ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fusty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fusty*, -fusty-

fusty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fusty (adj.) เหม็นชื้น See also: เหม็นอับ
fusty (n.) ความล้าสมัย
English-Thai: HOPE Dictionary
fusty(ฟัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,เก่าแก่,ล้าสมัย,คร่ำครึ,หัวโบราณ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: fustily adv. fustiness n., Syn. moldy,must

fusty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหม็นอับ[adj.] (men ap) EN: fuggy ; fusty ; musty ; stale FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fusty
Back to top