ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำลัง*, -กำลัง-

กำลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำลัง (n.) circumference of the tree
กำลัง (n.) power
กำลัง (n.) power See also: energy, strength, force, vigour Syn. พลัง, แรง, พละกำลัง
กำลัง (aux.) being See also: in the act of, in the process of
กำลังกาย (n.) strength See also: stamina, brawn, sturdiness, toughness, might, robustness Ops. แรงใจ
กำลังกาย (n.) strength See also: sinews, physical power, vigour, bodily strength, physical force, energy, power, effort Syn. กำลัง, พลัง, ความแข็งแรง, พละ, กำลัง
กำลังกาย (n.) strength See also: might, energy, effort Ops. แรงใจ
กำลังกาย (n.) strength See also: might, energy, effort Ops. แรงใจ
กำลังขับ (n.) drive
กำลังคน (n.) man power See also: human resources
กำลังงาน (n.) power to work
กำลังช้างสาร (n.) Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson Syn. ช้างน้าว, ตานนกกรด, ช้างโหม, ช้างโน้ม
กำลังซื้อ (n.) purchasing power
กำลังดี (adj.) just right See also: just perfect, exact Syn. พอเหมาะ, พอดี, เหมาะ
กำลังดี (adv.) just See also: exactly Syn. พอเหมาะ, พอดี, เหมาะ
กำลังผลิต (n.) productivity
กำลังพล (n.) forces See also: troops, army Syn. ทหาร, กำลัง, กองพล
กำลังภายใน (n.) internal energy See also: internal power
กำลังม้า (n.) horse-power See also: H.P. Syn. แรงม้า
กำลังวังชา (n.) strength See also: sinews, physical power, vigour, bodily strength, physical force, energy, power, effort Syn. กำลัง, พลัง, ความแข็งแรง, พละ, กำลัง, กำลังกาย
กำลังสำรอง (n.) reserve power See also: reserve force, reserve troops, reinforcement Syn. กำลังหนุน, กำลังเสริม
กำลังหนุน (n.) reserve power See also: reserve force, reserve troops, reinforcement Syn. กำลังเสริม
กำลังหักแสง (n.) refraction
กำลังเทียน (clas.) watt See also: candle power Syn. แรงเทียน
กำลังเร็ว (n.) speed See also: rapidity, quickness Syn. ความเร็ว
กำลังเสริม (n.) reserve power See also: reserve force, reserve troops, reinforcement Syn. กำลังหนุน
กำลังแรงงาน (n.) labor force See also: work force Syn. แรงงาน, พลังงาน
กำลังใจ (n.) spirit See also: moral support, will, will power, courage, morale Syn. แรงใจ, ขวัญ Ops. กำลังกาย
กำลังไฟฟ้า (n.) electric power Syn. พลังงานไฟฟ้า, กะแสไฟฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
abloom(อะบลูม) adj., adv. กำลังบาน
abulia(อะบู' เลีย) n. โรคจิตเสื่อม, การหมดกำลังจิต -abulic, adj.
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adynamic(แอดดิแนม' มิค, เอไคแนม' มิค) adj. ไร้กำลัง, อ่อนแรง (lacking strength)
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
amperage(แอม' เพอเรจฺ, แอมแพร' เรจฺ) n. กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
amyostheniaกล้ามเนื้อขาดกำลัง
analeptic(แอนนะเลพ' ทิค) adj.,n. บำรุงกำลัง, เสริมกำลัง, ยาบำรุงกำลัง, Syn. restoring)
anemia(อะนี' เมีย) n. ภาวะโลหิตจาง, ภาวะไร้กำลัง
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
task force n.กองกำลังทหารเฉพาะกิจ,คณะกรรมการเฉพาะกิจ
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
asthenia(แอสเธน'เนีย) n. การศูญเสียกำลัง, ภาวะอ่อนแรง. -asthenic adj. (debility)
at 1(แอท) prep. ที่,บน,ใกล้, ณ,เมื่อ,ไปยัง,พอ,กำลัง (ทำงาน,เล่น) ,ในภาวะ,ยุ่งอยู่กับ,ด้วย (แสดงความเร็ว)
athlete's heartภาวะหัวใจโตเนื่องจากออกกำลังมากเกินไป, Syn. athletic heart
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt.,vi. ทำให้เจือจาง,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง,เจือจาง,อ่อนกำลัง,เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce ###A. fortify)
await(อะเวท') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้าคอย,กำลังคอยอยู่. -awaiter n., Syn. wait for)
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
battalion(บะแทล'เยิน) n. กองพัน,กองกำลังใหญ่
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
bean(บีน) n. ถั่ว,พืชจำพวก ถั่ว,เมล็ดพืชที่คล้ายถั่ว (เช่นเมล็ดกาแฟ) ,ศีรษะ,พละกำลัง,ความลับ vt. ตีที่หัว
beef(บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง,เพิ่มกำลัง,เพิ่มจำนวน
bereave(บิรีฟว') {bereave/bereft,bereaved/bereft,bereaving,bereaves} vt. ทำให้สูญสิ้น,ทำให้หมด,เอาไปด้วยกำลัง,ปลิดชีพ,คร่าไปเสีย, See also: bereavement n. ดูbereave, Syn. deprive
birr(เบอร์) n. กำลัง,แรง,พลังงาน,เสียงลมแรง vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนมีเสียงดังคล้ายลมแรง, Syn. force
English-Thai: Nontri Dictionary
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
hydraulic(adj) ซึ่งใช้กำลังน้ำ
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
candlepower(n) กำลังเทียน,แรงเทียน
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
coming(adj) ที่กำลังมา,ต่อไป,จะมาถึง,คราวหน้า,มีหวัง
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
conductivity(n) สภาพนำ,กำลังนำ
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น
cube(n) ลูกบาศก์,ลูกเต๋า,กำลังสาม
cubic(adj) เป็นลูกบาศก์,เหลี่ยมลูกบาศก์,มีสามมิติ,เกี่ยวกับกำลังสาม
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป
decrepit(adj) หมดกำลังวังชา,อ่อนเปลี้ย,เสื่อม,ไม่มีแรง,ชรา
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม,ทำให้เสื่อมกำลัง,ทำให้หมดกำลังใจ
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
dint(n) พละกำลัง,แรง,อำนาจ
disability(n) การไร้ความสามารถ,ความพิการ,การไร้กำลัง
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียแผน
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
discouragement(n) ความท้อใจ,การหมดกำลังใจ
dishearten(vt) ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ,ทำให้ท้อแท้
enfeeble(vt) ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนกำลัง
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก,แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,ขะมักเขม้น
energize(vt) ทำให้เกิดกำลัง,ให้พลัง,ทำให้ขะมักเขม้น,กระตุ้น
energy(n) กำลัง,พลังงาน,พลัง,กำลังวังชา
enervate(vt) ทำให้อ่อนเปลี้ย,ทำให้เพลีย,ทำให้อ่อนแอ,ตัดกำลัง
enforce(vt) บังคับให้กระทำ,ใช้กำลังบังคับ,ทำให้ปฏิบัติตาม
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
exercise(n) แบบฝึกหัด,การบ้าน,การออกกำลังกาย,การฝึกหัด,การฝึกฝน
exhaust(vt) ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย,ใช้หมด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advertised powerกำลังตามโฆษณา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceกำลังแรง, แรงบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour forceกำลังแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mill powerกำลังแรงน้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moraleกำลังใจ, ขวัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paramilitary forcesกำลังรบกึ่งทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadraticกำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ quadric ๑] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
booster fan; turbo fanพัดลมเสริมกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bulldozeข่มขู่ว่าจะใช้กำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chi-square distributionการแจกแจงไคกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coast guardกองกำลังรักษาชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constabularyกองกำลังตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cubic equationสมการกำลังสาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
developing countryประเทศกำลังพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disarmamentการลดกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ergometer; dynamometer; sthenometerมาตรกำลังกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exerciseกายบริหาร, การออกกำลังกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exponentเลขชี้กำลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exponential-เลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
forcible and violent meansวิธีใช้กำลังและความรุนแรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
incipient-กำลังเริ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ip (indicated power)ไอพี (กำลังบ่งชี้) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lame duckเป็ดง่อย, ผู้ที่กำลังพ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
logisticsการส่งกำลังบำรุง [ดู supply ๑] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
militiaกองกำลังอาสาสมัคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
National Guardกองกำลังป้องกันชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
off peak periodช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
parturient๑. -การคลอด, -กำลังคลอด๒. ผู้คลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
power brakeเบรกเสริมกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
power seriesอนุกรมกำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prostrationภาวะสิ้นกำลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadratic equationสมการกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quartic equation; biquadratic equationสมการกำลังสี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadric๑. กำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ quadratic]๒. พหุนามเอกพันธุ์หลายตัวแปรกำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ quadric quantic]๓. ผิวกำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ conicoid; quadric surface] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
redeploymentการเกลี่ยกำลังพล, การวางกำลังใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforce; reinforcementการเสริมกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
replacement๑. การปรับให้คืนสภาพเดิม (ก. แพ่ง)๒. การเข้าสวมตำแหน่งแทน (ก. ปกครอง)๓. การบรรจุกำลังพลทดแทน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
square๑. จัตุรัส, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส๒. กำลังสอง๓. ตาราง- [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
supply๑. การส่งกำลังบำรุง [ดู logistics]๒. เสบียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anisometropiaกำลังสายตาในตาทั้งสองต่างกันมาก [การแพทย์]
Crazy, Goingกำลังจะเป็นบ้า [การแพทย์]
Magnificationกำลังขยาย, การขยายของภาพ, ภาพที่ขยายขนาด [การแพทย์]
Manpowerกำลังคน [TU Subject Heading]
Pile Load กำลังแบกทานของเสาเข็ม ความสามารถที่เสาเข็มจะรับน้ำหนักได้โดยมีการ ทรุดตัว ไม่เกินอัตราที่กำหนดใว้ในกฏกระทรวงนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Strength of materialsกำลังวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Willกำลังใจ [TU Subject Heading]
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต, ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Armamentการเตรียมกำลังรบ [เศรษฐศาสตร์]
Astheniaแอสทีเนีย, อาการ; อาการขาดกำลัง [การแพทย์]
Bauxite บอกไซต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
compressive strengthcompressive strength, กำลังอัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Conserved Plant พืชอนุรักษ์ พืชชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่า ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]
cube root (of a real number)รากที่สาม (ของจำนวนจริง), รากที่สามของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์     หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสามแล้วได้ a เช่น     = 2,     = -3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
D-8กลุ่มความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นมุสลิมและเป็นสมาชิก OIC
Debilitated Physical Conditionไม่สามารถทำงานหรือออกกำลังตามปกติได้ [การแพทย์]
Depopulation การลดประชากร ภาวะที่จำนวนประชากรกำลังจะเริ่งลดลง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นอาจนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพิ่มประชากร (populationist) [สิ่งแวดล้อม]
Disarmamentการลดกำลังรบ [TU Subject Heading]
Economizer ตัวประหยัดน้ำมัน, fertile material and source material วัสดุต้นกำเนิดและวัสดุต้นกำลัง [พลังงาน]
Emmetropiaสายตาปกติ,สายตาที่ปกติ,กำลังสายตาปกติ [การแพทย์]
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]
Exertionกายบริหาร,การออกกำลังกาย,ออกแรง [การแพทย์]
exponentเลขชี้กำลัง, ตัวเลขที่เขียนไว้ด้านบนขวาของจำนวนใด ๆ และใช้แสดงกำลังของจำนวนนั้น เช่น จำนวน 53 มี 3 เป็นเลขชี้กำลัง และ 5 เป็นฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
kilowatt-hourกิโลวัตต์-ชั่วโมง, หน่วยวัดความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า เรียกโดยทั่วไปว่าหน่วย(unit)  ใช้สัญลักษณ์  kW-hr  1  kW-hr คือกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ที่ใช้ในเวลา 1 ชั่วโมง เช่น เตารีดไฟฟ้า ขนาด 2 กิโลวัตต์ใช้เวลา 3 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 6 กิโลวัตต์-ชั่วโมง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอสเครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
Gaseous diffusion plantโรงงานแบบแพร่แก๊ส, โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแบบหนึ่ง โดยการแยกไอโซโทปยูเรเนียม-238 และยูเรเนียม-235 ในรูปแก๊สเฮกซะฟลูออไรด์ออกจากกัน ภายในเครื่องแพร่แก๊สที่มีตัวกั้นเป็นรูพรุน ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเบากว่าจะแพร่ผ่านเข้าสู่เครื่องแพร่แก๊สถัดๆ ไปในอัตราที่เร็วกว่า จนกว่าจะได้ยูเรเนียม-235 ที่มีสมรรถนะตามต้องการ โรงงานชนิดนี้มีขนาดใหญ่และใช้กำลังไฟฟ้ามาก จึงไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน
gearเฟือง, อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็ว แรง หรือทิศทางการเคลื่อนที่ มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายล้อมีฟันที่ขอบโดยรอบ การใช้งานต้องประกอบกับเฟืองตัวอื่น ๆ ชุดเฟือง เพื่อส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนจากเฟืองตัวหนึ่งไปยังเฟืองอีกตัวหนึ่ง ชุดเฟืองมีหลายชนิด เช่น เฟืองตรง เฟื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
Kissing Birdsคล้ายปากนกสองปากกำลังจูบกัน [การแพทย์]
Logisticsการส่งกำลังบำรุง [TU Subject Heading]
Lysisเม็ดโลหิตแดงแตก, แตกออก, ทำลาย, การสลายตัว, การแตกสลาย, แตก, แตกและตาย, ตาย, สลายตัว, กำลังจะตาย [การแพทย์]
memory unitหน่วยความจำ, หน่วยที่ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์กำลังประมวลผล และเป็นที่พักข้อมูลระหว่างที่ซีพียูกำลังประมวลผลข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Moraleขวัญ, ขวัญและกำลังใจ [การแพทย์]
Motorมอเตอร์ - ยนต์ [ยานยนต์]; มอเตอร์ [ไฟฟ้ากำลัง]; เครื่องยนต์ [ศัพท์พลังงาน] [พลังงาน]
mouldแม่แบบ, การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการอัดวัสดุที่กำลังอ่อนตัวลงในแม่แบบ เช่นการทำเครื่องใช้พลาสติก โดยการนำพลาสติกเม็ดหรือผงมาทำให้ร้อนจนอ่อนตัวและอัดลงในแม่แบบ เมื่อเย็นจะแข็งตัว มีรูปทรงตามแม่แบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Muscle Weaknessกล้ามเนื้ออ่อนกำลัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
force (n.) กำลัง See also: แรง, กำลังแรง, พลัง Syn. power, strength, vigor Ops. weakness, powerlessness
input (n.) กำลังกระแสไฟฟ้า Syn. electric current
amperage (n.) กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
beef (n.) กำลังกล้ามเนื้อ See also: อำนาจ, พละกำลัง
physical strength (n.) กำลังกาย See also: ความแข็งแรงของร่างกาย
vitality (n.) กำลังกาย See also: กำลังใจ, ความสามารถในการอยู่รอด Syn. liveliness, spirit Ops. lethargy, languor, spiritlessness
muscle (n.) กำลังของกล้ามเนื้อ See also: กำลังวังชา, ความแข็งแรง Syn. brawn
manpower (n.) กำลังคน See also: แรงคน, แรงงาน Syn. workforce, labor force
living (adj.) กำลังคุ (ถ่าน) See also: กำลังลุก
dying (adj.) กำลังจะตาย See also: ใกล้ตาย, ป่วยหนัก Syn. enfeebled, feeble, ill Ops. well, healthy
under construction (idm.) กำลังซ่อมแซม See also: กำลังสร้าง
in progress (idm.) กำลังดำเนินอยู่ See also: กำลังเกิดขึ้น
in full swing (idm.) กำลังดำเนินไป See also: ก้าวหน้า
be looking up (phrv.) กำลังดีขึ้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: กำลังปรับปรุง, กำลังพัฒนา
boil away (phrv.) กำลังต้ม See also: เดือดต่อไป
on the air (idm.) กำลังถ่ายทอด See also: กำลังกระจายเสียง
be on the boil (phrv.) กำลังถึงจุดเดือด See also: กำลังเดือด
armament (n.) กำลังทางการรบ See also: กำลังทหาร
on the job (idm.) กำลังปฏิบัติหน้าที่ See also: กำลังปฏิบัติงาน
on a diet (idm.) กำลังลดน้ำหนัก (ด้วยการควบคุมอาหาร)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's getting late, and I have to go nowกำลังสายแล้ว และฉันต้องไปแล้วตอนนี้
They are waiting upstairsพวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
We thought you were in troubleพวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
He's on the phoneเขากำลังโทรศัพท์อยู่
She's going to be 40 next monthเธอกำลังจะเข้า 40 ปีเดือนหน้านี้
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
Oh really? I'm moving there tooโอ จริงๆ หรือ ฉันกำลังจะย้ายไปที่นั่นเหมือนกัน
I'm going to be lateฉันกำลังสาย ฉันจะโทรหาคุณทีหลังนะ
I'm in a rushฉันกำลังรีบอยู่
You're gonna get us into troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้เรา
I'm in a hurry, I don't have timeฉันกำลังรีบอยู่ ฉันไม่มีเวลา
I'm gonna go walk with himฉันกำลังจะไปเดินเล่นกับเขา
I'm going to take the chance without any fearฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
That's what I'm talking aboutนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่
You are falling asleep againคุณกำลังจะหลับอีกแล้ว
I am going to call your bossฉันกำลังจะโทรหาเจ้านายคุณ
You are getting too old for thisคุณกำลังแก่เกินไปสำหรับสิ่งนี้
We are wasting timeพวกเรากำลังเสียเวลาเปล่า
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
No idea what you're talking aboutไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไร
Well, what are you all waiting for?เอ่อ พวกคุณทั้งหมดนี้กำลังรออะไรอยู่หรือ?
But we don't know what we're going to do yetแต่พวกเรายังไม่รู้ว่าพวกเรากำลังจะทำอะไรเลย
I'm in quite a hurry tooฉันก็กำลังรีบด้วยเหมือนกัน
It's getting dark outsideข้างนอกกำลังมืดแล้ว
Are you typing a letter?คุณกำลังพิมพ์จดหมายหรือ?
Are you painting a picture?คุณกำลังวาดภาพอยู่หรือ?
Are you reading the paper?คุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์หรือ?
Are you working on something?คุณกำลังทำงานอะไรบางอย่างอยู่หรือ?
Are you writing a report?คุณกำลังเขียนรายงานอยู่หรือ?
Are you solving a puzzle?คุณกำลังแก้เกมปริศนาอยู่หรือ?
I'm looking for someoneฉันกำลังมองหาใครบางคน
I'm just walking aroundฉันแค่กำลังเดินไปเรื่อยเปื่อย
I'm waiting for a friendฉันกำลังคอยเพื่อนคนหนึ่ง
I'm getting ready for dinnerฉันกำลังพร้อมแล้วสำหรับอาหารค่ำ
I'm doing my workฉันกำลังทำงานของฉันอยู่
I'm practicing English with my friendsฉันกำลังฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ
I'm relaxing for a few minutesฉันกำลังพักผ่อนสักครู่
We got on the train just as it was startingพวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย
We are doing all we can to…พวกเรากำลังทำทุกสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ในการ...
I'm feeling worse than everฉันกำลังรู้สึกแย่กว่าที่เคยเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suck it, bitch. I said you're gonna suck it.ดูด มัน บ้า ฉัน บอกว่าคุณ กำลัง จะ ดูดมัน
You and Stanley... are gonna go.คุณ และ สแตนเลย์ กำลัง จะไป
"Bailey is making desperate claims"เบล์ลี่ย์ กำลัง เรียกร้องสิทธิ์
He's just going to have to stay focused and channel that energy to good places.เขาแค่ กำลัง ตั่งใจแน่วแน่ หาที่ดี ๆ สักที่
The military has begun bombing the creature and we're caught in the middle.กองทัพ กำลัง บอบม์ เจ้าสัตว์ประหลาดอยู่ และเราติดอยู่ท่ามกลางระเบิด
Costa verde,breaking into bennet's storage facility.ที่ Costa verde. กำลัง งัดเขาไปใน โกดังของ เบนเนท
We've received confirmation that president Taylor will be making a statement to the country shortly.เราได้รับการยืนยัน ว่า ประธานาธิบดี เทเลอร์ กำลัง ร่างแถลงการณ์คร่าวๆ
Two vehicles, eight hostiles.รถ 2 คัน กำลัง 8 นาย
Because he is waiting for you right now.เพราะ เขา กำลัง รอ \ n คุณ ตอน นี้.
Chloe, we're gonna try to get rid of brainiac, okay?โคลอี้ พวกเรา กำลัง พยายาม ติดต่อกับ แบรนิแอค นะ ?
Dr. Rush is working on that right now. [murmuring increasing] Brody and park?รัส กำลัง จัดการเรื่องนี้อยู่ โบรดี้ และ ปาร์ค ?
Okay, so whatever's doing this is... is reshaping reality.โอเค อะไรก็ตามที่ทำอย่างนี้ กำลัง - - ปฏิรูปเรื่องจริง
Mockingbird Trail. Yeah, you're lost all right.ทางกระเต็น ใช่คุณ กำลัง สูญเสีย สิทธิ ทั้งหมด
I'm sure that when you're out there in the city with all your hoity-toity rich friends,ฉันเมตร แน่ใจว่าเมื่อคุณ กำลัง ออกมี ในเมือง กับเพื่อนของคุณรวย
Zeus and Poseidon are preparing for battle.ซุส และ โพเซดอน กำลัง จะสู้กัน
Look, man, y-you're running on, what, uh, whiskey and coffee and whatever else you're taking.นาย กำลัง ดื่มวิสกี้กาแฟหรือ อะไรก็ตามที่นายดื่ม
I'm just, uh, walking through some choreography.ผมแค่ อืม กำลัง ทำตามท่าเต้นน่ะ
E.R.T.'s inspecting it as we speak.ตอนนี้ หน่วย E.R.T กำลัง ตรวจสอบอยู่ครับ
It took me all of two phone calls to find out that the S.E.C. was investigating Martin/Charles.ฉันแค่โทรศัพท์สองครั้ง ก็รู้แล้วว่าพวก ก.ล.ต. กำลัง กำลังสืบเรื่องมาร์ติน ชาร์สอยู่
Plus I think HR's taking a cut of her operation.แถมฉันยังคิดว่า HR กำลัง จะขอส่วนแบ่งจากแผนการณ์ของหล่อน
He sees Andrew Haynes haranguing the protesters.เขาเห็นแอนดริว เฮนนเส กำลัง ทะเลาะกับผู้ประท้วง
Because I'm going to enjoy calling that dumb-ass from National Defense to tell him that we just solved his case.เพราะว่า ผมไม่ยินดี นะกับ การเป็นไอ้โง่ สำหรรับ พวกหน่วยงาน ความมั่นคง ซี่งพวกเขา กำลัง จัดการเรื่องนี้อยู่
What are they covered with?พวกเขา กำลัง ทำอะไร กันอยู่ นะ?
Betty's trying to crack the source of the gang's web-site feed.เบ็ตตี้ กำลัง ค้นหาแหล่งที่มา ว่า เวปไซต์ ของ แก๊งค์ ส่งมาจากไหน
Everything that I've heard is thatฉันได้ยินมาว่าอดัม โนชิมูริ กำลัง เปลี่ยนธุกิจครอบครัว
E equals MC squared!E เท่ากับ MC กำลัง 2 !
She... sh-she's been... she's been working on a project for about a year-- s-some... sort of security program called T1 that the company sold to the Pakistanis.ธ.. เธอ กำลัง เธอกำลังดูแลโปรเจ็คท์นึงอยู่
Ezra is taking on these big responsibilities.เอซร่า กำลัง แบกรับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
I'm just... obtaining some transitional footage of people while they work.ผมแค่... กำลัง เก็บบางภาพ ของผู้คนในขณะที่เขาทำงาน
We got a tank. 750 horsepower 6.6 liter V8 Duramax engineมีรถถังด้วย กำลัง 750 แรงม้า ขับเคลื่อนด้วยเครื่อง V8 ดูราแม็กซ์ ขนาด 6.6 ลิตร
In the middle of a comeback.กำลังกรุยทางกลับอยู่
They're headed back now. I thought you should know.กำลังกลับฐาน ผมคิดว่าคุณควรทราบ
On the way back, Rush tripped himself up, started a rock slide.กำลังกลับไป รัชกำลังเร่งมืออยู่ หินเริ่มถล่มลงมา
I'm heading back to position.กำลังกลับไปประจำตำแหน่ง
We're on our way back to you, Joker.กำลังกลับไปหานายโจ๊คเกอร์
United in their fear of the unknown.กำลังกลัวสิ่งที่พวกเขาไม่รู้จัก
Getting scared, Paul?กำลังกลัวหล่ะสิ,พอล?
Causing a revolution in how in how we live.กำลังกลายเป็นสาเหตุต่อการปฏิวัติเพียงใด แล้วจะัอยู่อย่างไร
Returning this room to its proper appearance.กำลังกอบกู้ห้องนี้ ให้เป็นอย่างที่มันเคยเป็น
They're dissolving the blood vessels. Clamp.กำลังกัดกร่อนเส้นเลือด ขอคีม

กำลัง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำลัง
Back to top