ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

difficult

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *difficult*, -difficult-

difficult ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
difficult (adj.) ยาก See also: ลำบาก, ยุ่งยาก, ลำเค็ญ, ทุกข์ยาก Syn. arduous, hard, heavy, laborious Ops. easy, simple
difficult problem (n.) ปัญหายุ่งยาก Syn. puzzling thing
difficulty (n.) ความยากลำบาก See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble
English-Thai: HOPE Dictionary
difficult(ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น, Syn. hard ###A. easy
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
English-Thai: Nontri Dictionary
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Difficult Waste ของเสียจัดการยาก ขยะหรือของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยากหรือเป็นปัญหาในการขนย้ายและกำจัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก (v.) be in a difficult situation See also: be in a dilemma
พะอืดพะอม (v.) be in a difficult situation See also: be in a dilemma Syn. กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก
ยากจะแก้ไข (v.) be difficult to fix See also: be difficult to solve or repair Syn. แก้ไขยาก
แก้ไขยาก (v.) be difficult to fix See also: be difficult to solve or repair
ยากเข็ญ (adj.) difficult See also: hard Syn. แสนเข็ญ, ยาก
ยากเข็ญ (adj.) difficult See also: hard Syn. แสนเข็ญ, ยาก
ทุกรกิริยา (n.) difficult deeds See also: doing what is difficult to do, self-mortification, torment
ทรหน (n.) difficult path See also: a pathway full of hardship, perils or difficulties Syn. ทางกันดาร, ทางลำบาก
ทางลำบาก (n.) difficult path See also: a pathway full of hardship, perils or difficulties Syn. ทางกันดาร
กินไม่ลง (v.) difficult to win See also: refrain from winning
อย่างลำบาก (adv.) difficultly See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty Ops. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย
ความยาก (n.) difficulty See also: trouble, hardness
ความยากลำบาก (n.) difficulty See also: hardship, discomfort Syn. ความยุ่งยาก, ความลำบาก Ops. ความสบาย, ความสะดวก
ความลำบาก (n.) difficulty See also: hardship, rigor, vicissitude Syn. ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความลำเค็ญ Ops. ความสบาย
ความลำเค็ญ (n.) difficulty See also: hardship, rigor, vicissitude Syn. ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก Ops. ความสบาย
ความโหด (n.) difficulty See also: trouble, hardness Syn. ความยาก
อย่างลำบาก (adv.) difficulty See also: miserably, badly, hard to do, with difficulty Ops. อย่างง่ายดาย, อย่างสบาย
คเณศ (n.) the God of wisdom and difficulty Syn. วิฆเนศ, พิฆเนศ, วิฆเนศวร, พิฆเนศวร
ชนตอ (v.) have difficulty See also: run into difficulty, be in difficulty
บุกป่าฝ่าดง (v.) encounter problems or difficulties Syn. บุกบั่น, ดั้นด้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's difficult to explainมันยากที่จะอธิบาย
I think that's really difficult questionฉันคิดว่านั่นเป็นคำถามที่ยากจริงๆ
I find it difficult to go to sleep earlyฉันพบว่ามันยากที่จะไปนอนแต่หัวค่ำ
It will be a little bit difficult for youมันจะลำบากสำหรับคุณบ้างเล็กน้อย
He is a very difficult man to live withเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยยาก
I'm finding it's difficult to make up my mindฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจ
It's difficult for him to get up earlyมันยากสำหรับเขาที่จะตื่นแต่เช้า
It's not difficult for me to speak English,มันไม่ยากสำหรับฉันที่จะพูดภาษาอังกฤษ
But it is rather difficult to write good and correct sentencesแต่มันค่อนข้างยากที่จะเขียนประโยคให้ดีและถูกต้อง
Is it difficult for you to understand native speakers?เป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะเข้าใจเจ้าของภาษาพูดใช่ไหม?
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
Are you aware of difficulty?คุณรู้ถึงความยากลำบากหรือเปล่า?
None of us is afraid of difficultiesพวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
You continue doing it, even if it is difficultคุณยังคงทำมันต่อไป แม้ว่ามันจะยากลำบาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด
It's not difficult for a lawyer to find out what played on a particular night.มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทนายความเพื่อหาสิ่งที่เล่นในคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this.It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this.
The setting of the sun is a difficult time for all fish. "เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก สำหรับปลาทั้งหมด
I've been trying to sleep, but it's a little difficult with all those lizards all over the ceiling.{\cHFFFFFF}ฉันได้พยายามที่จะนอนหลับ {\cHFFFFFF}แต่มันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ยากลำบากกับ จิ้งจกทุกคนทั่วทุกมุมเพดาน
Once that happens, North Sarkhan can't take this country over, because it's very difficult to subvert people that have... enough to eat and a capacity to defend themselves.{\cHFFFFFF}ครั้งที่เกิดขึ้นเหนือ Sarkhan ไม่สามารถใช้ประเทศนี้มากกว่า {\cHFFFFFF}เพราะมันเป็นเรื่องยากมาก ที่จะล้มล้างคนที่มี ... {\cHFFFFFF}พออยู่พอกินและ ความสามารถในการปกป้องตัวเอง
Now, if you'll excuse me, I've had a very difficult day, and I...{\cHFFFFFF}Now, if you'll excuse me, I've had a very difficult day, and I...
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง
I don't know how many roses, but if it's too difficult to draw... No. No.ผมก็ไม่รู้ฮะ แต่มันยากเกินกว่าจะวาดได้...
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย
When one prefers men, it is difficult to change one's perspectiveเมื่อสิ่งชอบมากกว่าคน, มันคือ difficult to การเปลี่ยนแปลงเทคนิคภาพเหมือนจริงของสิ่ง

difficult ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
估量[gū liang, ㄍㄨ ㄌㄧㄤ˙, 估量] to estimate; to assess; (often used together with 難以|难以, difficult to assess)
[jí, ㄐㄧˊ, 佶] difficult to pronounce
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 厉害 / 厲害] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent
晦涩[huì sè, ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 晦涩 / 晦澀] difficult to understand; cryptic
碍难从命[ài nán cōng mìng, ㄞˋ ㄋㄢˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, 碍难从命 / 礙難從命] difficult to obey orders (成语 saw); much to my embarrassment, I am unable to comply
[áo, ㄠˊ, 聱] difficult to pronounce
艰险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 艰险 / 艱險] difficult and dangerous; hardships and perils
碍难[ài nán, ㄞˋ ㄋㄢˊ, 碍难 / 礙難] inconvenient; difficult for some reason; to find sth embarassing
孤掌难鸣[gū zhǎng nán míng, ㄍㄨ ㄓㄤˇ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 孤掌难鸣 / 孤掌難鳴] It's hard to clap with only one hand.; It takes two to tango; It's difficult to achieve anything without support.
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, 识趣 / 識趣] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, 艰巨 / 艱巨] arduous; terrible (task); very difficult; formidable
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 痚] asthma; difficulty in breathing
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, 别扭 / 彆扭] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech)
蹇涩[jiǎn sè, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, 蹇涩 / 蹇澁] awkward; lame; difficulty (esp. in moving); not smooth
不在话下[bù zài huà xià, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄚˋ, 不在话下 / 不在話下] be nothing difficult; be a cinch
万难[wàn nán, ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ, 万难 / 萬難] countless difficulties; extremely difficult; against all odds
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 不到长城非好汉 / 不到長城非好漢] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, 不怕] fearless; not worried (by setbacks or difficulties)
不易[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不易] not easy to do sth; difficult; unchanging
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 不避艰险 / 不避艱險] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers
颠沛[diān pèi, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ, 颠沛 / 顛沛] destitute; difficulty; hardship; trouble
[zhūn, ㄓㄨㄣ, 屯] difficult; stingy
[jiān, ㄐㄧㄢ, 艰 / 艱] difficult; hard; hardship
艰苦[jiān kǔ, ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ, 艰苦 / 艱苦] difficult; hard; arduous
艰难[jiān nán, ㄐㄧㄢ ㄋㄢˊ, 艰难 / 艱難] difficult
难关[nán guān, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢ, 难关 / 難關] difficulty; crisis
难点[nàn diǎn, ㄋㄢˋ ㄉㄧㄢˇ, 难点 / 難點] difficulty
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
艰辛[jiān xīn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣ, 艰辛 / 艱辛] hardships; arduous; difficult
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, 多么 / 多麼] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc)
智障[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ, 智障] learning difficulties (handicap); retarded
度日[dù rì, ㄉㄨˋ ㄖˋ, 度日] scratch out a difficult, meager existence
糊口[hú kǒu, ㄏㄨˊ ㄎㄡˇ, 糊口] to scrape a meager living; to get by with difficulty
糊嘴[hú zuǐ, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄟˇ, 糊嘴] to scrape a meager living; to get by with difficulty
困境[kùn jìng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, 困境] predicament; in difficulty
周折[zhōu zhé, ㄓㄡ ㄓㄜˊ, 周折] setback; difficulty; problem
严竣[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, 严竣 / 嚴竣] tight; strict; severe; stern; difficult
难处[nán chu, ㄋㄢˊ ㄔㄨ˙, 难处 / 難處] trouble; difficulty; problem

difficult ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult
ちょいムズ;ちょいむず[, choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult
むずい;ムズい[, muzui ; muzu i] (adj-i) (abbr) difficult
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in)
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
峠を越す[とうげをこす, tougewokosu] (exp,v5s) to cross over a pass; to finish the most difficult part; to be over the worst (e.g. an illness)
手のかかる;手の掛かる[てのかかる, tenokakaru] (exp,adj-f) (See 手が掛かる) troublesome; difficult (e.g. customer, guest, child); laborious (e.g. task, dinner)
易より難へ進む[いよりなんへすすむ, iyorinanhesusumu] (v5m) to proceed from the easy to the difficult
立つ(P);発つ[たつ, tatsu] (v5t,vi) (1) (立つ only) to stand; to rise; to stand up; (2) (立つ only) to find oneself (e.g. in a difficult position); (3) to depart (on a plane, train, etc.); (P)
結構大変[けっこうたいへん, kekkoutaihen] (exp) quite a chore; not that easy; fairly difficult
継続は力なり[けいぞくはちからなり, keizokuhachikaranari] (exp) persevering through something difficult makes one stronger; whatever doesn't kill us only makes us stronger; slow but steady wins the race
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P)
聞き苦しい;聞苦しい[ききぐるしい, kikigurushii] (adj-i) difficult to hear; unpleasant to hear
良薬は口に苦し[りょうやくはくちににがし, ryouyakuhakuchininigashi] (exp) good medicine tastes bitter; the most helpful advice may be difficult to listen to
言い辛い;言いづらい;言辛い[いいづらい, iidurai] (adj-i) difficult to speak about
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
読み解く[よみとく, yomitoku] (v5k) (1) (See 読解) to read and understand; to subject to close analysis; to read deeply; to read carefully (esp. a difficult text); (2) (See 解読) to decipher; to decode
達て(ateji);強って(ateji)[たって, tatte] (adv,adj-no) (uk) strongly hoping or requesting (of something that is difficult to be brought to fruition)
難事業[なんじぎょう, nanjigyou] (n) uphill task; difficult undertaking (project)
難問[なんもん, nanmon] (n,vs) perplexity; difficult question; difficult problem; (P)
難場[なんば, nanba] (n) predicament; difficult situation
難解[なんかい, nankai] (adj-na,n) difficult to understand; unintelligible; abstruse; (P)
難解文の釈[なんかいぶんのしゃく, nankaibunnoshaku] (n) elucidation of a difficult passage
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P)
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard
ごねる[, goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly
一難[いちなん, ichinan] (n) one difficulty; one danger
万難[ばんなん, bannan] (n) many obstacles; innumerable difficulties
万難を排して[ばんなんをはいして, bannanwohaishite] (exp) at all costs; at any cost; surmounting all difficulties
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler)
困難と闘う;困難と戦う[こんなんとたたかう, konnantotatakau] (v5u) to contend with difficulties
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
難解[なんかい, nankai] Thai: แก้ยาก English: difficult (an)

difficult ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทหนัก[n. exp.] (bot nak) EN: difficult rôle FR: rôle difficile [m]
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
ดูไม่ออก[adj.] (dū mai øk) EN: difficult to understand FR:
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
อีโหลกโขลกเขลก[X] (īlōkkhlōkkh) EN: difficult FR:
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots FR:
เข้าใจไม่ยาก[v. exp.] (khaojai mai) EN: be not difficult to understand FR: ne pas être difficile à comprendre
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension FR: être difficile à comprendre
เข้าใจยาก[adj.] (khaojai yāk) EN: difficult to understand FR:
เข็ญ[adj.] (khen) EN: hard ; difficult ; troubling FR:
ขลุกขลัก[adj.] (khlukkhlak) EN: difficult ; hard FR:
กินไม่ลง[v.] (kinmailong) EN: refrain from winning ; refrain from taking ; difficult to win ; be unable to win FR:
กินตา[v.] (kintā) EN: deceive the eyes ; mistaken one for another ; be difficult to see ; be difficult to notice FR:
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
กระอักกระอ่วน[adj.] (kra-akkra-ū) EN: embarrassed ; awkward ; hesitant ; unable to make a decision ; in a dilemma ; in a quandary ; unable to choose ; uneasy ; in a difficult position FR: embarrassé
กระบิดกระบวน[v.] (krabitkrabū) EN: be difficult FR:
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten FR:
กรุกกรัก[adj.] (krukkrak) EN: difficult ; hard FR:
ลำบาก[adj.] (lambāk) EN: hard ; difficult ; troublesome ; troubled ; troublous FR: dur ; difficile ; malaisé
ลำบากมาก[adj.] (lambāk māk) EN: difficult FR: pénible
เล่นตัว[v.] (lentūa) EN: hold out for something ; be independent ; be difficult ; be stand-offish ; play hard to get FR: faire des façons
เหลือเข็ญ[X] (leūakhen) EN: exceedingly difficult ; suffering severe hardships FR:
ไม่ยาก[adj.] (mai yāk) EN: not difficult ; not hard ; easy ; simple FR: pas difficile ; pas compliqué ; facile
หนัก[adj.] (nak) EN: hard ; difficult ; toilsome FR: dur ; pénible
เป็นเรื่องยาก[v. exp.] (pen reūang ) EN: be difficult ; be hard ; isn't easy FR: être difficile ; ne pas être facile ; ne pas être évident
พะอืดพะอม[v.] (pha-eūt-pha) EN: be in a difficult situation FR:
พะอืดพะอม[adj.] (pha-eūt-pha) EN: in a difficult situation ; in a dilemma ; hard to deal with FR:
พูดไม่ถนัด[v. exp.] (phūt mai th) EN: find it difficult to say/speak FR:
ศัพท์สูง[n. exp.] (sap sūng) EN: difficult word ; rare word FR: mot difficile [m] ; mot rare [m]
ทุลักทุเล[adj.] (thulakthulē) EN: painful ; difficult ; disordered; disorganized ; confused ; chaotic FR:
ทุลักทุเล[adv.] (thulakthulē) EN: in a difficult manner ; with difficulty FR:
ติดศัพท์[v.] (titsap) EN: get stuck on a word ; do not know the meaning of a word ; be unable to understand the meaning of a word ; use difficult words/expressions FR:
ตกที่นั่งลำบาก[v. exp.] (tokthīnang ) EN: be in trouble ; be caught in a difficult situation FR: être dans de beaux draps (loc.) ; être dans le pétrin (loc.) ; sombrer dans les problèmes ; sombrer dans les difficultés
ตกยาก[v.] (tokyāk) EN: become impoverished ; be in difficult position ; be very poor ; fall on hard times ; suffer misfortune FR:
ยาก[adj.] (yāk) EN: difficult ; hard ; complicated ; tough ; not so easy ; advanced FR: difficile ; ardu ; compliqué ; pénible
ยากแค่ไหน[adv.] (yāk khaē na) EN: how difficult FR:
ยากลำบาก[adj.] (yāk lambāk) EN: difficult ; hardship ; tough FR: difficile
ยักท่า[v.] (yakthā) EN: make things difficult (for) FR:
ยาก ๆ = ยากๆ[adj.] (yāk-yāk) EN: difficult FR:

difficult ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwierig {adj} | schwieriger | am schwierigstendifficult | more difficult | most difficult
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties
Problembewusstsein {n}appreciation of the difficulties
schwerverständlich {adj}difficult to understand
Kommunikationsschwierigkeit {f}difficulty in communicating
Versorgungsschwierigkeiten {pl}difficulties of supply

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า difficult
Back to top