ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุกข์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุกข์*, -ทุกข์-

ทุกข์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกข์ (adv.) sufferably See also: miserably Syn. ยากเข็ญ, ทุกข์เข็ญ
ทุกข์ทรมาณ (n.) suffering See also: painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, pain, agony, misery Ops. สุขสบาย
ทุกข์ทรมาน (v.) suffer See also: be distressed, agonize, torture, torment, ache Syn. เจ็บปวด, ทรมาน, ทุกข์ระทม
ทุกข์ยาก (v.) be troubled by See also: suffer, become weary, be troublesome Syn. ยากลำเค็ญ, ลำบาก, เหนื่อยยาก
ทุกข์ยาก (v.) become poverty-stricken See also: be badly off, live in poverty, be impoverished, be poor, undergo trouble Syn. ลำบาก, ยากแค้น, ลำบากยากเย็น, ลำเค็ญ
ทุกข์ยาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ลำบาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
ทุกข์ร้อน (v.) suffer See also: worry, be concerned, be anxious Syn. เดือดร้อน, ทุกข์ใจ, หนักใจ, ร้อนใจ
ทุกข์ระทม (v.) be agonized See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured Syn. ระทมทุกข์, โศกาอาดูร
ทุกข์สุข (n.) happiness and sorrow See also: ups and downs, presence, actuality, animation Syn. ความเป็นอยู่, สุขทุกข์
ทุกข์เข็ญ (n.) suffering See also: tribulations, misery, impoverishment Syn. ความลำบาก
ทุกข์เข็ญ (n.) suffering See also: tribulations, misery, impoverishment Syn. ความลำบาก
ทุกข์เข็ญ (n.) suffering See also: tribulations, misery, impoverishment Syn. ความลำบาก
ทุกข์ใจ (adj.) worried See also: distressed, troubled, anxious, concerned Syn. ร้อนใจ Ops. สบายใจ, สุขใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
anodyne(แอน' นะไดนฺ) n. ยาบรรเทาอาการปวด สิ่งที่บรรเทาความทุกข์ (analgesic)
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
bewail(บีเวล') {bewailed,bewailing,bewails} vt. แสดงความเสียใจต่อ,คร่ำครวญ,ร้องไห้,ระทมทุกข์กับ, See also: bewailment n. ดูbewail, Syn. lament ###A. rejoice
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
brook(บรูค) {brooked,brooking,brooks} n. ห้วย,ลำธาร vt. ทนทุกข์,ยินยอมให้มี,ทน,ยินยอม
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
comrade in armsn. ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
confide(คันไฟดฺ') vi.,vt. มอบ,ไว้วางใจ,มอบความลับไว้อย่างไว้วางใจ,ปรับทุกข์., See also: confider n., Syn. trust,tell,entrust
crape(เครพ) {craped,craping,crapes} n. แขนทุกข์ (สีดำ) ,ผ้าย่นสีดำ,ด้ายดำ,ผ้าย่น,แพรย่น,ผ้าไว้ทุกข์,เครื่องหมายไว้ทุกข์. vt. ใช้ด้ายย่นหรือแพรย่นปิดคลุม,ทำให้เป็นลอน, Syn. crepe
crepe(เครพ) n. แพรย่น,ไหมย่น,ผ้าย่น,กระดาษลูกฟูก,ด้ายย่นสีดำ (สำหรับไว้ทุกข์)
cypress(ไซ'เพรส) n. สิ่งทอบางละเอียดที่ใช้ทำเสื้อผ้าไว้ทุกข์, Syn. cyprus
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
dolor(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dolorous(โด'ละรัส) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดความเศร้าหรือความเจ็บปวด,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: dolorousness n. ดูdolorous, Syn. sorrowful,miserable
dolour(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
elegiac(เอลละไจ'แอค) adj. เสียใจ,ระทมทุกข์,เป็นทำนองไว้อาลัย -n. บทกวีไว้อาลัย
excruciate(เอคซฺครู'ซิเอท) vt. ทำให้ได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ทรมาน,ทำให้ระทมทุกข์, See also: excruciation n. ดูexcruciate
excruciating(เอคซฺครู'ซิเอททิง) adj. ซึ่งเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ระทมทุกข์,อย่างยิ่ง,อย่างมาก.
fester(เฟส'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นหนอง,ทำให้เกิดแผลเปื่อย,เน่าเปื่อย,ระทมทุกข์. -n. แผลเปื่อย,แผลหนอง,ตุ่มหนอง, Syn. suppurate,putrefy
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful
fret(เฟรท) {fretted,fretting,frets} vi.,vt.,n. (ความ) (ทำให้) รู้สึกเสียใจ,เป็นทุกข์,กัดกร่อน,สึก,กร่อน,ผุ,กระเพื่อมเป็นระลอกน้ำ,ลายประแจจีน,ลายสลัก,ลายตาข่าย, Syn. irritate,chafe,vex ###A. please,delight
fretty(เฟรท'ที) adj. หงุดหงิด,กลัดกลุ้ม,เป็นทุกข์,ขี้รบกวน,ฉุน,อารมณ์ร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
colourless(adj) ไม่มีสี,เป็นทุกข์
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
confide(vi,vt) เชื่อมั่น,ไว้ใจ,บอกความลับ,ปรับทุกข์
crape(n) แขนไว้ทุกข์
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
grievous(adj) เศร้าโศก,ทุกข์,สาหัส,มหันต์,ร้ายแรง,หนัก
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
impassive(adj) ไม่ยินดียินร้าย,ไม่สะดุ้งสะเทือน,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน
inflict(vt) นำมาใส่ให้,ก่อความทุกข์,ลงโทษ
infliction(n) การนำมาใส่ให้,การทำโทษ,การก่อความทุกข์
joyless(adj) ไม่ยินดี,ทุกข์,เศร้าโศก,ไม่สนุกสนาน,ไม่ร่าเริง
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
mate(n) คู่ทุกข์คู่ยาก,เพื่อน,ต้นหน,ผู้ช่วยนายเรือ
miserable(adj) ทนทุกข์,ขัดสน,ยากไร้,น่าสังเวช,เลวทราม
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
mourn(vt) เศร้าโศก,อาลัย,ไว้ทุกข์,เสียใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complainantผู้ร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravamenสาระสำคัญ (ของคำร้องทุกข์, คำกล่าวโทษ, คำฟ้อง ฯลฯ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grievanceความเดือดร้อน (ที่เป็นเหตุให้ร้องทุกข์), การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poor reliefการบรรเทาทุกข์คนยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppliantผู้ยื่นคำร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civilian reliefการบรรเทาทุกข์พลเรือน [TU Subject Heading]
Complaint lettersจดหมายร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Distressคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Grievance arbitrationการชี้ขาดข้อร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Sufferingความทุกข์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
path (prf.) ทุกข์ See also: เกิดเป็นโรค, รู้สึก
patho (prf.) ทุกข์ See also: เกิดเป็นโรค, รู้สึก
have been throug the mill (idm.) ทุกข์ทรมาน See also: ตกระกำลำบาก, ทุกข์ยาก
painful (adj.) ทุกข์ทรมาน See also: ปวดร้าว Syn. unpleasant, worrying
worrying (adj.) ทุกข์ทรมาน See also: ปวดร้าว Syn. unpleasant
go through (phrv.) ทุกข์ทรมานกับ Syn. pass through
languish of (phrv.) ทุกข์ทรมานกับ (คำเก่า) See also: ป่วยด้วย (โรค, อาการบาดเจ็บฯลฯ)
suffer from (phrv.) ทุกข์ทรมานจาก See also: ทุกข์ยากจาก, เผชิญกับ Syn. suffer with, complain of
suffer with (phrv.) ทุกข์ทรมานจาก See also: ทุกข์ยากจาก, เผชิญกับ Syn. complain of
break down (phrv.) ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
afflict with (phrv.) ทุกข์ทรมานด้วย See also: ทนทุกข์อยู่กับ
take hard (phrv.) ทุกข์ทรมานมากเพราะ
afflicted (adj.) ทุกข์ยาก See also: เป็นทุกข์, ยากแค้น, ลำเค็ญ, เดือดร้อน Syn. distressed, ill Ops. joyful, happy
miserable (adj.) ทุกข์ยาก See also: เป็นทุกข์, ยากแค้น, ลำเค็ญ, เดือดร้อน Syn. distressed, afflicted, ill Ops. joyful, happy
agonized (adj.) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก) See also: ทุกข์ทรมาน
strait (adj.) ทุกข์ยากลำบาก Syn. distressed, difficult
aching (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. in difficulties, pained
be striken with (phrv.) เริ่มทุกข์ทรมานจาก
bothered (vt.) เป็นทุกข์เป็นร้อน See also: ก่อกวน, รำคาญ, กวนใจ
bow down (phrv.) ทำให้ทุกข์ยาก See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน Syn. lade with, load down, weigh down
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am troubled by those problemsฉันเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้น
I'm so miserable!ฉันรู้สึกทุกข์ระทมเหลือเกิน
You sure you do not suffer needlessly?แน่ใจนะว่าคุณไม่ทนทุกข์โดยไม่จำเป็น
Don't suffer aloneอย่าเอาแต่ทนทุกข์ตามลำพัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Troubled that I could have beenทุกข์ร้อนอะไรเลยที่ข้า
The future is bitter fruit of today's musicทุกข์ในวันหน้าก็มีสาเหตุจากความสุขในวันนี้
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
I don't want to go. I shall hate it.ฉันไม่อยากไปเลย ฉันคงเกลียดที่นั่นฉันคงเป็นทุกข์เเน่
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป
I understand, madam. Permit me to say that we're all most distressed outside.ผมทราบดีครับ คุณผู้หญิง พวกเราที่อยู่ข้างนอกก็ทุกข์ใจเช่นกัน
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone.ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย
The latrines and their surroundings.ส้วมหลุมเหล่านี้เป็นที่เอาไว้ปลดทุกข์
The old man was suffering... ... although he did not admit to suffering at all.ชายชรากำลังทุกข์ทรมานแม้ว่า เขาไม่ได้ยอมรับกับความทุกข์ ทรมานที่ทุกคน
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony.เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา
Did you suffer much?คุณไม่ต้องทนทุกข์ทรมานมาก?
He's going to come up out of the torment of the noblest of games and hear the sharp click of leather on willow.ความทุกข์ทรมานของสูงส่ง ของเกมและ ได้ยินเสียงคลิกที่คมชัดของ หนังในวิลโลว์
You look as if you're suffering from bottle fatigue.คุณดูราวกับว่าคุณกำลังทุกข์ ทรมาน ความเมื่อยล้าจากขวด
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา
Let them suffer, then, as she suffers.ปล่อยให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานแล้วขณะที่เธอทนทุกข์ทรมาน
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก
Then business will have to suffer. Do me a favor.แล้วธุรกิจจะต้องทนทุกข์ ทำฉันหน่อย
"There was no hint of misery.♪ ผู้คนอยู่ดีไม่มีทุกข์ตรม ♪
I want this miserable boy punished severelyที่ฉันต้องการ boy punished ทุกข์ยากนี้
Kill me! Free me from this torment, seeing and hearing such horrors!ฆ่าฉัน ฟรีฉันจากความระทมทุกข์นี้,\ Nseeing และที่พิจารณาความน่ากลัวนั้น
And a commission, part Indian, to hear grievances.และหน่วยรับร้องทุกข์ ที่ต้องมีคนอินเดียด้วย
There is no beauty in the finest cloth if it makes hunger and unhappiness.ไม่มีความงามอยู่ในผ้าที่สวยที่สุด ถ้ามันทำให้เกิด ความหิวและความทุกข์
A true disciple Knows another's woesคนดีแท้จริง จะคิดถึงความทุกข์คนอื่น
As his ownเหมือนทุกข์ของตัวเอง
It will not necessarily be progress for India if she simply imports the unhappiness of the West.อินเดียอาจจะไม่พัฒนา ถ้ามีการนำเข้าความทุกข์จากตะวันตก
Where were you when the lights when out ?- นายอยากให้เขาเข้ามารึงัย ถึงได้ทุกข์ใจขนาดนี้ Because it's so close.
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่
Imhaus of the Zurich relief fund.และ ดร.Imhaus จากกองทุนบรรเทาทุกข์ซูริค
Stephanie, Sit down, I understand how you're feeling, but there's another way to look at thisผมจะจดจำวันเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกัน ความทรงจำที่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์
In sickness and in health, in rain and sleet, in the best of times and the worst of times,ไม่ว่าในยามทุกข์หรือสุข ไม่ว่าฝนฟ้าเป็นอย่างไร ทั้งยามรุ่งโรจน์และเสื่อมสลาย เเละเรา...
That is the sound of ultimate suffering.เสียงนั่น ความทุกข์ทรมานแสนสาหัส
Now, our misery can end.ตอนนี้ ความทุกข์ยากของเราจะจบลงแล้ว
Go to him. He's sufferingไปหาเขา เขากำลังเป็นทุกข์
And if he loves, he suffers, knowing it's a dead-end street.และถ้าเขารัก, เขาจะทุกข์ทรมาน, ที่ได้รู้ว่ามันไม่มีทางไปต่อได้.
Don't look so gloomy.อย่าทุกข์โศกไปเลยน่า.
Ease his pain.บรรเทาความทุกข์ให้เขา
Ease his pain. What ... What the hell does that mean, ease his pain?มันหมายความว่าอะไร "บรรเทาความทุกข์ให้เขา"
What pain? All right. Whose pain?ความทุกข์อะไร ความทุกข์ของใคร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุกข์
Back to top