ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

edifice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *edifice*, -edifice-

edifice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
edifice (n.) ตึก See also: อาคาร, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, เรือน, โรง Syn. structure
edifice (n.) คฤหาสน์ See also: บ้านหลังใหญ่มาก
edifice (n.) สิ่งก่อสร้างทำด้วยหินหรืออิฐ Syn. stucco
edifice (n.) โครงสร้างส่วนบน See also: ส่วนที่อยู่เหนือฐาน, ส่วนบนของสิ่งก่อสร้าง Syn. building
English-Thai: HOPE Dictionary
edifice(เอด,'ดะฟิส) n. ตึก,อาคาร,คฤหาสน์,สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต, See also: edificial adj. ดูedifice
English-Thai: Nontri Dictionary
edifice(n) ตึกใหญ่,อาคาร,คฤหาสน์,วัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see as clear as day that this... that this great edifice in which we find ourselves... is your villa, it is your home... and as far for you, Don Octavio de Flores, you are a great lover like myself... even though you may have lost your way... and your aว่าคฤหาสน์หลังใหญ่ที่เราพบว่าตัวเราเอง อยู่ในคฤหาสน์ของคุณ มันเป็นบ้านของคุณ
I want Prothero to speak on the dangers of these old buildings and how we must avoid clinging to the edifice of a decadent past.ให้โพเทรโร่พูดถึง อันตรายของอาคารเก่านี้ด้วย... ...แต่อย่าให้ดึงไปเกี่ยวกับ อาคารอื่นที่เคยพังไปแล้วล่ะ
"trapped inside this evil edifice.ในคฤหาสน์ปีศาจแห่งนี้

edifice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大厦[dà shà, ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, 大厦 / 大廈] large building; edifice; mansion

edifice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堂宇[どうう, douu] (n) edifice; temple; hall
大伽藍[だいがらん, daigaran] (n) large temple edifice; large temple
大建築[だいけんちく, daikenchiku] (n) edifice; monumental architecture; huge building

edifice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house ; plant ; terminal FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; building [m] (anglic.) ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; terminal [m] ; salle [f]
สถาปัตยกรรม[n.] (sathāpattay) EN: architecture ; edifice ; structure FR: architecture [f] ; structure [f]
ตึก[n.] (teuk) EN: building ; brick building ; construction ; brick structure FR: immeuble [m] ; maison [f] ; maison en dur [f] ; construction [f] ; construction en briques [f] ; building [m] (anglic., vx) ; édifice [m] ; tour [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า edifice
Back to top