ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blotch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blotch*, -blotch-

blotch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blotch (n.) จุดหรือแต้ม See also: รอยจุดด่าง, รอยเปื้อน Syn. mark, spot
blotchy (adj.) ซึ่งเป็นจุดหรือแต้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
blotch(บลอทชฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยหรือจุดขนาดใหญ่,รอยเปื้อน,โรคด่างพร้อยในพืช,โรคผิวหนังพุพอง,เม็ดพุพองบนผิวหนัง, Syn. blot
blotchyadj. เป็นจุด,เป็นดวง,คล้ายรอยเปื้อน,เป็นตุ่มแผล
English-Thai: Nontri Dictionary
blotch(n) รอยเปื้อน,โรคผิวหนังพุพอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blotched; maculateเป็นแต้ม, เป็นจุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a weird blotch on my breast. I don't know, I'm trying not to freak out about it.คือฉันมีตุ่มขึ้นบนหน้าอก ซึ่งฉันพยายามจะไม่ตกใจ
And actually, if you look at the peninsula up close, every place where you see one of these green blotches here is an ice shelf larger than the state of Rhode island that has broken up just in the Iast 15 to 20 years.อันที่จริง ถ้าดูคาบสมุทรนี้อย่างใกล้ชิด ทุกแห่งที่เห็นเป็นก้อนสีเขียวแต่ละก้อนนี้ คือผาน้ำแข็งขนาดใหญ่กว่ารัฐโรห์ดไอแลนด์
Look, you're all red and blotchy and horny.ดูซิ,หน้าคุณแดงไปหมดแล้ว และมีจุดแดงและปึ๋งปั๋ง
You're very blotchy. You're very red.คุณมีจุดแดงเต็มหน้า,แก้มคุณแดงไปหมด

blotch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花斑癣[huā bān xuǎn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢ ㄒㄩㄢˇ, 花斑癣 / 花斑癬] pityriasis versicolor (aka tinea versicolor), blotchy skin condition common in tropical areas, common name 汗斑

blotch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スミツキトノサマダイ[, sumitsukitonosamadai] (n) bluespot butterflyfish (Chaetodon plebeius); blueblotch butterflyfish
スリーブロッチド・ラビットフィッシュ;スリーブロッチドラビットフィッシュ[, suri-burocchido . rabittofisshu ; suri-burocchidorabittofisshu] (n) threeblotched rabbitfish (Siganus trispilos, species of rabbitfish from the eastern Indian Ocean)
セダカヤッコ[, sedakayakko] (n) yellowbar angelfish (Pomacanthus maculosus); yellowband angelfish; yellowblotch angelfish
ブロッチドフォックスフェイス;ブロッチド・フォックスフェイス[, burocchidofokkusufeisu ; burocchido . fokkusufeisu] (n) blotched foxface (Siganus unimaculatus, species of Western Pacific rabbitfish)
七日鮫[なぬかざめ;ナヌカザメ, nanukazame ; nanukazame] (n) (uk) blotchy swell shark (species of cat shark, Cephaloscyllium umbratile)
台湾泥鰌[たいわんどじょう;タイワンドジョウ, taiwandojou ; taiwandojou] (n) (uk) (See 雷魚) blotched snakehead (species of fish, Channa maculata)
火吹藍子[ひふきあいご;ヒフキアイゴ, hifukiaigo ; hifukiaigo] (n) (uk) (See ブロッチドフォックスフェイス) blotched foxface (Siganus unimaculatus, species of Western Pacific rabbitfish)
蜑小舟貝;海人小舟貝[あまおぶねがい;アマオブネガイ, amaobunegai ; amaobunegai] (n) (uk) ox-palate nerite (Nerita albicilla); blotched nerite
雷魚[らいぎょ;ライヒー;ライヒイ, raigyo ; raihi-; raihii] (n) (1) (See 台湾泥鰌) blotched snakehead (species of fish, Channa maculata); (2) (らいぎょ only) (See カムルチー) northern snakehead (species of fish, Channa argus)

blotch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกดวง[n. exp.] (døk dūang) EN: blotch FR:
ด้วงแมง[n. exp.] (dūangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch FR: reproche [m] ; grief [m]
ปม[n.] (pom) EN: blotch ; node ; knob ; protuberance ; bump FR: tache [f] ; bouton [m] ; grosseur [f] ; tumeur [f]
จ้ำ[n.] (jam) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
กระสง[n.] (krasong) EN: Blotched Snakehead ; Forest Snakehead ; Channa lucius FR: Channa lucius
ปลากระสง[n.] (plā krasong) EN: blotched snakehead ; forest snakehead FR:

blotch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleckigkeit {f}blotchiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blotch
Back to top