ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cosmos

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cosmos*, -cosmos-

cosmos ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cosmos (n.) จักรวาล Syn. universe
English-Thai: HOPE Dictionary
cosmos(คอส'เมิส,คอส'โมส) n. จักรวาล,อวกาศ,ความเป็นระเบียบที่สมบูรณ์,ความลงรอยกัน,
English-Thai: Nontri Dictionary
cosmos(n) จักรวาล,อวกาศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cosmosจักรวาล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Less than 5% of the cosmos is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ นี่ไงล่ะ หมายความว่าเราอยู่โดดเดี่ยว
My Cosmos cannot hold out.คอสโมของฉันไม่อาจทนได้
Athena, I sense a magnificent cosmos in Giudecca.อาเทน่าข้ารู้สึกถึงคอสโมที่รุนแรงที่ชูเด็คก้า
In the kingdom of the dead, can such a bright cosmos even exist?ในดินแดนแห่งความตายนี้ คอสโมแห่งแสงจะลุกโชนได้มั้ย
There are only a handful of planets in the cosmos that are capable of supporting complex life.มีดวงดาวแค่ หยิบมือหนึ่งในจักรวาล ที่สามารถรองรับ สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนได้
That your feet... your feet are standing on the very center of the cosmos that holds all things together and pulls them togetherว่าเท้าของเธอ.. เท้าของเธอ มันยืนอยู่บนจุดศูนย์กลางของจักรวาล
Oh,phyllis got tanked on cosmos and threw up on edna... so now we're back to planting crap.ก็ฟิลลิสดื่มคอสโมเข้าไปเยอะมากแล้วอ้วกใส่เอ็ดน่า เราเลยต้องกลับมาปลูกต้นไม้บ้า ๆ กัน
I mean, that is, after I tear you a cosmos of new ones.ฉันหมายถึง, แค่นั้นแหละ หลังจากฉันฉีกร่างนายออกเป็นชิ้นๆไปนอกจักรวาลแล้ว
He likes the cosmos at this place?เขาชอบพื้นที่แบบนี้หรอ
Parties every night, cosmos at 5:00.จัดปาร์ตี้สุดเหวี่ยงกันได้ทุกๆ คืน
The secrets of the cosmos lie through the wormhole.ความลับของจักรวาล อยู่ผ่านรูหนอน
This debate for and against an intelligently designed cosmos has raged inside the world of physics for decades.มันเป็นเพียงแค่ม้วน โชคดีในการยิงอึจักรวาล การอภิปรายครั้งนี้และต่อต้าน จักรวาลออกแบบอย่างชาญฉลาด

cosmos ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宇宙号[Yǔ zhòu hào, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄏㄠˋ, 宇宙号 / 宇宙號] Cosmos, Russian spacecraft series
宇宙[yǔ zhòu, ㄩˇ ㄓㄡˋ, 宇宙] universe; cosmos

cosmos ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
六合[りくごう, rikugou] (n) the universe; the cosmos
秋桜[あきざくら, akizakura] (n) (See コスモス) cosmos (flower)
コスモ[, kosumo] (n) cosmos; (P)
コスモス[, kosumosu] (n) cosmos; (P)
大宇宙[だいうちゅう, daiuchuu] (n) (See 小宇宙) macrocosmos; macrocosm; the universe; the cosmos; (P)
宇宙[うちゅう, uchuu] (n) universe; cosmos; space; (P)
小宇宙[しょううちゅう, shouuchuu] (n) (See 大宇宙) microcosmos; microcosm
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) {Buddh} (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P)
縮図[しゅくず, shukuzu] (n) (1) reduced drawing; miniature copy; (2) microcosm; microcosmos; (P)

cosmos ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
ดาวกระจาย[n.] (dāokrajāi) EN: Cosmos FR: Cosmos
ดาวกระจาย[n.] (dāokrajāi) EN: Cosmos caudatus FR: Cosmos caudatus
ดอกคอสมอส[n. exp.] (døk khøsmøs) EN: cosmos ; cosmos flower FR:
จักรพาล[n.] (jakkraphān) EN: universe ; cosmos FR: univers [m] ; cosmos [m]
จักรวาล[n.] (jakkrawān) EN: universe ; cosmos FR: univers [m] ; cosmos [m] ; monde [m]
มหาจักรวาล[n.] (mahājakkraw) EN: universe ; cosmos FR: univers [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cosmos
Back to top