ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reinforcement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reinforcement*, -reinforcement-

reinforcement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reinforcement (n.) การสนับสนุน See also: การเสริม Syn. coating, pillar, support
English-Thai: HOPE Dictionary
reinforcement(รีอินฟอร์ส'เมินทฺ) n. การเสริมกำลัง,สิ่งที่ใช้เสริมกำลัง,กองกำลังเสริม,กองกำลังสนับสนุน
English-Thai: Nontri Dictionary
reinforcement(n) กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reinforcementการเพิ่มความแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reinforcementการเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, you're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behaviour.ใช่ คุณใช้ช็อคโกแลตเป็นการตอบโต้ที่ดี \ - เพื่อการตัดสินใจนิสัยที่ถูกต้อง
You know, using positive reinforcement techniques,รู้ไหม ถ้าใช้เทคนิคการตบรางวัล
We gonna need the reinforcement right now.-ต้องการกำลังเสริมโดยด่วน
I realize you're likely unfamiliar with the work of B.F. Skinner, but positive reinforcement has proven to be far more effective.ผมเข้าใจว่าคุณน่าจะไม่คุ้นกับ งานของบี.เอฟ. สกินเนอร์ แต่เรื่องการเสริมแรงทางบวก
Senior Zhao, there are reinforcements at the foot of the mountain!ศิษย์พี่เตีย, พวกมันมีกำลังเสริมอยู่ที่ตีนเขา!
Reinforcements again!กำลังเสริมมาอีกแล้วรึ!
Well, after all the excitement, Section 9 showed up with reinforcements and picked up what remained of the two cybernetic bodies and, of course, what remained of me and my arm.หลังจากเรื่องนั้น, แผนก 9 ส่งกำลังไปที่นั่น – นำร่างของไซบอร์ก 2ร่างมา. และแน่นอน, ตัวกับแขนของผมด้วย
Can we get some reinforcements down here?ขอกำลังเสริม ให้พวกเราข้างล่างนี่ได้มั้ย
Reinforcements urgently needed.กำลังเสริมเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วน
They've broken through the perimeter. Send reinforcements.พวกมันฝ่าเข้ามายังเขตปริมณฑลแล้ว ให้ส่งกำลังเสริมมา...
Captain Joson, do the same on the highway in case the Japs send reinforcements from Cabanatuan City.กัปตันโจสัน ทำแบบเดียวกันที่ถนนหลวง ในกรณีที่พวกยุ่นส่งกองกำลังมาเสริม..
Any Japanese reinforcements get through you, they get to us.ถ้าพวกยุ่นมันเสริมกำลังผ่านมาทางคุณได้.. มันก็ผ่านมาหาเราได้เหมือนกัน

reinforcement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹尽援绝[dàn jìn yuán jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽援绝 / 彈盡援絕] out of ammunition and no hope of reinforcements (成语 saw); in desperate straits
援兵[yuán bīng, ㄩㄢˊ ㄅㄧㄥ, 援兵] reinforcement

reinforcement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
応援[おうえん, ouen] (n,vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P)
肩当て[かたあて, kataate] (n) shoulder reinforcement; epaulet

reinforcement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเน้นย้ำ[n. exp.] (kān nēn yam) EN: emphasis ; reinforcement FR:
การเสริม[n.] (kān soēm) EN: expansion ; adjunction ; reinforcement FR:
การเสริมแรง [n. exp.] (kān soēm ra) EN: reinforcement FR: renforcement [m]
การเสริมแรงทางบวก[n. exp.] (kān soēm ra) EN: positive reinforcement FR:
การเสริมแรงทางลบ[n. exp.] (kān soēm ra) EN: negative reinforcement FR:
การระดมกำลัง[n. exp.] (kān radom k) EN: reinforcements FR:

reinforcement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flankenverstärkung {f}sidewall reinforcement
Baustahlmatte {f}reinforcement mat; reinforcement steel mesh
Seitenwandverstärkung {f}sidewall reinforcement
Abstand {m} | Abstand von Bewehrungsstäbenspacing | spacing of reinforcement bars
Zugbewehrung {f}tensile reinforcement
Abreißbewehrung {f}top reinforcement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reinforcement
Back to top