ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

macrocosm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *macrocosm*, -macrocosm-

macrocosm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
macrocosm (n.) โครงสร้างใหญ่ที่ประกอบด้วยส่วนย่อยๆ มากมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
macrocosm(แมค'ระคอซ'ซึม) n. โลกกว้างใหญ่ไพศาล,จักรวาล,สิ่งที่ซับซ้อน,ส่วนทั้งหมด

macrocosm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宏观世界[hóng guān shì jiè, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 宏观世界 / 宏觀世界] macrocosm; the world in the large

macrocosm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マクロコスモス[, makurokosumosu] (n) macrocosm (ger
大宇宙[だいうちゅう, daiuchuu] (n) (See 小宇宙) macrocosmos; macrocosm; the universe; the cosmos; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า macrocosm
Back to top