ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

protuberance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *protuberance*, -protuberance-

protuberance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
protuberance (n.) ส่วนที่ยื่นออกมา Syn. jutting, knob
English-Thai: HOPE Dictionary
protuberance(โพรทู'เบอเรินซฺ) n. การยื่นออก,การโผล่ออก,การนูน,การโปน,ส่วนที่ยื่นออก,ส่วนที่นูน,โหนก,ปุ่ม., See also: protuberential adj., Syn. swelling,bump,bulge
English-Thai: Nontri Dictionary
protuberance(n) โหนก,ปุ่ม,ปม,การบวม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
protuberance of chin; mental process; mental protuberance; protuberantia mentalisกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเปาะ (n.) protuberance See also: bulge, flower calyx, bezel of a ring
ต่อม (n.) protuberance See also: bulge, blister, swelling, bump Syn. ตุ่ม
ต่อม (n.) protuberance See also: bulge, blister, swelling, bump Syn. ตุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right,but what if it were some kind of protuberance,like a bolt or something?ก็ใช่ แต่ถ้าเป็นอะไรที่ยื่นออกมาล่ะ อย่างกลอนประตู หรืออะไรแบบนั้น

protuberance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling
[こぶ, kobu] (n) (uk) bump; lump; protuberance; swelling; (P)
突起[とっき, tokki] (n,vs) protuberance; projection; prominence; bump; boss; process; apophysis; (P)
突起物[とっきぶつ, tokkibutsu] (n) protuberance; protruding object; umbo
隆起[りゅうき, ryuuki] (n,vs,adj-no) protuberance; projection; rising; (P)

protuberance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเปาะ[n.] (krapǿ ) EN: bulb ; protuberance ; bulge FR: bulbe [m]
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
ปีฬกะ[n.] (pīlaka) EN: protuberance FR:
ปม[n.] (pom) EN: blotch ; node ; knob ; protuberance ; bump FR: tache [f] ; bouton [m] ; grosseur [f] ; tumeur [f]
ปุ่ม[n.] (pum) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]
ตะโหงก[n.] (ta-ngōk) EN: hump; protuberance FR: bosse [f]
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]
ตุ่ม[n.] (tum) EN: small boil ; pimple ; sore ; small skin protuberance FR: pustule [f] ; abcès [m]
กระพอง[n.] (kraphøng) EN: two humps on the sides of an elephant's head ; frontal protuberances of an elephant's head FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า protuberance
Back to top