ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัก*, -จัก-

จัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัก (aux.) will See also: shall Syn. จะ
จักขุ (n.) eye See also: optic Syn. ตา, ดวงตา, จักษุ
จักขุประสาท (n.) eye nerve See also: visual nerve, optic nerve Syn. ประสาทตา
จักขุวิญญาณ (n.) knowledge through the eye or vision See also: knowledge which comes through vision
จักขุสัมผัส (n.) optical contact See also: consciousness of light through retinal contact
จักจั่น (n.) cicada
จักจี้ (v.) tickle See also: itch
จัก (n.) discus See also: disk, disc
จัก (n.) wheel See also: toothed gear wheel
จัก (n.) sewing machine Syn. จักรเย็บผ้า, เครื่องเย็บผ้า
จักรกล (n.) key factor See also: main factor
จักรพรรดิ (n.) emperor See also: ruler of empire Syn. พระราชาธิราช, จักรพัตราธิราช
จักรพรรดินิยม (n.) imperialism
จักรพรรดินี (n.) empress See also: queen Syn. พระราชินี
จักรพัตราธิราช (n.) emperor See also: ruler of empire Syn. พระราชาธิราช
จักรภพ (n.) commonwealth See also: nation
จักรยาน (n.) bicycle Syn. รถถีบ
จักรยานยนต์ (n.) motorcycle Syn. รถเครื่อง, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์
จักรยานยนต์ (n.) motorcycle Syn. รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์, รถมอเตอร์ไซค์
จักรยานยนต์ (n.) motor cycle
จักรยานยนต์ (n.) motorcycle See also: motorbike Syn. รถจักรยานยนต์, รถเครื่อง, มอเตอร์ไซค์
จักรยานสามล้อ (n.) tricycle
จักรยานสามล้อ (n.) tricycle Syn. รถสามล้อ, รถจักรยานสามล้อ
จักรราศี (n.) zodiac See also: astrologer´s chart
จักรวรรดิ (n.) empire See also: dominion
จักรวรรดินิยม (n.) imperialism See also: domination Syn. ลัทธิล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าเมืองขึ้น
จักรวาล (n.) universe See also: cosmos
จักรวาลวิทยา (n.) cosmology
จักริน (n.) king See also: one bearing a discus, sovereign Syn. พระราชา, จักรี
จักรี (n.) Chakri
จักรเย็บผ้า (n.) sewing machine Syn. จักร, เครื่องเย็บผ้า
จักษุ (n.) eye See also: organ of vision, optic Syn. ดวงตา, ตา, จักขุ
จักษุวิทยา (n.) ophthalmology See also: medical study and treatment of eyes
จักษุแพทย์ (n.) ophthalmologist See also: eye doctor Syn. หมอตา
จักสาน (v.) weave See also: interlace
จักแร้ (n.) armpit Syn. จั๊กกะแร้
English-Thai: HOPE Dictionary
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
agma(แอก' มา) n. เครื่องจักร, วิศวกรรม, วิศกร
ajiva(อะจี' วะ) n. ทั้งสิ่งในจักรวาลนั้นไร้ชีวิต (อวกาศ, เวลาและสสาร) (without life)
alkahest(แอล' กะเฮสท) ตัวละลายที่ครอบจักวาล (ละลายได้ทุกอย่าง), Syn. alcahest. -alkahestic (al) adj. (universal solvent)
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
amhara(อามฮา' รา) n. ราชอาณาจักรโบราณในอาฟริกาตะวันออกเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดหนึ่งในเอธิโอเปีย
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
animal kingdomอาณาจักรสัตว์, โลกของสัตว์
animality(แอนนิแมล' ลิที) n. ความเป็นสัตว์, ลักษณะสัตว์, อาณาจักรของสัตว์ (being an animal)
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
appear(อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น, Syn. arise, emerge)
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
assyria(อะเซอ'เรีย) n. อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (in SW Asia)
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
aulic councilสภาองคมนตรีของจักรพรรดิ์โรมันสมัยก่อน
autocycle(ออโทไซ'เคิล) จักรยานยนต์
automotive(ออโทโม'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ, เคลื่อนไหวไปด้วยเครื่องจัก
babbage, charles(ชาร์ลส์ แบบเบจ) เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ 1791-1871 เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีชื่อว่า Analytic Engine ซึ่งมีลักษณะความคิดที่เป็นต้นเค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิจิตอล ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปตามโปรแกรมซึ่งเขียนเก็บไว้ในหน่วยความจำ
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
balance wheeln. กงจักรดุลยภาพของนาฬิกาข้อมือ
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า,กลุ่มสิ่งจักสาน,ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน
basketwork(บาส'คิทเวอร์ค) n. สิ่งจักสาน,เครื่องจักสาน
bicycle(ไบ'ไซเคิล,-ซิค'เคิล) {bicycled,bicycling,bicycles} n.,vi. (ขี่) จักรยานสองล้อ, See also: bicyclist, bicycler n.
bike(ไบคฺ) n. จักรยานสองล้อ,จักรยานยนต์,ขี่จักรยานสองล้อหรือจักรยานยนต์, See also: biker n.
blade(เบลด) n. ใบมีด,คมมีด,ใบหญ้า,ใบ,ใบพายุ,ใบจักร,ใบกังหัน,ใบพัดลม,กระดูกหัวไหล่,นักเลง, Syn. cutter
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
britannia(บริแทน'เนีย) n. เกาะอังกฤษที่รวมทั้งเวลล์และสก๊อตแลนด์,อาณาจักรอังกฤษ/Great-Britain/และเกาะไอร์แลนด์
british commonwealth of nn. เครือจักรภพอังกฤษ.
briton(บริท'เทิน) n. ชาวอังกฤษ,ชาวเครือจักรภพอังกฤษ,ชนชาติเซลติค -S.Britisher
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
byzantine empiren. อาณาจักรโรมันตะวันออก
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
caesar(ซี'ซาร์) n. ชื่อตำแหน่งของจักรพรรดิโรมัน,จักรพรรดิ,ผู้เผด็จการ,เจ้าหน้าที่พลเรือน,จูเลียสซีซาร์, Syn. tyrant
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
English-Thai: Nontri Dictionary
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
basketwork(n) เครื่องจักสาน
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
bicycle(n) จักรยานสองล้อ
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ
BIG-big-name(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,เป็นที่รู้จัก
bike(n) จักรยานสองล้อ,จักรยานยนต์
blade(n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจัก
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
unceasing(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่รู้จักจบ,ตลอดไป
Christendom(n) คริสต์จักร,ศาสนาคริสต์
church(n) โบสถ์,ศาสนจักร,การสวดมนต์,การฟังเทศน์,การบวชเรียน
cicada(n) จักจั่น
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจัก
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์
concrete(adj) เป็นรูปธรรม,มีรูป,มีตัวตน,เห็นประจักษ์
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
cosmic(adj) เกี่ยวกับจักรวาล,เกี่ยวกับอากาศ
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล
cosmos(n) จักรวาล,อวกาศ
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
cycle(n) วงจร,การหมุนเวียน,วัฏจักร,รถจักรยาน,วง,รอบ
cyclist(n) นักปั่นจักรยาน
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
disk(n) แผ่นกลม,วงจักร,จานเสียง,แผ่นเสียง
domain(n) ขอบเขต,คฤหาสน์,ที่ดิน,อาณาจัก
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจัก
emperor(n) พระเจ้าจักรพรรดิ,จักรพรรดิ,ราชาธิราช
empire(n) จักรวรรดิ,อาณาจัก
empress(n) จักรพรรดินี,ราชินี
engine(n) เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจัก
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
eternal(adj) นิรันดร,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,ชั่วกัลปาวสาน
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cosmologyจักรวาลวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cosmosจักรวาล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emperorจักรพรรดิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empireจักรวรรดิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empressจักรพรรดินี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imperialismจักรวรรดินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incisedจักลึก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oculist; ophthalmologistจักษุแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmologist; oculistจักษุแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmologyจักษุวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optic nerveจักษุประสาท, ประสาทตา, ประสาทการเห็น, ประสาทสมองเส้นที่ ๒ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serrateจักฟันเลื่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abduct๑. กาง๒. (จักษุ.) กลอกออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation๑. การปรับตัวให้เหมาะ๒. (จักษุ.) การปรับตาดูใกล้ไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquaintance, knowledge byความรู้โดยประจักษ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acyclicอวัฏจักร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adduct๑. หุบ๒. (จักษุ.) กลอกเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apparentที่ปรากฏ, ที่ประจักษ์ชัด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bloodshot(จักษุ.) กลัดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chewing cycleวัฏจักรเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Commonwealthเครือจักรภพ, เครือรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commutator machineเครื่องจักรแบบสับกระแส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concomitant๑. -ดำเนินร่วม๒. (จักษุ.) -กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cycleวัฏจักร, รอบ, วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
dominion๑. ประเทศในเครือจักรภพ (อังกฤษ)๒. อาณาจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empiricalเชิงประจักษ์, เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fix๑. ตรึง๒. (จักษุ.) จ้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fusion๑. การหลอม๒. การรวมตัว, การเชื่อม, การประสาน๓. (ออร์โท.) การผ่าตัดเชื่อมข้อ๔. (จักษุ.) การรวมภาพเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haplobiontic life cycleวัฏจักรชีวิตแบบไม่สลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kingdomราชอาณาจักร [ดู realm] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
life cycleวัฏจักรชีวิต, วงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
machineตัวจักร, เครื่องจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machinery๑. เครื่องจักร๒. ระบบเครื่องจักร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
macula๑. จุดด่าง, ดวงด่าง, จุดราบ, ดวงราบ [มีความหมายเหมือนกับ macule]๒. (จักษุ.) จุดภาพชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motorcycle insuranceการประกันภัยจักรยานยนต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
realmราชอาณาจักร [ดู kingdom] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bicycle Ergometersจักรยานที่ตั้งอยู่กับที่,จักรยานทดสอบสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย [การแพทย์]
Cosmoจักรวาล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cosmologyจักรวาลวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Emperorsจักรพรรดิ [TU Subject Heading]
Hindu cosmologyจักรวาลวิทยาฮินดู [TU Subject Heading]
Imperialismจักรวรรดินิยม [TU Subject Heading]
Ophthalmologyจักษุวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sewing machinesจักรเย็บผ้า [TU Subject Heading]
Tiger motorcycleจักรยานยนต์ไทเกอร์ [TU Subject Heading]
Yamaha motorcycle จักรยานยนต์ยามาฮ่า [TU Subject Heading]
Zodiac จักรราศี [TU Subject Heading]
Agnosiaอาการมองเห็นสิ่งของแต่ไม่รู้จักสิ่งของที่เห็น, แอ็กโนเสีย [การแพทย์]
alternation of generationวัฏจักรชีวิตแบบสลับ, วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซี่งในช่วงชีวิตจะมีระยะที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) สลับกับระยะที่มีโครโมโซม 1 ชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Animal Kingdomอาณาจักรสัตว์ [การแพทย์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Autonomyความต้องการที่จะปกครองตนเอง, การกระทำโดยอิสระ, การรู้จักควบคุมตนเอง, ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง [การแพทย์]
Byzantine Empireอาณาจักรไบแซนทีน [TU Subject Heading]
Church of Englandศาสนจักรอังกฤษ [TU Subject Heading]
Computer literacyการรู้จักใช้คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
crankข้อเหวี่ยง, อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบแกว่งไปมาหรือโยกขึ้นลงสลับกัน เช่น นำไปใช้ในส่วนบันไดปั่นจักรยานเพื่อควบคุมการทำงานของโซ่หมุนล้อ หรือในรถยนต์เพื่อควบคุมการทำงานของลูกสูบเครื่องยนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cycleรอบ,วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cyclistsคนขี่จักรยาน [TU Subject Heading]
elementary particleอนุภาคมูลฐาน, อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของสารทุกชนิดในจักรวาล  เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fableนิทานคติธรรมนิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hammermill เครื่องทุบขยะ เครื่องจักรที่มีความเร็วสูง ใช้ในการทุบชิ้นส่วนขยะให้มีขนาดเล็กลง โดยการใช้ค้อนโลหะทุบ [สิ่งแวดล้อม]
High Commissioner1. เอกอัครราชทูตของประเทศในเครือจักรภพที่ประจำในสหราชอาณาจักรหรือประเทศใน เครือจักรภพด้วยกัน 2. ข้าหลวงใหญ่
Immatureเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
Geo-Informaticsระบบภูมิสารสนเทศ, ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่รู้จักกันมากขึ้น สำหรับ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และติดตามทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากร ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ระบบภูมิสารสนเทศได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่  การรับรู้จากระยะไกล (Remote sensing) ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS - Global Positioning System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS - Geographic  information Systems ) [Assistive Technology]
Insightความรู้จักตน, ความคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง, การหยั่งรู้สภาพของตนเอง, การรู้จักตนเอง, การหยั่งรู้ [การแพทย์]
jet engineเครื่องยนต์ไอพ่น, กลจักรที่ได้พลังงานจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ทำให้เกิดแก๊สร้อนผ่านกังหันหลายชุดเกิดแรงดันสูงพ่นออกมา ทำให้เครื่องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดังเช่นที่ใช้ในเครื่องบินไอพ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kerbs Tricarboxylic Acid Cycleการสลายของคาร์โบฮัยเดรตนอย่างสมบูรณ์ตามวัฏจักร [การแพทย์]
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
life cycleวัฏจักรชีวิต, ลำดับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในด้านการเจริญเติบโตตั้งแต่ไซโกตจนโตเต็มวัยและสืบพันธุ์ให้กำเนิดชีวิตรุ่นใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Machine shopsโรงปฏิบัติงานเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machineryเครื่องจักรกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Miceหนูขาวเล็ก, หนูถีบจักร, หนูชนิดเล็ก, หนู, หนูเล็ก, หนูขาว, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
czar (n.) จักรพรรดิ Syn. emperor
mikado (n.) จักรพรรดิของประเทศญี่ปุ่น
Caesar (n.) จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช Syn. Gaius Julius
Caesar, Julius (n.) จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช Syn. Caesar, Gaius Julius
Gaius Julius (n.) จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช Syn. Caesar
Caesar (n.) จักรพรรดิซีซาร์ See also: อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย
Kaiser (n.) จักรพรรดิซีซาร์ See also: อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย Syn. Caesar
emperor (n.) จักรพรรดิ์ See also: กษัตริย์, ฮ่องเต้, ผู้ครองจักรวรรดิ์ Syn. dictator, king, ruler
cycle (n.) จักรยาน Syn. bicycle
mountain bicycle (n.) จักรยานภูเขา Syn. bicycle, mountain bike
mountain bike (n.) จักรยานภูเขา Syn. mountain bicycle
bike (n.) จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์ Syn. bicycle, motorcycle
celestial meridian (n.) จักรราศรี See also: แผนภูมิวงกลมแสดงความเชื่อมโยงของหมู่ดาวกับราศีทั้งสิบสองราศีของนักพยากรณ์หรือหมอดู Syn. signs of the zodiac
signs of the zodiac (n.) จักรราศรี See also: แผนภูมิวงกลมแสดงความเชื่อมโยงของหมู่ดาวกับราศีทั้งสิบสองราศีของนักพยากรณ์หรือหมอดู Syn. celestial meridian
zodiac (n.) จักรราศรี See also: แผนภูมิวงกลมแสดงความเชื่อมโยงของหมู่ดาวกับราศีทั้งสิบสองราศีของนักพยากรณ์หรือหมอดู Syn. celestial meridian, signs of the zodiac
cosmos (n.) จักรวาล Syn. universe
universe (n.) จักรวาล See also: สิ่งทั้งมวล, สากล, โลกทั้งหมด Syn. cosmos, creation, existence, life, macrocosm, nature, world
cosmology (n.) จักรวาลวิทยา See also: การศึกษาเกี่ยวกับจักรวาล
sewing machine (n.) จักรเย็บผ้า
oculist (n.) จักษุแพทย์ See also: ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น Syn. ophthalmologist, optometrist, optician
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
I'm sorry, do we know each other?ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
We have known each other for 6 yearsพวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
How do you all know each other?พวกคุณทั้งหมดรู้จักกันได้อย่างไร
I'm sure most of you know meฉันมั่นใจว่าพวกคุณส่วนใหญ่รู้จักฉัน
You know me too wellคุณรู้จักฉันเป็นอย่างดีเหลือเกิน
Trust you? I barely know youไว้ใจคุณนะหรือ? ฉันแทบไม่รู้จักคุณเลย
I feel like I've know you for yearsฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันรู้จักคุณมาหลายปี
May be we just need some time to get to know each otherบางทีพวกเราแค่ต้องการเวลาบ้างที่จะรู้จักซึ่งกันและกัน
But I gradually made quite a few friendsแต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
Sorry, I have to goขอโทษนะฉันต้องไปแล้ว ดีจริงๆ ที่ได้รู้จักคุณ
How well do you guys know each other?พวกนายรู้จักกันดีแค่ไหน
I'll pretend I don't know themฉันจะแสร้งว่าไม่รู้จักพวกเขา
I'm known to locate certain things from time to timeฉันเป็นที่รู้จักในด้านการหาของบางอย่างเป็นบางครั้งบางคราว
I feel like I've known you foreverฉันรู้สึกเหมือนกับว่ารู้จักคุณมาชั่วชีวิต
Would you like to go to my place and get to know each other?คุณอยากไปที่พักของฉันและทำความรู้จักกันไหม?
I'm finally ready to get to know you betterในที่สุดฉันก็พร้อมที่จะรู้จักคุณมากขึ้น
Do you think that you know me well enough?คุณคิดว่าคุณรู้จักฉันดีพอหรือยัง?
You just get to know them little by littleเธอก็แค่จะได้รู้จักพวกเขามากขึ้นทีละน้อย
I was too arrogant in front of a person I don't even knowฉันวางท่ามากเกินไป ต่อหน้าคนที่ฉันไม่แม้กระทั่งรู้จักเลย
I wish that I had gotten to know all of you betterฉันขอให้ได้รู้จักพวกคุณทุกคนมากขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ticklish. Ticklish. Ticklish.จักจี๊ จักจี๋ จักจี๊
I mean, it's tech, but it's also a carbon-silken based life form.จักรกลที่เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีคาร์บอนกับซิลิคอนเป็นฐาน
O instrument of God, grant us thy peace.จักรกลเเห่งพระเป็นเจ้า โปรดเมตตาเราด้วย
The emperor Constantius wishes to see you, soldier.จักรพรรดิ Constantius ปรารถนาที่จะเห็นคุณทหาร
So Constantine may have been a lifelong pagan..จักรพรรดิ คอนสแตนตินอาจจะนับถือเพเกินมาตลอดชีวิต
We can't--จักรพรรดิ-เราไม่สามารถ ...
Soon, the Emperor arrives here, and he expects to find order.จักรพรรดิกำลังจะเสด็จมา พระองค์ต้องการความเป็นระเบียบ
The Emperor is awaiting my report.จักรพรรดิกำลังรอรายงานของฉัน
My Emperor... may I offer a solution?จักรพรรดิของฉัน ... ผมอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหา?
Emperor Constantine is removing all troops from Hedrian Wall.จักรพรรดิคอนสแตนติจะเอากองกำลังทหารทั้งหมดออกจาก Hedrian ผนัง
The Emperor will tolerate no further delay.จักรพรรดิจะทนต่อความล่าช้า ไม่ได้
Emperor Sylvester swooped in and carved the reservation hours into tenths.จักรพรรดิซูพุ่งเข้ามา และจองไปจนถึงสี่ทุ่ม
"Marcus Aurelius."จักรพรรดิมาร์คัส ออเรลิอัส
The only emperor, is the emperor of ice-cream.จักรพรรดิหนึ่งเดียว คือจักรพรรดิแห่งไอศครีม
The Jade Emperor was enchanted by the Monkey King.จักรพรรดิหยกเองก็ ชื่นชอบราชาวานร
What is his name? Time.จักรพรรดิองค์นั้นชื่ออะไร จับเวลา
The emperor sent this artifact as a warning-- this strange blue orchid that released a disease called English sweating sickness.จักรพรรดิเลยส่งวัตถุ ไปเป็นการเตือน ดอกกล้วยไม้สีฟ้า ที่ปล่อยโรคระบาด เรียกว่า โรคเหงื่อออก
Your emperor's defeated, and I'm immune to your bewitching good looks.จักรพรรดิแกชนะฉันได้ แต่ฉันต้านเวทมนต์แกได้
The Emperor of Fucksville came down from Fucksville to give me a pass!จักรพรรดิแห่ง ฟัดฟิล ลงมาจาก ฟัดฟิล จะให้ฉันผ่าน!
The pagan emperor Constantine.จักรพรรดิ์ คอนสแตนติน ผู้นับถือเพเกิน
Emperor Hadrian has given orders to form a new defensive line to the south.จักรพรรดิ์ ฮาเดรียน ได้สั่งให้ตั้งแถวใหม่ เพื่อไปทางใต้
The second emperor of the Han dynasty locked his least-favorite wife in this urn for 10 years to the day.จักรพรรดิ์องค์ที่สองของราชวงศ์ฮั่น ขังมเหสีที่ไม่ชอบหน้าที่สุดไว้ในนี้นานสิบปี จนเขาตาย
The emperor writes,จักรพรรดิ์เป็นผู้แต่งมัน
Emperor and Supreme Head of the provinces of the Orient, having been informed of the events... which recently took place in the City of Alexandria... do hereby declare and command that the insurgents shall be pardoned and freed. From now on, you shall be จักรพรรดิ์และเจ้าเหนือหัวของดินแดนแห่งตะวันออก
Bicycles, toys, dolls...จักรยาน ของเล่น ตุ๊กตา
♪ Bicycle, bicycle, bicycleจักรยาน จักรยาน จักรยาน
Ji-hwan's bike rides down the stairs at full speedจักรยานของจีฮวานขี่ลงไปด้วยความเร็วเต็มพิกัด
My bike wasn't this expensive!จักรยานของฉันมันไม่แพงขนาดนี้ !
A bicycle was quite a rarity.จักรยานค่อนข้างหายาก
First his bike, now this.จักรยานคันแรกของเขา แต่ตอนนี้
Okay. My bike's across the street. Ask your questions before we get to it.จักรยานฉันอยู่ฝั่งตรงข้าม คุณถามได้จนกว่าจะเดินไปถึง
You mean the bike that's been in our garage for two years? Put your head back.จักรยานที่จอดทิ้งไว้สองปีน่ะเหรอ เงยหน้าขึ้น
That bike can wait till Christmas.จักรยานนั่น รอไว้ถึงคริสต์มาสก่อนละกัน
Twelve totaled bikes. Three comes.จักรยานรวมสิบสอง สามมา
Nice wheels. Not mine.จักรยานสวยดีนะ ไม่ใช่ของฉันหรอก
Bicycles mean kids, and kids mean parents who are easy to control.จักรยานหมายถึงเด็ก และเด็กก็หมายถึงผู้ปกครอง ซึ่งง่ายต่อการควบคุม
Back up. Let me start earlier.จักรยานออกกำลัง "ฮอฟฟเทร็ค"
Your bike, give me ride home?จักรยานเธอน่ะ.. ไปส่งที่บ้านหน่อยสิ
Where's your bike?จักรยานเธออยู่ไหนล่ะ?
The tricycle is from John's youth.จักรยานเป็นของจอห์นตอนเด็ก

จัก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
有名人[ゆうめいじん, yuumeijin] Thai: ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป English: celebrity
知る[しる, shiru] Thai: รู้จัก English: to be acquainted with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัก
Back to top