ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impoverishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impoverishment*, -impoverishment-

impoverishment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impoverishment (n.) ความแร้นแค้น See also: ความยากจน, ความยากจน Syn. poverty
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยากแค้น (n.) impoverishment See also: poverty Syn. ความยากจน, ความยากจนข้นแค้น, ความแร้นแค้น Ops. ความรวย, ความร่ำรวย

impoverishment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch
豊作貧乏[ほうさくびんぼう, housakubinbou] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests
豊作飢饉[ほうさくききん, housakukikin] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests
疲弊[ひへい, hihei] (n,vs) exhaustion; impoverishment; ruin; (P)

impoverishment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความยากจน[n.] (khwām yākjo) EN: poverty ; beggary ; impoverishment FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)
ความยากแค้น[n.] (khwām yākkh) EN: impoverishment ; poverty FR: misère [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impoverishment
Back to top