ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unleash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unleash*, -unleash-

unleash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unleash (vt.) ปล่อย See also: คลาย, ได้อิสระ, แก้ออก Syn. loose, loosen, undo, disengage, release, unfasten, unloosen, untie, unlock Ops. fasten, bind, lock, chain, hitch
unleash (vt.) ก่อให้เกิดผลรุนแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
unleash(อันลี?') vt. ปล่อย,คลาย,ทำให้อิสระ,แก้ออก, Syn. free,release
English-Thai: Nontri Dictionary
unleash(vt) ปล่อย,แก้เชือก,คลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Again you have made me unleash my dogs of war.พวกเจ้าบีบข้าต้องเริ่มสงครามอีกครั้ง
It's time to unleash Chandra.มันถึงเวลาที่จะปล่อยจันทรา
The Heir alone would be able to open the Chamber and unleash the horror within, and by so doing purge the school of all those who in Slytherin's view, were unworthy to study magic.ทายาทเท่านั้น ที่จะสามารถเปิดห้องลับออกได้ และปลดปล่อยความน่ากลัวออกมา และเมื่อทำเช่นนั้น
Who knew the Beast could clear the chi flow and thus unleash the boy's true potential?ใครจะไปรู้ว่าไอ้เลวนั่นมันจะช่วยคลายพลังภายในของเขา คงด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ร่างกายของเขาปล่อยพลังได้เต็มที่
I can unleash the beast anytime.ฉันปล่อยอสูรออกมาได้ทุกเมื่อ
Spare meself, me ship, me crew but unleash your fury upon those who dare pretend themselves your masters or mine.ดูแล้วเรือและลูกเรือของข้าด้วย จะไม่ปลดปล่อยโทสะแก่พวกมัน/Nที่บังอาจทำตัวเป็นเจ้านายท่าน หรือข้า
And I'm about to unleash it!ฉันกำลังจะปลดปล่อยพลังที่ว่านั่น !
I'll unleash all my Wilderness Explorer training!ฉันจะงัดตำราลูกเสือรุ่นใหญ่ มาสู้กับพวกแก
You say the word, you unleash the beast, Dick.นายบอกมาคำเดียว นายจะได้บัญชาอสูรร้าย,ดิ๊ค
So if you want results with a kid, You find that competitive animal within and unleash it.ถ้านายอยากได้ผลงานจากเด็ก ต้องปลดปล่อยสัตว์ร้ายในตัวเขาออกมา
I think he's planning to unleash death.ฉันว่าเขาวางแผนจะ ปลดปล่อยความตาย
I won't let you unleash them into this world.ฉันจะไม่ให้คุณปลดปล่อยพวกเขา เป็นอิสระภายในโลกแห่งนี้หรอก

unleash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放开[fàng kāi, ㄈㄤˋ ㄎㄞ, 放开 / 放開] unleash; release

unleash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P)
解放[かいほう, kaihou] (n,vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) {comp} deallocation (of computer memory); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unleash
Back to top