ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motorbike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motorbike*, -motorbike-

motorbike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motorbike (n.) รถจักรยานยนต์ See also: รถมอเตอร์ไซด์ Syn. motorcycle
English-Thai: HOPE Dictionary
motorbike(โม'เทอะไบคฺ) n. รถจักรยานยนต์สองล้อ, Syn. motorcycle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Motorbike Engines Racing, Explosions On TV ][รถมอเตอร์ไซด์เครื่องยนต์แข่งระเบิดในทีวี]
Riding a motorbike to school?ถึงได้ขับมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนแบบนี้?
Your motorbike is not allowed ok?เราไม่อนุญาตให้ขับมอเตอร์ไซค์มาเรียนนะ เข้าใจมั้ย?
I don't want to die in a motorbike accident.ฉันไม่อยากตาย ในอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์
These motorbike gangs are a common sight here in Macau.พวกแก้งมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องธรรมดาของมาเก๊า
The motorbike and me are fine, so I'm returning the medical fees and motorbike repair fees to you.ทั้งรถมอเตอร์ไซด์ของผม และตัวผมเอง ก็ไม่ได้บุบสลายอะไร ผมก็เลยอยากจะคืนค่ารักษาพยาบาล กับค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้คุณ
The light from her motorbike still travels at the speed of light.ยังคงเดินทางด้วยความเร็วแสง
Motorbike grab, landed...no arm, back of the seat. Motorbike grab, landed...
The motorbike's gone, I guess he went home.มอร์เตอร์ไซค์หายไปแล้วนี่ คงกลับบ้านไปแล้วล่ะ
Yes.. It was the constable's son's motorbike.ครับ เป้นมอร์เตอร์ไซค์ของลูกท่านครับ
It's a 1952 ural motorbike,bro.มันเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิคปี 1952 นะเพื่อน
Just rent a motorbike, find a map.แค่เช่ามอเตอร์ไซค์มา หาแผนที่อันนึง

motorbike ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩托[mó tuō, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ, 摩托] motor (transliteration); motorbike
摩托车[mó tuō chē, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, 摩托车 / 摩托車] motorbike; motorcycle

motorbike ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่ามอเตอร์ไซค์[v. exp.] (chao møtoēs) EN: rent a motorbike FR: louer une moto
ขี่มอเตอร์ไซค์[v. exp.] (khī møtoēsa) EN: ride a motorbike FR: conduire une moto ; piloter une moto
รถเครื่อง[n.] (rotkhreūang) EN: motorbike ; motorcycle FR: vélomoteur [m]
รถมอเตอร์ไซค์[n. exp.] (rot møtoēsa) EN: motorcycle ; motorbike ; moped FR: cyclomoteur [m] ; moto [f] ; vélomoteur [m]
คัน[n.] (khan) EN: [classif.: automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...), umbrellas, spoons, forks] FR: [classif. : automobiles, véhicules motorisés, cyclomoteurs, bicyclettes, parapluies, ombrelles, cuillères/cuillers, fourchettes]
คนขับมอเตอร์[n. exp.] (khonkhap mø) EN: motorbiker FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motorbike
Back to top