ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

workforce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *workforce*, -workforce-

workforce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
workforce (n.) แรงงาน See also: คนทำงาน Syn. labor, manpower, staff, work force
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The workforce has been cut in half so the workload has increased, but there hasn't been any increase in benefits.กำลังคนลดลงครึ่งหนึ่ง ภาระงานก็ยิ่งเพิ่ม แต่ผลประโยชน์พนักงานไม่ได้เพิ่มขึ้น
And as you know, ma'am, the workforce is highly skilled.อย่างที่คุณก็ทราบ คนงานของเราทักษะสูงมาก
I use specialized A.I. to determine maximum profits, which can be derived with a minimum amount of workforce deduction.ผมใช้เอ.ไอ.ตรวจสอบ ผลกำไรสูงสุด, ซึ่งจะได้รับมา ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำการหักลบพนักงานออก
Miss Smoak, what's this we're hearing about you halting the workforce reduction?คุณสโมค นี่มันเรื่องอะไร เราได้ยินว่า คุณลังเลที่จะปรับลดพนักงาน?
Neither of which he can do with a reduced workforce supporting him.ทั้งที่เขาสามารถทำการลดพนักงานลงได้
Workforce reduction has a nicer sound to it.การหักลบพนักงานออกมัน ฟังดูดีกว่าน่ะ
Anything to energize my workforce.ทุกอย่างมันเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานผม
They'll never be human, but would provide the basis for a docile workforce.พวกมันไม่ใช่มนุษย์ แต่สามารถเป็นแรงงานที่อ่อนน้อมได้
It Sure Feels Good To Be Back In The Workforce. And I Like The Cap.มันรู้สึกดีที่ได้กลับไปทำงาน และหนูชอบหมวกพ่อ
I laid off a third of the workforce,ผมไล่พนักงานออกไปสามส่วน
I see a thousand C.E.O.s collecting undisclosed bonuses even as they lay off half their workforce.ฉันเห็นซีอีโอเป็นพันคน กำลังรับโบนัสใต้โต๊ะ ทั้งที่พวกเขาเพิ่งเลิกจ้างคนครึ่งหนึ่ง
With an hour or more, we need supplies and workforce.ไม่จำเป็นต้องควบคุม พวกเขาต้องการอาหารและที่ทำงาน

workforce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人員整理[じんいんせいり, jin'inseiri] (n,vs) workforce reduction; personnel cut
労働力削減[ろうどうりょくさくげん, roudouryokusakugen] (n) workforce reduction

workforce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แรงงาน[n.] (raēng-ngān) EN: labour ; labor (Am.) ; workforce ; workers FR: main-d'oeuvre [f] ; personnel [m] ; travailleurs [mpl]

workforce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsversammlung {f}works meeting; meeting of the workforce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า workforce
Back to top