว่าข้าไม่ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดี เพราะเหตุผลคือการสร้างชาติใหม่

foundation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公共事业 / 公共事業] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, 地盘 / 地盤] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth
基坑[jī kēng, ㄐㄧ ㄎㄥ, 基坑] foundation groove; trench for building foundation
基床[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, 基床] foundation (of building); bed (e.g. bedrock); substrate
基桩[jī zhuāng, ㄐㄧ ㄓㄨㄤ, 基桩 / 基樁] foundation piles
垫底儿[diàn dǐ r, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 垫底儿 / 墊底兒] foundation layer; underlay; fig. to lay foundations; to snack
依据[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, 依据 / 依據] according to; basis; foundation
[jī, ㄐㄧ, 基] base; foundation; basic; radical (chem.)
基础[jī chǔ, ㄐㄧ ㄔㄨˇ, 基础 / 基礎] base; foundation; basis
凭空[píng kōng, ㄆㄧㄥˊ ㄎㄨㄥ, 凭空 / 憑空] baseless (lie); without foundation
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
地基[dì jī, ㄉㄧˋ ㄐㄧ, 地基] foundations (of a building); base
基址[jī zhǐ, ㄐㄧ ㄓˇ, 基址] foundation; footing; base; ruins (of a historical building)
基业[jī yè, ㄐㄧ ㄧㄝˋ, 基业 / 基業] foundation; base; family estate
[dǐ, ㄉㄧˇ, 柢] foundation; root
根基[gēn jī, ㄍㄣ ㄐㄧ, 根基] foundation
[dǐ, ㄉㄧˇ, 氐] foundation; on the whole
奠基[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 奠基] groundbreaking; to lay foundation
[běn, ㄅㄣˇ, 本] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc)
经济基础[jīng jì jī chǔ, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄨˇ, 经济基础 / 經濟基礎] socio-economic base; economic foundation
基座[jī zuò, ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ, 基座] underlay; foundation

foundation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャパンファウンデーション[, japanfaunde-shon] (n) Japan Foundation
ファウンデーション[, faunde-shon] (n) foundation
フリーソフトウェアファウンデーション[, furi-sofutoueafaunde-shon] (n) {comp} Free Software Foundation Inc.; FSF
ランファン[, ranfan] (n) (abbr) lingerie and foundation
土台石[どだいいし, dodaiishi] (n) cornerstone; foundation stone
基石[きせき, kiseki] (n) cornerstone; foundation stone
[さん, san] (n) (1) (abbr) sheathing (under thatched roofing); (2) lath (used as a foundation for a mud plaster wall); (3) (See 桟竹) decorative rafters (of alternating wood and bamboo)
[いしずえ, ishizue] (n) foundation stone; cornerstone; (P)
礎石[そせき, soseki] (n) foundation stone; cornerstone; (P)
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation
芯地;心地[しんじ, shinji] (n) padding; lining; foundation
開基[かいき, kaiki] (n,vs) (1) foundation of a temple; laying a foundation (stone); (2) {math} open base
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
ファンデーション[, fande-shon] (n) foundation; (P)
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P)
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
営団[えいだん, eidan] (n) corporation; foundation; (P)
地固め[じがため, jigatame] (n,vs) ground leveling; ground levelling; groundwork; laying foundations
[もとい, motoi] (n) (1) (arch) basis; foundation; (2) cause
基盤[きばん, kiban] (n) foundation; basis; base; footing; (P)
定礎[ていそ, teiso] (n,vs) laying a cornerstone (foundation stone)
定礎式[ていそしき, teisoshiki] (n) cornerstone (foundation stone) ceremony
拠り所;拠所(io);拠[よりどころ, yoridokoro] (n) grounds; foundation; authority; support; something upon which to rely
理念[りねん, rinen] (n) (Platonic) ideal (of how things ought to be, e.g. human rights); foundational principle; idea; conception (e.g. of the university); doctrine; ideology; (P)
財団法人[ざいだんほうじん, zaidanhoujin] (n) incorporated foundation; juridical foundation; (P)
雨降って地固まる[あめふってじかたまる, amefuttejikatamaru] (exp) (id) adversity strengthens the foundations
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] Thai: พื้นฐาน English: foundation
据える[すえる, sueru] Thai: ก่อตั้ง English: to lay (foundation)

foundation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khan pheūnt) EN: elementary level ; foundation ; basis FR:
โครงสร้างพื้นฐาน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]
โครงสร้างรองรับ[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: foundation FR:
หลัก[n.] (lak) EN: principle ; tenet ; basis ; foundation ; ground FR: base [f] ; fondement [m] ; principe [m] ; pilier [m] (fig.)
หลักฐาน[n.] (lakthān) EN: foundation ; ground ; basis FR: base [f] ; fondement [m]
ลงเข็ม[v.] (longkhem) EN: drive a foundation pile FR:
มูลนิธิ[n.] (mūlanithi =) EN: philanthropic foundation ; foundation FR: oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]
มูลนิธิ[n.] (mūnlanithi ) EN: philanthropic foundation ; foundation FR: fondation [f] ; fondation charitable [f] ; oeuvre philanthropique [f]
มูลนิธิอาเซียน[org.] (Mūnlanithi ) EN: ASEAN Foundation FR:
มูลนิธิขาเทียมเชียงใหม่[n. exp.] (mūnlanithi ) EN: Prostheses Foundation in Chiang Mai ; Prostheses Foundation of H.R.H. The Princess Mother ; The Prostheses Foundation of Thailand FR:
มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย[org.] (Mūnlanithi ) EN: Muan Maha Prachachon Foundation for Thailand’s Reforms FR:
มูลนิธิรามาธิบดี[org.] (Mūnlanithi ) EN: Rama Thibodi Foundation FR:
มูลนิธิร่วมกตัญญู[org.] (Mūnlanithi ) EN: Ruam Katanyu Foundation FR:
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร[org.] (Mūnlanithi ) EN: Seub Nakhasathien Foundation (SNF) FR:
มูลนิธิสุขภาพไทย[org.] (Mūnlanithi ) EN: Thai Holistic Health Foundation FR:
มูลนิธิธรรมกาย[n. prop.] (Mūnlanithi ) EN: Dhammakaya Foundation FR:
มูลนิธิที่เอ็มบี[org.] (Mūnlanithi ) EN: TMB Foundation FR:
มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย[org.] (Mūnlanithi ) EN: Heroes of Democracy Foundation FR:
มูลฐาน[n.] (mūnlathān =) EN: basis ; base ; foundation ; ground FR: fondement [m] ; base [f] ; socle [m]
มูลฐาน[n.] (mūnthān = m) EN: basis ; base ; foundation ; ground FR: fondement [m] ; base [f] ; socle [m]
องค์กรการศึกษา[org.] (ongkøn kāns) EN: Harry Durance Foundation For Education in Thailand FR:
พื้น[n.] (pheūn) EN: basis ; foundation ; background FR:
พื้นฐาน[n.] (pheūnthān) EN: base ; bottom ; foundation ; basis FR: base [f] ; assise [f] ; fondement [m] ; fondation [f] ; soubassement [m] ; socle [m]
พื้นฐานการศึกษา[n. exp.] (pheūnthān k) EN: educational foundation FR:
ราก[n.] (rāk) EN: root ; foundation FR: fondation [f] ; base [f]
รากตึก[n. exp.] (rāk teuk) EN: building foundation ; piling FR: fondations d'un immeuble [fpl] ; fondations [fpl]
รากฐาน[n.] (rākthān) EN: basis ; foundation ; base FR: fondement [m] ; base [f] ; substrat [m]
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)[org.] (Samnakngān ) EN: Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) FR:
เสาเข็ม[n.] (saokhem) EN: foundation pile ; pile FR:
เสาหลัก[n. exp.] (sao lak) EN: pillar ; foundation pile FR: pilier [m]
ศิลาฤกษ์[n.] (silāreūk) EN: foundation stone FR:
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร[n.] (thammajakka) EN: the discourse of setting in motion the Wheel of the Doctrine ; the Discourse of the Foundation of the Kingdom of Righteousness ; the First Sermon FR:
ฐาน[n.] (thān) EN: base ; foundation ; basis ; grounds ; pedestal ; foot ; turf (Am.) ; radix FR: base [f] ; socle [m] ; piédestal [m] ; assiette [f] ; fond [m] ; fondement [m] ; pied [m]
ฐานราก[n.] (thānrāk) EN: foundation FR: fondations [fpl]
ฐานรากลึก[n. exp.] (thānrāk leu) EN: deep foundation FR:
ฐานรากแผ่[n. exp.] (thānrāk pha) EN: shallow foundation FR:
ตอม่อ[n.] (tømø) EN: footing ; foundation post ; post which supports a beam FR: pilier [m[ ; socle [m] ; pieu [m] ; poteau [m]
วันชาติ[n. exp.] (wan chāt) EN: National Day ; National Foundation Day FR: fête nationale [f]
วางรากฐาน[v. exp.] (wāng rākthā) EN: lay the foundation ; lay the basis (for) FR: poser les fondations ; poser les jalons ; jeter les bases
วางศิลาฤกษ์[v. exp.] (wāng silāre) EN: lay the foundation stone FR:

foundation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deutsche Forschungsgemeinschaft {f} (DFG)German Research Foundation
Einzelgründung {f}individual foundation
Ankerbolzen {m} [techn.]expanding type foundation bolt
Pfahlgründung {f}pillar foundation
Fundamentbolzen {m}foundation bolt; plinth bolts
Fundamentgraben {m}foundation trench
Fundamentplatte {f}foundation plate; plinth plate
Grundstudium {n}foundation course; stage studies; basic study
Miederwaren {pl}foundation garments
Schwellbalken {m}foundation beam
Stiftung {f} | öffentlich-rechtliche Stiftungfoundation | public trust
Vertrauensbasis {f}foundation of trust

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foundation
Back to top