ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

optometrist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *optometrist*, -optometrist-

optometrist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
optometrist (n.) ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตา Syn. optician
English-Thai: HOPE Dictionary
optometrist(ออพทอม'มิทริสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
optometristนักตรวจปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, will you come on already with the optometrist bit?Listen, will you come on already with the optometrist bit?
Looks like his optometrist has a sense of humor.ช่างแว่น เขาคงมีอารมณ์ขันน่ะ
I need to see an optometrist.ขอไปหาช่างแว่นตาก่อน

optometrist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
検眼医[けんがんい, kengan'i] (n) optometrist
視力検定医[しりょくけんていい, shiryokukenteii] (n) optometrist
視力検査医[しりょくけんさい, shiryokukensai] (n) optometrist

optometrist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมอตรวจสายตา[n. exp.] (mø trūat sa) EN: optometrist FR:

optometrist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Optometer {n}optometrist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า optometrist
Back to top