ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commoner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commoner*, -commoner-

commoner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commoner (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, common people, commonalty
commoner (n.) นักศึกษาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (เนื่องจากไม่ได้รับทุน)
English-Thai: HOPE Dictionary
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน,สมาชิกสภาล่าง,นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา,ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
English-Thai: Nontri Dictionary
commoner(n) คนธรรมดา,สามัญชน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสามัญ (n.) commoner See also: common people, subjects, folk, citizens
ราษฏร (n.) commoner See also: the citizens of country, people Syn. ไพร่ฟ้า, ข้าแผ่นดิน, พลเมือง
สามัญชน (n.) commoner See also: commonalty, common people Syn. คนธรรมดา Ops. เชื้อพระวงศ์
ไพร่ (n.) commoner See also: common people, subjects, folk, citizens Syn. คนสามัญ
ไพร่ฟ้า (n.) commoner See also: the citizens of country, people Syn. ข้าแผ่นดิน, พลเมือง, ราษฏร
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน (n.) commoner See also: the citizens of country, people Syn. ไพร่ฟ้า, ข้าแผ่นดิน, พลเมือง, ราษฏร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On that sundown, I shall marry a lady who was once a commoner like yourselves.และในยามสายัณห์ เราจะแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นคนธรรมดาๆเหมือนที่พวกท่านเป็น
I sometimes dress as a commoner to escape the pressures of palace life.บางครั้งฉันก็แต่งตั้งแบบคนธรรมดา เพื่อหนีจากชีวจิตกดดันในราชวัง
I am just an outsider, with only the views of a commoner now.ตอนนี้ฉันเป็นแค่คนนอก แค่ในมุมของสามัญชนธรรมดา
Oh, my. I didn't think a commoner would actually be like that.โอ้ ฉันไม่คิดว่าแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะ
I heard the commoner went to the sea.ฉันได้ยินว่ายัยสามัญชนไปที่ทะเล
An ordinary commoner is not a woman? !คนธรรมดาสามัญไม่ใช้ผู้หญิงรึไง?
It's a great amount of money for a commoner like you.สำหรับความหยิ่งของครอบครัวธรรมดาๆ มันเป็นราคาพิเศษนะ
Shouldn't even a commoner know that when an adult comes to visit, the first thing you should do is greet them and then invite them in.เวลาผู้ใหญ่มาเยี่ยม เธอควรจะให้การต้อนรับ เรื่องแค่นี้เธอยังไม่รู้เลยเหรอ?
For a commoner like me this once in a lifetime opportunityสำหรับคนธรรมดาอย่างผม โอกาสในชีวิตแบบนี้
For a commoner to attack a nobleman is in violation of the Knight's code.สำหรับสามัญชนที่ทำร้ายผู้สูงศักดิ์ เป็นการประทุษร้ายต่อเหล่าอัศวิน
You've seen what happens when a commoner accuses a Knight.เจ้าก็ได้เห็นแล้ว เกิดอะไรขึ้น เมื่อสามัญชนไปกล่าวหาอัศวิน
She's arriving in a car as a commoner but she leaves in a carriage as a princess.เธอมาอย่างคนสามัญ แต่นั่งรถม้าออกไปอย่างเจ้าหญิง

commoner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庶子[shù zǐ, ㄕㄨˋ ㄗˇ, 庶子] bastard; commoner son of royalty
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
削职为民[xuē zhí wéi mín, ㄒㄩㄝ ㄓˊ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˊ, 削职为民 / 削職為民] demotion to commoner (成语 saw)
平民[píng mín, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, 平民] (ordinary) people; commoner; civilian

commoner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンピ;パンピー[, panpi ; panpi-] (n) (abbr) (See 一般ピープル) common folk (somewhat insulting); commoner
凡愚[ぼんぐ, bongu] (adj-na,n) common person; foolish commoner
口書き;口書[くちがき, kuchigaki] (n,vs) (1) writing with the brush in one's mouth; (n) (2) foreword; preface; (3) affidavit; written confession (of a commoner in the Edo period)
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.)
士庶[ししょ, shisho] (n) (1) samurai and commoners; (2) normal people (as opposed to people of a high social standing)
寺檀制度[じだんせいど, jidanseido] (n) (See 寺請制度) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
寺請制度[てらうけせいど, teraukeseido] (n) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
平民[へいみん, heimin] (n) commoner; plebeian
斬り捨て御免;切り捨て御免;斬捨て御免;切捨て御免;斬捨御免(io);切捨御免(io)[きりすてごめん, kirisutegomen] (n) right of samurai to kill commoners for perceived affronts (Edo period)
新平民[しんへいみん, shinheimin] (n) (arch) (vulg) "new commoners" (name given to the lowest rank of the Japanese caste system after its abolition)
私年号[しねんごう, shinengou] (n) (obsc) era name selected by commoners (as opposed to the imperial court)
肩衣[かたぎぬ, kataginu] (n) (1) (See 素襖) sleeveless ceremonial robe for samurai (replacing the Muromachi period suou); (2) (arch) sleeveless robe worn by commoners
雑徭[ぞうよう;ざつよう, zouyou ; zatsuyou] (n) forced labour (labor) imposed upon commoners (ritsuryo period)

commoner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; laypeople ; grassroots ; locals ; neighbours FR: villageois [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; citoyens [mpl] ; laïcs [mpl] ; voisins [mpl]
คนเดินดิน[n. exp.] (khondoēndin) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours FR:
เลก[n.] (lēk) EN: man ; commoner FR:
เลข[n.] (lēk) EN: man ; commoner FR:
หม่อม[n. prop.] (Mǿm ) EN: Mom ; Lady ; Duchess ; king's grandson's wife ; Mom ; wife of a prince ; commoner married to a prince FR:
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; common men ; plebeian ; parvenu ; ordinary poor people ; peasant FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péj.)
ไพร่มั่งมี[n. exp.] (phrai mangm) EN: wealthy commoner ; rich commoner FR:
ไพร่สม[n.] (phraisom) EN: fresh recruits for the crown ; commoner at eighteen subject by the crown to two years of military service FR:
ระบบมูลนายไพร่ = ระบบมูลนาย-ไพร่[n. exp.] (rabop mūnnā) EN: commoner system FR:
สามัญชน[n.] (sāmanchon) EN: ordinary people ; folk ; commoner ; people ; common people ; the ordinary man ; the common man ; the man in the street FR: gens ordinaires [fpl]
ไพร่ฟ้า[n.] (phraifā) EN: commoners ; subjects ; people ; common folk FR: population ordinaire [f]
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน[n. exp.] (phraifākhāp) EN: commoners FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commoner
Back to top