ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

groundwork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *groundwork*, -groundwork-

groundwork ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
groundwork (n.) พื้นฐาน See also: รากฐาน, ฐาน Syn. base, basis, bottom, foundation
English-Thai: HOPE Dictionary
groundwork(เกราดฺ'เวิร์ค) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การเตรียมตัว, Syn. basis
English-Thai: Nontri Dictionary
groundwork(n) รากฐาน,พื้นฐาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose itขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน
Just laying the groundwork for his insanity plea, I'm sure.แค่โกหกเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน ว่าเขาเสียสติ ฉันว่านะ
And it was Bill Walden who laid the groundwork for the operations that took out Osama Bin Laden and Abu Nazir.และคือ บิล วาลเดน ผู้ชื่ง ปูพื้นการทำงานใต้ดิน ไปสู่การปฎิบัติการ ซึ่งทำให้ได้ตัว โอซามา บิล ลาเดน
Halley laid the groundwork for the science of population statistics.แหลี วางรากฐาน สำหรับวิทยาศาสตร์สถิติประชากร
I made myself indispensable... and all the while, I laid the groundwork of my revenge.ฉันทำเองที่ขาดไม่ได้ และทั้งหมดในขณะที่ฉัน วางรากฐานของการแก้แค้นของฉัน
Relax. I already laid the groundwork.ใจเย็นๆ ทำตัวให้สบาย
Marie will tell Hank in her own time, and at least we'll have laid the groundwork.มาร์รีจะเล่าให้แฮงค์ฟังด้วยตัวเธอเอง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม และอย่างน้อยเราจะได้มีเวลาวางรากฐาน
It would take some time to lay the groundwork.อาจต้องใช้เวลาบ้างในการเตรียมการณ์
Hale's already laid the groundwork.เฮลวางโครงสร้างงานไว้แล้ว
It's to lay the groundwork.นายได้ออกตามหาเขาหรือยัง อย่างจริงจังน่ะ

groundwork ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラウンドワーク[, guraundowa-ku] (n) groundwork
事前工作[じぜんこうさく, jizenkousaku] (n) preparatory operations; measure taken in advance; doing the groundwork
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P)
地固め[じがため, jigatame] (n,vs) ground leveling; ground levelling; groundwork; laying foundations
地均し[じならし, jinarashi] (n,vs) ground levelling (leveling); laying groundwork; smoothing the way
根回し[ねまわし, nemawashi] (n,vs) making necessary arrangements; laying the groundwork; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า groundwork
Back to top