ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contract

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contract*, -contract-

contract ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contract (n.) การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม
contract (n.) การสัญญา Syn. ageement, compact, covenant
contract (n.) ข้อตกลง See also: สัญญา
contract (vt.) จัดงานแต่งงาน
contract (vt.) ติดโรค See also: ติดเชื้อ, ติด Syn. get, take
contract (vi.) ทำสัญญา Syn. sign, sign up
contract (vt.) ทำให้หดตัว Syn. condense, compress Ops. stretch, expand
contract (n.) นิติกรรมสัญญา
contract (vt.) ย่อ See also: สรุป Syn. cut, foreshorten, shorten
contract (vi.) หด See also: หดตัว
contract for (phrv.) ทำสัญญาสร้าง
contract in (phrv.) ทำสัญญาเข้าร่วม See also: เซ็นสัญญาเข้าร่วม
contract out (phrv.) เซ็นสัญญาจ้าง
contract with (phrv.) ทำสัญญา
contracted (adj.) ที่หดตัว
contractile (adj.) ที่หดตัวได้
contraction (n.) การหดตัว Syn. compression, condensation
contraction (n.) คำย่อ
contractor (n.) ผู้ทำสัญญา
contractor (n.) สิ่งที่หดตัว
contractual (adj.) ที่เกี่ยวกับสัญญา See also: ที่เกี่ยวกับการตกลงกัน
contracture (n.) การหดตัวของกล้ามเนื้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
contractile(คันแทรค'ไทลฺ) adj. ซึ่งหดตัวได้, See also: contractility n.
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ
contractive(-ทิฟว) adj. ซึ่งหดเกร็งได้., See also: contractiveness n
contractor(คอน'แทรคเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา,สิ่งที่หดตัว,กล้ามเนื้อที่หดตัว
contractualadj. ซึ่งเกี่ยวกับสัญญา,ซึ่งผูกพันโดยสัญญา
contracturen. การหดตัวของกล้ามเนื้อเนื่องจากอาการเกร็งตัว แผลเป็นหรืออัมพาต
English-Thai: Nontri Dictionary
contract(n) สัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมสัญญา,หนังสือสัญญา,ไพ่
contractile(adj) หดตัวได้
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contractหดตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contract for servicesสัญญาจ้างเหมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contractedแคบลง, สั้นลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
contractile-ยืดหดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contractionการหดตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contractorผู้รับจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contractual liabilityความรับผิดตามสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contractureการหดค้าง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractสัญญา [เศรษฐศาสตร์]
Contractedขนาดเล็กลง [การแพทย์]
Contractileยืดหดได้ [การแพทย์]
Contractionการหดตัว,การบีบตัว,การหดรัดตัว,หดตัว [การแพทย์]
Contractorsผู้รับเหมา [TU Subject Heading]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Contractureการหดค้าง,การหดรั้ง,ข้อยึด,กล้ามเนื้อหดถาวร,การดึงรั้ง,การยึด,การยึดติดกันของข้อต่อ,การหดรั้งข้อต่อยึดติดแข็ง,หดสั้นผิดปกติ,การหดสั้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทวิภาคี (n.) bilateral contract made by 2 nations Syn. สัญญาทวิภาคี
สัญญาทวิภาคี (n.) bilateral contract made by 2 nations
กระแหม่ว (v.) contract See also: pull in, draw in Syn. แขม่ว Ops. เบ่ง
การตกลง (n.) contract See also: making agreement, making a promise Syn. การทำความตกลง, การรับรอง, การให้คำมั่น
การทำความตกลง (n.) contract See also: making agreement, making a promise Syn. การตกลง, การรับรอง, การให้คำมั่น
การทำสัญญา (n.) contract See also: making agreement, making a promise Syn. การทำความตกลง, การตกลง, การรับรอง, การให้คำมั่น
การรับรอง (n.) contract See also: making agreement, making a promise Syn. การทำความตกลง, การตกลง, การให้คำมั่น
การให้คำมั่น (n.) contract See also: making agreement, making a promise Syn. การทำความตกลง, การตกลง, การรับรอง
ข้อตกลง (n.) contract See also: compact, covenant Syn. ข้อสัญญา, สัญญา, อนุสัญญา
ข้อตกลง (n.) contract See also: agreement, promise Syn. คำมั่น, คำสัญญา
ข้อตกลง (n.) contract See also: agreement Syn. ข้อสัญญา, ข้อผูกพัน, สัญญา
ข้อสัญญา (n.) contract See also: compact, covenant Syn. สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา
ข้อสัญญา (n.) contract See also: agreement Syn. ข้อผูกพัน, สัญญา, ข้อตกลง
ทำความตกลง (v.) contract See also: make an agreement, make a contract Syn. ตกลง, ลงนาม, ลงลายลักษณ์อักษร
ทำสัญญา (v.) contract See also: make an agreement, make a contract Syn. ทำความตกลง, ตกลง, ลงนาม, ลงลายลักษณ์อักษร
ลงลายลักษณ์อักษร (v.) contract See also: make an agreement, make a contract Syn. ทำความตกลง, ตกลง, ลงนาม
สนธิสัญญา (n.) contract See also: compact, covenant Syn. ข้อสัญญา, สัญญา, ข้อตกลง, อนุสัญญา
สัญญา (n.) contract See also: agreement, promise Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา
สัญญาจ้าง (n.) contract Syn. สัญญาว่าจ้าง
สัญญาว่าจ้าง (n.) contract
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'd like to talk to you about taking over his contractเราอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับการรับช่วงสัญญาของเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When Johnny was starting out, he was signed to a personal service contract with a big bandleader.เมื่อจอห์นนี่ก็เริ่มออกมาเขาได้รับการลงนามสัญญาการให้บริการส่วนบุคคล ที่มีหัวหน้าวงใหญ่
We hope you'll sign a contract to appear five times a year.We hope you'll sign a contract to appear five times a year.
See if we can put your band on contract waivers for tonight.ดูนะ ถ้าพวกเราสามารถให้วงของคุณสละสิทธิ์สัญญาสำหรับคืนนี้
And we have a contract that you are not going to break.และเรายังมีสัญญากันอยู่ หวังว่าท่านคงไม่ยกเลิกนะครับ
You want a contract ? To be upheld by what court ?ใบสัญญายิวใช้ได้ที่ไหนล่ะ
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน
We have a contract You can't go back nowทำสัญญากันแล้วคุณกลับคำไม่ได้
They want to contract the agreement.พวกเขาพร้อมเซ็นสัญญาแล้วค่ะ
Obviously they didn't want to put the thing on the air and they were trying to drive us crazy and get us to quit or wait until the first window in our contract so that they could fire us.เห็นชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการเอาเรื่องนี้ออกอากาศ พวกเขาพยายามแกล้งให้เราคลุ้มคลั่งและยอมเลิกไปเอง หรือรอจนมีช่องโหว่ขึ้นมาในสัญญาจ้างงานของเรา
This is a typical contract with IBM and the Third Reich.นี่คือตัวอย่างสัญญาระหว่างไอบีเอ็มกับอาณาจักรไรช์ที่สาม
But where did that contract go?ว่าแต่ สัญญานั่นอยู่ที่ไหนนะ?
And the part about voiding the contract should a thid party know about our marriageแล้วส่วนนึงที่ทำให้สัญญาคราวก่อนเป็นโมฆะก็คือ บุคคลที่สามมาล่วงรู้เรื่องการแต่งงานของเรา

contract ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
条款[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, 条款 / 條款] clause (of contract or law)
借契[jiè qì, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 借契] contract for a loan
合同法[hé tong fǎ, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙ ㄈㄚˇ, 合同法] contract law
契约桥牌[qì yuē qiáo pái, ㄑㄧˋ ㄩㄝ ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ, 契约桥牌 / 契約橋牌] contract bridge (card game)
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 患] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease)
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor
契约[qì yuē, ㄑㄧˋ ㄩㄝ, 契约 / 契約] agreement; contract
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
承租方[chéng zū fāng, ㄔㄥˊ ㄗㄨ ㄈㄤ, 承租方] borrower; leaser; the hiring side of a contract
买方[mǎi fāng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ, 买方 / 買方] buyer (in contracts)
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, 包工头 / 包工頭] chief labor contractor
[mǎo, ㄇㄠˇ, 冇] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese)
包伙[bāo huǒ, ㄅㄠ ㄏㄨㄛˇ, 包伙] contracted communal meals
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, 包银 / 包銀] contracted payment (esp. actors' salary in former times)
[qì, ㄑㄧˋ, 契] contract
宫缩[gōng suō, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄛ, 宫缩 / 宮縮] contraction of the uterus (during childbirth)
承包[chéng bāo, ㄔㄥˊ ㄅㄠ, 承包] contract
承包人[chéng bāo rén, ㄔㄥˊ ㄅㄠ ㄖㄣˊ, 承包人] contractor
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, 券] deed; bond; contract; ticket
婚约[hūn yuē, ㄏㄨㄣ ㄩㄝ, 婚约 / 婚約] engagement; wedding contract
[fèn, ㄈㄣˋ, 份] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy
[béng, ㄅㄥˊ, 甭] need not; (contraction of 不 and 用)
收缩[shōu suō, ㄕㄡ ㄙㄨㄛ, 收缩 / 收縮] pull back; shrink; contract
乙方[yǐ fāng, ㄧˇ ㄈㄤ, 乙方] second party (in legal contract, as opposed to first party 甲方)
合约[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ, 合约 / 合約] treaty; contract
[juān, ㄐㄩㄢ, 朘] wane, reduce, contract; exploit
字据[zì jù, ㄗˋ ㄐㄩˋ, 字据 / 字據] written pledge; contract; IOU

contract ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
コントラクトブリッジ[, kontorakutoburijji] (n) contract bridge
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
一手販売契約[いってはんばいけいやく, ittehanbaikeiyaku] (n) exclusive distributorship agreement; sole sales contract
仮契約[かりけいやく, karikeiyaku] (n,vs) provisional contract
売買契約[ばいばいけいやく, baibaikeiyaku] (n) contract for (of) sale
夫婦約束[ふうふやくそく, fuufuyakusoku] (n) engagement; betrothal; marriage contract
契約問題[けいやくもんだい, keiyakumondai] (n) contract dispute
契約金[けいやくきん, keiyakukin] (n) down payment; contract money
委託契約書[いたくけいやくしょ, itakukeiyakusho] (n) outsourcing contract
婚姻要件具備証明書[こんいんようけんぐびしょうめいしょ, kon'inyoukengubishoumeisho] (n) certificate of legal capacity to contract marriage; certification of one's legal capacity to be married
年季;年期[ねんき, nenki] (n) (1) period of an apprentice's contract (usu. ten years); (2) (abbr) (See 年季奉公) apprenticeship; indentureship; indenture; (3) (年期 only) one-year period
引き受ける(P);引受ける(P);引受る(io)[ひきうける, hikiukeru] (v1,vt) (1) to be responsible for; (2) to take over; to take up; (3) to guarantee; to undertake; (4) to contract (a disease); (P)
攣る;痙る[つる, tsuru] (v5r) (uk) to cramp; to be cramped; to contract
月極め;月決め;月極;月ぎめ[つきぎめ, tsukigime] (adj-na,n) monthly (e.g. fee paid monthly for a parking lot); monthly contract
有償契約[ゆうしょうけいやく, yuushoukeiyaku] (n) an onerous contract; contract made for a consideration
期間従業員[きかんじゅうぎょういん, kikanjuugyouin] (n) temporary worker; seasonal worker; worker with a fixed term contract of employment
本契約[ほんけいやく, honkeiyaku] (n) contract (entered into on the basis of a promise or previous agreement); formal agreement; contract at hand
無償契約[むしょうけいやく, mushoukeiyaku] (n) gratuitous contract
片務契約[へんむけいやく, henmukeiyaku] (n) a unilateral contract
研究委託契約書[けんきゅういたくけいやくしょ, kenkyuuitakukeiyakusho] (n) research outsourcing contract
約因[やくいん, yakuin] (n) consideration (in contract law, the thing given or done by the promisee in exchange for the promise)
約定[やくじょう, yakujou] (n,vs) agreement; stipulation; contract
縁を結ぶ[えんをむすぶ, enwomusubu] (exp,v5b) to get married; to contract a marriage
縁定め[えんさだめ, ensadame] (n) marriage contract
落札者[らくさつしゃ, rakusatsusha] (n) tender winner; successful bidder; contract awardee
諾約[だくやく, dakuyaku] (n) (obsc) consent to an application for a contract
返戻金[へんれいきん, henreikin] (n) (1) terminal bonus; lump sum when policy matures; (2) payout on cancellation of contract
運送契約[うんそうけいやく, unsoukeiyaku] (n) freight or carriage contract
違約金[いやくきん, iyakukin] (n) penalty for contract breach
違約金条項[いやくきんじょうこう, iyakukinjoukou] (n) penalty clause; breach of contract clause
非常勤講師[ひじょうきんこうし, hijoukinkoushi] (n) part-time lecturer; contract teacher
黄犬契約[おうけんけいやく;こうけんけいやく, oukenkeiyaku ; koukenkeiyaku] (n) yellow dog contract (employment contract which forbids the employee to join a labor union)
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru")
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei
コントラクション[, kontorakushon] (n) contraction
コントラクター[, kontorakuta-] (n) contractor
サブコン[, sabukon] (n) (abbr) (See サブコントラクター) subcontractor
サブコントラクター[, sabukontorakuta-] (n) (usu. abbr. to サブコン) subcontractor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract
トラヒック契約[トラヒックけいやく, torahikku keiyaku] traffic contract
保守契約[ほしゅけいやく, hoshukeiyaku] maintenance contract
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company

contract ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุสัญญา[n. exp.] (āyu sanyā) EN: contract term FR:
ใบสัญญา[n. exp.] (bai sanyā) EN: contract FR: contrat [m]
บอกเลิกสัญญา[v. exp.] (bøkloēk san) EN: cancel a contract FR: annuler un contrat
บริคณห์[n.] (børikhon) EN: loan contract (secured by an indenture agreement) FR:
เอกเทศสัญญา[n. exp.] (ēkkathēt sa) EN: specific contract FR:
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[v.] (hot tūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce FR: se contracter
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure ; recruit FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de ; recruter
การให้คำมั่น[n. exp.] (kān hai kha) EN: contract FR:
การละเมิดสัญญา[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: breach of contract FR:
การปฏิบัติตามสัญญา[n. exp.] (kān patibat) EN: execution of a contract FR:
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sa) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default FR: rupture de contrat [f]
การแปรสัญญา[n. exp.] (kān praē sa) EN: conversion of a contract FR:
การร่างสัญญา[n. exp.] (kān rāng sa) EN: contract drafting FR:
การรับรอง[n.] (kān raprøng) EN: acceptance ; certification ; recognition ; contract FR: certification [f] ; reconnaissance [f]
การเซ็นสัญญา[n. exp.] (kān sen san) EN: signing a contract FR: signature d'un contrat [f]
กติกา[n.] (katikā) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]
แขม่ว[v.] (khamaēo) EN: contract to draw in ; pull one's stomach in ; keep one's tummy in FR: réduire
ขมิบ[v.] (khamip) EN: constrict ; contract ; make contractions ; pulsate FR: contracter
ขมิบช่องคลอด[v. exp.] (khamip chøn) EN: compress a vagina ; contract a vagina FR:
ขยายตัวติดลบ[v. exp.] (khayāitūa t) EN: grow negatively ; contract FR:
ข้อผูกพันตามสัญญา[n. exp.] (khø phūkpha) EN: obligation of a contract FR: obligation contractuelle [f]
ข้อสัญญา[n.] (khøsanyā) EN: contract provisions ; contractual clause ; commitment FR: clause contractuelle [f]
คู่สัญญา[n.] (khūsanyā) EN: party to a contract ; party to an agreement ; parties FR: partie [f]
กระแหม่ว[v.] (kramaeo) EN: contract FR:
กระแหม่วท้อง[v. exp.] (kramaeo thø) EN: contract the belly FR:
กระหมุบ[v.] (kramup) EN: contract ; beat FR:
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink ; stiffen FR: contracter ; fléchir
เกร็งกล้ามเนื้อ[v. exp.] (kreng klāmn) EN: tense a muscle ; flex a muscle ; contract a muscle FR: contracter un muscle
กรมธรรม์[n.] (krommathan) EN: policy ; insurance policy ; contract ; document binding FR: police d'assurance [f]
เลิกสัญญา[v. exp.] (loēk sanyā) EN: rescind ; cancel a contract FR: dénoncer un contrat ; annuler un contrat ; rompre un contrat
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
เหมา[v.] (mao) EN: contract ; make a package deal ; make an overall contract FR:
โมฆสัญญา[n.] (mōkhasanyā) EN: void contract ; unenforceable contract FR:
หมดสัญญา[v. exp.] (mot sanyā) EN: terminate one's contract FR: être en fin de contrat
หนังสือสัญญา[n.] (nangseū san) EN: contract ; agreement ; compact ; treaty ; written contract ; written agreement FR: contrat [m] ; convention [f] ; traité [m] ; accord [m]
งอ[v.] (ngø) EN: bend ; crook ; flex ; curve ; arch ; contract FR: courber ; plier ; recourber ; arquer ; ployer ; fléchir ; infléchir ; gauchir
ปริคณห์[n.] (parikhon) EN: loan contract FR:
ปฏิบัติตามสัญญา[v. exp.] (patibattām ) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement FR: respecter un accord
ผิดสัญญา[v. exp.] (phit sanyā) EN: break a contract ; break an agreement ; break a promise ; commit a breach of contract ; violate a contract FR: résilier un contrat ; rompre un contrat ; être en défaut ; manquer à sa promesse

contract ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusatzvertrag {m}accessory contract
Gefälligkeitsgarantie {f}accommodation contract
Anzeigenvertrag {m}advertising contract
Beratungsvertrag {m}advisory contract
Vertretungsvertrag {m}agency contract
Vertragsänderung {f}alteration of contract
Vertragsverletzung {f}breach of contract
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown
Kundenvertrag {m}client contract
Vertragsabschluss {m}completion af a contract
vertragswidrig {adj}contrary to (a) contract
Anstellungsvertrag {m}employment contract
Arbeitsvertrag {m}employment contract
Vertragserfüllung {f}fulfilment of contract
Wartungsvertrag {m}maintenance contract
Vertragsfälligkeitstag {m}maturity date of contract
Vertragsgegenstand {m}subject matter of the contract
Liefervertrag {m}supply contract
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions
Abschluss {m} (eines Vetrages) | Datum des Vertragsabschlussescompletion (of a contract) | completion date
Auftragsmord {m}contract killing
Auftragsvergabe {f}contract award process
Kaufvertrag {m}contract of sale
Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragtercontract teacher
Millionenauftrag {m}contract worth millions
Vertragsforschung {f}contract research
Vertragsklausel {f}contract clause
Vertragsrecht {n}contract law
Vertragsverhältnis {n}contractual relationship
Exklusivvertrag {m}exclusive contract; exclusive agreement
Fuhrunternehmen {n}haulage contracting firm
Transportunternehmen {n}haulage firm; haulage contractor
Ehevertrag {m}marriage-contract
Partei {f} [jur.] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party
Generalunternehmer {m}prime contractor; general contractor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contract
Back to top