ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

king

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *king*, -king-

king ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
king (n.) กษัตริย์ See also: พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา
king (n.) ผู้บริหารสูงสุด See also: ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด
king (n.) หมากรุกตัวพระราชา
king cobra (n.) งูจงอาง See also: งูเห่าดง Syn. hamadryad
king crab (n.) ปูอลาสก้า (ปูทาราบะ ในภาษาญี่ปุ่น) Syn. horseshoe crab, limulus
King James Bible (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611 Syn. King James Version, Authorized Version
King James Version (n.) คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611 Syn. Authorized Version
king of beasts (n.) ราชสีห์ See also: สิงโต, เจ้าป่า
King of kings (n.) พระเยซูคริสต์ See also: พระเจ้า Syn. God, Jesus Christ
king post (n.) เสาเอก See also: เสาที่ค้ำหลังคาในแนวตั้ง
king-size (adj.) ที่มีขนาดใหญ่มาก See also: ที่มีขนาดยักษ์ Syn. king-sized
king-sized (adj.) ที่มีขนาดใหญ่มาก See also: ที่มีขนาดยักษ์ Syn. king-size
kingcup (n.) ดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีสีเหลือง
kingdom (n.) กลุ่ม See also: วงศ์, พวก Syn. realm
kingdom (n.) ราชอาณาจักร See also: อาณาจักร, ดินแดน, ประเทศที่ปกครองโดยพระราชาหรือพระราชินี Syn. realm
kingdom come (n.) โลกหน้า See also: สวรรค์, ชีวิตหลังความตาย
kingdom come (n.) เวลาในอนาคต See also: อนาคต Syn. future
kingfisher (n.) นกกระเต็น See also: กระเต็น, นกกินปลา
kingliness (n.) ลักษณะของกษัตริย์ Syn. queenliness
kingly (adj.) ที่เกี่ยวกับกษัตริย์ See also: ของกษัตริย์ Syn. royal, magnificent
kingly or queenly (adj.) เกี่ยวกับกษัตริย์หรือราชินี See also: ของกษัตริย์หรือราชินี, แห่งกษัตริย์หรือราชินี Syn. noble, royal
kingpin (n.) คนที่สำคัญที่สุดในองค์กร (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bigwig, linchpin, leader
kingpin (sl.) ตัวการสำคัญ See also: ตัวการใหญ่
kingship (n.) การปกครองโดยกษัตริย์ See also: ราชาธิปไตย
Kingston (n.) เมืองคิงสตัน See also: เมืองหลวงของประเทศจาไมก้า
English-Thai: HOPE Dictionary
king(คิง) n. กษัตริย์,ประมุข,ผู้นำ,เผ่า,ราชา,หมากรุกที่เดินข้ามกระดานจนได้เป็นเจ้า. vt. ทำให้เป็นกษัตริย์ vi. ปกครองเป็นกษัตริย์., See also: kinghood ดูking, Syn. ruler,sovereign,
king cobraงูจงอาง, Syn. hamadryad
king of beasts() n. สิงโต
king of kings() n. พระเยซูคริสต์,พระเจ้า,พระยะโอวา
king penguin() n. นกเพนกวินขนาดใหญ่ พบในขั้วโลกใต้
king post() n. เสาเอก,เสาตั้งคาน., Syn. kingpost
king-crow(คิง'โคร) n. นกแซงแซว
king-size() adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าธรรมดา
king-sized() adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าธรรมดา
king's english() n..ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง., Syn. Queen's English
king's evidence() n. หลักฐานพยานจากจำเลย
king's ransom() เงินจำนวนมากมายเหลือเกิน
kingbolt(คิง'โบลทฺ) n. แกนสำคัญ
kingdom(คิง'เดิม) n. ราชอาณาจักร
kingdom come() โลกภายหน้า,ภาวะที่ได้ตาย, Syn. next world
kingfisher(คิง'ฟิชเชอะ) n. นกหัวขวาน มีหัวใหญ่จะงอยปากยาว
kingly(คิง'ลี) adj. ราช,เกี่ยวกับกษัตริย์ adv. อย่างกษัตริย์., See also: kingliness n. ดูkingly, Syn. noble
kingship(คิง'ชิพ) n. ความเป็นกษัตริย์,การปกครองโดยกษัตริย์. -Kingship พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Syn. monarchy
English-Thai: Nontri Dictionary
king(n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา
kingdom(n) อาณาจักร,ขอบเขต,วงการ,ปริมณฑล
kingly(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับขัตติยะ,ในฐานะกษัตริย์
kingship(n) ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ความเป็นกษัตริย์,รัชสมัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kingพระมหากษัตริย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
king postดั้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King's evidenceคำเบิกความของผู้ร่วมกระทำผิดที่กันไว้เป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kingdomราชอาณาจักร [ดู realm] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kingshipราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
King Cobrasงูจงอาง [การแพทย์]
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉู่ฉี่ (n.) a king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce
ตามเสด็จ (v.) follow (a king or royal members)
ทวีธาภิเษก (n.) name of celebration that king ascended the throne See also: King Chulalongon, ascended the throne
พระเจ้า (n.) prefix for the names of the king and other members of the royal family
รับสั่ง (n.) an order (of the king or of a prince) See also: command Syn. คำสั่ง, บัญชา, คำบัญชา
สิงหบัญชร (n.) a window behind which a Thai King received foreign visitors Syn. สีหบัญชร, หน้าต่าง
สีหบัญชร (n.) a window behind which a Thai King received foreign visitors Syn. หน้าต่าง
เฉพาะพระพักตร์ (adv.) in front of the king or queen Syn. ต่อหน้า
เฝ้าแหน (v.) enter the presence of the king or members of the royal family See also: attend upon a royal member, have an audience with
เฝ้าแหน (v.) enter the presence of the king or members of the royal family See also: have an audience with
เสด็จ (n.) personal pronoun for the king or royal personages See also: His/Her Highness
พระราชา (n.) king See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor Syn. กษัตริย์, เจ้านาย
กษัตรา (n.) king See also: His Majesty Syn. กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, ในหลวง
จักริน (n.) king See also: one bearing a discus, sovereign Syn. พระราชา, จักรี
จุฑาธิปไตย (n.) king Syn. พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์
ธราธิบดี (n.) king See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator Syn. ธราธิป, พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา
ธราธิป (n.) king See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator Syn. พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา
นริศ (n.) king See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator Syn. พระราชา, กษัตริย์
นริศร (n.) king See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator Syn. พระราชา, กษัตริย์
นฤบาล (n.) king See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator Syn. พระราชา, กษัตริย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
You've been working all summer on thatคุณทำในสิ่งนั้นมาตลอดฤดูร้อน
I'm working hard for the moneyฉันทำงานหนักเพื่อเงิน
Nice working with youดีที่ได้ทำงานกับคุณ
Are you working late tonight?คืนนี้คุณทำงานดึกไหม
That's what I'm talking aboutนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่
I've been looking all over for youฉันมองหาคุณจนทั่ว
I am not making excusesฉันไม่ได้จะแก้ตัว
We are not going to spend much time talkingพวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
They're not sacking you!พวกเขาจะไม่ไล่คุณออกจากงานหรอก
He's asking me to come live with himเขาขอให้ฉันมาอยู่กับเขา
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
But I think I'm good at making moneyแต่ฉันคิดว่าฉันเก่งในการหาเงิน
If you don't mind my askingถ้าคุณไม่ว่าอะไรกับคำถามของฉัน
No idea what you're talking aboutไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไร
I wasn't interested in making a lot of moneyฉันไม่ได้สนใจในการหาเงินจำนวนมาก
Don't you ever get tired of working?คุณไม่เคยเบื่อกับการทำงานเลยหรือ?
Are you working on something?คุณกำลังทำงานอะไรบางอย่างอยู่หรือ?
I'm looking for someoneฉันกำลังมองหาใครบางคน
I'm just walking aroundฉันแค่กำลังเดินไปเรื่อยเปื่อย
Swear to me that you won't go looking for himสาบานกับฉันมาว่าคุณจะไม่ไปตามหาเขา
You don't know what you are talking about!คุณไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่
Come on, now, no more talkingเอาเถอะน่า ตอนนี้เลิกพูดได้แล้ว
Who is it you are looking for?คุณกำลังมองหาใครกันหรือ?
He's breaking the law?เขากำลังฝ่าฝืนกฎหรือ?
What are you seeking?คุณกำลังหาอะไรอยู่หรือ?
I never stopped thinking about youฉันไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับคุณเลย
I don't want him taking a taxi againฉันไม่อยากให้เขาต้องนั่งรถแท็กซี่อีก
How long have you been working togetherพวกคุณทำงานด้วยกันมานานแค่ไหน?
You have to start thinking about your futureเธอต้องเริ่มต้นคิดเกี่ยวกับอนาคตของตนแล้วนะ
We're asking each other questions about…พวกเรากำลังถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
When do I start working?ฉันจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่?
That's what I'm talking about!นั่นแหล่ะคือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึง
I'm smart and hard-workingฉันฉลาดและทำงานหนัก
I cannot stop thinking about itฉันไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกับมันได้
I've been thinking about what you saidฉันคิดถึงสิ่งที่คุณพูดอยู่
He went inside looking for youเขาเข้าไปหาคุณข้างใน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next Wednesday, the king is coming to Chang 'Dong to dedicate the road.{\cHFFFFFF}Next Wednesday, the king is coming to Chang 'Dong to dedicate the road.
That's a real king we got comin' there.{\cHFFFFFF}That's a real king we got comin' there.
Get the king shakin' hands.Come on! Get the king shakin' hands.
Get the king with the priests!Get the king with the priests!
I haven't spoken to anyone else about the King and me for the whole of this...เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และ ฉันสำหรับทั้งนี้
And I. The King and I. You know?และฉันกษัตริย์และ I. คุณรู้ หรือไม่?
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่
She had a dream about the King of Swedenเธอได้ฝันเกี่ยวกับกษัตริย์ของคนสวีเดน
There wouldn't be no trouble except for that king shit cop!จะไม่มีปัญหายกเว้นแต่ตำรวจที่ชิท
He journeyed last week from Kingsley Hall to accept an invitation to tea from King George and Queen Mary at Buckingham Palace before attending the conference.สัปดาห์ที่แล้ว เขาเดินทางจากคิงส์ลีย์ฮอลล์ เพื่อรับเชิญดื่มน้ำชา จากพระราชาและราชินี ที่วังบัคกิ้งแฮมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม
The Nome King doesn't allow chickens anywhere in Oz!กษัตริย์โนมไม่อนุญาติให้มีไก่ในดินแดนออซ
The Nome King took the Scarecrow and all the emeralds back to his mountain.กษัตริย์โนมจับตัวเขาไป พร้อมด้วยมรกตไปยังหุบเขาของเขา

king ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家臣[jiā chén, ㄐㄧㄚ ㄔㄣˊ, 家臣] counselor of king or feudal warlord; henchman
宫廷[gōng tíng, ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥˊ, 宫廷 / 宮廷] court (of king or emperor)
卡桑德拉[Kǎ sāng dé lā, ㄎㄚˇ ㄙㄤ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, 卡桑德拉] Cassandra (name); Cassandra, daughter of king Priam in Greek mythology; prophet of doom
秦穆公[Qín Mù gōng, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 秦穆公] Duke Mu of Qin, the first substantial king of Qin (ruled 659-621 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
俄底浦斯[É dǐ pǔ sī, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, 俄底浦斯] Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
亚瑟王[Yà sè wáng, ㄧㄚˋ ㄙㄜˋ ㄨㄤˊ, 亚瑟王 / 亞瑟王] King Arthur
勾践[Gōu Jiàn, ㄍㄡ ㄐㄧㄢˋ, 勾践 / 勾踐] King Gou Jian of Yue (c. 470 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
吴王阖庐[Wú wáng Hé Lú, ˊ ㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄌㄨˊ, 吴王阖庐 / 吳王闔廬] King Helu of Wu (-496 BC, reigned 514-496 BC); also called 吳王闔閭|吴王阖闾
吴王阖闾[Wú wáng Hé Lǘ, ˊ ㄨㄤˊ ㄏㄜˊ ㄌㄩˊ, 吴王阖闾 / 吳王闔閭] King Helu of Wu (-496 BC, reigned 514-496 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸; also called 吳王闔廬|吴王阖庐
周宣王[Zhōu Xuān wáng, ㄓㄡ ㄒㄩㄢ ㄨㄤˊ, 周宣王] King Xuan, eleventh King of Zhou, reigned (828-782 BC)
周文王[Zhōu Wén Wáng, ㄓㄡ ㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, 周文王] King Wen of Zhou state (c. 1152-1056 BC), reigned c. 1099–1056 BC as king of Zhou state, leading figure in building the subsequent Western Zhou dynasty, father of King Wu of Zhou 周武王 the first Zhou dynasty king
周武王[Zhōu Wǔ wáng, ㄓㄡ ˇ ㄨㄤˊ, 周武王] King Wu of Zhou (-1043), personal name Ji Fa 姬發|姬发, reigned 1046-1043 BC as first king of Western Zhou dynasty 1046-1043 BC
周武王姬发[Zhōu Wǔ wáng Jī Fā, ㄓㄡ ˇ ㄨㄤˊ ㄐㄧ ㄈㄚ, 周武王姬发 / 周武王姬發] King Wu of Zhou, personal name Ji Fa, reigned 1046-1043 BC as first king of Western Zhou dynasty 1046-1043 BC
商纣王[Shāng Zhòu wáng, ㄕㄤ ㄓㄡˋ ㄨㄤˊ, 商纣王 / 商紂王] King Zhou of Shang (11th century BC), notorious as a cruel tyrant
[hòu, ㄏㄡˋ, 鲎 / 鱟] king crab
狮心王理查[Shī xīn wáng Lǐ chá, ㄕ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˊ ㄌㄧˇ ㄔㄚˊ, 狮心王理查 / 獅心王理查] Richard the Lionheart (1157-1199), King Richard I of England 1189-1199
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
姜太公[Jiāng tài gōng, ㄐㄧㄤ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 姜太公 / 薑太公] Jiang Ziya 薑子牙|姜子牙 (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, 姜子牙 / 薑子牙] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公
春秋五霸[chūn qiū wǔ bà, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ˇ ㄅㄚˋ, 春秋五霸] the Five Hegemons of the Spring and Autumn period (770-476 BC), namely: Duke Huan of Qi 齊桓公|齐桓公, Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, King Zhuang of Chu 楚莊王|楚庄王, and alternatively Duke Xiang of Song 宋襄公 and Duke Mu of Qin 楚莊王|楚庄王 or King Helu of Wu 吳王闔閭|吴王阖闾 and King
[hàn, ㄏㄢˋ, 汗] perspiration; sweat; Khan (Persian or Mongol king or emperor); Khan (name)
太子丹[Tài zǐ Dān, ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
燕太子丹[Yān Tài zǐ Dān, ㄧㄢ ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 燕太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
阖闾城遗址[Hé Lǘ chéng yí zhǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄩˊ ㄔㄥˊ ㄧˊ ㄓˇ, 阖闾城遗址 / 闔閭城遺址] ruins of capital city of King Helu of Wu, from 6th century BC, at modern Wuxi, Jiangsu
虾兵蟹将[xiā bīng xiè jiàng, ㄒㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤˋ, 虾兵蟹将 / 蝦兵蟹將] shrimp soldiers and crab generals (in mythology or popular fiction, the army of the Dragon King of the Eastern Sea); useless troops (成语 saw)
说曹操曹操就到[shuō Cáo Cāo Cáo Cāo jiù dào, ㄕㄨㄛ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄠˋ, 说曹操曹操就到 / 說曹操曹操就到] speak of the devil; cf Cao Cao 曹操 (155-220), king of Cao Wei 曹魏 and main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, 曹操] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, 停机坪 / 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport)
着慌[zháo huāng, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄤ, 着慌 / 著慌] alarmed; panicking
动物界[dòng wù jiè, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄐㄧㄝˋ, 动物界 / 動物界] animal kingdom
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 叫声 / 叫聲] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals)
刻意求工[kè yì qiú gōng, ㄎㄜˋ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ, 刻意求工] assiduous and painstaking
刻苦努力[kè kǔ nǔ lì, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 刻苦努力] assiduous; taking great pains
令人震惊[lìng rén zhèn jīng, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ, 令人震惊 / 令人震驚] shocking; astonishing
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, 心态 / 心態] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality

king ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェスタンキングラス[, uesutankingurasu] (n) Western king wrasse (Coris auricularis)
エリンギ[, eringi] (n) king trumpet mushroom (Pleurotus eryngii); king oyster mushroom
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain
キングエンゼル[, kinguenzeru] (n) king angelfish (Holacanthus passer)
キングコブラ[, kingukobura] (n) king cobra; hamadryad (Ophiophagus hannah)
キングペンギン[, kingupengin] (n) (See 王様ペンギン) king penguin (Aptenodytes patagonicus)
キング蛇[キングへび;キングヘビ, kingu hebi ; kinguhebi] (n) (uk) king snake (any snake of genus Lampropeltis)
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus)
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
僭王[せんおう, sen'ou] (n) usurper king
国王陛下[こくおうへいか, kokuouheika] (exp) His Majesty the King
妙王[みょうおう, myouou] (n) Vidya-raja; King of occult know-how; enlightened one (suffix of Buddhist deities)
対立王[たいりつおう, tairitsuou] (n) antiking; would-be king
廃帝[はいてい, haitei] (n) dethroned emperor or king
油蟹[あぶらがに;アブラガニ, aburagani ; aburagani] (n) (1) (uk) blue king crab (Paralithodes platypus); (2) (See 岩蟹) striped shore crab (Pachygrapsus crassipes)
海賊王[かいぞくおう, kaizokuou] (n) pirate king
湯の盤銘[とうのばんめい, tounobanmei] (n) inscription on the bathtub of King Tang ("If you can renovate yourself one day, then you can do so every day, and keep doing so day after day.")
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi)
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P)
王その人[おうそのひと, ousonohito] (exp) none other than the king
王を立てる[おうをたてる, ouwotateru] (exp,v1) to enthrone a king
王を詰める[おうをつめる, ouwotsumeru] (exp,v1) to checkmate the king
王様ペンギン[おうさまペンギン;オウサマペンギン, ousama pengin ; ousamapengin] (n) (uk) king penguin (Aptenodytes patagonicus)
王道楽土[おうどうらくど, oudourakudo] (n) Arcadia, presided over by a virtuous king
百獣の王[ひゃくじゅうのおう, hyakujuunoou] (n) king of beasts; lion
花咲蟹;花咲ガニ[はなさきがに(花咲蟹);はなさきガニ(花咲ガニ), hanasakigani ( hanasaki kani ); hanasaki gani ( hanasaki gani )] (n) blue king crab
花王[かおう, kaou] (n) peony; king of flowers; (P)
英王[えいおう, eiou] (n) King of England
覇王[はおう, haou] (n) supreme ruler; autocrat; dynast; high king
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
賞金王[しょうきんおう, shoukin'ou] (n) earned prize money king
金輪[こんりん, konrin] (n) (1) {Buddh} gold wheel (highest of the three layered wheels that support the earth above the primordial void); (2) (abbr) {Buddh} (See 金輪王) gold wheel-turning sage king
鱈場[たらば, taraba] (n) (abbr) (See たらば蟹・たらばがに) red king crab (Paralithodes camtschaticus)
鱒の介;鱒之介[ますのすけ;マスノスケ, masunosuke ; masunosuke] (n) (uk) chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha); king salmon; tyee salmon; Columbia River salmon; black salmon; chub salmon; hook bill salmon; winter salmon; spring salmon; quinnat salmon; blackmouth
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website)
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking)
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking
インキング[いんきんぐ, inkingu] inking
インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC)
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking
クロッキング[くろっきんぐ, kurokkingu] clocking
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense)
ドッキング[どっきんぐ, dokkingu] docking
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics)
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol
トランキング[とらんきんぐ, torankingu] trunking
ノンブロッキング[のんぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking
パッキング[ぱっきんぐ, pakkingu] packing
バンキング[ばんきんぐ, bankingu] banking
ハンドシェーキング[はんどしえーきんぐ, handoshie-kingu] handshaking
ピック[ぴっく, pikku] picking
ブランキング[ぶらんきんぐ, burankingu] blanking
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking
ブリキング[ぶりきんぐ, burikingu] blinking
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor
ブロックソフト[ぶろっくそふと, burokkusofuto] blocking software
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor
マルチタスク[まるちたすく, maruchitasuku] multitasking
マルチタスク処理[マルチタスクしょり, maruchitasuku shori] multitasking
マルテタスキング[まるてたすきんぐ, marutetasukingu] multitasking, multi-tasking
リンク付け[リンクづけ, rinku duke] linking
ワーキングドキュメント[わーきんぐどきゅめんと, wa-kingudokyumento] working document
作業ディレクトリ[さぎょうディレクトリ, sagyou deirekutori] working directory
作業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping
内部クロック同期[ないぶクロックどうき, naibu kurokku douki] internal clocking (clock synchronization)
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching
分科会[ぶんかかい, bunkakai] subworking group, SWG
分解[ぶんかい, bunkai] deblocking
効率化[こうりつか, kouritsuka] optimization, making efficient
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction
在宅勤務[ざいたくきんむ, zaitakukinmu] working at home, telecommuting
多重タスキング[たじゅうたすきんぐ, tajuutasukingu] multitasking, multi-tasking
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
企業[きぎょう, kigyou] Thai: กิจการ English: undertaking
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
詰め[つめ, tsume] Thai: การอัดหรือบรรจุในภาชนะให้เต็ม English: packing

king ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครชายา[n.] (akkhrachāyā) EN: one of the principal consorts of the king ; queen consort ; first wife ; head consort FR:
อรินทร์[n.] (arin) EN: enemy of a king ; enemy of a country ; public enemy FR:
อธิป[n.] (athip) EN: king ; monarch; sovereign FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิป-[pref.] (athippa-) EN: king ; sovereign FR: souverain [m] ; roi [m]
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style FR:
บาทบริจาริกา[n.] (bātbørijāri) EN: lady-in-waiting ; maidservant of the king ; lady of the king's harem FR:
บดินทร์[n.] (bødin) EN: king FR:
เบอร์เกอร์คิง = เบอร์เกอร์ คิง[TM] (Boēkoē Khin) EN: Burger King FR: Burger King
เบิกทูต[v. exp.] (boēkthūt) EN: present an envoy to the king FR:
บองหลา[n.] (bønglā) EN: king cobra ; Ophiophagus hannah FR: Ophiophagus hannah
บพิตร[pr.] (bøphit) EN: the 2nd person pronoun used by a monk to address a king or venerable person] ; Your Majesty FR:
บรมราชาภิเษก[n.] (børommarāch) EN: coronation of a king FR:
ชาติขัตติยมานะ[n. exp.] (chāt khatti) EN: pride of king FR:
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce ; fish curry FR: poisson frit pimenté [m]
ดั้ง[n.] (dang) EN: king post FR: poinçon [m]
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet ph) EN: contribute to a charity fund started by the king FR:
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท[v. exp.] (fao thūn la) EN: have an audience with the king FR:
หนุมาน[n. prop.] (Hanumān ) EN: Hanuman [the monkey king from the Ramayana epic] FR:
เห็ดนางรมหลวง[n. exp.] (het nāngrom) EN: king trumpet mushroom ; French horn mushroom ; king oyster mushroom ; king brown mushroom ; boletus of the steppes ; trumpet royale ; Pleurotus eryngii FR: Pleurotus eryngii
เห็ดร่างแห[n. exp.] (het rānghaē) EN: bamboo mushroom ; long net stinkhorn ; basket stinkhorn ; veiled lady ; king of mushroom ; netted stinkhorn ; dancing mushroom FR:
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
เจ้า[n.] (jāo [= jao]) EN: prince ; royalty ; king FR: aristocrate [m] ; noble [m] ; prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; seigneur [m]
เจ้าอยู่หัว[n. exp.] (jao yū hūa) EN: king FR: roi [m]
จตุกรณีย์[n.] (jatukøranī) EN: the cardinal duties of a king FR:
จงอาง[n.] (jong-āng) EN: king cobra ; Ophiophagus hannah FR: Ophiophagus hannah
จุฑาธิปไตย[n.] (juthāthipat) EN: king FR:
กษัตร[n.] (kasat) EN: king ; monarch FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
กษัตรา[n.] (kasattrā) EN: great king FR:
กษัตราธิราช[n.] (kasattrāthi) EN: king FR:
กษัตรีย์[n.] (kasattrī) EN: king ; monarch ; queen ; princess FR: monarque [m] ]
กษัตริย-[pref.] (kasattriya-) EN: king ; monarch ; ruler FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
เกย์คิง[n. exp.] (kē-khing) EN: gay king FR:
คชินทร์; คเชนทร์[n.] (khachin ; k) EN: king of elephants FR:
ข้าหลวงเดิม[n.] (khālūangdoē) EN: one who has been in the household of the king since crown prince days FR:
เข้าเฝ้าในหลวง[v. exp.] (khaofao Nai) EN: have an audience with the king FR: obtenir une audience avec le roi
ข้าราชการ[n.] (khārātchakā) EN: servant of the king FR:
คิง[n.] (khing) EN: king FR: roi [m]
คิงเอดเวิร์ดพอยต์ [n. prop.] (Khing Etwoē) EN: King Edward Point ; KEP FR:
คิงคอง[n. prop.] (Khing Khøng) EN: King Kong FR: King Kong

king ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amboinasittich {m} [ornith.]Amboina King Parrot
Tafelrunde {f} | Tafelrunde des König Artuscompany at table; gathering round a table | King Arthur's Round Table
Elfenkönig {f}fairy king; faerie king
kreuzfidel {adj}happy as a king
Papuasittich {m} [ornith.]Green-winged King Parrot
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation
Abdeckband {n}cover band; masking tape
Dokumentenprüfung {f}administrative checking
Entscheidungshilfe {f}aid to decision-making; decision support
Amazonasfischer {m} [ornith.]Amazon Kingfisher
Tierreich {n}animal kingdom
Zeichnung {f} (eines Tieres)marking (on animal)
Antennennachführsystem {n}antenna tracking system
Arbeiter {m}working man
Bismarckfischer {m} [ornith.]Bismarck Pygmy Kingfisher
Arkansastyrann {m} [ornith.]Western Kingbird
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking
atemberaubend {adj}breath-taking; breathtaking
Ausarbeitung {f}working out
Azurfischer {m} [ornith.]Azure Kingfisher
Backaroma {n} [cook.]extracts (for baking)
Seitenwechselspeicher {m}backing store
Zusatzspeicher {m}; peripherer Speicherbacking storage
Backform {f}baking dish
Backpapier {n}baking pan liner paper; baking parchment; baking paper
Backwarenindustrie {f}baking industry
Kläfferkauz {m} [ornith.]Barking Owl
Beachtungsbedürfnis {n}attention-seeking
Gürtelfischer {m} [ornith.]Belted Kingfisher
Benchmarking {n}; Vergleich von Prozessen [econ.]benchmarking
Selbstüberprüfung {f}self-checking
bestellen; reservieren lassen | bestellend | bestellt | er/sie bestellt | ich/er/sie bestellte | er/sie hat/hatte bestelltto bespeak {bespoke; bespoken} [old] | bespeaking | bespoken | he/she bespeaks | I/he/she bespoke | he/she has/had bespoken
verraten; erkennen lassen | verratend; erkennen lassend | verraten; erkennen lassento bespeak {bespoke; bespoken} | bespeaking | bespoken
Binde {f}linking
Binde-Lader {m}linking loader
Karosseriebau {m}body making
Buchungsplatz {m}booking terminal
Fahrkartenschalter {m}booking office
Bremskraft {m}brake force; braking force; braking power
Bruchlast {f} [techn.]break load; breaking load; collapse load

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า king
Back to top