ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fertilizer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fertilizer*, -fertilizer-

fertilizer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fertilizer (n.) ปุ๋ย See also: ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยธรรมชาติ, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยอินทรีย์
English-Thai: HOPE Dictionary
fertilizer(เฟอ'ทะไลเซอะ) n. ปุ๋ย,สิ่งที่ทำให้เกิดลูก,ตัวทำให้เกิดลูก
English-Thai: Nontri Dictionary
fertilizer(n) ปุ๋ย,สิ่งที่ทำให้เกิดลูก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fertilizerปุ๋ย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุ๋ย (n.) fertilizer See also: manure, compost
ปุ๋ยชีวภาพ (n.) organic fertilizer
ปุ๋ยธรรมชาติ (n.) natural fertilizer See also: organic fertilizer Syn. ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์ (n.) organic fertilizer See also: natural fertilizer Syn. ปุ๋ยธรรมชาติ
ปุ๋ยเคมี (n.) chemical fertilizer
ปุ๋ยไนโตรเจน (n.) nitrogen fertilizer
ใส่ปุ๋ย (v.) apply fertilizer See also: put fertilizer on Syn. ให้ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ย (v.) apply fertilizer See also: put fertilizer on Syn. ให้ปุ๋ย
ให้ปุ๋ย (v.) apply fertilizer See also: put fertilizer on
ให้ปุ๋ย (v.) apply fertilizer See also: put fertilizer on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From the bones... fertilizer - at least, they tried.และกระดูกทั้งหลาย ก็ได้มีการพยายามนำมาทำเป็นปุ๋ย
God knows what that fertilizer plant's been making the last 12 years.มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าบริษัทนั้นพยายามทำอะไรใน 12 ปีมานี่
Because I was hosting a reception for 200 fertilizer distributors in Metropolis...ก็เพราะฉันมีพยาน 200 คน ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่เมโทรโพลิสนะสิ
I got a ripped fertilizer bag inside!ฉันทำถุงปุ๋ยขาดด้านใน
Aside from getting the seed potatoes, you need a ton of fertilizer per hectare.นอกจากค่าเม็ดพันธุ์แล้วยังมีค่าปุ๋ย
You just bought another load of crap... from the world's fattest fertilizer salesman.แม่กำลังหลงคารมผู้ชาย ที่โกหกเก่งที่สุุดในโลกอยู่นะ
Not even with all the fertilizer in the world, not even if you stack it as high as you can.ถ้ายังมีกฏอยู่ในโลกนี้ ต่อให้คุณกองมาสุมท่วมหัว
Oh, nothing a little fertilizer can't help.โอ้ ไม่มีทางจ๊ะตัวเล็กน้อย\ ไม่มีใครช่วย
As far as the eye can see, fertilizer below, plastic on top.ที่เห็นอยู่สุดลูกหูลูกตานี้ คือถังปุ๋ยที่คลุมด้วยพลาสติก
Stress... is the fertilizer of creativity.เป็นตัวทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
So possible that the residue on his clothes came from fertilizer or weed killer.เป็นไปได้ว่าฆาตกร ทำความสะอาดเสื้อแล้ว
In the fertilizer packs of a hundred pink tulips.อยุ่ในปุ๋ยแพคของดอกทิวลิปสีชมพูนับร้อย

fertilizer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥田粉[féi tián fěn, ㄈㄟˊ ㄊㄧㄢˊ ㄈㄣˇ, 肥田粉] ammonium sulfate fertilizer
饼肥[bǐng féi, ㄅㄧㄥˇ ㄈㄟˊ, 饼肥 / 餅肥] cake fertilizer
肥效[féi xiào, ㄈㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 肥效] effectiveness of fertilizer
化肥[huà féi, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄟˊ, 化肥] fertilizer
肥料[féi liào, ㄈㄟˊ ㄌㄧㄠˋ, 肥料] fertilizer; manure

fertilizer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無機質肥料[むきしつひりょう, mukishitsuhiryou] (n) inorganic fertilizer; mineral fertilizer
追い肥[おいごえ, oigoe] (n) (adding) extra fertilizer or manure (fertiliser)
追肥[ついひ, tsuihi] (n) (adding) extra fertilizer or manure (fertiliser)
魚肥[ぎょひ, gyohi] (n) fertilizer made from fish parts (fertiliser)
カリ肥料[カリひりょう, kari hiryou] (n) potash fertilizer; potash fertiliser
リン酸肥料;燐酸肥料[リンさんひりょう(リン酸肥料);りんさんひりょう(燐酸肥料), rin sanhiryou ( rin san hiryou ); rinsanhiryou ( rin san hiryou )] (n) phosphate fertilizer; phosphate fertiliser
人造肥料[じんぞうひりょう, jinzouhiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser
化学肥料[かがくひりょう, kagakuhiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser; (P)
化成肥料[かせいひりょう, kaseihiryou] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P)
液肥[えきひ, ekihi] (n) liquid fertilizer; liquid fertiliser
無機肥料[むきひりょう, mukihiryou] (n) inorganic fertilizer; inorganic fertiliser
石灰肥料[せっかいひりょう, sekkaihiryou] (n) lime or calcium fertilizer; lime or calcium fertiliser
糞溜[くそだめ, kusodame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir
[こえ, koe] (n) manure; night soil; dung; fertiliser; fertilizer; (P)
肥溜め;肥溜;肥え溜[こえだめ, koedame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir; cesspool
酸性肥料[さんせいひりょう, sanseihiryou] (n) acid fertilizer; acid fertiliser
金肥[きんぴ;かねごえ, kinpi ; kanegoe] (n) chemical fertilizer; chemical fertiliser

fertilizer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพิ่มปุ๋ย[v. exp.] (phoēm pūi) EN: apply additional manure ; apply fertilizer FR: enrichir avec de l'engrais ; apporter de l'engrais ; fertiliser
ปุ๋ย[n.] (pui) EN: fertilizer ; manure FR: engrais [m] ; fertlisant [m] ; compost [m] ; amendement [m] ; fumier [m] ; fumure [f]
ปุ๋ยอินทรีย์[n. exp.] (pui insī) EN: organic fertilizer FR: engrais organique [m] ; terreau [m] ; humus [m]
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี[n. exp.] (pui insī kh) EN: chemical fertilizer FR: engrais chimque [m]
ปุ๋ยจุลินทรีย์[n. exp.] (puijulinsī) EN: bio-fertilizer ; microbial fertilizer FR:
ปุ๋ยเคมี[n. exp.] (pui khēmī) EN: chemical fertilizer FR: engrais chimque [m]
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์[n. exp.] (pui witthay) EN: chemical fertilizer FR:

fertilizer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstdünger {m}artificial fertilizer
Naturdünger {m}natural fertilizer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fertilizer
Back to top