ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลาย*, -คลาย-

คลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลาย (v.) loosen See also: become loose, unroll, unwind, unravel, slacken, relax Syn. ขยาย Ops. รัด
คลาย (v.) relieve See also: alleviate, lighten, assuage Syn. ลดลง, ทุเลา, บรรเทา, เบาบางลง Ops. รุนแรง
คลายกังวล (v.) relieve See also: allay Syn. คลายความกังวล
คลายความกังวล (v.) relieve See also: allay
คลายความทุกข์ (v.) relieve distress
คลายตัว (v.) slacken See also: loosen, become loose, relax
คลายทุกข์ (v.) relieve distress Syn. คลายความทุกข์
คลายรัก (v.) lessen See also: reduce, be less important Syn. เหินห่าง Ops. เข้มข้น
คลายอารมณ์ (v.) relax See also: rest, feel at ease, calm Syn. ผ่อนคลายอารมณ์
คลายเครียด (v.) relax See also: release, give rest to Syn. ผ่อนคลาย
คลายใจ (v.) relieve See also: alleviate, lighten Syn. วางใจ, คลายกังวล
English-Thai: HOPE Dictionary
decompressคลายออกหมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
apres-ski(เอ'พริสดี') n. ระยะผ่อนคลายหลังการเล่นสกี
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
bagged(แบกดฺ) adj. ผ่อนคลายลง,เบา
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
diastolic pressuren. ความดันโลหิต (ที่หลอดโลหิตแดงใหญ่) เป็นความดันเมื่อหัวใจคลายตัว
facial nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 7 ที่ไปเลี้ยงลิ้นส่วนหน้าทำให้รู้รส ควบคุมการหดตัวและคลายตัวกล้มเนื้อบริเวณหน้า ทำให้มีการแสดงสีหน้า
hypoglassal nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 12 ที่ไปสู่กล้ามเนื้อของลิ้น ควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อลิ้นให้มีการเคลื่อนไหว
lessen(เลส'เซิน) {lessened,lessening,lessens} vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง,ลดลง,ลดคุณค่า,บรรเทา,ผ่อนคลาย
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
mix-up(มิคซฺ'อัพฺ) n. คลายสับสน,ความยุงเหยิง
obtund(อับทันดฺ) vt. ทำให้เฉื่อยชา,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, Syn. blunt. dull,deaden
obtundent(อับทัน'เดินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เฉื่อยชา,ซึ่งผ่อนคลาย,ซึ่งบรรเทาความเจ็บปวด,ซึ่งทำให้ลดน้อยลง n. ยาบรรเทาปวด,ยาผ่อนคลาย
overhaul(โอ'เวอะฮอล) vt.,n. (การ) ยกเครื่อง (ยนต์) ,ปรับปรุงใหม่,ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ,ตามทัน,ไล่ทัน,ผ่อนคลาย,คลาย,ชำระ,สะสาง, Syn. inspect,repair
ravel(แรฟ'เวิล) vt. แก้เชือกออก,คลายออก,แย่งชิง n. ความยุ่งเหยิง,ความซับซ้อน, See also: raveler,raveller n. ravelly adj., Syn. fray,separate,loosen
relax(รีแลคซฺ') vt.,vi. ผ่อน,คลาย,ปล่อย,ทำให้หายกังวล,ระบายท้อง, See also: relaxative,relaxatory adj. relaxedly adv., Syn. slacken
relaxant(รีแลค'เซินทฺ) adj. ซึ่งผ่อนคลาย,n. ยาผ่อนคลาย
relaxation(รีแลคเซ'เชิน) n. การผ่อนคลาย,การผ่อนคลายอารมณ์,การถ่ายท้อง,ความหลวม,การผ่อนผัน, Syn. abatement,slackening,easing
relent(รีเลนทฺ') vi.,vt. (ทำให้) ผ่อนคลาย,บรรเทา,ยกโทษ, See also: relentingly adv., Syn. soften,weaken
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
remissible(รีมิส'ซะเบิล) adj. ยกโทษให้ได้,ยกหนี้ได้,เลิกล้มได้,ผ่อนคลายได้,ยกเว้นภาษีได้, See also: remissibility n.
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse
salve(แซฟว,ซาฟว) n. ขี้ผึ้งทาแผล,ขี้ผึ้ง,น้ำมันขี้ผึ้ง,ยาบรรเทา,สิ่งบรรเทา,การทำให้ผ่อนคลาย,การประจบสอพลอ,การปลอบใจ -v. บรรเทา,บำรุงขวัญ,ทำให้ผ่อนคลาย,กู้,กอบกู้,ช่วยให้รอดพ้นจากภัยหรือการสูญเสีย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต, Syn. ointment
seed(ซีด) n. เมล็ด,เมล็ดพืช,เชื้อ,พันธุ์,ลูกหลาน,น้ำเชื้อ,น้ำกาม,ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) ,ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว,ฟองน้ำในกระจก,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด,เร่งการเจริญเติบโต,เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน,คลายเมล็ดออก,จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
slacken(สแลค'เคิน) vi.,vt. หย่อน,ยาน,คลาย,หลวม,ปล่อย,กลายเป็นช้า,เนือย,เบาลง,อ่อนลง,ทำให้หย่อน,ทำให้ยาน,ทำให้ช้า, Syn. lessen
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
toy(ทอย) n. ของเล่น,เครื่องเล่น,ของเด็กเล่น,สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย,ของกระจอก,สัตว์ที่มีขนาดเล็ก,บุคคลร่างเตี้ย,สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การผ่อนคลายอารมณ์,การละเล่น,หมวกผู้หญิงสก๊อตแลนด์สมัยก่อนที่มีส่วนที่ยาวคลุมถึงไหล่. adj. ใช้เป็นของเล่น,เหมือนของเล่น. vi. เล่น
unbend(อันเบนดฺ') vt.,vi. ปลด,คลาย,ทำให้หย่อน,ทำให้ตรง,ลดหย่อน,ปลด, See also: unbendable adj.
unbending(อันเบน'ดิง) adj. ไม่หย่อน,ไม่คลาย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ลดถอย,ดื้อรั้น,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนใจ,มั่นคง
unbind(อันไบน์ดฺ') vt. ปล่อย,ปลด,ปลดปล่อย,แก้,คลาย,ทำให้อิสระ, Syn. release,free
unbolt(อันโบลทฺ') vt. ถอดกลอน,เปิดประตู,คลายออก,แก้ออก -S.open,release
unbrace(อันเบรสฺ') vt. ปลดสายออก,คลายออก,แก้ออก,คลายกังวล,ทำให้คลายความตึงเครียด
unbridle(อันโบร'เคิล) vt. ปลดบังเหียน,ปลด,ปล่อย,ทำให้ผ่อนคลาย,ไม่ควบคุม
unbuckle(อัน'บัค'เคิล) vt. แก้เงื่อน,ปลดเข็มขัด,แก้เงื่อนรองเท้า. vi. อ่อนโยน,คลายออก
English-Thai: Nontri Dictionary
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
disentangle(vt) คลาย,คลี่คลาย,ชำระสะสาง
extricate(vt) คลี่คลาย,แก้ไขได้,แก้ออก,ทำให้หลุด
humiliation(n) ความลดเกียรติ,การลูบคม,ความคลายพยศ,การลบหลู่,ความอัปยศอดสู
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
loosen(vt) ทำให้หลวม,คลาย,ทำให้หย่อน,แก้,เปลื้อง,ถอด
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย
ravel(vi) คลาย,ปลดออก,ขาด
relax(vi,vt) ผ่อนคลาย,หย่อนลง,ผ่อน,ปล่อย,ระบาย
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
unbend(vt) ทำให้ตรง,ทำให้หย่อน,คลาย,ปลด
unbind(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดปล่อย
unclasp(vt) แก้,ปลด,คลาย,ปล่อยมือ
uncork(vt) เปิดจุก,ปล่อย,คลายจุก
unfurl(vt) คลี่ออก,คลายออก,กางออก
unlace(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดออก
unleash(vt) ปล่อย,แก้เชือก,คลาย
unloose(vt) ปล่อยไป,แก้,ขยาย,คลาย
unravel(vt) คลี่คลาย,แก้,ปลดปล่อย
untie(vt) แก้ออก,คลาย,ปล่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unzipคลาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
achalasiaภาวะกล้ามเนื้อเรียบไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphincteral achalasiaภาวะหูรูดไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comic reliefบทตลกคลายเครียด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
detente; détente (Fr.)การผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diastole๑. การคลายตัวของหัวใจ๒. ช่วงหัวใจคลายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diastolic pressureความดันช่วงหัวใจคลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobilisation, joint; mobilization, jointการคลายข้อติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relax๑. ผ่อนคลาย, หย่อน, ลดความตึง๒. บรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxant๑. -ผ่อนคลาย, -หย่อน, -ลดความตึง๒. ยาคลายกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation๑. การผ่อนคลาย, การหย่อน, การลดความตึง๒. การบรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satyr playละครปิดท้ายคลายเครียด, ละครตลกแซเทอร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decrementระยะเริ่มคลายตัว,น้อยลงจนหายไปหมด [การแพทย์]
diastolic pressureความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว, ความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัว หลังจากที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงร่างกายแล้ว  ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวมีค่าน้อยกว่าความดันเลือดระยะหัวใจบีบตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
INSTALL.BATโปรแกรมติดตั้งเพื่อคลายโปรแกรมกลับสู่รูปแบบที่จะนำมาดำเนินการได้ [คอมพิวเตอร์]
pulseชีพจร, การบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ  ซึ่งปรากฏในหลอดเลือดเป็นจังหวะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Relaxationการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]
restore fileนำแฟ้มกลับมาเมื่อเราทำแฟ้มสำรองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจะบีบอัดแฟ้มต่างๆ ที่จำสำรองเพื่อไม่ให้ใช้เนื้อที่สำรองมากเกินไปถ้าหากแฟ้มเดิมสูญหายหรือเสียหาย เราจะต้องนำแฟ้มสำรองกลับมาใช้ใหม่ แต่โดยที่แฟ้มสำรองนั้นเป็นแฟ้มที่ข้อมูลถูกบีบอัด ดังนั้นจำเป็นจะต้องคลายแฟ้มนั้นก่อนที่จะบันทึกบนจานแม่เหล็กสำหรับใช้งาน กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า การนำแฟ้มกลับมาใช้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
loosen (vi.) คลาย See also: หลวม
unlay (vi.) คลาย See also: หย่อน, หลวม Syn. untwist
untwist (vi.) คลาย See also: หย่อน, หลวม
uncoil (vi.) คลายจากการขด See also: คลายจากการม้วน Syn. develop, straighten
unreel (vi.) คลายจากรอกหรือเครื่องม้วน
unreel (vt.) คลายจากรอกหรือเครื่องม้วน
ungrit (adj.) คลายสายรัด See also: คลายเข็มขัด
veer (vt.) คลายหรือผ่อน (เชือกหรือโซ่)
ravel out (phrv.) คลายออก See also: แก้ปมออก, ปลดออก
slack away (phrv.) คลายออก Syn. slack off
slack off (phrv.) คลายออก Syn. slack away
slacken off (phrv.) คลายออก Syn. slack away, slack off
unbrace (vt.) คลายออก See also: ทำให้คลาย
unloose (vt.) คลายออก See also: ปล่อยออก, ทำให้หลวม, ผ่อนคลาย Syn. unfasten, untie, disengage, loosen
unloosen (vt.) คลายออก See also: ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, แก้ออก Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, untie, unlock, unleash Ops. fasten, bind, lock, chain, hitch
unwind (vi.) คลายออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่) See also: คลี่ออก Syn. uncoil
unscrew (vt.) คลายเกลียวออก Syn. extract, untwist, unhitch, unstopper
unstopper (vt.) คลายเกลียวออก Syn. extract, untwist, unhitch
untwist (vt.) คลายเกลียวออก Syn. extract, unhitch, unstopper
untangle (vt.) คลายให้หายยุ่ง Syn. clear up, disentangle Ops. tangle, entangle
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to loosen upคุณจำเป็นต้องผ่อนคลายลงบ้าง
You need rest and relaxationคุณต้องการการพักผ่อนหย่อนคลาย
Just relax, be yourselfแค่ผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเอง
Just relax and let your mind go blankแค่ผ่อนคลายและปล่อยใจให้ว่างเปล่า
Why don't you just relax?ทำไมคุณไม่ผ่อนคลายบ้าง?
I can relax a bit nowตอนนี้ฉันสามารถผ่อนคลายได้เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you just loose your grip up a smidge ?คลายกริ้พหน่อยสิ - การจับกริ้พของคนเรา...
Undo the curse. It is not in my power.คลายคำสาปซะ/Nมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของฉัน
That's why he wanted you to bring her. Klein has an eye for the ladies.คลายน์ตาดีนะคะในเรื่องสาวๆ
Loosen it up in a while...คลายมันให้หลวมลงสักหน่อย
Slow the heart down so it doesn't...คลายหัวใจลงๆ ไม่ได้ผล
Loosen your girdle, Merrydew. Have a drink with the unwashed.คลายเข็มขัด, Merrydew ของคุณ มีเครื่องดื่มที่มีไม่เคยอาบน้ำ
Unwind the binds, don't let go until we're all on board.คลายเชือกออก /N แล้วอย่าเพิ่งไปไหนจนกว่าพวกเราจะขึ้นไปบนเรือทั้งหมด
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา
I am easing the fuse in now.ฉันกำลังผ่อนคลายฟิวส์ในขณะนี้ อะไร?
Pin out, relaxed and died.และเดินไปที่เตียงขาออกผ่อน คลายและเสียชีวิต
Now there's rarely any tenseness.มันผ่อนคลายคุณคำประกาศ
With the Second Army linking up, the men of the Airborne can afford to relax a little.กับกองทัพที่สองการเชื่อมโยง ขึ้น ผู้ชายของอากาศ สามารถที่จะผ่อนคลายเล็กน้อย
Relax, lads. Not a Meanie in sight.ผ่อนคลายเด็ก ไม่ มีนี ในสายตา
Make them relax.คุณกินพูดคุยในขณะที่คุณผ่อนคลาย ทำให้พวกเขาผ่อนคลาย
So things are loosening up.ดังนั้นสิ่งที่จะคลายขึ้น
Sonny, things are starting to loosen up.ซันนี่, สิ่งที่กำลังเริ่มที่จะคลายขึ้น
And you'll discover How relaxed you can beเธอจะรู้ว่ามันผ่อนคลายได้แค่ไหน
You will. Just relax.คุณ จะ เพียงผ่อนคลาย
That's good advice. You relax, and I'll be back after we take off.นั่นเป็นคำแนะนำที่ดี ผ่อนคลายนะจ๊ะ พอเครื่องบินขึ้นแล้วฉันจะกลับมา
Relax and enjoy your flight.ขณะเดียวกัน ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ
Meanwhile, relax and enjoy your flight, OK?ในระหว่างนี้ ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ
And while you guys are dragging your candy asses half-way across the state and back, I'll be waiting for you on the other side relaxing with my thoughts.และตอนที่พวกนายย้ายตูดอ้อมรัฐไป ได้สักครึ่งทางและวกกลับมา ฉันคงจะคอยพวกนายอยู่อีกฝั่งนึง ผ่อนคลาย ไปตามอารมณ์
But when I see Kaoru I'm relievedแต่เมื่อไรที่ผมมองคาโอรุผม... ผ่อนคลาย
Hey, Danny, will you tell your father to relax?Hey, แดนนี่คุณจะบอกคุณพ่อของคุณที่จะผ่อนคลาย?
Not for you. It's just a place to hang.คุณไม่ต้องทำ ไว้เป็นแค่ที่ผ่อนคลาย
Have a good time. Take some time for yourself.ออกไปลุย ใช้เวลากับตัวเองบ้าง ผ่อนคลาย
Now, relax. We're rolling.ผ่อนคลายซะ เราจะเริ่มแล้ว
Abu! Things are unraveling fast, now boy.สิ่งต่างๆ คลี่คลายเร็วนะ เจ้าหนู
You look different today. More relaxed.คุณดูต่างออกไปนะวันนี้ ดูผ่อนคลายขึ้น
The more nervous I am, the more relaxed people think I am.ยิ่งฉันกังวลมากเท่าไหร่ คนก็คิดว่าฉันดูผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้น
OK, just relax your arm. Relax your arm. Relax.เอาล่ะ อย่าเกร็งแขน ผ่อนคลายซะ
Just breathe and relax. That's it.หายใจและผ่อนคลาย อย่างงั้นแหละ
Well, most importantly here, when you do get in the sled, you have to get in with catlike movements; you need to get relaxed.สิ่งสำคัญเวลาคุณจะเข้าไปในสเลด คุณต้องเคลื่อนไหวเหมือนแมว คุณต้องผ่อนคลายไม่เกร็ง
You know, when the Swiss want to get relaxed...พวกนายรู้มั้ย เวลาที่พวกสวิส ทำให้ทีมผ่อนคลาย...
Just relax and enjoy it. That's the ticket.เกร็ดเล็กๆคือ ผ่อนคลายและสนุกกับมัน นั่นล่ะ
I had a walk and then the most wonderful massage in a health club.ฉันได้ไปเดินเล่นและนวดคลายเส้นที่เฮลท์คลับ
We want you to completely relax while you're here.เราต้องการให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจริงๆ
That's really good news because that's exactly what Alexandra needs... to just totally relax.นั่นดีมากเลยนะ เพราะผมก็อยากให้อเล็กซานดราเป็นอย่างนั้น ผ่อนคลายสุดๆ
Relax. Just relax.ผ่อนคลาย ผ่อนคลายไว้
Just relax. Think about the baby. Okay?ผ่อนคลายไว้ คิดถึงเด็กเอาไว้ โอเคนะ

คลาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
繰り広げる[くりひろげる, kurihirogeru] Thai: คลี่คลาย English: to unfold

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลาย
Back to top