ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tower*, -tower-

tower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tower (n.) ตึกสูง Syn. spire, tower
tower (n.) ป้อมปราการ
tower (n.) ชั้นเก็บแผ่นซีดีหรือวีดีโอ
tower (vi.) สูงขึ้นไป See also: ตระหง่าน
tower (vi.) เหนือกว่า Syn. extend above
tower of strength (idm.) คนที่มีกำลังใจดีมาก (โดยเฉพาะในยามมีปัญหา)
towering (adj.) สูงลิ่ว See also: สูงตระหง่าน, สูงเสียดเมฆ
towering (adj.) ที่สำคัญที่สุด
towering (adj.) รุนแรง See also: ที่รู้สึกรุนแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
tower(เทา'เออะ) n. หอสูง,หอคอย,เจดีย์ vi. อยู่สูง,ยืนตระหง่าน,สูงขึ้นมาก,บินสูง,ตั้งตระหง่าน., See also: towery adj., Syn. belfry,spire,minaret,citadel,fort
tower clockn. หอนาฬิกา
towering(เทา'เออะริง) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงลิ่ว,ทะยาน,รุนแรง,เกินขอบเขต,มากเกิน., See also: toweringly adv., Syn. lofty
English-Thai: Nontri Dictionary
tower(n) หอคอย,หอบังคับการบิน
towering(adj) ทะยาน,รุนแรง,สูงตระหง่าน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
towerเสารับส่งสัญญาณ, เสารับส่งสัญญาณ ของการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงในการส่งสัญญาณสื่อสารกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หอคอย (n.) tower Syn. หอสังเกตการณ์
หอคอย (n.) tower See also: watch-tower Syn. หอสังเกตการณ์
หอสังเกตการณ์ (n.) tower
หอสังเกตการณ์ (n.) tower See also: watch-tower
ตระมื่น (adj.) towering Syn. ทะมื่น, สูงใหญ่ Ops. แคระ, เล็ก
ทะมึน (adj.) towering Syn. ตระมื่น, ทะมื่น, สูงใหญ่ Ops. แคระ, เล็ก
ทะมื่น (adj.) towering Syn. ตระมื่น, สูงใหญ่ Ops. แคระ, เล็ก
ระเหิด (adj.) towering Syn. ระเหิดระหง
ระเหิดระหง (adj.) towering
ชะงุ้ม (adj.) towering and overhanging See also: projecting and overhanging
ชะเงื้อม (adj.) towering and overhanging See also: projecting Syn. ชะง่อน
หอนาฬิกา (n.) clock tower
หอบังคับการ (n.) airdrome control tower
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Herring here in the tower room.เฮอลิง อยู่ที่บนป้อม.
Go to the tower and get a runway diagram.ไปที่หอควบคุม แล้วเอาไดอาแกรมของรันเวย์มา
I believe I'll lock you in the tower for a few years till your head is ready.ข้าคงจะต้องขังเจ้าบนหอคอยอีกสัก 2-3 ปี ถึงจะใช้การได้
What did the control tower tell her? "We think you have clearance."หอควบคุมบอกว่า "เราเคลียร์รันเวย์แล้ว"
The White Tower of Ecthelion.หอคอยสีขาวแห่งเอคธิลิออน
And the tower guard shall take up the call:และวันนั้นหอคอยสังเกตุการณ์ จะกู่ก้องร้องขาน
We're not allowed to leave the tower except for class.เราออกจากหอคอยไม่ได้ นอกจากไปเรียน
Desperate, they sought the help of a fairy god mother ...who had them lock the young princess away in a tower there to await the kiss of the handsome prince charming.พวกเขาไปขอความช่วยเหลือจาก เทพยดาผู้วิเศษ ให้นำเจ้าหญิง ไปขังไว้ในหอคอย เพื่อรอคอยการจูบ
He alone would climb to the highest room of the tallest tower to enter the princess' chambers cross the room to her sleeping silhouette pull back the gossamer curtains to find her...เขาผู้เดียว ที่จะปีนเข้าไปห้องชั้นบน ที่สูงที่สุดของหอคอย
Mom says that when I'm old enough, my handsome prince Charming will rescue me from my tower and bring me back to my family.แม่บอกว่า ต้องให้ฉันโตพอก่อน , เจ้าชาย ชาร์มมิ่ง อันหล่อเหลา จะต้อง มาช่วยฉัน ออกจากหอคอย และพาฉันกลับมาสู่ครอบครัวของฉัน.
I never should have rescued her from that tower in the first place.ฉันไม่ควรไปช่วยเธอ มาจากหอคอยนั้นตั้งแต่แรกแล้ว
I've searched the Astronomy Tower and the Owlery.ผมค้นที่หอดูดาวกับอาคารทิศใต้แล้ว

tower ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琉璃塔[liú lí tǎ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄊㄚˇ, 琉璃塔] glazed tile pagoda; glazed tower of minaret
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, 人去楼空 / 人去樓空] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends
舍利塔[shè lì tǎ, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ ㄊㄚˇ, 舍利塔] stupa; tower venerating the ashes of the Buddha
佛香阁[Fó xiāng gé, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ, 佛香阁 / 佛香閣] Tower of Buddhist incense in the Summer Palace 頤和園|颐和园, Beijing
塔吊[tǎ diào, ㄊㄚˇ ㄉㄧㄠˋ, 塔吊] tower crane
塔楼[tǎ lóu, ㄊㄚˇ ㄌㄡˊ, 塔楼 / 塔樓] tower (of building)
[dū, ㄉㄨ, 闍] tower over a city gate
更楼[gēng lóu, ㄍㄥ ㄌㄡˊ, 更楼 / 更樓] watch tower; drum tower marking night watches
楼台[lóu tái, ㄌㄡˊ ㄊㄞˊ, 楼台 / 樓臺] balcony; high building (esp. in poetry); tower
城楼[chéng lóu, ㄔㄥˊ ㄌㄡˊ, 城楼 / 城樓] city gate tower
塔台[tǎ tái, ㄊㄚˇ ㄊㄞˊ, 塔台] control tower
冷却塔[lěng què tǎ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄊㄚˇ, 冷却塔 / 冷卻塔] cooling tower
跳台[tiào tái, ㄊㄧㄠˋ ㄊㄞˊ, 跳台 / 跳臺] diving platform; diving tower; landing platform
埃菲尔铁塔[Āi fēi ěr Tiě tǎ, ㄞ ㄈㄟ ㄦˇ ㄊㄧㄝˇ ㄊㄚˇ, 埃菲尔铁塔 / 埃菲爾鐵塔] Eiffel Tower
高耸[gāo sǒng, ㄍㄠ ㄙㄨㄥˇ, 高耸 / 高聳] erect; towering; to stand tall
象牙塔[xiàng yá tǎ, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ ㄊㄚˇ, 象牙塔] ivory tower
崭然[zhǎn rán, ㄓㄢˇ ㄖㄢˊ, 崭然 / 嶄然] outstanding; towering
[tǎ, ㄊㄚˇ, 塔] pagoda; tower; minaret
[lǜ, ㄌㄩˋ, 嵂] rise sharply; to tower
摩天[mó tiān, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ, 摩天] skyscraping; towering into the sky
崔嵬[cuī wéi, ㄘㄨㄟ ㄨㄟˊ, 崔嵬] stony mound; rocky mountain; lofty; towering
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 崛] towering as a peak
耸立[sǒng lì, ㄙㄨㄥˇ ㄌㄧˋ, 耸立 / 聳立] towering (of object placed high over sth)
高塔[gāo tǎ, ㄍㄠ ㄊㄚˇ, 高塔] tower
楼橹[lóu lǔ, ㄌㄡˊ ㄌㄨˇ, 楼橹 / 樓櫓] watch tower; movable battlefield turret
木塔[mù tǎ, ㄇㄨˋ ㄊㄚˇ, 木塔] wooden pagoda; wooden tower, turret, minaret etc

tower ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントロールタワー[, kontoro-rutawa-] (n) control tower
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above
タワークレーン[, tawa-kure-n] (n) tower crane
タワー型[タワーがた, tawa-gata] (n) {comp} tower configuration
タワドリ[, tawadori] (n) Tower Dream (game)
タワレコ[, tawareko] (n) (abbr) Tower Records (company)
バベルの塔[バベルのとう, baberu notou] (n) Tower of Babel; (P)
ビーフィーター[, bi-fi-ta-] (n) beefeater (brand of gin, warden in the Tower of London)
ピサの斜塔[ピサのしゃとう, pisa noshatou] (n) Leaning Tower of Pisa
供養塔[くようとう, kuyoutou] (n) memorial tower
信号塔[しんごうとう, shingoutou] (n) signal tower
図抜ける;頭抜ける[ずぬける, zunukeru] (v1,vi) (See ずば抜ける) to tower above; to stand out
宝塔[ほうとう, houtou] (n) two-storied Buddhist tower
展望塔[てんぼうとう, tenboutou] (n) conning tower
慰霊塔[いれいとう, ireitou] (n) memorial tower
旗竿[はたざお, hatazao] (n) (1) flagstaff; flagpole; (2) (uk) arabis (any plant of genus Arabis, esp. tower mustard, Arabis glabra); rock cress
楼に登る[ろうにのぼる, rouninoboru] (exp,v5r) (See 登楼) to go up a tower; to climb a tower
楼門[ろうもん, roumon] (n) two-storied gate; tower gate
給水塔[きゅうすいとう, kyuusuitou] (n) water tower
航空管制塔[こうくうかんせいとう, koukuukanseitou] (n) air traffic control tower
見晴らし台;見晴し台[みはらしだい, miharashidai] (n) (See 見晴らし,展望台) lookout platform; viewing platform; observation tower
見櫓;見せ櫓[みせやぐら, miseyagura] (n) observation tower; scout tower
象牙の塔[ぞうげのとう, zougenotou] (n) ivory tower
鐘撞堂[かねつきどう, kanetsukidou] (n) belfry; bell tower
飛び離れる[とびはなれる, tobihanareru] (v1,vi) to fly apart; to tower over; to be out of the ordinary
エッフェル塔[エッフェルとう, efferu tou] (n) Eiffel Tower; (P)
ジッグラト[, jiggurato] (n) ziggurat (stepped Mesopotamian tower)
そびえ立つ;聳え立つ[そびえたつ, sobietatsu] (v5t) to stand towering over the surrounds
ミドルタワー型[ミドルタワーがた, midorutawa-gata] (n) {comp} middle-tower-style
ミドルタワー型PC[ミドルタワーがたピーシー, midorutawa-gata pi-shi-] (n) {comp} middle-tower-style PC
ミドルタワー型コンピュータ[ミドルタワーがたコンピュータ, midorutawa-gata konpyu-ta] (n) {comp} middle-tower-style computer
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy
危岩;危巌[きがん, kigan] (n) steep, towering rock
[だい, dai] (n) (1) tower; (2) stand; pedestal; (3) (See 萼) calyx
司令塔[しれいとう, shireitou] (n) (1) control tower; conning tower; (2) leader; boss
城楼[じょうろう, jourou] (n) watchtower of a castle
[とう, tou] (n,n-suf) (1) tower; steeple; spire; (n) (2) (abbr) (original meaning) (See 卒塔婆・1,塔婆・1) stupa; pagoda; dagoba; (P)
塔屋[とうや;とうおく, touya ; touoku] (n) rooftop structure, e.g. tower, elevator machine room, etc.
大廈高楼[たいかこうろう, taikakourou] (n) large building and lofty tower; splendid (magnificent, palatial) structure
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings
Japanese-English: COMDICT Dictionary
タワー[たわー, tawa-] tower

tower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่างเก็บน้ำ[n.] (āngkepnām) EN: reservoir ; dam ; barrage ; storage pond ; water tower ; catchment FR: réservoir [m] ; réservoir d'eau [m] ; barrage [m]
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower FR: monument [m] ; mémorial [m]
หอ[n.] (hø) EN: tower ; storeyed building FR: tour [f] ; immeuble à étages [f]
หอไอเฟล[n. prop.] (Hø Aifēn) EN: Eiffel Tower FR: tour Eiffel [f]
หอบังคับการบิน[n. exp.] (høbangkhapk) EN: flight control tower FR: tour de contrôle [f]
หอเอนเมืองปิซา[n. prop.] (Hø Ēn Meūan) EN: Leaning Tower of Pisa FR: la tour de Pise [f] ; La tour penchée de Pise [f]
หอคอย[n.] (høkhøi) EN: tower ; watch tower FR: tour [f] ; tour panoramique [f] ; beffroi [m]
หอคอยแห่งลอนดอน ; หอคอยลอนดอน[n. prop.] (Høkhøi haen) EN: Tower of London FR: Tour de Londres [f]
หอคอยงาช้าง[n. exp.] (høkhøi ngāc) EN: ivory tower FR: tour d'ivoire [f]
หอคอยโตเกียว[n. prop.] (Høkhøi Tōkī) EN: Tokyo Tower FR:
หอควบคุมการบิน[n. exp.] (hø khūapkhu) EN: control tower FR: tour de contrôle [f]
หอนาฬิกา[n. exp.] (hø nālikā) EN: clock tower FR: tour de l'horloge [f] ; beffroi [m]
หอระบายความร้อน[n. exp.] (hø rabāi kh) EN: cooling tower FR:
หอระฆัง[n. exp.] (hø rakhang) EN: belfry ; bell tower FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
หอสูง[n.] (hø sūng) EN: tower FR: tour [f]
หอตั้งถังน้ำ[n. exp.] (hø tang tha) EN: water tower FR: château d'eau [m]
มณฑป = มรฑป[n.] (mondop) EN: square hall with a pyramidal roof ; square structure with four arches and a pyramidal roof ; square hall with a tower ; mandapa ; mondop FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
มณฑป[n.] (monthop) EN: square hall with a tower FR:
ปรางค์[n.] (prāng) EN: pagoda ; stupa ; Khmer-style tower on temples ; corncob-shaped tower FR: pagode [f] ; stupa [m]
ปราสาท[n.] (prāsāt) EN: castle ; tower ; royal hall ; religious hall ; house of the gods ; small ornate building with a cruciform ground plan and needle-like spire FR: château [m] ; ancienne tour [f] ; palais [m]
ตึกใบหยก = ตึกใบหยก 2 ; ใบหยก[TM] (Teuk Baiyok) EN: Baiyoke Tower 2 FR:
ตึกสูงระฟ้า[n. exp.] (teuk sūng r) EN: tower FR: gratte-ciel [m] ; tour [f] ; building [m] (anglic. - vx)
ทาวเวอร์[n.] (thāowoē) EN: tower FR: tour [f]
ชะเงื้อม[X] (cha-ngeūam) EN: towering and overhanging FR:
ชะงุ้ม[adj.] (cha-ngum) EN: towering and overhanging FR:
ชระมื่น[adj.] (charameūn) EN: towering FR:
หอคอยสุริยะ[n. exp.] (høkhøi suri) EN: solar tower. FR:
หอรบ[n. exp.] (hø rop) EN: fort ; watchtower FR: tour de guet [f]
กระมึน[adj.] (krameun) EN: towering FR:
มุขกระสัน[n.] (mukkrasan) EN: corridor connecting two sanctuary towers FR:
ผง่าน[adj.] (pha-ngān) EN: prominent ; towering ; formidable FR:
ผงาด[adj.] (pha-ngāt) EN: prominent ; towering ; formidable FR:
พะเนิน[adj.] (phanoēn) EN: towering FR:
ปราสาทหิน[n. exp.] (prāsāt hin) EN: towered stone sanctuary (in Khmer style) FR:
สูงลิ่ว[adj.] (sūng liu) EN: sky-high ; towering FR: élevé
ตึกแฝด[n. exp.] (teuk faēt) EN: twin towers FR: tours jumelles [fpl]
ตึกแฝดเปโตรนาส ; ตึกเปโตรนาส[TM] (Teuk Faēt P) EN: Petronas Towers ; Petronas Twin Towers FR:
ทะมึน[adj.] (thameun) EN: looming ; large ; awsome ; towering FR:
ทะมื่น[adj.] (thameūn) EN: looming ; large ; awsome ; towering FR:
ตระมึน[adj.] (trameun) EN: towering FR:

tower ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glockenturm {m}bell tower
Eiffelturm {m}Eiffel tower
Wachturm {m}lookout tower
Aussichtsturm {m}observation tower; lookout tower
Zwiebelturm {m} [arch.]onion dome; onion tower
Abspannmast {m}span pole; dead-end tower
Fernsehturm {m}television tower
Abschlussmast {m}terminal tower
Stinkwut {f} [ugs.] | eine Stinkwut auf jdn. habentowering rage | to be furious with sb.; to be livid with sb. [Br.]
Turmuhr {f}tower clock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tower
Back to top