ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impertinent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impertinent*, -impertinent-

impertinent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impertinent (adj.) ซึ่งไม่เข้าเรื่อง See also: ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง Syn. irrelevant Ops. relevant
impertinent (adj.) ทะลึ่ง See also: หยาบคาย, ซึ่งขาดความเคารพ Syn. impudent, insolent, saucy
English-Thai: HOPE Dictionary
impertinent(อิมเพอ' ทิเนินทฺ) adj. ทะลึ่ง, โอหัง, เสือก, ไม่เข้าเรื่อง, ไม่เหมาะสม, หยาบคาย. impertinently adv., See also: impertinent-ness n., Syn. impudent, rude
English-Thai: Nontri Dictionary
impertinent(adj) ทะลึ่ง,เสือก,สะเออะ,อ้อมค้อม,ไม่ตรงประเด็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Help yourself Is that how you obey our rules, impertinent brat?เพื่อว่าวิธีคุณเชื่อฟังกฏของเรา,\ Nimpertinent เด็กสารเลว?
Finally, you'll most likely find this an impertinent question, but indulge me.ในที่สุด เธอจะต้องตอบคำถาม ที่สำคัญที่สุดนี้ แต่อย่าถือสาฉัน
Tell that impertinent young man that I have seen enough Grand Duchess Anastasias to last me a lifetime.บอกสิ่งสำคัญแก่หนุ่มคนนั้น ว่าฉันพบอนาสเตเชียมาพอแล้ว จนช่วงชีวิตสุดท้าย
You impertinent pup.You impertinent pup.
"insufferable, impertinent of men. ""เหลืออดแล้วก็หยาบคายที่สุด"
You may think you're showing a little spirit in front of your lady friend, but if you talk back to me again, I'll feed your tongue to the dogs, you impertinent little pup!คงคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกสินะ แต่ถ้าสามหาวกับข้าอีกล่ะก็ จะตัดลิ้นเจ้าให้หมากินซะเลย เจ้ามันสอดไม่เข้าเรื่อง เจ้าลูกหมา!
I brought you here because you're impertinent and I want to punish you.ชั้นพาเธอมาที่นี่เพื่อที่จะลงโทษ
You're an impertinent man, you know?คุณเป็นผู้ชายที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน คุณรู้ตัวใหม?
She forgets that we are the rulers by acting against us impertinently.มันหลงลืมว่าเราคือผู้คุมกฏ แล้วยังจะอวดดีต่อต้าน
You're impertinent, Hal Jordan.เจ้าหยาบกระด้าง ฮาล จอร์แดน
I was told you were drunk, impertinent, and thoroughly debauched.ได้ยินมาว่าเจ้ามันขี้เมา ไร้ยางอาย แถมยังมั่วโลกีย์

impertinent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎng, ㄇㄤˇ, 莽] thick weeds; luxuriant growth; Illicium anisatum, a shrub with poisonous leaves; impertinent
不逊[bù xùn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˋ, 不逊 / 不遜] rude; impertinent

impertinent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し出口[さしでぐち, sashideguchi] (n) uncalled-for or impertinent remark
御託;ご託[ごたく, gotaku] (n) tedious talk; impertinent talk; repetitious talk; saucy speech; pretentious statement
賢しら[さかしら, sakashira] (adj-na,n) impertinent
失敬千万[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
失礼千万[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
失礼至極[しつれいしごく, shitsureishigoku] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite)
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent
差し出がましい[さしでがましい, sashidegamashii] (adj-i) forward; officious; impertinent; intrusive
洒落臭い[しゃらくさい;しゃらくくさい, sharakusai ; sharakukusai] (adj-i) impertinent; impudent; cheeky
烏滸がましい[おこがましい, okogamashii] (adj-i) (uk) presumptuous; impertinent; ridiculous; absurd
生意気[なまいき, namaiki] (adj-na,n) impertinent; saucy; cheeky; conceit; audacious; brazen; (P)

impertinent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอื้อมอาจ[adj.] (eūam-āt) EN: impertinent ; impudent FR:
ลามลวน[v.] (lāmlūan) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude ; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive FR:
ทะลึ่ง[adj.] (thaleung) EN: bawdy ; impudent ; fresh ; cheeky ; naughty FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vainglorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited FR: arrogant ; insolent
ทะลึ่งตึงตัง[adv.] (thaleungteu) EN: impolitely ; impertinently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impertinent
Back to top