ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตึ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตึ*, -ตึ-

ตึ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึ (adv.) stuffy See also: stale, musty, fusty Syn. ตึๆ, ตุๆ
ตึ (adv.) stuffy See also: stale, musty, fusty Syn. ตุๆ
ตึ (n.) building See also: brickwork, edifice, structure Syn. อาคาร, โรงเรือน
ตึ้กๆ (adv.) sound of the throbbing of the heart See also: loudly, wildly Syn. ตึกๆ
ตึกๆ (adv.) sound of the throbbing of the heart See also: loudly, wildly Syn. ตึ้กๆ
ตึ้กตั้ก (adv.) sound of the throbbing of the heart See also: loudly, wildly Syn. ตึ้กๆ, ตึกๆ
ตึกระฟ้า (n.) skyscraper Syn. อาคารสูง
ตึกราม (n.) buildings Syn. ตึก
ตึกรามบ้านช่อง (n.) buildings
ตึกสูง (n.) high-rise building See also: skyscraper, tall building Syn. อาคารสูง
ตึกเรียน (n.) school building See also: education building
ตึกเรียน (n.) school building See also: education building
ตึกแถว (n.) commercial buildings See also: tenement house Syn. ห้องแถว
ตึ (v.) be strict See also: be rigid, be strained, be taut, be tight, be tense, be critical Syn. เข้มงวด, เคร่ง, เคร่งครัด
ตึ (v.) be in an angry mood See also: refrain from speaking, look strained/sullen Ops. คล่อง, สะพัด
ตึ (adv.) sound of a heavy thing falling on the floor or ground
ตึ (v.) be short of See also: be lacking of, be deficient in Syn. ฝืด
ตึ (adj.) tight See also: tense, taut, stiff, firm Syn. แน่น, เต่ง, เต่งตึง Ops. หย่อน, ยาน, หลวม
ตึงตัง (adv.) loudly See also: wildly, boisterously, nosily Syn. เอะอะตึงตัง
ตึงตัง (adj.) impolite See also: crude and impetuous, rash, impertinent, rude, bad-mannered
ตึงตัว (v.) be tense See also: be strained Ops. คลายตัว
ตึงตัว (v.) tight See also: tense, taut Syn. รัดตัว
ตึ๋งหนืด (adj.) stingy See also: mean, miserly Syn. ขี้เหนียว, งก, เค็ม Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
ตึงเครียด (v.) be tense See also: be strained, be serious, be taut, be tight, be critical, be stern Ops. คลี่คลาย
ตึงเครียด (adj.) tense See also: strained, serious, taut, tight, critical, stern Ops. คลี่คลาย
ตึงเปรี๊ยะ (adj.) too tight See also: extremely tense, extremely strained or tight Ops. หย่อนยาน, หย่อน
ตึดตื๋อ (adv.) extremely See also: very Syn. ตึ๊ดตื๋อ, มาก
ตึ (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. เยอะแยะ, มากมาย Ops. น้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
atonicity(แอทโทนิส'ซิที) n. ภาวะไร้ความตึงตัว (lack of tone; atony)
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
building(บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง,การก่อสร้างอาคาร,ตึก,สำนักงาน
cellblockn. ตึกในคุกที่ประกอบด้วยห้องขังเป็นห้อง ๆ
clubhousen. บ้านหรือตึกที่ใช้เป็นสโมสร
coliseum(คอล'ลิเซียม) n. โรงละครครึ่งวงกลมขนาดใหญ่,สนามกีฬา,โรงละครขนาดใหญ่,ตึกขนาดใหญ่, Syn. colosseum
condominium(คอนดะมิน'เนียม) n. การร่วมกันควบคุมหรือปกครอง,รัฐบาลร่วม,บ้านอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้อยู่มีกรรมสิทธิส่วนตัวของแต่ละห้องอาพาร์เม้นท์,ตึกอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าว -pl. -niums
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
dystoniaความตึงตัวของกล้ามเนื้อเสื่อม
edifice(เอด,'ดะฟิส) n. ตึก,อาคาร,คฤหาสน์,สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต, See also: edificial adj. ดูedifice
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
ell(เอล) n. ส่วนยื่น (มักเป็นมุมฉาก) ของมุมตึ
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
frazzle(แฟรซ'เชิล) vt.,vt. ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี,ถู vi. หลุดลุ่ย
frown(เฟราน) vi. คิ้วขมวด,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,บึ้ง,แสดงความไม่พอใจ,ถมึงตึง. vt. ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด. n. หน้านิ่วคิ้วขมวด., See also: frowner n. frowningly adv., Syn. sulk,scowl
gadroon(กะดรูน ') n. คิ้วนูนบนผนังตึกที่เป็นลวดลาย, See also: garooned adj.
grillade(กรีล'ลาด) n. โครงที่เป็นคานขัดขวางกันเป็นตาราง (เช่นรากตึก)
high-strungadj. ตึงเครียด,กระสับกระส่าย
high-wrought(ไฮ'รอท) adj. ตื่นเต้นอย่างมาก,เร่าร้อน,ตึงเครียดมาก
hypertensionn. โรคความดันโลหิตสูง,การมีความตึงตัวมากเกินไป
icebreaker(ไอซฺ'เบรเคอะ) n. เรือฝ่าน้ำแข็ง,สิ่งที่ลดความตึงเครียดหรือพิธีรีตองทั้งหลาย
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
lax(แลคซฺ) adj. หย่อน,ไม่ตึง,หละหลวม,เหลวไหล,ไม่แน่ชัด,คลุมเครือ,ลวก ๆ, See also: laxness n. ดูlax
mason(เม'เซิน) n. ช่างก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,=Freemason (ดู) . vt. ก่อตึก,ก่ออิฐ
masonry(เม'เซินรี) n. อาชีพก่ออิฐก่อตึก,ศิลปะการก่ออิฐก่อตึก,สิ่งก่อสร้างที่เกิดจากการก่ออิฐ,=Freemasonry (ดู)
maul(มอล) n. ค้อนหนักชนิดหนึ่ง (เช่นที่ใช้สำหรับตอกเข็มตึก) ,กระบอกหนัก. vt. จัดการหรือใช้อย่างไม่นิ่มนวล,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: mauler n. mauller n.
maull(มอล) n. ค้อนหนักชนิดหนึ่ง (เช่นที่ใช้สำหรับตอกเข็มตึก) ,กระบอกหนัก. vt. จัดการหรือใช้อย่างไม่นิ่มนวล,ทำให้เสียโฉม,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: mauler n. mauller n.
mezzanine(เมซ'ซะนิน) n. ชั้นล่างที่อยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก,ที่นั่งชั้นต่ำสุดของที่นั่งที่เป็นวงเหนือพื้นขึ้นไป
molding(โมล'ดิง) n. การพิมพ์แบบ,การปั้น,การหล่อ,การฝึกฝน,สิ่งที่หล่อขึ้น,สิ่งที่พิมพ์ขึ้น,คิ้วที่หล่อบนผนังหรือมุมตึ
moulding(โมล'ดิง) n. การพิมพ์แบบ,การปั้น,การหล่อ,การฝึกฝน,สิ่งที่หล่อขึ้น,สิ่งที่พิมพ์ขึ้น,คิ้วที่หล่อบนผนังหรือมุมตึ
pentagon(เพน'ทะกอน) n. รูป5เหลี่ยม5มุม,-Phr. (the Pentagon ตึกกระทรวงกลาโหมของอเมริกา), See also: pentagonal adj.
penthouse(เพนทฺ'เฮาซฺ) n. บ้านเล็กบนหลังคาตึก,เพิงหมาแหงน,เพิง,บ้านหลังคมเพิงหมาแหงน
pinnacle(พิน'นะเคิล) n. ยอด,จุดสุดยอด,ขีดสุด,ยอดเจดีย์,ภูเขา ตึก หอและอื่น ๆ
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak,frenzy,storm,rage
rampant(แรม'เพินทฺ) adj. รุนแรง,ตึงตัง,อาละวาด,วิ่งพล่าน,แผลงฤทธิ์,ยืนบนขาหลัง., Syn. raging,furious
re-strain(รีสเทรน') vt.,vi. รัดอีก,ทำให้ตึงเครียดอีก,เค้นอีก,กรองอีก,บีบอีก
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
aery(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
deaf(adj) หูตึง,หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง
basement(n) ห้องใต้ถุนตึก,ห้องใต้ดิน
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้สับสน,ทำให้มึนตึง,ทำให้เมา
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
brickwork(n) การก่อตึก,คนก่ออิฐ
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
scaffold(n) ตะแลงแกง,นั่งร้านก่อตึ
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
deafen(vt) ทำให้หูตึง,ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวย
edifice(n) ตึกใหญ่,อาคาร,คฤหาสน์,วัง
fabric(n) องค์ประกอบ,สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวตึ
facade(n) หน้าตึก,ส่วนหน้า,ลักษณะภายนอก
floor(n) พื้น,ก้นทะเล,ชั้นของตึ
foundation(n) การสถาปนา,รากตึก,รากฐาน,การสร้าง,มูลนิธิ,หลักฐาน,พื้นฐาน
frown(n) การขมวดคิ้ว,ความถมึงทึง,การถลึงตา,ความบึ้งตึง,ความไม่พอใจ
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด
outbuilding(n) เรือนนอก,ตึกนอก
outhouse(n) เรือนเล็ก,เรือนนอก,ตึกนอก
penthouse(n) บ้านที่อยู่บนยอดตึ
pinnacle(n) ยอดเจดีย์,ยอดภูเขา,ยอดตึก,จุดสุดยอด
rotunda(n) ห้องโถงกลม,ตึกหลังคาทรงกลม
rough(adj) ขรุขระ,หยาบ,ไม่เรียบ,รุนแรง(พายุ),ตึงตัง
schoolhouse(n) อาคารเรียน,โรงเรียน,ตึกเรียน,สถานที่เรียน
scowl(n) การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ความบึ้งตึ
skyscraper(n) ตึกระฟ้า
spire(n) ทรงกรวย,ยอดแหลมของตึก,ทรงเจดีย์,หน่อไม้
stiff(adj) ตึง,แข็ง,กระด้าง,ยาก,มีพิธีรีตอง,เข้มงวด,ฝืด
stress(n) ความตึงเครียด,น้ำหนัก,เสียงหนัก,การบีบคั้น,การเน้น
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึ
sullen(adj) มืดมัว,บูดบึ้ง,มืดสลัว,เฉื่อยชา,บึ้งตึ
superstructure(n) ตัวตึก,สิ่งที่สร้างเหนือสิ่งอื่น,ส่วนบน
taut(adj) เรียบร้อย,เคร่งครัด,ตึงเครียด,เข้มงวด
tense(adj) ตึง,เครียด,ตรึง,แน่น
tension(n) ความตึงเครียด,การดึง,แรงเบ่ง,เครื่องยึด
tight(adj) แน่น,คับ,อึดอัด,ตึง,คับขัน,กวดขัน,ขี้เหนียว
trance(n) อาการเคลิ้ม,ความมึนตึง,ความมึนงง
truculent(adj) ดุร้าย,ก้าวร้าว,ห้าวหาญ,ตึงตัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Capitolตึกรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenseตึง, แข็งตึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detente; détente (Fr.)การผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
isotonic๑. ความตึงคงที่๒. ความดันเสมอ๓. ความดันออสโมซิสเสมอเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relax๑. ผ่อนคลาย, หย่อน, ลดความตึง๒. บรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxant๑. -ผ่อนคลาย, -หย่อน, -ลดความตึง๒. ยาคลายกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation๑. การผ่อนคลาย, การหย่อน, การลดความตึง๒. การบรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surface tension๑. ความตึงผิว๒. แรงตึงผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surfactantสารลดแรงตึงผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tension๑. ความตึง๒. ความตึงเครียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skyscrapersตึกระฟ้า [TU Subject Heading]
Town House ตึกแถว อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่ สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Alarm Functionภาวะตึงเครียด [การแพทย์]
Coyoteโคโยตี้, โคโยตี้ หมายถึง การเต้นรำท่าทางยั่วยวนที่ผู้เต้นคิดท่าเอง และอาจหมายถึงผู้หญิงสาวที่หารายได้จากการเต้นรำดังกล่าวด้วยคำนี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า c-o-y-o-t-e (ซี-โอ-วาย-โอ-ที-อี)อ่านออกเสียงไม่เหมือนกับในภาษาไทย คือแบบอังกฤษออกเสียงว่า คอยโย้ต หรือ แบบอเมริกันออกเสียงว่า คายโยตี้ ซึ่งมีความหมายว่า หมาป่าชนิดหนึ่ง คำนี้แรกเริ่มเป็นคำในภาษาอินเดียนแดงเผ่านะว้าทึ่ล (Nahuatl) ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณประเทศเม็กซิโก ออกเสียงว่า คอ-ยอ-ตึ้ล แปลว่า สุนัขร้องเพลง ภาษาสเปนถิ่นเม็กซิโกยืมคำนี้มาใช้ และภาษาอังกฤษในอเมริกายืมมาจากสเปนอีกต่อหนึ่ง ความหมายก็เปลี่ยนไปจากสุนัขร้องเพลง เป็นหมาป่า เข้าใจว่าคำ โคโยตี้ ในภาษาไทยมาจากชื่อภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง “Coyote Ugly” (โค-โย-ตี้-อั๊ก-ลี่) [ศัพท์วัยรุ่น]
Demianoff Signอาการปวดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อบั้นเอวด้านหลัง [การแพทย์]
Distensionผนังกระเพาะอาหาร,การพองตึง,แน่นท้อง [การแพทย์]
Emulsion อิมัลชัน การนำเอาสารละลายตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ซึ่งปกติไม่ผสมกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน มาผสมกันโดยการปั่นอย่างรุนแรง หรือโดยใช้สารอิมัลชัน ซึ่งจะปรับสภาพแรงตึงผิวของหยดน้ำหรือสารนั้น ๆ ให้มารวมกันได้ [สิ่งแวดล้อม]
Firmแข็ง,แข็งมาก,แน่น,แน่นตึง [การแพทย์]
Sick building syndromeโรคแพ้ตึก [TU Subject Heading]
surface tensionแรงตึงผิว, ความตึงผิว, แรงที่เกิดขึ้นบนผิวของของเหลวเพื่อที่จะลดพื้นที่ผิว  วัดเป็นแรงต่อหน่วยความยาวบนผิวของของเหลวนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Surfactant สารลดแรงตึงผิว ดู surface-active agent [สิ่งแวดล้อม]
Synthetic detergentสารซักฟอกสังเคราะห์สารทำความสะอาดที่เกิดจากการสังเคราะห์ ประกอบด้วย สารลดแรงตึงผิว ผลิตจาก sulfonation of long chain alcohols, เอสเตอร์, เอมายส์, และอัลคิลเบนซิน สารนี้อาจเป็นแอนไอออนิกหรือนอนไอออนิก [สิ่งแวดล้อม]
Visibility ทัศนวิสัย ระยะทางไกลที่สุดในทิศทางที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ตรวจสามารถมองเห็นวัตถุ ที่มีขนาดพอสมควรได้ด้วยตาเปล่าและบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร ในเวลา กลางวันวัตถุที่แลเห็นนั้นมักมีสีดำ เมื่อตัดกับขอบฟ้าจะเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ปล่องไฟโรงสี หรือตัวตึกสูง ในเวลากลางคืน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
building (n.) ตึSee also: อาคาร, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, เรือน, โรง Syn. edifice, structure
edifice (n.) ตึSee also: อาคาร, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, เรือน, โรง Syn. structure
Pentagon (n.) ตึกกระทรวงกลาโหมรูปห้าเหลี่ยมของอเมริกา See also: (ถูกผู้ก่อการร้ายถล่มเมื่อ 11 กันยายน พ.ศ.2544)
barn (n.) ตึกขนาดใหญ่
square (n.) ตึกที่มีถนนสี่ด้าน
exchange (n.) ตึกที่ใช้ทำกิจกรรมทางการค้าต่างๆ See also: ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางการค้า Syn. market, stock exchange
tower (n.) ตึกสูง Syn. spire, tower
skyscraper (n.) ตึกสูงมาก See also: ตึกระฟ้า, อาคารสูง
rotunda (n.) ตึกหรือห้องที่เป็นทรงกลมโดยเฉพาะที่มีหลังคาโค้งกลม
street (n.) ตึกอาคารตามถนน
block (n.) ตึกใหญ่
stretched (adj.) ตึSee also: แน่น, พันแน่น Syn. firm, tense Ops. loose, loosened
taut (adj.) ตึSee also: แน่น, พันแน่น Syn. stretched, firm, tense Ops. loose, loosened
tauten (vi.) ตึSee also: เกร็ง Syn. contract, stretch, tense Ops. relax, loosen
tense (adj.) ตึSee also: แน่น
tense (vi.) ตึ
stressful (adj.) ตึงเครียด See also: เครียด Syn. tense
stretched (adj.) ตึงเครียด See also: เคร่งเครียด, เครียด Syn. tight Ops. relaxed
taut (adj.) ตึงเครียด See also: เครียด, เคร่งเครียด Syn. tense
tense (adj.) ตึงเครียด See also: เคร่งเครียด, เครียด Syn. stretched, tight Ops. relaxed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What's the height of the building?ตึกนี้สูงเท่าไหร่
Smoking is not allowed in this buildingตึกนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
We need to get out of the buildingพวกเราต้องออกไปจากตึกนี้
Please leave the building at onceโปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
I barely escaped the collapsing buildingฉันเกือบจะหนีรอดออกมาจากตึกที่ถล่มลงมาแทบไม่ทัน
You are not allowed to smoke in this buildingคุณไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในตึกนี้
I can't stand the tension eitherฉันไม่สามารถทนต่อความตึงเครียดด้วยเหมือนกัน
Everybody! Head down to the basementทุกคนมุ่งหน้าลงไปที่ใต้ถุนตึ
I don't generally go out with people in my buildingโดยปกติแล้วฉันจะไม่ออกไปข้างนอกกับคนที่อาศัยอยู่ในตึกเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tower 49, how are y'all this lovely morning?ตึก 49 เป็นยังไงบ้างเช้าวันนี้
B-Wing's a maze. They'll never make it back alone.ตึก B มันวกวน พวกเขาไปกันเองไม่ได้หรอก
Building B C is the place where the people who major in theatre and dance are.ตึก BC เป็นตึกเรียนของพวกที่เรียนเอกการละครและการเต้น
Ward C is inside a Civil War fort?ตึก C อยู่ภายในป้อมสงคราม
That collapse kills Hunt and Janet.ตึกก็ถล่มลงมาทับฮันท์กับเจเน็ท
What's your hurry, Kovacs? The building's down. You won.ตึกก็พังแล้ว คุณชนะ ปล่อยเขาไว้ก่อนเถอะ
My building's not the greatest but it was better than where he was living.ตึกของฉันไม่ได้ดีที่สุด แต่มันดีกว่าที่ ๆ เขาพักอยู่
Basher's building is in the middle.ตึกของแบชเชอร์ คือตึกที่อยู่ตรงกลาง
Buildings there for cover.ตึกจะเป็นที่กำบังให้
And next door is the Schutzpolizei.ตึกด้านข้างเป็นสถานีตำรวจ
South shore tower, penthouse.ตึกด้านใต้ ซอร์นเทาวเวอร์ ชั้น เพนธ์เฮ้าส์
The building across the street is Lee-Ray Shipping.ตึกตรงข้ามถนนคือ ลี เรย์ ชิปปิ้ง
The next building is gonna say "Potts" on the tower.ตึกต่อไป ใช้คำว่า "Potts" ที่บนตึ
The building was purchased six years ago by a corporation fronting for the Chinese government.ตึกถูกซื้อไปเมื่อหกปีที่แล้ว โดยองค์กร ที่เป็นฉากบังหน้าของรัฐบาลจีน
Building was closed over the weekend. No a/c.ตึกถูกปิดตลอดสุดสัปดาห์ ไม่สิ
Was the building on fire?ตึกถูกไฟไหม้หรือไม่?
Claire, okay, let's go.ตึกทั้งหลังกำลังจะถล่มลงมาแล้ว
The building has been sealed off.ตึกทั้งหลังถูกปิดล้อมไว้แล้ว
The building directly southeast of your current position is showing no infrared signal.ตึกทาง ตะวันออกเฉียงใต้ของคุณ ตำแหน่งนั้น สัญญาณตรวจไม่ได้อินฟาเรด
The familiar building, So unfamiliar in its quietness.ตึกที่คุ้นเคย ไม่ชินกับความเงียบของมัน
The building we want is just up ahead. Come on. Come on.ตึกที่เราหาอยู่ข้างหน้านี่ มาเร็ว มาเร็ว
That building where the lines went down does have a phone-based alarm system.ตึกที่โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ สายโทรศัพท์เชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัย
Every building, every storefront, every rock and every tree right down to the orange roof on Howard Johnson's outhouse.ตึกทุกตึก หน้าร้าน ก้อนหิน ต้นไม้ จนถึงบ้านหลังคาสีส้มของโฮเวิร์ด
That building that burnt down last night?ตึกนั่น ที่ถูกไฟไหม้เมื่อคืน
Hey, that place... is close to where I had my car accident.ตึกนั่น อยู่ไม่ห่างจากจุดที่พี่ขับรถชนด้วยสิ
That building is also a Starbucks.ตึกนั่นกลายเป็นร้านสตาร์บัคไปด้วยสินะ
That building will run itself for, what, a year?ตึกนั้นจะใช้ได้ ด้วยตัวเอง นานแค่ไหน? ปีนึงเหรอ?
That's the building right out here.ตึกนั่นอยู่ตรงนี้เอง
That building's so close I could almost touch it.ตึกนั่นอยู่ใกล้จนแทยสัมผัสได้เลย
This is the original commander's quarters and Uncle Sam got the bill.ตึกนี้ เก่าเคยเป็นกองบัญชาการทัพ มันใช้งบประมาณมหาศาลในการสร้าง
When it goes online, this building will be the most sophisticated data gathering system in history.ตึกนี้จะเป็นศูนย์รวมข้อมูล ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์
This building is over 100 years old.ตึกนี้ตั้ง 100 กว่าปีแหนะ
This building was sold to a bank that I control, which promptly declared bankruptcy.ตึกนี้ถูกขายให้กับธนาคารที่ผมดูแลอยู่ ซึ่งถูกกำหนดว่าล้มละลายทันที
This entire building... is a trap.ตึกนี้ทั้งตึกคือกับดัก
This building is a fortress, Neal.ตึกนี่มันเป็นป้อมปราการนะนีล
It's likes just keeps changing all around us.ตึกนี่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลา
The building has 21 floors, but the directory only lists 20.ตึกนี้มี 21 ชั้น แต่อยู่ผังแสดงแค่ 20 ชั้น
This building has three registered sex offenders.ตึกนี้มีคนถูกข่มขืนอยู่ 3 คน
Businesses, offices...ตึกนี้มีทั้งออฟฟิศ ที่ทำธุรกิจ...
This building's full of rats.ตึกนี้มีพวกสอดรู้เยอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตึ
Back to top