ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

node

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *node*, -node-

node ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
node (n.) ต่อม See also: ปม, ปุ่ม, ตุ่ม Syn. joint
node (n.) ส่วนที่บวม
English-Thai: HOPE Dictionary
node(โนด) n. ปุ่ม,ปม,รอยโปน,ตา,ตุ่ม,จุด,จุดที่ลำบาก,สถานการณ์ที่ลำบาก., See also: nodical adj., Syn. knob
English-Thai: Nontri Dictionary
node(n) ปุ่ม,ตาไม้,ปม,รอยโน,ตุ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nodeข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Node๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ ๒. สถานีเชื่อมโยง, ๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปม (n.) node See also: blotch, knob Syn. ปุ่มปม, ตุ่ม, ปุ่มป่ำ
ปุ่มปม (n.) node See also: blotch, knob Syn. ตุ่ม, ปุ่มป่ำ
กะพอง (n.) nodes on the two sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตะพอง
ตระพอง (n.) nodes on the two sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตะพอง, กะพอง
echinoderm (n.) สัตว์ทะเลในไฟลัม Echinodermata เช่น ปลาดาว
ขั้วบวก (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน, ขั้วปฏิฐาน Ops. ขั้วลบ
ขั้วปฏิฐาน (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน Ops. ขั้วลบ
ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วปฏิฐาน Ops. ขั้วลบ
ต่อมน้ำเหลือง (n.) lymph node See also: lymph glands, lymphatic gland
เฮชไอวี (n.) human immunodeficiency virus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get a side of lymph node To confirm.ยืนยันส่วนที่บวมของต่อมน้ำเหลือง
Cervical lymph node Has black flecks.ต่อมน้ำเหลืองมีจุดสีดำ
Cervical lymph node Is a garbage dump.มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นเหมือนขยะ
You know connecting through a DMA node would be a lot faster.คุณรู้ไหม การติดต่อผ่าน DMA จะเร็วกว่ามาก
No, I don't know it's quicker to use a DMA node or else I would have done just that.ไม่, ไม่รู้ว่า มันเร็วกว่า ถ้าใช้ผ่าน DMA หรือ เพราะฉันจะทำให้ มันเสร็จ ,แค่นั้น
The transmitter node on the laptop is encrypted with multiple relays.หน่วยรับสัญญานที่เครื่อง Laptop ถูกเข้ารหัส หลายชั้น
The condition of the node does not matter, You're still the owner.แล้วถ้าฉันเผามันทิ้งไปล่ะ เกรงว่า ไม่ว่าจะทำอะไรมัน กระดุมก็ยังคง
Our false gossip meme appears to have reached node lambda.ข่าวลือปลอมๆของเราดูท่าจะประสบความสำเร็จใหญ่หลวง
During surgery, we found cancer in a lymph node in your neck.ระหว่างการผ่าตัด, เราพบมะเร็ง ในต่อมน้ำเหลือง ที่คอของเธอ
Need to pull a node from your ship, and store it right here next to mine, okay?ไปถอดแบตอันนึงจากยานนายมาเก็บไว้นี้ข้างๆแบตฉัน โอเค?
Dahl. Pull a node from the ship.- ดาห์ ไปถอดมาตัวหนึ่ง
A "gentleman's agreement?" I leave one node out in the open.ข้าจะทิ้งแบตอันหนึ่งไว้ในที่โล่ง ไปเอาได้

node ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网点[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, 网点 / 網點] node in a network; branch; website
阳极[yáng jí, ㄧㄤˊ ㄐㄧˊ, 阳极 / 陽極] anode; positive electrode; positive pole
阳电极[yáng diàn jí, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, 阳电极 / 陽電極] anode; positive electrode (i.e. attracting electrons)
棘皮动物[jí pí dòng wù, ㄐㄧˊ ㄆㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 棘皮动物 / 棘皮動物] echinoderm, the phylum containing sea urchins, sea cucumbers etc
人类免疫缺陷病毒[rén lèi miǎn yì quē xiàn bìng dú, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 人类免疫缺陷病毒 / 人類免疫缺陷病毒] human immunodeficiency virus (HIV)
淋巴结[lín bā jié, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄐㄧㄝˊ, 淋巴结 / 淋巴結] lymphatic node; lymph gland
淋巴腺[lín bā xiàn, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋ, 淋巴腺] lymph node; lymphatic gland
节点[jié diǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄢˇ, 节点 / 節點] node
结点[jié diǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄢˇ, 结点 / 結點] node
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, 网站 / 網站] website; network station; node

node ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] (n) {comp} data processing node
ので(P);んで[, node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P)
リンパ節腫脹;淋巴節腫脹[リンパせつしゅちょう(リンパ節腫脹);りんぱせつしゅちょう(淋巴節腫脹), rinpa setsushuchou ( rinpa fushi shu chou ); rinpasetsushuchou ( rin tomoe fushi sh] (n) lymphadenoma; lymph node enlargement; lymphadenopathy
周辺ノード[しゅうへんノード, shuuhen no-do] (n) {comp} endpoint node; peripheral node
周辺節点[しゅうへんせってん, shuuhensetten] (n) {comp} endpoint node; peripheral node
房室結節[ぼうしつけっせつ, boushitsukessetsu] (n) atrioventricular node; AV node
洞結節[どうけっせつ, doukessetsu] (n) (See 洞房結節) sinus node; sinoatrial node
淋巴節;リンパ節[りんぱせつ(淋巴節);リンパせつ(リンパ節), rinpasetsu ( rin tomoe fushi ); rinpa setsu ( rinpa fushi )] (n) lymph node
淋巴腺;リンパ腺[りんぱせん(淋巴腺);リンパせん(リンパ腺), rinpasen ( rin tomoe sen ); rinpa sen ( rinpa sen )] (n) lymph gland; lymphatic gland; lymph node
端点[たんてん, tanten] (n) {comp} anchor; endpoint node; peripheral node
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) {ling} clause; (5) (taxonomical) section; (P)
結節点[けっせつてん, kessetsuten] (n) focal point; nodal point; node
耳介リンパ節[じかいリンパせつ, jikai rinpa setsu] (n) (See 耳介・2,リンパ節) auricular lymph node
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV
Iノード[アイノード, aino-do] (n) {comp} i-node (Unix)
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
アノード[, ano-do] (n) anode
アノードスライム[, ano-dosuraimu] (n) anode slime
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service
ことので[, kotonode] (exp) from the fact that ...
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P)
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts)
どうかしたのか;どうかしたのですか;どうかしたんですか[, doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong?
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ...
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is...
のです(P);のだ(P);んです;んだ[, nodesu (P); noda (P); ndesu ; nda] (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P)
ヒト免疫不全ウイルス;人免疫不全ウイルス[ヒトめんえきふぜんウイルス(ヒト免疫不全ウイルス);ひとめんえきふぜんウイルス(人免疫不全ウイルス), hito men'ekifuzen uirusu ( hito men'ekifuzen uirusu ); hitomen'ekifuzen uirusu ( ni] (n) (See HIV) human immunodeficiency virus; HIV
ボルタの電池[ボルタのでんち, boruta nodenchi] (n) voltaic cell
もので;もんで[, monode ; monde] (prt,conj) (See ので) conjunctive particle indicating a cause or reason
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding)
万年茸[まんねんたけ, mannentake] (n) (See 霊芝) bracket fungus (Ganoderma lucidum - formerly Fomes japonicus)
免疫不全症[めんえきふぜんしょう, men'ekifuzenshou] (n) immunodeficiency disease
原発性免疫不全症[げんぱつせいめんえきふぜんしょう, genpatsuseimen'ekifuzenshou] (n) (obsc) (See 原発性免疫不全症候群) primary immunodeficiency syndrome
原発性免疫不全症候群[げんぱつせいめんえきふぜんしょうこうぐん, genpatsuseimen'ekifuzenshoukougun] (n) primary immunodeficiency syndrome
取り外しのできる[とりはずしのできる, torihazushinodekiru] (exp,v1) moveable; removeable; demountable
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
センタノード[せんたのーど, sentano-do] center node
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] data processing node
ノード[のーど, no-do] node
フロアノード[ふろあのーど, furoano-do] floor node
ホストノード[ほすとのーど, hosutono-do] host node
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node
中間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node
周辺ノード[しゅうへんノード, shuuhen no-do] endpoint node, peripheral node
周辺節点[しゅうへんせってん, shuuhensetten] endpoint node, peripheral node
端点[たんてん, tanten] anchor, endpoint node, peripheral node
節点[せってん, setten] node
観点表示[かんてんひょうじ, kantenhyouji] node label
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] adjacent node
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] adjacent node
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix)
ノードネーム[のーどねーむ, no-done-mu] nodename

node ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัพ[n.] (bap) EN: node FR:
บัพใบ[n. exp.] (bap bai) EN: leaf node FR:
บัพล่าง[n. exp.] (bap lāng) EN: descendant node FR:
บัพลูก[n. exp.] (bap lūk) EN: child node FR:
บัพปลาย[n. exp.] (bap plāi) EN: terminal node FR:
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link ; node FR: point de contact [m]
ข้อ[n.] (khø) EN: articulation ; joint ; knuckle ; node ; coupling FR: articulation [f] ; joint [m]
ควั่น[n.] (khwan) EN: joint ; point of connection ; node FR:
ปม[n.] (pom) EN: blotch ; node ; knob ; protuberance ; bump FR: tache [f] ; bouton [m] ; grosseur [f] ; tumeur [f]
ระดับชั้นบัพ[n. exp.] (radap chan ) EN: degree of a node FR:
บัพไขว้[n. exp.] (bap khwai) EN: crunode FR:
บัพแหลม[n. exp.] (bap laēm) EN: cusp ; spinode FR:
เอชไอวี[abv.] (Ētch-Ai -Wī) EN: HIV (Human immunodeficiency virus) FR:
จุดเอกเทศ[n. exp.] (jut ēkkathē) EN: acnode ; isolated point FR:
ขั้วบวก[n.] (khūabūak) EN: anode ; positive pole FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ขั้วปฏิฐาน[n. exp.] (khūa patith) EN: anode ; positive electrode FR:
มอธเหยี่ยวปีกใส[n. exp.] (møt yīo pīk) EN: Cephonodes picus FR:
ปฏิบัพ[n.] (patibap) EN: antinode FR:
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง[n. exp.] (phūmkhumkan) EN: immunodeficiency ; immune deficiency FR:
ปล้อง[n.] (plǿng) EN: segment ; section ; internode FR: section [f] ; segment [m]
ปล้องไม้ไผ่[n. exp.] (plǿng māi p) EN: bamboo internode FR:
ตระพอง[n.] (traphøng) EN: nodes on the two sides of elephant' s head FR:

node ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knoten {m} [math.]knot; node
Lymphadenopathie {f}; Erkrankung der Lymphknoten [med.]lymphadenopathy; lymph node disease
Netzknoten {m}nodal points; network node
Schwingungsknoten {m}vibration node
Anode {f}anode
Anodengitter {f}anode gate
Anodenkennung {f}anode characteristics
Anodensperrstrom {m}anode cutoff current
Anodenzündstrom {m}anode trigger current
Lymphknoten {m} [anat.]lymph node; lymphatic gland
Synode {f} | Synoden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า node
Back to top