ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

optic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *optic*, -optic-

optic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
optic (adj.) เกี่ยวกับสายตา
optical (adj.) เกี่ยวกับสายตา Syn. visible, visual
optical character recognition (n.) การรู้จำตัวอักษร (คำย่อคือ OCR)
optical disc (adj.) แผ่นเก็บข้อมูล Syn. optical disk
optical disk (adj.) แผ่นเก็บข้อมูล Syn. optical disc
optical fiber (n.) เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล Syn. optical fibre
optical fibre (n.) เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล Syn. optical fiber
optical illusion (n.) ภาพลวงตา
optical instrument (n.) กล้องโทรทรรศน์ See also: กล้องส่องทางไกล, เครื่องส่องทางไกล Syn. binoculars
optical projector (n.) เครื่องฉายสไลด์ Syn. slide projector, tachistoscope
optically (adv.) เกี่ยวกับสายตา
optician (n.) ผู้ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตา
optics (n.) การศึกษาเกี่ยวกับแสงและสายตา
English-Thai: HOPE Dictionary
optic(ออพ'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับ (สายตา,การมองเห็น,วิทยาศาสตร์แห่งแสงและสายตา)
optic nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่สอง มีหน้าที่กระแสประสาท (impulses) จากเรตินาสู่สมอง
optical(ออพ'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับ (สายตา,การมองเห็น,วิทยาศาสตร์แห่งแสงและสายตา)
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้
optical character reecognการรับรู้อักขระด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OCR (อ่านว่า โอซีอาร์) หมายถึง ความสามารถของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทำให้แสงผ่านตัวอักขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ นำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ และนำไปประมวลผลได้ ซึ่งจะทำให้ทุ่นเวลากว่าการส่งข้อมูลเข้าด้วยแป้นพิมพ์ได้มากทีเดียว ใช้ในการอ่านตัวเลขต่าง ๆ เช่น ธนาคารนำมาใช้อ่านเบอร์บัญชีของเช็ค เป็นต้น
optical diskจานแสงหมายถึง จานที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ที่ส่งออกมาเป็นช่วง ๆ มีความจุสูงถึงประมาณ 600- 1,300 ล้านตัวอักษร ราคายังค่อนข้างแพงและทำงาน ค่อนข้างช้า โดยปกติ จะต้องเก็บอยู่ในกล่อง หัวอ่านและบันทึกจะต้องเป็นวัตถุที่ใช้แสง
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
optical mark readerเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OMR (อ่านว่า โอเอ็มอาร์) หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
optical mouseเมาส์แสงหมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ แต่แทนที่จะมีลูกกลิ้งกลม ๆ อยู่ด้านล่าง กลับใช้ลำแสง
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือซึ่งใช้แสงกราดตรวจไปทั่วบริเวณที่ต้องการ แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ มีทั้งแบบระนาบ (flatbed) และแบบมือถือ (handheld) อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถเก็บข้อ ความ (text) ได้ แต่ก็เก็บในลักษณะที่เป็นภาพ ดู scanner ประกอบ
optician(ออพทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญทำแว่นสายตาหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตา,ช่างทำหรือพ่อค้าแว่นตา
opticist(ออพ'ทิซิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับoptics
optics(ออพ'ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์แสงและสายตา,ทัศนศาสตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
optic(adj) เกี่ยวกับการมองเห็น,เกี่ยวกับสายตา
optical(adj) เกี่ยวกับการมองเห็น,เกี่ยวกับสายตา
optician(n) คนขายแว่นตา
optics(n) ทรรศนศาสตร์,เครื่องเลนส์กล้องถ่ายรูป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
optic-ตา (สายตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optic nerveจักษุประสาท, ประสาทตา, ประสาทการเห็น, ประสาทสมองเส้นที่ ๒ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optical-สายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optical character recognition (OCR)การรู้จำอักขระด้วยแสง (โอซีอาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical crystallographyผลิกศาสตร์ทางแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
optical diskจานแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optical fiberเส้นใยนำแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optical mark reader (OMR)เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง (โอเอ็มอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
opticianนักประกอบแว่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opticsทัศนศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Optic atrophyประสาทตาฝ่อ [TU Subject Heading]
optic nerveเส้นประสาทสมองคู่ที่ 2, เส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นจากนัยน์ตาไปสู่ออปติกโลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Optical artศิลปะลวงตา [TU Subject Heading]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical disk จานแสง [คอมพิวเตอร์]
Optical fiber communicationการสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง [TU Subject Heading]
Opticsทัศนศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จักขุสัมผัส (n.) optical contact See also: consciousness of light through retinal contact
ประสาทตา (n.) optical nerve
ช่างแว่นตา (n.) optician
ทัศนศาสตร์ (n.) optics See also: visual science
OCR (abbr.) คำย่อของ Optical Character Recognition See also: การรู้จำตัวอักษร
สายใยแก้วนำแสง (n.) fibre-optic Syn. ใยแก้วนำแสง
ใยแก้วนำแสง (n.) fibre-optic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forget the laser! We have to work with the optic on this thing.ปืนเลเซอร์นี่ คุณต้องอธิบายผมเรื่องการใช้ด้วย
Fiber optic must have snapped, huh?ไฟเบอร์ออฟติค ต้องแตกขาดแน่ หือ?
The only way that we can see what she saw, even in theory, is if we could recover the electric impulses that were traveling along her optic nerve.เอาเลย ทางเดียวที่เราจะได้เห็นว่าอะไรที่เธอเคยเห็น, ยังคงเป็นแค่ทฤษฎี,
The scan revealed a tiny bone fragment that may be putting pressure on the optic nerves.ผลการตรวจพบกระดูกชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่ง ที่กดทับประสาทส่วนการมองเห็น
Hardwired to your optic nerve.ฝังอยู่ในประสาทตาของคุณ
I figured the stress of the seizure lab would drive inflammation even higher, lead to optic neuritis.ประกอบกับผลของ แล็ปโรคลมชัก มันจะทำให้การเผาผลาญสูงขึ้น ทำให้การมองเห็นผิดปกติ
Then if you wrapped yourself in that fiber optic cable...an invisible person would be...ถ้าคุณหุ้มตัวเองด้วยใยแก้วนำแสง ก็จะเป็นมนุษย์ล่องหนได้งั้นเหรอ?
Then, the murderer wore something that covered him in fiber optic cables?งั้นฆาตกรก็สวมใส่บางอย่าง อย่างใยแก้วนำแสงงั้นหรอ?
See the optic nerves protruding?ดูประสาทตาที่หลุดออกมาซิ
Then they could effectively scramble the optic nerve.แล้วพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนความถี่ให้เข้ากับประสาทการมองเห็น
Cameras have no optic nerve.เพราะกล้องจะบิดเบือนการมองเห็นไม่ได้
Started by pressing on his olfactory nerves, it affects his sense of smell, and now it's growing and pressing on his optic nerve.เริ่มจากการกดประสาทรับกลิ่นของเขา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรับรู้กลิ่นของเขา และตอนนี้มันกำลังโตและกดทับประสาทตาของเขา

optic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央凹[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, 中央凹] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region)
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
视神经[shì shén jīng, ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 视神经 / 視神經] optic nerve
主轴[zhǔ zhóu, ㄓㄨˇ ㄓㄡˊ, 主轴 / 主軸] axis; principal axis (in mechanics, optics, botany etc); main axle (of engine)
几何光学[jǐ hé guāng xué, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ, 几何光学 / 幾何光學] geometric optics
光信号[guāng xìn hào, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 光信号 / 光信號] optical signal
透镜[tòu jìng, ㄊㄡˋ ㄐㄧㄥˋ, 透镜 / 透鏡] lens (optics)
光磁[guāng cí, ㄍㄨㄤ ㄘˊ, 光磁] magneto-optical
光磁碟[guāng cí dié, ㄍㄨㄤ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ, 光磁碟] magneto-optical disk; floptical disk
光磁碟机[guāng cí dié jī, ㄍㄨㄤ ㄘˊ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧ, 光磁碟机 / 光磁碟機] magneto-optical drive; floptical drive
物镜[wù jìng, ˋ ㄐㄧㄥˋ, 物镜 / 物鏡] objective (optics)
光功率[guāng gōng lǜ, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ, 光功率] optical power
光学[guāng xué, ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ, 光学 / 光學] optics (math. phys.); optical (instrument)
光学显微镜[guāng xué xiǎn wēi jìng, ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, 光学显微镜 / 光學顯微鏡] optical microscope
光导纤维[guāng dǎo xiān wéi, ㄍㄨㄤ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 光导纤维 / 光導纖維] optical fiber
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, 光感应] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction
光接收器[guāng jiē shōu qì, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ, 光接收器] optical receiver
光检测器[guāng jiǎn cè qì, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 光检测器 / 光檢測器] optical detector
光波长[guāng bō cháng, ㄍㄨㄤ ㄅㄛ ㄔㄤˊ, 光波长 / 光波長] optical wavelength
光发送器[guāng fā sòng qì, ㄍㄨㄤ ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 光发送器 / 光發送器] optical transmitter
光碟[guāng dié, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄝˊ, 光碟] optical disc; compact disc; CD; CD-ROM
光纤电缆[guāng xiān diàn lǎn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, 光纤电缆 / 光纖電纜] optical fiber; optical cable
球差[qiú chā, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄚ, 球差] spherical aberration (optics)
符类福音[fú lèi fú yīn, ㄈㄨˊ ㄌㄟˋ ㄈㄨˊ , 符类福音 / 符類福音] synoptic gospels (i.e. Matthew, Mark and Luke, with similar accounts and chronology)

optic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation
光ファイバケーブル[ひかりファイバケーブル, hikari faibake-buru] (n) {comp} fibre optic cable
視交叉[しこうさ, shikousa] (n) optic chiasma; optic chiasm
視神経[ししんけい, shishinkei] (n) optic nerve
視神経交叉;視神経交差[ししんけいこうさ, shishinkeikousa] (n) (obsc) (See 視交叉) optic chiasma; optic chiasm
視覚性失語症[しかくせいしつごしょう, shikakuseishitsugoshou] (n) optic aphasia; visual aphasia
視覚性運動失調[しかくせいうんどうしっちょう, shikakuseiundoushicchou] (n) optic ataxia
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser)
オップアート[, oppua-to] (n) op art; optical art
オプアート[, opua-to] (n) op art; optical art
オプティカル[, oputeikaru] (n) optical
オプティカルアート[, oputeikarua-to] (n) optical art
オプティカルスキャナ[, oputeikarusukyana] (n) {comp} optical scanner
オプティカルプリンタ[, oputeikarupurinta] (n) {comp} optical printer
オプティカルマウス[, oputeikarumausu] (n) {comp} optical mouse
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry
コプト教会[コプトきょうかい, koputo kyoukai] (n) Coptic Church
ジオプトリー;ジオプタ[, jioputori-; jioputa] (n) diopter (optical unit of refraction in lenses) (ger
スモン[, sumon] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON
スモン病[スモンびょう, sumon byou] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] (n) {comp} optical disk; digital optical disk
パノプティコン[, panoputeikon] (n) panopticon
ファイバーオプティクス[, faiba-oputeikusu] (n) {comp} fiber optics
ファイバオプティックス[, faibaoputeikkusu] (n) {comp} fiber optics
プラスチック光ファイバ[プラスチックひかりファイバ, purasuchikku hikari faiba] (n) {comp} plastic optical fiber
フロプティカルディスク[, furoputeikarudeisuku] (n) {comp} floptical disk
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading
光ケーブル[ひかりケーブル, hikari ke-buru] (n) optical cable; optical fibre
光ディスク[ひかりディスク, hikari deisuku] (n) {comp} optical disk; digital optical disk
光ファイバー;光ファイバ[ひかりファイバー(光ファイバー);ひかりファイバ(光ファイバ), hikari faiba-( hikarifaibaa ); hikari faiba ( hikari faiba )] (n) optical fiber; optical fibre
光ファイバ伝送技術[ひかりファイバでんそうぎじゅつ, hikari faiba densougijutsu] (n) {comp} fibre optics
光化[こうか, kouka] (n) {comp} conversion to fiber optics
光学[こうがく, kougaku] (n,adj-no) optics; (P)
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading
光学式スキャナ[こうがくしきスキャナ, kougakushiki sukyana] (n) {comp} optical scanner
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] (n) {comp} Optical Mark Reader; OMR
光学式マウス[こうがくしきマウス, kougakushiki mausu] (n) {comp} optical mouse
光学式文字認識[こうがくしきもじにんしき, kougakushikimojininshiki] (n) {comp} optical character recognition; OCR
光学式文字読み取り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] (n) {comp} optical character reader; OCR
Japanese-English: COMDICT Dictionary
光ファイバケーブル[ひかりファイバケーブル, hikari faibake-buru] fibre optic cable
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk
ファイバーオプティクス[ふぁいばーおぷていくす, faiba-oputeikusu] fiber optics
フロプティカルディスク[ふろぷていかるでいすく, furoputeikarudeisuku] floptical disk
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
光インタフェース[ひかりインタフェース, hikari intafe-su] optical interface
光チャネルアダプタ[ひかりチャネルアダプタ, hikari chaneruadaputa] Optical Channel Adapter
光ディスク[ひかりディスク, hikari deisuku] optical disk, digital optical disk
光ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber
光ファイバ伝送技術[ひかりファイバでんそうぎじゅつ, hikari faiba densougijutsu] fibre optics
光メモリ[ひかりメモリ, hikari memori] optical storage
光化[こうか, kouka] conversion to fiber optics
光基準面[ひかりきじゅんめん, hikarikijunmen] optical reference plane
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] Optical Mark Reader, OMR
光学式文字読取り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] optical character reader, OCR
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] optical scanner
光学的文字認識[こうがくてきもじにんしき, kougakutekimojininshiki] optical character recognition, OCR (abbr.)
光学繊維[こうがくせんい, kougakusen'i] fiber optics
光磁気[ひかりじき, hikarijiki] MO, Magneto Optical
光磁気ディスク[ひかりじきディスク, hikarijiki deisuku] Magneto-Optical disk
光立ち上がり時間[ひかりたちあがりじかん, hikaritachiagarijikan] optical rise time
光立ち下がり時間[ひかりたちさがりじかん, hikaritachisagarijikan] optical fall time
書き換え可能[かきかえかのう, kakikaekanou] rewritable (e.g. magneto-optical CD)
発光素子[かっこうそし, kakkousoshi] light emitter (fiber optics)
繊維光学[せんいこうがく, sen'ikougaku] fiber optics

optic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักษุ[n.] (jaksu) EN: eye ; organ of vision ; optic ; vision FR: oeil [m]
เส้นประสาทตา[n. exp.] (sen prasāt ) EN: optic nerve FR: nerf optique [m]
ช่างทำแว่นตา[n. exp.] (chang tham ) EN: opticien FR: lunettier [m] (vx)
ดาวคู่ปลอม[n. exp.] (dāo khū plø) EN: optical double star FR:
จักขุ-[pref.] (jakkhu-) EN: visual ; optical FR: visuel ; optique
การรู้จำตัวอักษร[n. exp.] (kān rū jam ) EN: character recognition ; optical character recognition FR: reconnaissance de caractères [f] ; reconnaissance optique de caractères (ROC) [f]
เครื่องมือแสง[n. exp.] (khreūangmeū) EN: optical instrument FR: instrument d'optique [m]
กล้องโทรทรรศน์ช่วงคลื่นแสงสว่าง[n. exp.] (klǿngthōrat) EN: optical telescope FR: télescope optique [m]
กระจกไฟเบอร์[n. exp.] (krajok faib) EN: fibre optics FR: fibre de verre [f] ; fibre optique [f]
เลนส์ออฟติคอล[n. exp.] (lēn øptikøn) EN: optical lens FR: lentille optique [f]
ภาพลวงตา[n.] (phāplūangtā) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera ; optical illusion FR: mirage [m] ; illusion [f] ; illusion d'optique [f]
ประสาทตา[n. exp.] (prasāt tā) EN: optical nerve FR: nerf optique
ร้านแว่น[n. exp.] (rān waen) EN: optical shop FR: magasin d'optique [m]
เซ็นเซอร์แสง[n. exp.] (sensoē saēn) EN: optical sensor FR:
เส้นใยนำแสง[n. exp.] (senyai nam ) EN: optical fibre ; optical fiber (Am.) FR: fibre de verre [f]
ทัศนศาสตร์[n.] (thatsanasāt) EN: optics FR: optique [f]

optic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtwellenleiter-Steckverbinder {m}fibre optic connector
Zeichenüberprüfung {f} | optische Zeichenüberprüfungcharacter verification | optical character verification (OCV)
Brillenoptik {f}spectacle optics
Zeichenerkennung {f} | optische Zeichenerkennungcharacter recognition | optical character recognition (OCR)
Faseroptik {f}fibre optics; fiber optics [Am.]
magnetooptisch {adj}magneto-optical
optische Zeichenerkennung {f}OCR : optical character recognition
Optik {f}optics
Optiklabor {n}optics laboratory
Augennerv {m} [anat.]optic nerve
Sehnerv {m} [anat.]optic nerve
Abschlussstück {m} Lichtleitfasernoptical fibre/fiber pigtail
Bildplatte {f}optical disk; videodisk
Glasfaserleitertechnik {f}optical fiber technology
Glasprüfmaß {n}optical flat
Lichtwellenleitertechnik {f}optical transmission systems
Lichtwellenleiterübertragung {f}optical transmission
Optokoppler {m}optical coupler; optocoupler
Strahlengang {m}optical path
Panorama-Durchsichtsucher {m}panorama optical finder
Übersichtstafel {f}synoptic table

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า optic
Back to top