ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปุ*, -ปุ-

ปุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุ (adv.) onomatopoeia from the sound produced when striking a soft substance
ปุ (v.) mend See also: patch, repair, fix Syn. ปะ, อุด
ปุปุ (adj.) fluffy See also: downy, shaggy, fuzzy, hairy, scrubby Syn. ฟู
ปุ้งกี๋ (n.) clam-shell shaped basket Syn. บุ้งกี๋
ปุงลิงค์ (n.) masculine gender Syn. ปุลลิงค์, ปุลลึงค์
ปุ (n.) species of wild ginger See also: Archasma megalocheilos
ปุ (adv.) sound of boiling water Syn. เดือด
ปุ (n.) stitch Syn. เย็บ
ปุถุชน (n.) ordinary people See also: commoner, common people Syn. มนุษย์, สามัญชน, บุคคล, คน
ปุ๊บ (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ
ปุบปับ (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ Ops. ช้า
ปุ๊บปั๊บ (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว, ฉับพลัน Ops. ช้า
ปุปะ (v.) patch See also: mend, repair, sew Syn. เย็บ, ซ่อม, ปะ
ปุ่ม (n.) button See also: knob, lump, knot, protuberance, swelling, node
ปุ่มๆ ป่ำๆ (adj.) knotty See also: knobby, gnarled Syn. ตระปุ่มตระป่ำ, ขรุขระ, นูน Ops. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ
ปุ่มๆ ป่ำๆ (adj.) knotty See also: knobby, gnarled Syn. ปุ่มป่ำ, ขรุขระ Ops. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ
ปุ่มๆป่ำๆ (adj.) knotty See also: knobby, gnarled Syn. ปุ่มป่ำ, ตะปุ่มตะป่ำ, ขรุขระ Ops. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ
ปุ่มข้อมือ (n.) two prominences of wrist bones
ปุ่มปม (n.) node See also: blotch, knob Syn. ตุ่ม, ปุ่มป่ำ
ปุ่มป่ำ (adj.) knotty See also: knobby, gnarled Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ตระปุ่มตระป่ำ, ขรุขระ, นูน Ops. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ
ปุ๋ย (adv.) soundly Syn. ขี้เซา
ปุ๋ย (n.) fertilizer See also: manure, compost
ปุ้ย (adj.) plumb See also: chubby Syn. ตุ้ย
ปุ (adj.) fluffy See also: puffy, hairy, fuzzy, shaggy Syn. ปุกปุย, ฟู, ปุยนุ่น
ปุ๋ยคอก (n.) manure See also: stable manure, farmyard manure, cow manure Syn. ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยมูลสัตว์, ปุ๋ยธรรมชาติ
ปุ๋ยชีวภาพ (n.) organic fertilizer
ปุ๋ยธรรมชาติ (n.) natural fertilizer See also: organic fertilizer Syn. ปุ๋ยอินทรีย์
ปุยนุ่น (n.) cotton wool See also: tuft of cotton wool
ปุยฝ้าย (n.) kind of Thai sweetmeat
ปุยฝ้าย (n.) cotton wool See also: tuft of cotton wool Syn. ปุยนุ่น, สำลี
ปุ๋ยมูลสัตว์ (n.) manure See also: stable manure, farmyard manure, cow manure Syn. ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยธรรมชาติ
ปุ๋ยหมัก (n.) compost See also: fertilizer Syn. ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยธรรมชาติ
ปุ๋ยอินทรีย์ (n.) organic fertilizer See also: natural fertilizer Syn. ปุ๋ยธรรมชาติ
ปุ๋ยเคมี (n.) chemical fertilizer
ปุยเมฆ (n.) cloud Syn. ก้อนเมฆ, เมฆา, เมฆี
ปุ๋ยไนโตรเจน (n.) nitrogen fertilizer
ปุลลิงค์ (n.) masculine gender Syn. ปุลลึงค์
ปุลลึงค์ (n.) masculine gender Syn. ปุลลิงค์
ปุษกร (n.) blue lotus Syn. บุษย์
English-Thai: HOPE Dictionary
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
mouse buttonปุ่มบนเมาส์หมายถึง ส่วนพื้นที่บนหลังเมาส์ที่ใช้สำหรับกดเพื่อทำให้เกิดการกระทำบางประการ เช่น การเริ่มต้นโปรแกรม การเลือกรายการ การย้ายข้อความหรือภาพ ฯ เมาส์ของเครื่องแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว ส่วนของพีซีจะมีถึงสามปุ่ม ดู mouse ประกอบ
oak appleปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
oak gallปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
ok buttonปุ่มตกลงหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีตัวอักษร OK อยู่ข้างใน มักจะปรากฏให้เห็นในกรอบสนทนา (dialog box) ในระบบวินโดว์ ถ้ากดปุ่มนี้ ก็เท่ากับเป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดไว้ในกรอบสนทนา หลังจากที่เลือกหรือกำหนดตัวเลขบางตัวตามที่ต้องการได้แล้ว ปุ่มนี้มักจะมีคู่มากับปุ่ม Cancel เพราะถ้าไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติ ก็กดปุ่ม Cancel แทน OK (ใช้ในแมคอินทอชด้วย)
radio buttonปุ่มวิทยุหมายถึงปุ่มประเภทหนึ่งบนจอภาพ ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ ส่วนมากจะอยู่ติด ๆ กันเหมือนปุ่มบนเครื่องวิทยุ ปุ่มประเภทนี้ เมื่อกดปุ่มหนึ่งแล้ว ปุ่มที่เหลือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเหมือนปุ่มวิทยุ จึงเรียกกันว่าปุ่มวิทยุ ใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายถึงปุ่มคำสั่งที่กดเลือกได้เพียงอันเดียว ถ้ากดเลือกปุ่มคำสั่งอันใดอันหนึ่งหนึ่งแล้ว ปุ่มคำสั่งอื่นหรือปุ่มที่เลือกไว้เก่าก็จะถูกยกเลิก
start buttonปุ่มเริ่มต้นในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ปุ่มเริ่มต้นจะอยู่บนแถบงาน (task bar) ที่ด้านล่างซ้ายสุดของจอภาพ จะมองเห็นได้ทันทีที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบวินโดว์เรียบร้อยแล้ว ถ้ากดเมาส์ที่ปุ่มนี้ จะมีเมนูให้เลือกสั่งงานได้หลายอย่างดู Start menu ประกอบ
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
apophysis(อะพอฟ'ฟิวิส) n., (pl. -ses) ส่วนอื่น, ปุ่ม -apophysate, apophyseal, apophysial, apophysery adj. (outgrowth; process; projection)
argol(อาร์'กัล) n. หินหล้าหยาบจากเหล้าองุ่นใช้ในการทำ tartaric acid และปุ๋ย., Syn. argal (a crude tartar)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
bell buttonn. ปุ่มกดกริ่ง
boned(โบนดฺ) adj. เป็นกระดูก,ต้มกับกระดูกซึ่งใส่กระดูก,ซึ่งใส่ปุ๋ยกระดูก
bonze(บอนซ) n. พระจีนหรือพระญี่ปุ่น (พุทธศาสนา)
botch(บอทชฺ) {botched,botching,botches} vt.,vi. ทำเสียอย่างลวก ๆ ,ซ่อมแซมอย่างลวก -n. งานลวก,งานหยาบ,งานปุปะ ,ตุ่มบนผิวหนัง
bowl(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปุก,สนาม,ลูกโบว์ลิ่ง,การเล่นโบว์ลิ่ง vi. โยนโบว์ลิ่ง,เล่นโบว์ลิ่ง vt. กลิ้ง,เล่น,เล่นโบว์ลิ่ง
bunch(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง, Syn. cluster
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
caster(คาส'เทอะ) n. คนขว้าง,สิ่งขว้าง,กระปุกเกลือ (พริกไทยน้ำตาล), Syn. castor
catechism(แคท'ทะคิสซึม) n. วิธีการสอนแบบคำถามคำตอบ,ปุจฉาวิสัชนา., See also: catechismal adj.
chinese lanternn. โคมกระดาษ,โคมจีน,โคมญี่ปุ่น
cipango(ซิแพง'โก) n. ญี่ปุ่น
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
clitoris(คลิท'เทอริส) n. เม็ดละมุด,ปุ่มกระสัน
close boxช่องปิดวินโดว์หมายถึงช่องสี่เหลี่ยมที่มุมขวาบนของวินโดว์ ที่มีลักษณะเป็นกากบาท เมื่อกดที่ปุ่มนี้ วินโดว์จะปิดลงเหมือนใช้คำสั่ง close ใต้เมนู FILE
clubfoot(คลับ'ฟุท) n. เท้าผิดรูป,ภาวะที่มีเท้าผิดรูป,เท้าบิด (ปุก,ฉิ่ง,ชี้,แหงน ฯลฯ), See also: clubfooted adj. -pl. -feet
cocker spanieln. สุนัขเล็กขนปุยหูยาวพันธุ์หนึ่งที่ใช้เก็บนกที่ยิงตก
compost(คอม'โพสทฺ) n. ส่วนผสมของสารอินทรีย์สำหรับเป็นปุ๋ย,ปุ๋ยผสม,การผสมกัน,สารผสม vi. ใส่ปุ๋ยลง,เอามาทำเป็นปุ๋ยผสม, Syn. composition
cornicle(คอร์'นิเคิล) n. ส่วนที่ยื่นคล้ายเขาเล็ก ๆ ปุ่ม
corniculate(คอร์นิค'ยะเลท) adj. คล้ายเขาสัตว์,เป็นปุ่ม
crock(ครอค) n. หม้อ,กระปุก,หม้อเหล็ก,หม้อหุงข้าวที่เป็นเหล็ก, Syn. earthen pot,jar
deselectยกเลิกการเลือกหมายถึง การสั่งยกเลิกคำสั่งที่ " เลือก " (select) ไว้ เช่น หากเปลี่ยนใจหลังจากที่ได้ "กำหนด" หรือ " เลือก" ไปแล้ว เช่น สั่งเลือกแฟ้มข้อมูลจำนวนหนึ่งไว้ แล้วเกิดเปลี่ยนใจ อยากจะยกเลิก ในระบบวินโดว์ จะมีปุ่ม deselect ให้เลือกกดได้เมื่อต้องการ เหมือนกด Cancel ดู select ประกอบ
diapophysis(ไดอะพอฟ'ฟิซิส) n. ส่วนบนของปุ่มยื่นตามขวางของกระดุกสันหลัง. -pl. diapophyses
double-clickคลิกคลิกกดเมาส์สองครั้ง (เร็ว ๆ) หมายถึง การใช้นิ้วชี้กดบนปุ่มของเมาส์สองครั้งในจังหวะติด ๆ กัน อาจเป็นคำสั่งเรียกโปรแกรม หรือคำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูล ก็ได้ ดู click ประกอบ
downy(ดาว'นี) adj. เกี่ยวกับขนอ่อน,นิ่ม,เป็นปุย,กระเซิง,ซึ่งทำด้วยขนอ่อน,ซึ่งปกคลุมด้วยขนอ่อน., See also: downiness n. ดูdowny, Syn. soothing
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
drag and dropลากแล้วปล่อยลากไปวางหมายถึง การใช้เมาส์ลากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ภาพหรือข้อความทั้งบล็อก) บนจอภาพ ไปวางไว้ยังตำแหน่งใหม่ โดยต้องกำหนด (select) ให้คอมพิวเตอร์รู้ก่อน แล้วจึงใช้เมาส์ลากไป การลากด้วยเมาส์นั้น จะต้องกดนิ้วชี้บนปุ่มซ้ายของเมาส์แช่ไว้ ในขณะที่ลากเมาส์เพื่อนำไปวางในที่ ๆ ต้องการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะยกนิ้วออกจากเมาส์ได้ ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) อาจลากไปได้ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์
dung(ดัง) {dunged,dunging,dungs} n. มูล,มูลสัตว์,ปุ๋ยมูลสัตว์,เรื่องเลวร้าย. vt. คลุมด้วยมูลสัตว์, Syn. droppings
English-Thai: Nontri Dictionary
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันทีทันใด
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
bowl(n) ชาม,หม้อ,กระปุก,ลูกโบว์ลิ่ง
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
button(n) กระดุม,ปุ่ม,กระดิ่งไฟฟ้า
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
crock(n) หม้อ,กระปุ
downy(adj) เป็นปุย,มีขนนุ่ม,มีขนอ่อน,เกี่ยวกับขนอ่อน
dung(n) มูลสัตว์,ปุ๋ย,ปุ๋ยคอก,มูล
fertilizer(n) ปุ๋ย,สิ่งที่ทำให้เกิดลูก
fleecy(adj) เหมือนขนแกะ,ทำด้วยขนสัตว์,ขาวเป็นปุย,คล้ายขนสัตว์
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุ
fuzz(n) เยื่อ,เส้นผม,ฝอย,ขนสักหลาด,ขนปุ
gurgle(n) เสียงดังปุดๆ,เสียงกลั้วคอ,เสียงไหลโกรก
humanly(adv) อย่างมนุษย์ธรรมดา,อย่างมนุษย์ปุถุชน
hump(n) หนอก,ปุ่ม,โคก,เขา,ตะโหงก
interrogative(adj) เกี่ยวกับการถาม,ปุจฉา,เกี่ยวกับคำถาม
jag(n) ปุ่ม,รอยขรุขระ
Japan(n) ประเทศญี่ปุ่น
Japanese(adj) เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น,เกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น
jar(n) โอ่ง,ตุ่ม,ไห,โหล,โถ,กระปุก,เหยือก
knob(n) ลูกบิด,ปุ่ม,ตุ่ม,ก้อน,รอยโปน,เขา
knoll(n) โคก,ดอย,ปุ่มเล็กๆ
knurl(n) ปม,ปุ่ม,สัน,ตุ่มไม้
manure(n) ปุ๋ย,ปุ๋ยคอก
Nippon(n) ประเทศญี่ปุ่น
node(n) ปุ่ม,ตาไม้,ปม,รอยโน,ตุ่ม
nodule(n) ปมเล็ก,ตุ่มเล็กๆ,ปุ่มเล็กๆ
ordure(n) ขี้,อุจจาระ,มูล,คูด,ปุ๋ย
outgrowth(n) การเติบโต,เนื้องอก,ปุ่ม,กิ่งก้านสาขา,ผลพลอยได้
pot(n) หม้อ,โหล,กระปุก,ไห,กระถาง,เหยือก,ถ้วยรางวัล
protuberance(n) โหนก,ปุ่ม,ปม,การบวม
protuberant(adj) ซึ่งโป่งออก,ซึ่งบวมออก,ซึ่งเป็นปุ่ม
puff(n) ผ้าปะแป้ง,กระจุก,ปอย,กลุ่มควัน,ปุ
roundish(adj) อ้วน,อวบอัด,กระปุ๊กลุก
salt(n) บ่อเกลือ,เกลือ,กระปุกเกลือ,กะลาสี
saltcellar(n) ขวดเกลือ,กระปุกเกลือ
shag(n) ขนปุย,ขนดก,ผมกระเซิง,พุ่มไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acromionปุ่มหัวไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
buttonปุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
caruncleปุ่มเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clitorisปุ่มกระสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
condyleปุ่มข้อ, ปุ่มกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cuspปุ่ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
guanoปุ๋ยขี้นก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
guiding cuspปุ่มนำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hair follicleปุ่มรากผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymph nodeปุ่มน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mantal spine; genial tubercleปุ่มกระดูกแนวประสานคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stamp cuspปุ่มสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sublingual caruncle; papilla, sublingualปุ่มเนื้อใต้ลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberosityปุ่ม(กระดูก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acropolisอัครปุระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arilเยื่อหุ้มเมล็ด, ปุยหุ้มเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arillateมีเยื่อหุ้มเมล็ด, มีปุยหุ้มเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
clubfoot; talipesเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drumstick; finger, clubbedนิ้วมือปุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminenceโหนก, เนิน, ปุ่ม, ส่วนยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excrescence๑. ปุ่มเนื้อ๒. ปุ่มงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flocculentเป็นปุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gearboxกระปุกเกียร์ [มีความหมายเหมือนกับ transmission ๒] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Japanism; Japonismคตินิยมศิลปะญี่ปุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knobby; tuberous-ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberous; knobby-ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymphadenopathyโรคปุ่มน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymphomaมะเร็งปุ่มน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multipolar๑. หลายขั้ว๒. หลายปุ่ม, หลายแง่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nodular๑. คล้ายปุ่ม๒. -เป็นปุ่ม, -เป็นปม, ปุ่มป่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilla๑. ปุ่ม, ปุ่มเนื้อ๒. ปุ่มรูปหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ thelium ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papillary๑. -ปุ่ม(รูปหัวนม)๒. คล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontorium; prominence; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promontory; prominence; promontorium; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
push button telephoneโทรศัพท์แบบกดปุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spur๑. ปุ่มงอก (กระดูก) [มีความหมายเหมือนกับ osteophyte]๒. เดือย (ทันตกรรม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubercle๑. หัวย่อย๒. ปุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tuberculateมีปุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
umbonateคล้ายปุ่ม, คล้ายกระดุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acromionปุ่มหัวไหล่ [TU Subject Heading]
chemical fertilizerปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยที่ทำจากสารเคมีซึ่งมีธาตุที่พืชต้องการ นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Clitorisปุ่มกระสัน,คลิตอริส,อิถีลึงค์ [การแพทย์]
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compostปุ๋ยหมัก [TU Subject Heading]
Condyle, Lateralปุ่มกลมอยู่ด้านนอก [การแพทย์]
Fertilizerปุ๋ย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Focusปุ่มยื่นออกมาเพื่อปรับภาพให้ชัด,โฟกัส,ปรับภาพให้คม [การแพทย์]
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Beadedเป็นปุ่มปม [การแพทย์]
Bucket Elevator สายยกปุ้งกี๋ สายยก (อาจเป็นโซ่หรือสายพาน) ที่ติดภาชนะบรรทุกวัสดุ เช่น ถ่านหินหรือเถ้าเตาขึ้นในแนวชันหรือดิ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Budติ่งเล็กๆ,ปุ่ม [การแพทย์]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Clubรูปปุ้ม,โค้งและเว้าคนละด้านกัน [การแพทย์]
Clubfootเท้าปุก [TU Subject Heading]
Digitizerเครื่องอ่านพิกัดหรือเครื่องแปลงพิกัดเป็นตัวเลขมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช้สำหรับวางภาพกราฟิก หรือแผนที่ แล้วใช้อุปกรณ์เหมือนแว่นขยายวางทาบตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบนแว่นให้อ่านค่าพิกัดของตำแหน่งนั้นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Gangliaกลุ่มเซลล์ประสาท, ปมประสาท, ปุ่มประสาท, ปม [การแพทย์]
Japanญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Japaneseชาวญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Keratinเคราติน, สารเคอราติน, เคอราติน, คีราติน, เคราตีน, เคราทิน, เคราติน, ปุ่มเนื้อ, โปรตีนในเล็บและผม, เคอราทิน [การแพทย์]
Knobsตุ่ม, เข่าชิดกันมากกว่าปกติ, ปุ่มกด, ปุ่ม, เป็นตะปุ่มตะป่ำ [การแพทย์]
Mastoidมาสตอยด์, กระดูกมาสตอยด์, ปุ่มกระดูก, กระดูกมาสตอยด์ [การแพทย์]
Methaneมีเทน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน 1 อะตอม (CH4) ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Minamataโรคมินามาตะ, โรคที่เกิดจากพิษปรอทที่สะสมในร่างกาย ทำอันตรายต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ถ้าสะสมไว้ในปริมาณมากก็จะทำให้ตายได้ พบครั้งแรกที่เมืองมินามาตะในประเทศญี่ปุ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nitric Acid (HNO10) กรดดินประสิว ใช้ในการผลิตปุ๋ย ammonium nitrate และวัตถุระเบิด ใช้กัดโลหะ มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน และเป็นตัวให้ออกซิเจนได้ดีและให้ควันพิษของไนโตรเจนออกไซด์ กรดไนตริกยังเป็นอันตรายเมื่อผสมกับสารที่เป็น reducing agent เช่น แอลกอฮอล์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Origamiศิลปะงานกระดาษแบบญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล กองทุนที่ก่อตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ กองทุนนี้จะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลและบริษัทใน ประเทศกำลังพัฒนา และให้กู้หรือร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN-Japan Forumการประชุมอาเซียน-ญี่ปุ่น
papillaพาพิลลา, ปุ่มเล็ก ๆ ที่ยื่นออกมาจากชั้นเมดัลลาของไต เป็นที่รวมของท่อรับของเหลว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Recoveryการนำกลับคืนการสกัดสารมีค่าออกมาแบ่งออกเป็น : Material Recovery สกัดสารเป็นประโยชน์ออกมา เช่นกลั่นสารตัวทำละลายจากน้ำเสีย สกัดแร่เงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์ม, ทำปุ๋ยจากขยะ : Energy Recovery สกัดพลังงานเป็นประโยชน์ออกมา เช่น นำขยะมาหมักจนได้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งใช้หุงต้มได้, นำขยะมาเผาได้ความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
simulationการจำลองแบบการใช้คอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของระบบอื่น หรือเลียนแบบปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการส่งจรวดขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการเติบโตของพืช เมื่อได้รับปุ๋ยประเภทต่างๆ หรือน้ำปริมาณต่างๆ เพื่อให้เห็นและเข้าใจผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ต่อระบบที่นำมาจำลองแบบนั้น [คอมพิวเตอร์]
Sulfuric Acid (H2SO4) กรดกำมะถัน ใช้มากในอุตสาหกรรม เช่น การทำปุ๋ย การผลิตสารประกอบพวก sulfate ต่างๆ อุตสาหกรรมหนัง ทำแผ่นดีบุก โลหะชุบ สิ่งทอ ทำสบู่ [สิ่งแวดล้อม]
supercomputerซูเปอร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถสูง คิดคำนวณได้เร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ ชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้เดิมที่ตั้งขึ้นเพื่อเรียกคอมพิวเตอร์ Cray-1 ซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตโดยบริษัท Cray Research และต่อมามีผู้พัฒนาเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกมาก รวมทั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ในญี่ปุ่นด้วย ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงมาก และโดยทั่วไปถือว่าจะต้องเร็วกว่า 300 MFLOPS คือคำนวณเลขจุดลอยตัวได้เกินกว่า 300 ล้านคำสั่งต่อวินาที ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงยิ่ง (high performance computer) [คอมพิวเตอร์]
Sylvite ซิลไวต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบได้บ้างเป็นจำนวนไม่มากอย่างในต่างประเทศ เกิดปะปนในชั้นเกลือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประโยชน์ - เป็นตัวหลักที่ให้สารประกอบพวกโพแทสเซียม มักจะใช้ในการทำปุ๋ย [สิ่งแวดล้อม]
Windrow Composting การหมักปุ๋ยกองแถว การนำขยะมากองเป็นแถวเพื่อหมักให้เป็นปุ๋ยมี การกลับเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้อากาศ หรือใช้วิธีพ่นอากาศเข้าไปตามแถว [สิ่งแวดล้อม]
Uruguay Round การเจรจารอบอุรุกวัย การเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ เริ่มการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2536 มีประเทศเข้าร่วมเจรจา 117 ประเทศ ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี จากประเทศภาคี เพื่อเปิดการเจรจาที่เมืองปุนต้า เดล เอสเต้ ประเทศอุรุกวัย จึงได้ใช้ชื่อการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศเจ้าภาพ การเจรจารอบนี้ถือได้ว่าเป็นการเจรจาที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่แกตต์ (ดู GATT) ได้เคยขยายการเจรจาออกไปยังเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ เรื่องการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าที่เกี่ยวกับมาตรการลงทุน และการค้าสินค้าบริการ ผลทางการเจรจาครอบคลุมกว้างขวางถึงการเปิดเสรีในการค้าสินค้าและการค้า บริการ รวมทั้งการปฏิรูประบบและกลไกของแกตต์ อาทิ ข้อตกลงเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการห้ามนำเข้าหรือการจำกัด การนำเข้ามาเป็นภาษีศุลกากร (ดู Tariffication) การลดการอุดหนุนการส่งออก การปรับปรุงกระบวนการยุติข้อพิพาทของแกตต์ การกำหนดกรอบของการเปิดเสรีการค้าบริการการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา (ดู IPRs) การเปลี่ยนรูปแบบข้อตกลงแกตต์เป็นสถาบันที่เรียกว่า องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
spread under (phrv.) ปุข้างใต้ See also: กางใต้
button (n.) ปุ่ม See also: สวิตช์
tuberosity (n.) ปุ่มกระดูก
oak apple (n.) ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก Syn. oak gall
oak gall (n.) ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก
pommel (n.) ปุ่มที่อานม้า Syn. saddle horn
saddle horn (n.) ปุ่มที่อานม้า
tab (n.) ปุ่มบนแป้นพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์
cleat (n.) ปุ่มสตั๊ด See also: หมุดใต้พื้นรองเท้าบางชนิด (เช่น รองเท้าฟุตบอล) Syn. stud
spike (n.) ปุ่มแหลมที่ส้นรองเท้ากีฬา Syn. cleat
fertilizer (n.) ปุ๋ย See also: ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยธรรมชาติ, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยอินทรีย์
flue (n.) ปุSyn. fluff
nitrate of sodium (n.) ปุ๋ย
muck (n.) ปุ๋ยคอก See also: มูลสัตว์ Syn. manure
bonemeal (n.) ปุ๋ยที่ได้จากกระดูกสัตว์ป่น
manure (n.) ปุ๋ยธรรมชาติ See also: ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่ทำจากมูลสัตว์ Syn. drug, organic, fertilizer
phosphate (n.) ปุ๋ยฟอสเฟต
mulch (n.) ปุ๋ยหรือใบไม้ที่เน่าเปื่อย Syn. fertilizer
humus (n.) ปุ๋ยอินทรีย์
chemical fertilizer (n.) ปุ๋ยเคมี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(PUCCINl'S CHE GELIDA MANINA)ปุชชินี CHE Gelida Manina)
(PUCCINl'S NESSUN DORMA)ปุชชินี Nessun DORMA)
(PUCCINI'S O SOAVE FANCIULLA)ปุชชินีโอ Soave Fanciulla)
And all of a sudden I blanked.ปุบปับลืมหมด พูดอะไรไม่ออก
Suddenly everything seems so easy.ปุบปับอะไร ๆ ดูง่ายไปหมด
No fucking keys, though.ปุ่ม fucking ไม่มีแม้ว่า.
Yeah, Red-X apparently requires at least two people.ปุ่มกด งั้นหรือ ใช่ เร้ด-เอ็กซ์ ต้องการ อย่างน้อยสองคน
Three v three phone style. Okay, you ready?ปุ่มกด ทั้งสามแบบ นายพร้อมนะ
Our walking do-over, remember?ปุ่มกดที่เดินได้ จำไม่ได้หรือ?
The buttons on the cell phone sound like a girl moaning.ปุ่มกดมือถือไง กดแล้วมีเสียงผู้หญิงครางน่ะ
That Draycon Systems keypad's gonna be a problem.ปุ่มกดระบบของเดรย์คอน คงมีปัญหาน่ะ
Magic generator button.ปุ่มกำเนิดพลังเวทย์ บันดาลได้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการ
The controls won't work here.ปุ่มคอนโทรลไม่ทำงาน เรากำลังผ่านจักรวาลบัค
That shortcut only brings up recent activity.ปุ่มช็อตคัทนั่น จะแสดงรายการที่เพิ่งทำไป
The middle button on the phone. This one?ปุ่มตรงกลางของโทรศัพท์ อันนี้เหรอ?
Do you see all these gauges?ปุ่มตรงนั้นไม่เยอะเกินไปใช่มั๊ย?
What all those buttons do. they're just vitamins.ปุ่มทั้งหมดนั่นทำหน้าที่อะไร/n-นี่มันแค่วิตามิน
That button activates an air duct that connects Paris to Las Vegas.ปุ่มที่เปิดใช้งานท่ออากาศ ที่เชื่อมต่อกับปารีสไปลาสเวกัส.
That's the one that brings Daddy home.ปุ่มนั้นจะพาพ่อกลับบ้าน
Blue is for Linda.ปุ่มน้ำเงินช็อตลินดา
He only pressed the button once.ปุ่มนี่ถูกกดเพียงครั้งเดียว
This is the button, right? No, no, no, no!ปุ่มนี่ใช่มั้ย อย่า อย่า อย่า อย่า!
This button changes the channel.ปุ่มนี้ไว้เปลี่ยนช่อง
One will supply your town with power, the other releases the hounds.ปุ่มนึงจะส่งไฟฟ้าไปที่เมืองของพวกแก ส่วนอีกปุ่มจะปล่อยหมาออกมา
Button that top button!ปุ่มนู้น ปุ่มบนโว้ย!
Which button's the ramp, mate?ปุ่มบันไดอยู่ไหนรึ คู่หู?
Now, where is the switchปุ่มปรับกระจกมองข้าง
It's a return. The mute doesn't work, but it sounds awesome.ปุ่มปิดเสียงเสีย แต่เสียงสุดยอด
Do you have off switch?ปุ่มปิดแกอยู่ตรงไหนวะ?
What is all this crap.ปุ่มพวกนี้เอาไว้ทำอะไร
Where the hell is the night vision button?ปุ่มมันอยู่ไหนเนี่ย ?
The buttons were so small!ปุ่มมันเล็กกระจิ๋วหลิว!
Oh, no! The Invisibility Booster must be faulty.ปุ่มล่องหนไม่ยอมทำงาน
That clicker thing must be in here somewhere. You see it?ปุ่มสตาร์ทต้องอยู่แถวนี้แน่ นายเห็นไหม
The kill switch won't work without the hacker.ปุ่มสังหารจะใช้การไม่ได้ ถ้าไม่มีแฮ็คเกอร์
The blue button is for you.ปุ่มสีน้ำเงินเอาไว้ช็อตคุณ
The green button that says "open."ปุ่มสีเขียวๆ ตรงปุ่มมันบอกว่า" เปิด"
Oh, where is the stop button on this?ปุ่มหยุดมันอยู่ตรงไหนเนี่ย?
Safety's on.ปุ่มเซฟตี้มันล็อคอยู่น่า
One button, and 30 agents will be here before you have time to scratch your balls.ปุ่่มเดียว\และเอเจนซึ่30 แห่งจะแห่มาที่นี่ ...ก่อนที่นายจะมีเวลาเกาไข่

ปุ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[えん, en] Thai: เยน(สกุลเงินที่ใช้ในญี่ปุ่น) English: Yen
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
和風[わふう, wafuu] Thai: แบบญี่ปุ่น English: Japanese style
国子[くにこ, kuniko] Thai: ชื่อผู้หญิงญี่ปุ่น English: Kuniko (fem pn)
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรที่ญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเอง ใช้เทียบกับอักษรจีนที่ญี่ปุ่นยืมจากจีนมาใช้ English: native script
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคันจิที่คิดขึ้นเองในภาษาญี่ปุ่น English: kanji made in Japan
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord
日本[にっぽん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
日本[にほん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
日本人[にほんじん, nihonjin] Thai: คนญี่ปุ่น English: Japanese person
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
日本語[にほんご, nihongo] Thai: ภาษาญี่ปุ่น English: Japanese language
枝豆[えだまめ, edamame] Thai: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)
[ぐん, gun] Thai: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย English: Gun (pl)
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change
飲む[のむ, nomu] Thai: ดื่ม ในภาษาญี่ปุ่นใช้กับการกินของเหลวหรือ การกลืนลงคอโดยไม่เคี้ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปุ
Back to top