ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loudly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loudly*, -loudly-

loudly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loudly (adv.) อย่างเสียงดัง See also: อย่างอึกทึก, อย่างกึกก้อง Syn. aloud Ops. quietly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ่า (adv.) sound loudly of the waterfall See also: sound of patter of rain
ตึงตัง (adv.) loudly See also: wildly, boisterously, nosily Syn. เอะอะตึงตัง
มี่ฉาว (adv.) loudly See also: noisily, boisterously Syn. อึกทึก, เอิกเกริก, เกรียวกราว
มี่ฉาว (adv.) loudly See also: noisily, boisterously Syn. อึกทึก, เอิกเกริก, เกรียวกราว
ล้งเล้ง (adv.) loudly See also: boisterously, noisily Syn. ดัง, โหวกเหวก
ลั่น (adv.) loudly See also: in a high voice, noisily Syn. ดังลั่น
สนั่น (adv.) loudly See also: roaringly, reverberate Syn. กึกก้อง, ลั่น
สนั่น (adv.) loudly See also: roaringly, reverberate Syn. กึกก้อง, ลั่น
สะท้าน (adv.) loudly See also: noisily, vigorously, vociferously, uproariously Syn. ดังลั่น, ดังก้อง Ops. แผ่วเบา
สุดเสียง (adv.) loudly See also: aloud
เอ็ด (adv.) loudly See also: noisily Syn. เอะอะ, อึกทึก, เอ็ดอึง Ops. เงียบสงบ
เอ็ดอึง (adv.) loudly See also: noisily Syn. เอะอะ, อึกทึก Ops. เงียบสงบ
เอ็ดอึง (adv.) loudly See also: noisily Syn. อื้ออึง, ลั่น, โขมงโฉงเฉง Ops. เงียบ
เอะอะตึงตัง (adv.) loudly See also: wildly, boisterously, nosily
โขมง (adv.) loudly See also: noisily Syn. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ลั่น, โขมงโฉงเฉง Ops. เงียบ
โขมงโฉงเฉง (adv.) loudly See also: noisily Syn. เอ็ดอึง, อื้ออึง, ลั่น Ops. เงียบ
โผง (adv.) loudly
โฮ (adv.) loudly
บ้าลำโพง (v.) talk loudly See also: be talkative
ลั่น (v.) clap (or cry) loudly See also: rumble, be loud, be thunderous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have you on speed-dial, and I can scream very loudly when the occasion demands.ฉันมีเบอร์โทรฉุกเฉินของคุณ และฉันก็จะกรี๊ดดังๆก็ได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น
It doesn't matter how loudly you scream.มีเรื่องอะไร ทำไมต้องเสียงดังขนาดนี้
[speaks Italian] Maybe if we all clap loudly she'll wrap it up.บางทีถ้าเราทุกคนช่วยกันปรบมือให้ดังกึกก้อง เธอก็จะกล่าวจบครับ
I'm instating a new policy whereby we play Madonna's greatest hits... over the P.A. System quite loudly throughout the entire school day.ฉันออกกฏใหม่ ให้เปิดเพลงมาดอนน่า ให้ดังไปทั่วโรงเรียน
[ "rock 'n' roll never forgets" plays loudly ]ไม่เอาน่า เบาเสียงที
(PEOPLE LOUDLY CHATTERING)(PEOPLE LOUDLY CHATTERING)
This punk shouts loudly for anything...เจ้าบ้านี่ แกจะตะโกนอะไรอีก
Speaking really loudly to be intense.(ตะโกน) พูดดังๆ (หัวเราะ) ใหญ่โตมาก
Who spoke too loudly of things she should not have.ที่พูดเสียงดังเกินไป สิ่งที่เธอไม่ควรจะมี
He hated war, advised against it as loudly and as often as he could.เขาเกลียดสงคราม ประกาศเสียงดังบ่อยๆ ว่าเขาต่อต้านสงคราม
(gasps, panting loudly and deeply)โอเค ใช่ ผมได้เรื่องราวมาเยอะเลย
My brother, Robert, went on often and loudly about how difficult it was to control them.พี่ชายข้า โรเบิร์ตบ่นให้ฟังอยู่เสมอว่า การคุมแดนเห แยกแค่ไหน

loudly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朗读[lǎng dú, ㄌㄤˇ ㄉㄨˊ, 朗读 / 朗讀] read aloud; read loudly and clearly
高声[gāo shēng, ㄍㄠ ㄕㄥ, 高声 / 高聲] aloud; loud; loudly
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, 吆喝] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans
大声[dà shēng, ㄉㄚˋ ㄕㄥ, 大声 / 大聲] loudly; loud
纵声[zòng shēng, ㄗㄨㄥˋ ㄕㄥ, 纵声 / 縱聲] loudly; in a loud voice
轰然[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ, 轰然 / 轟然] loudly; with a loud bang; a loud rumble
絮聒[xù guō, ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛ, 絮聒] noisy prattle; to chatter loudly
[chàng, ㄔㄤˋ, 唱] sing; to call loudly; to chant
大声说话[dà shēng shuō huà, ㄉㄚˋ ㄕㄥ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, 大声说话 / 大聲說話] speak loudly

loudly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はたたく[, hatataku] (v5k,vi) (arch) to resound loudly (of thunder, etc.)
哄然[こうぜん, kouzen] (adv-to,adj-t) (laugh) broadly; (laugh) loudly
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp,vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice
改革を叫ぶ[かいかくをさけぶ, kaikakuwosakebu] (exp,v5b) to cry loudly for a reform
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others
あはは[, ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly)
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)

loudly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็ดอึง[adv.] (et-eung) EN: loudly ; noisily FR:
อึกทึก[adv.] (eukkatheuk) EN: loudly ; noisily ; boisterously FR: bruyamment
โฮ ; โฮ ๆ = โฮๆ[X] (hō ; hō-hō) EN: cry loudly ; boohoo ; weep copiously FR:
จ้า[adv.] (jā) EN: very ; strongly ; loudly FR:
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously FR: bruyamment
โขมงโฉงเฉง[adv.] (khamōng chō) EN: loudly FR:
โก่ ; โก้[v.] (kō) EN: call loudly ; holler out FR:
ลั่น[v.] (lan) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack FR: claquer
ลั่น[adv.] (lan) EN: loudly ; in a high voice ; noisily FR: d'une voix forte ; bruyamment
เล้ง[v.] (leng) EN: speak loudly and critically FR:
ล้งเล้ง[v. exp.] (long leng) EN: talk loudly (like a Chinese) ; make a racket ; kick up a row FR:
เอิกเกริก[adv.] (oēkkaroēk) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly FR:
โผง[v.] (phōng) EN: tactless ; bluntly ; loudly ; boastfully FR: crûment ; sans tact
พูดดัง ๆ = พูดดังๆ[v. exp.] (phūt dang-d) EN: speak loudly FR: parler fort
ปล่อยโฮ[v. exp.] (plǿi hō) EN: cry out ; cry loudly ; wail FR:
ระงม[adv.] (ra-ngom) EN: tumultuously ; loudly ; uproariously ; noisily FR:
ร้องไห้จ้า[v. exp.] (rønghai jā) EN: cry loudly ; wail FR:
ร้องลั่น[v. exp.] (røng lan) EN: shout loudly ; raise a cry FR: hurler ; gueuler (fam.)
ตะโกนเรียก[v. exp.] (takōn rīek) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly ; shout for someone FR: crier ; s'écrier
อู้[adv.] (ū) EN: loudly ; aloud ; vociferously FR:
ปึงปัง[adv.] (peungpang) EN: boisterously ; noisily ; loudly; obstreperously ; tumultuously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loudly
Back to top