ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afflicted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afflicted*, -afflicted-

afflicted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afflicted (adj.) มีภาระหนัก Syn. burdened
afflicted (adj.) ทุกข์ยาก See also: เป็นทุกข์, ยากแค้น, ลำเค็ญ, เดือดร้อน Syn. distressed, ill Ops. joyful, happy

afflicted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
患处[huàn chù, ㄏㄨㄢˋ ㄔㄨˋ, 患处 / 患處] afflicted part
百孔千疮[bǎi kǒng qiān chuāng, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄢ ㄔㄨㄤ, 百孔千疮 / 百孔千瘡] riddled with gaping wounds; afflicted with all ills

afflicted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンヘル;メンヘラ[, menheru ; menhera] (n) (1) (col) (sens) (abbr) (See メンタルヘルス) mental health; (2) mental illnesses; people afflicted by mental illness

afflicted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เร่าร้อน[adj.] (raorøn) EN: tormented ; troubled ; afflicted FR:
ทรมาน[adj.] (thøramān) EN: afflicted FR:

afflicted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leidgeprüft {adj}sorely afflicted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afflicted
Back to top